Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler:
Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.
2008-01-04

  • "Därmed jämförligt" ska utredas!
  • Ny webbvägledning om PCB
  • Söderköpingsborna tjänar på upphandling
  • Nytt inom lagstiftningen
  • Senaste syntesrapporten från FN:s klimatpanel
  • ÅI i media - Återvinn julen för klimatets skull

"Därmed jämförligt" ska utredas!
I Naturvårdsverkets regleringsbrev för budgetåret 2008 finns bl.a. följande uppdrag:
Naturvårdsverket ska göra en konsekvensbedömning av att begränsa definitionen av hushållsavfall till avfall som uteslutande kommer från hushåll. I uppdraget ingår att se till vilka miljömässiga och hygieniska effekter som kan uppkomma samt att analysera vilka förändringar som kan följa av att flera aktörer får tillgång till marknaden. I uppdraget ingår vidare att göra en samhällsekonomisk bedömning såväl som en bedömning för enskilda aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2008. Läs mer här.

Källa: Regeringsbeslut den 19 december 2007

Ny webbvägledning om PCB
På Naturvårdsverkets hemsida går följande att läsa:
Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge. Ämnet finns dock fortfarande kvar i byggnader och produkter. Därför har regeringen beslutat om en ny förordning som reglerar inventering och sanering av byggnader och anläggningar. Information vänder sig både till den som har ansvar att inventera och sanera och till den som arbetar med tillsyn över denna fråga. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida 21 december 2007

Söderköpingsborna tjänar på upphandling
Söderköpings kommun har nu upphandlat kommunens avfallsbehandling och Tekniska verken tog hem kontraktet i konkurrens med andra aktörer.
Upphandlingen innebär att Söderköpingsborna tjänar 200 000 kr/år i förhållande till tidigare avtal som inte upphandlades alls. Läs artikeln här.

Källa: Norrköpings tidning den 20 december 2007

Nytt inom lagstiftningen
Möjligheten att ta miljöhänsyn vid upphandlingar förs in reglerna om offentlig upphandling. Lagändringarna grundar sig på två EU-direktiv från 2004. De börjar gälla den 1 januari 2008. Läs propositionen här.

Övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:674) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avsikten är att de tillståndspliktiga verksamheter som påbörjats dessförinnan, men ännu inte har behövt ansöka om tillstånd ska få tid på sig till den 30 juni 2008 att ansöka om tillstånd. Bestämmelserna förtydligas så att det klart framgår att dessa verksamheter inte behöver ansöka om tillstånd förrän den 30 juni 2008. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2008.

Senaste syntesrapporten från FN:s klimatpanel
Du kan ladda ner den svenska versionen från Naturvårdsverkets hemsida här.

ÅI i media - Återvinn julen för klimatets skull
Debattartikeln har varit med i ett 20-tal landsortstidningar.
En av de senast publicerade var i Dalarnas tidningar. Läs artikeln här.

 

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se


Återvinningsindustrins Service AB | Box 5501 | 114 85 Stockholm | 08-783 83 70 | kansli@recycling.se

 

Detta mail skickas med IdRelay