.
Återvinningsindustrierna


2008-11-06 

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 

 


Senaste nytt om återvinning

  • Avfallsdirektivet är beslutat
  • Nu kan vi sortera mjuka plastförpackningar för materialåtervining
  • Producentansvar för batterier införs 1 januari 2009
  • Nytt Energi- och miljöteknikkontor i Indien
  • Om återvinning i forskningspropositionen
  • Frågor och svar om Regeringsrättens dom

Avfallsdirektivet är beslutat
EU:s ministerråd har formellt antagit det nya ramdirektivet för avfall och medlemsstaterna har två år på sig att införa det i egna lagar.
Direktivet har som mål att förebygga uppkomsten av avfall och avfallshierarkin slås fast i lag. Det nya ramdirektivet inför villkor för kriterier vid bedömning av när avfall upphör att vara avfall. Kriterierna ska utvecklas efter hand. År 2020 måste medlemsstaterna materialåtervinna minst 50 procent av papper, metall, plast och glas, och 70 procent av bygg- och rivningsavfall. Medlemsstaterna har fått möjlighet att förbjuda import av avfall.

Andra förändringar:
• Utökade krav på de nationella avfallsplanerna.
• Vid förbränning av hushållsavfall blir gränsen mellan återvinning och bortskaffande tydligare eftersom man inför ett värde för energieffektiviteten.
• En ny artikel förtydligar när en restprodukt är en biprodukt och inte avfall.
• Klassificeringen av farligt avfall förtydligas.
Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Nu kan vi sortera mjuka plastförpackningar för materialåtervining
Nya regler började gälla den 1 november 2008.
- Den förändrade insamlingen av mjuka plastförpackningar innebär stora miljövinster, säger John Strand , vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Tidigare har de flesta mjuka plastförpackningarna brännts i kommunala förbränningsanläggningar. Nu kommer de istället att användas till att producera nya produkter.

Källa: FTI:s hemsida

Producentansvar för batterier införs 1 januari 2009.
I den nya förordningen ställs krav på producenterna att samla in ännu mer batterier än idag.
Kraven på insamling höjs successivt och 2016 ska 75 % av alla småbatterier samlas in. För övriga batterier, t ex bilbatterier, ska 95 % av alla batterier samlas in redan nästa år. Alla batterier som samlas in ska återvinnas. Det innebär att även icke-miljöfarliga batterier som samlats in ska återvinnas. Tidigare har nästan bara miljöfarliga batterier återvunnits och övriga lagts på deponi.

Den 26 september 2008 infördes ett nytt batteridirektiv (2006/66/EG) i EU.  Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Nytt Energi- och miljöteknikkontor i Indien
För företag som vill satsa på Indien finns genom Exportrådets främjandeprogram av svensk energi- och miljöteknik, pengar avsatta för delfinansiering av projekt i syfte att stödja svenska företag. 
Delfinansiering kan fås för 50 procent av projektets belopp, max 60 000 kronor. Samma företag kan få delfinansiering flera gånger om projekten är olika. Flera företag kan tillsammans få delfinansiering för gemensamt projekt. Extraordinära projekt med intresse för bred svensk energi- och miljöteknik kan delfinansieras med större belopp än maxbeloppet om 60 000 kronor.
Läs mer här.

Källa: Exportrådets hemsida

Om återvinning i forskningspropositionen
Regeringen lyfter upp återvunna material och återvinningsbarhet i proposition 2008/09:50.
Under avsnittet teknisk forskning/ materialvetenskap lyfter regeringen upp återvunna material och återvinningsbarhet som viktiga faktorer. I propositionen står:

”Med ökad fokusering på utnyttjandet av förnyelsebara och återvunna material stärks möjligheten att framställa framtidens hållbara produkter. ”

”Framtidens material ska vara funktionella, säkra, återvinningsbara, energieffektiva, bidra till låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och i ökad utsträckning vara baserade på förnybara råvaror för att bidra till samhällsmål som reducerad klimatpåverkan och minskat beroende av fossil olja och andra ändliga resurser.”

”För den materialanvändande industrin är det en utmaning att snabbt kunna integrera nya material i produkterna för att uppfylla kommande krav på produkters funktioner, återvinningsbarhet och energieffektivitet, vilka är viktiga förutsättningar för den tillverkande industrins fortsatta konkurrenskraft. ”  Läs mer här.

Källa: Regeringens hemsida den 22 oktober 2008


Frågor och svar om Regeringsrättens dom
Återvinningsindustrierna och Stiftelsen Den Nya Välfärden har sammanställt konsekvenser av Regeringsrättens dom i SYSAV-målen i en PM kallad "Frågor&Svar".

Det förekommer fortfarande en del missuppfattningar beträffande omfattningen av upphandlingsskyldigheten enligt gällande regler om offentlig upphandling. I Frågor & Svar beskrivs rättsläget i lite olika sammanhang. Läs mer här.

Källa: Återvinningsindustriernas hemsida den 26 oktober 2008


 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen textil.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskiva är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.