.
Återvinningsindustrierna


2008-06-11

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. . 
 

   • Riksdagsbeslut om förpackningar
  • Klassning av farligt avfall
  • BlyBatteriRetur - ett nytt materialbolag
  • Olagliga avfallskontrakt drabbar konsumenterna
  • Förhandsregistrera kemiska ämnen?
  • ÅI i media

Riksdagsbeslut om förpackningar
De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2008.
Den 5 juni fattade riksdagen beslut om att förhandsgodkända insamlingssystem för förpackningar och papper (MJU8). Producenter av förpackningar och bland annat tidningspapper ska se till att förpackningarna eller papperet omfattas av insamlingssystem för återanvändning eller återvinning. Det ska också krävas tillstånd för att yrkesmässigt driva sådana insamlingssystem. Det ska regeringen eller den myndighet som regeringen utser kunna bestämma. Syftet är att ge kommunerna bättre möjligheter att bedriva en effektivare tillsyn. Det blir också enklare för varje enskild producent att visa att producenten tar sitt ansvar. Läs mer här.

Källa: Riksdagens hemsida

Klassning av farligt avfall
Naturvårdsverket har gett ut en vägledning som visar arbetsgången vid klassning av farligt avfall.
Klassningen av avfall är avgörande för hur ett antal miljöbestämmelser ska tillämpas. Klassningen är bland annat grunden för ett säkert omhändertagande av avfallet enligt avfallsförordningen (2001:1063), men är också styrande för t.ex. om tillstånd måste sökas för att behandla en viss typ av avfall eller för vilken typ av deponi som kan komma ifråga vid deponering. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

BlyBatteriRetur - ett nytt materialbolag
Bolaget ska utveckla, tillhandahålla och administrera ett kollektivt insamlingssystem för blybatterier som uppfyller kraven i en ny svensk batteriförordning, som träder i kraft senast den 26 september 2008.
BlyBatteriRetur i Sverige AB är ett nybildat aktiebolag, som ägs till 100 % av aktörer inom blybatteribranschen. Bakom företaget står de större batteriföretagen i Sverige samt branschorganisationen SWEBATT. Idag administreras återvinningen av förbrukade blybatterier av Returbatt AB som kommer att upphöra i samband med den nya lagstiftningen. BlyBatteriRetur erbjuder sig att ta ansvaret för all insamlings- och omsmältningsverksamhet för anslutna producentföretag. Läs mer här.

Källa: BlyBatteriReturs hemsida

Olagliga avfallskontrakt drabbar konsumenterna
Konkurrensverket skickar nu ut en enkät till samtliga kommuner, kommunala avfallsbolag och kommunalförbund för att kartlägga omfattningen av lagöverträdelserna.
- Ytterst drabbas hushållen och konsumenterna om kommunerna gjort dåliga avtal utan upphandling. Utöver att det kan ha begåtts lagbrott kan avtalen dessutom ha inneburit att kostnaderna för avfallshantering har blivit högre än vad de kunde ha blivit efter regelrätta upphandlingar, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Konkurrensverket den 14 maj 2008.

Förhandsregistrera kemiska ämnen?
Från 1 juni till 1 december 2008 kan kemiska ämnen förhandsregistreras enligt EU:s nya kemikalielagstiftning, Reach-förordningen.
Alla företag som vill utnyttja de tidsfrister som ges för registreringen av kemiska ämnen som redan finns på marknaden (så kallade infasningsämnen) måste göra en förhandsregistrering. En förhandsregistrering innebär att en liten mängd data om ämnet lämnas till den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Företag, som inte förhandsregistrerar ett ämne till ECHA, får inte efter den 1 december 2008 fortsätta att tillverka eller importera ämnet utan att först göra en fullständig och avgiftsbelagd registrering. Läs mer här.

Källa: Kemikalieinspektionen den 2 juni 2008

ÅI i media

Annika Helker Lundström, Vd på Återvinningsindustrierna, svarar i en replik till Avfall Sverige. "Varför dela upp avfallsmarknaden?" Läs mer här.

Källa: Bl.a. i Östgöta Correnspondenten den 29 maj 2008

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 
 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.