.
Återvinningsindustrierna


2008-09-23

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. . 
 

   • 10 förslag för att öka plaståtervinningen
  • Offentlig näringsverksamhet ska inte konkurrera med privat
  • Sundsvalls kommun har brutit mot LOU
  • Har ditt företag frågor om Reach?
  • Avfallsdata från Naturvårdsverket
  • Kraftig satsning på klimat och hav
  • Nytt från branschen

10 förslag för att öka plaståtervinningen
Återvinningsindustrierna presenterar en ny rapport med 10 förslag för att kraftigt öka plaståtervinningen.
Rapporten ”10 actions to boost recycling of plastics” handlar om den snabbt ökande avfallsmängden av plast, där återvinningen hittills varit låg jämfört med exempelvis papper och metall. Syftet med rapporten är att visa att det finns goda förutsättningar för en ökad plaståtervinning i Sverige, Europa och globalt och att den ger betydande miljövinster.

Rapporten utgår från ett hypotetisk mål om 50 procent materialåtervinning av all plast år 2030 och visar vad som krävs för att nå denna nivå. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från ÅI den 22 september 2008

Offentlig näringsverksamhet ska inte konkurrera med privat
Konkurrensverket har i ett yttrande till regeringen skrivit att kommuner och andra offentliga aktörer inte ska inte agera på fungerande marknader.
Detta tränger undan etablerade företag och hindrar nyföretagande. De som främst drabbas är lokala småföretagare. Därför är det mycket positivt att regeringen nu förbereder en lagstiftning för att förhindra de konkurrensproblem som uppstår då statliga myndigheter och kommuner konkurrerar med privata företag. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Konkurrensverkets den 18 september 2008

Sundsvalls kommun har brutit mot LOU  
Sundsvalls kommun bröt mot lagen om offentlig upphandling (LOU) när kommunen direktupphandlade avfallstjänster från sina kommunala bolag.
Detta har Konkurrensverket funnit i sitt senaste beslut inom ramen för tillsynsprojektet av den kommunala avfallsmarknaden. Läs mer här.

Källa: Konkurrensverkets hemsida den 3 september 2008

Har ditt företag frågor om Reach?
Kemikalieinspektionen svarar på frågor från tillverkare, importörer, nedströmsanvändare och andra berörda parter om deras respektive ansvar och skyldigheter enligt Reach-förordningen.
Sektorsspecifika frågor bör dock i första hand ställas till berörd branschorganisation. Frågor om enskilda ämnen bör ställas till leverantören av ämnet. Reach-upplysningen kan nås via telefon, vardagar klockan 09:00-12:00. Telefonnummer är 08-519 41 345. Reach-upplysningen kan också nås med e-post. Läs mer här.

Källa: Kemikalieinspektionens hemsida

Avfallsdata från Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har bl.a. gjort  ett litet bildspel om avfallsstatistiken för 2006.
Statistiken bygger på allt avfall som genererats i Sverige två år innan rapporteringen sker. Det är för tidigt att efter enbart två rapporteringar tala om trender. Stora skillnader i avfallsmängder mellan de två åren kan bero på skillnader i hur avfallsdata samlas in. Nästa gång avfallsdata samlas in blir för 2008.

Under 2006 genererades ca 124 miljoner ton avfall i Sverige. Av detta var knappt 3 miljoner ton farligt avfall. En relativt stor andel av det farliga avfallet uppkommer i hushållssektorn och består bland annat av skrotade fordon och elektriskt och elektroniskt avfall. Nära hälften av det icke-farliga avfallet genereras i gruvindustrin.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.


Kraftig satsning på klimat och hav
I budgeten lägger regeringen fram ett brett åtgärdspaket inom klimat- och energiområdet på 3 miljarder kronor och en riktad satsning på klimatbistånd som omfattar 4 miljarder.
- Sverige ska göra allt vi kan för att rädda världens klimat, men vi kan inte rädda världens klimat i Sverige. Regeringens satsning här hemma och på investeringar i miljöteknik i utvecklingsländer visar Sveriges ambition att få med världens länder på en ny klimatöverenskommelse 2009. Internationella klimatinvesteringar ger stora utsläppsminskningar för pengarna. De 670 miljoner som nu avsätts motsvarar satsningar på utsläppsminskningar på 6 - 7 miljarder kronor i Sverige, säger Andreas Carlgren.

I december 2008 kommer regeringen med sin klimat- och energiproposition. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet den 22 september 2008.

Nytt från branschen
Sita har invigt Nordvästskånes största privata sorteringsanläggning i Åstorp.
- Vi har en stark ställning i den här regionen och vi samlar in betydande mängder avfall hos våra kunder inom bygg-, industri-, tillverknings- och handelssektorn. Genom en effektivare sortering av det inkommande avfallet hoppas vi kunna nå en återvinning på 80 procent, vilket i sin tur innebär minskade kostnader för våra kunder, säger Mats Lundsgård, regionchef på SITA.

Källa: Pressmeddelande från Sita den 19 september 2008

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 
 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.