.
Återvinningsindustrierna


2009-08-19

 


Copyright © Återvinningsindustrierna

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Mia Jameson på SAKAB har ordet
"Miljöbalkens regelverk måste anpassas till miljöbalken"

EUs ramdirektiv för avfall innehåller en hel del krav som enligt min uppfattning kan hjälpa till att ge miljöarbetet en god skjuts framåt – som tex att förebygga uppkomsten av avfall, tydliggöra avfallsalstrarens ansvar för behandlingen av avfallet och att farligt avfall ska kunna spåras från den som alstrat det till den som slutligen behandlat det.
Läs hela krönikan här.

 


Senaste nytt om återvinning

  • Förslag på nya avfallsregler bl.a. avreglering av monopolet för hushållsliknande avfall från företag 
  • Förslag om tillfälligt undantag för offentlig upphandling
  • Dom i EG-domstolen innebär ingen förändring i gällande rätt
  • Nytt inom lagstiftningen
  • Yttrande från ÅI
  • ÅI i media

Förslag på nya avfallsregler bl.a. avreglering av monopolet för hushållsliknande avfall från företag
Miljödepartementet har skickat ut en remiss med ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen som behövs för att genomföra EG:s nya ramdirektiv om avfall.

Remissen ska inte besvaras förrän i slutet på oktober. Men redan nu kan vi glädjas åt ett av regeringens förslag.

Viveke Ihd på Återvinningsindustrierna:
- Vi har arbetat under många år för att få en ändring av lagstiftningen så att privata verksamhetsutövare själva ska få bestämma hur deras hushållsliknade avfall ska hanteras. Både marknaden för biogas, biodiesel och användandet av frityroljor kommer med säkerhet att öka eftersom fler intressenter kan få tillgång till avfallet. Dessutom får avfallslämnande företag själva möjlighet att bestämma vem som ska hämta avfallet vilket skapar en effektivare hantering då samma transportör kan hämta flera avfallsslag samtidigt. Företaget får också möjlighet att själva bestämma hur avfallet ska behandlas. Lagförslaget innebär att ett företag anmäler till kommunen om de vill ha en annan avfallshantering än den kommunen kan erbjuda.

Förslag om tillfälligt undantag för offentlig upphandling
Finansdepartementet föreslår att upphandlande myndigheter inte behöver tillämpa lagen om offentlig upphandling, om de klarar kontroll- och verksamhetskriterierna de s.k. Teckal-kriterierna, när de köper varor eller tjänster från en juridisk person som de innehar eller är medlem i.

Förslaget presenteras i en departementspromemoria som gått ut på remiss. I promemorian framgår på sid 18 att det efter SYSAV-domen står helt klart att upphandlingsskyldighet föreligger när kommuner skall anskaffa varor och tjänster från sina bolag.

Den nya bestämmelsen om undantag föreslås träda i kraft den 1 juni 2010. Det föreslås samtidigt att denna bestämmelse skall vara temporär och upphävas från och med den 1 januari 2013. Anledningen till att det är en temporär lösning är att det skall utredas om kriterierna är lämpliga i ett längre perspektiv. Utredningen bör enligt förslaget t.ex. analysera om kriterierna bör ha vissa avgränsningar av konkurrensskäl.

Förslaget, som nu är ute på remiss, innebär att upphandlande myndigheter inte behöver tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) om de klarar Teckal-kriterierna. Dessa kriterier innebär att den upphandlande myndigheten måste utöva dels en kontroll över den juridiska personen som motsvarar den kontroll som den utövar över sin egen förvaltning, dels att den juridiska personen måste utföra huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de upphandlande myndigheter som innehar eller är medlem i den juridiska personen. Om båda dessa villkor är uppfyllda behöver, enligt förslaget, någon upphandling enligt LOU inte ske. I promemorian understryks att dessa kriterier inte innebär någon automatisk befrielse från upphandlingsskyldigheten. Frågan om kriterierna kan anses vara uppfyllda måste prövas i varje enskilt fall av den upphandlande myndigheten, Eftersom kriterierna ställer stora krav på den upphandlande myndighetens kontroll över den juridiska personen och att verksamheten i huvudsak bedrivs tillsammans med ägaren kommer det, enligt regeringens promemoria, sannolikt medföra att många kommunala bolag inte kommer att omfattas av bestämmelsen. I sådana fall kommer de upphandlande myndigheterna tvingas att antingen avbolagisera verksamheten, förändra bolagets organisation och inriktning eller upphandla enligt LOU.

Andrea Sundstrand, doktorand i offentlig rätt vid Stockholms Universitet, anser att regeringen inte hade något val, utan var tvungen att föreslå den nya paragrafen i LOU, eftersom svenska upphandlande myndigheter annars skulle ha en strängare reglering avseende köp från egna bolag än vad som EG-rätten föreskriver, menar Andrea Sundstrand.

- I promemorian menar regeringen att svenska aktiebolag uppfyller kontrollkriteriet, men jag är tveksam till det. Jag är även tveksam till om ett stort antal av de statliga och kommunala bolagen därutöver uppfyller verksamhetskriteriet, eftersom ett flertal av dessa inte bedriver verksamhet tillsammans eller åt de upphandlande myndigheterna.

Läs rapporten "Upphandling från statliga och kommunala företag", Ds 2009:36 här. Läs uttalandet från Andrea Sundstrand här.

Källa: Pressmeddelande från Finansdepartementet den 21 juli, samtal med Sundstrand och artikel i Dagens Juridik den 13 augusti 2009

Dom i EG-domstolen innebär ingen förändring i gällande rätt
Kommuner kan inte, som kommunsidan felaktigt påstår, lämna över avfallsbehandlingen till sina kommunala bolag utan upphandling. Kommunerna måste fortsatt upphandla i enlighet med vad Regeringsrätten slagit fast i de sk SYSAV-domarna.

Med anledning av en EG-dom i juni rörande upphandling av avfallstjänster har Återvinningsindustrierna låtit en upphandlingsexpert på advokatfirman Delphi göra ett rättsutlåtande över domen.

Advokatfirman Delphis bedömning är att EG-domstolens nya dom inte innebär någon förändring av gällande rätt, avseende svenska kommuners möjlighet att utan upphandling köpa tjänster av egna helrespektive delägda bolag, utan att Regeringsrättens praxis, RÅ 2008 ref 26 de så kallade SYSAV-domarna, alltjämt innebär att alla sådana köp måste föregås av upphandling om inget av de undantag som uttryckligen framgår av LOU är tillämpligt. Läs mer här.

Källa: Återvinningsindustriernas hemsida

Nytt inom lagstiftningen
Ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Trädde ikraft den 1 augusti 2009:
"Om en anläggning omfattar flera verksamheter enligt bilagan till denna förordning, ska avgiften betalas med det högsta belopp som i bilagan anges för någon av verksamheterna med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. Det totala tillägget ska dock inte uppgå till mer än 30 procent av det högsta avgiftsbeloppet. Tillägg enligt första stycket ska inte betalas för verksamheter som ingår i en och samma verksamhetsgrupp." (2 kap, 3§1)

Yttrande från ÅI
Remiss angående förslag till ny plan- och bygglag, PBL.

Yttrande fokuserade på frågan om skyddsavstånd och hur detta bör hanteras inom ramen för PBL, eftersom det i dagsläget är den viktigaste frågan från planeringssynpunkt för en mer effektiv återvinning. Läs yttrandet här.

ÅI i media
Återvinningsindustrierna har haft tre olika debattartiklar publicerade under sommaren.

"Miljövinsten med avfallsimport överdriven" av Carl-Erik Holmqvist, Industrigruppen Återvunnen Energi och Viveke Ihd, ÅI, har varit införd ett tjugotal tidningar under sommaren, bl.a. i Kvällsposten. Läs artikeln här.

"Att ta ansvar i klimatfrågan handlar inte om lönsamhet "av Ebba Linsö, Respect och Annika Helker Lundström, ÅI. Debattartikel införd i Dagens Industri, läs artikeln här.

"Västerås gör rätt i att upphandla avfallet" av Annika Helker Lundström, ÅI. Debattartikel införd i VLT, läs artikeln här. 


Inspirationspriset 2009
Vinnare blev KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.
Läs mer om företaget här.

 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.