Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler:
Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt om miljö, men uppge källa.

Sorterar du ut mer avfall för materialåtervinning idag än för tre år sedan?

 

ja

 

nej


Säkerhetsinställningar i din mailmjukvara kan göra att du ej kan svara på denna Gallup. Gå då till webbversionen av detta mail! Problem att svara?

2008-04-11

  • Svensk avfallshantering och återvinning
  • Ny delegation för miljöteknik inrättad
  • Olagliga transporter - lättare att hitta information
  • Miljöprocessutredningen- delbetänkande
  • Vägledning om miljösanktionsavgift
  • Yttrande från ÅI
  • ÅI i media
  • Jubileumsfirande den 14 maj

Svensk avfallshantering och återvinning
Swentec har gjort en kartläggning och analys för att kunna påvisa möjligheter och hinder för miljötekniksektorn att utvecklas.
Några av slutsatserna i rapporten är att efterfrågan på råvaror utökar marknaden för materialåtervinning samt att det saknas en forskningsfinansiär som har ansvar för Sveriges utveckling inom avfallsområdet. Läs hela rapporten här.

Ny delegation för miljöteknik inrättad
Annika Helker Lundström, Återvinningsindustrierna, är en av de utsedda delegaterna.
Regeringen har från den 1 april i år inrättat en ny delegation för miljöteknik, Swentec, Sveriges Miljöteknikråd. Syftet är att effektivisera den statlig strukturen för att stärka de svenska miljöteknikföretagen. Delegationen ska utarbeta underlag för regeringens insatser inom miljöteknikområdet och på olika sätt stödja miljötekniksektorn i Sverige.

- Miljötekniksbranschen har stor potential till ytterligare tillväxt och nya jobb. Samtidigt leder teknikutvecklingen till bättre miljö, en utveckling som Sverige ska leda. Vi knyter delegationen närmare regeringen för att mer kraftfullt stödja utvecklingen av miljöteknik, säger Maud Olofsson. Ordförande i delegationen är Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Näringsdepartementet den 2 april 2008

Olagliga transporter - lättare att hitta information
De olagliga transporterna av avfall från EU ökar. Naturvårdsverket har gett ut tillsynstips.
Naturvårdsverket har samlat informationen om olagliga transporter på sin hemsida. Syftet är att kommuner och länsstyrelser som bedriver tillsyn av olika verksamheter där avfall uppkommer, på ett enkelt sätt ska kunna hämta information. Men syftet är också att andra myndigheter som tullen, polisen, åklagarmyndigheten och verksamhetsutövare ska kunna få informationen. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Miljöprocessutredningen- delbetänkande
Utredningen föreslår att miljödomstolarnas domkretsar anpassas till indelningen av landet i vattendistrikt.
Miljöprocessutredningen har haft i uppdrag att utreda och föreslå de organisations- och författningsändringar som behövs för en ändrad instansordning för vissa mål och ärenden enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10, PBL). Utredningen har lämnat sitt delbetänkande Miljödomstolarna - domkretsar - lokalisering - handläggningsregler (SOU 2008:31) till miljöminister Andreas Carlgren. Slutbetänkandet kommer i slutet på året. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet den 31 mars 2008

Vägledning om miljösanktionsavgift
Bestämmelserna om miljösanktionsavgifter ändrades den 1 januari 2007.
Naturvårdsverket anser att det är viktigt att tillsynsmyndigheterna tar hänsyn till hur de nya bestämmelserna förhåller sig till äldre överträdelser. De allmänna rådet (NFS 2000:10) är upphävt. Naturvårdsverket vägleder nu istället om miljösanktionsavgifter på webbplatsen. Som komplement till det denna vägledning finns även en handbok. En ny uppdaterad handbok kommer att ges ut under 2008. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Yttrande från ÅI

De senaste yttrandena har handlat om "Hushållsavfall och därmed jämförligt" samt Batteridirektivet. Läs yttrandena på ÅI:s hemsida.

ÅI i media

Debatt i Eskilstunakuriren den 3 april. "Kommuner betalar dyrt för sopor".
Läs artikeln här.

Miljöaktuellt den 19 mars "Regeringsrätten: Avfallshantering måste upphandlas i konkurrens" . Läs artikeln här.

Jubileumsfirande den 14 maj
Vi samlas kring framtidens främsta råvara på Södra Teatern i Stockholm när Återvinningsindustrierna firar 10 år. Lyssna till Näringsminster Maud Olofsson som också delar ut ÅI:s Inspirationspris.

Läs mer om dagen och om hur ni anmäler er här.

 

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se


Återvinningsindustrins Service AB | Box 5501 | 114 85 Stockholm | 08-783 83 70 | kansli@recycling.se

 

Detta mail skickas med IdRelay