.
Återvinningsindustrierna


2009-09-16

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • Miljöteknik kan bli stor exportindustri
  • Ragn-Sells kommenterar
  • Regeringen tillsätter utredning om krav på upphandling från kommunala och statliga bolag
  • Nationell plan för radioaktivt avfall
  • Avgifta soppåsen!
  • Tips på återvinning

Miljöteknik kan bli stor exportindustri
Sverige kan etablera sig som en miljötekniknation i framkant om kommuner överlåter verksamhet till privata företag.

Sverige har framgångsrikt lyckats bygga upp ett rykte som expert på miljöteknik. Företag ligger i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen. I rapporten ”Miljöteknik på export” hävdar Svenskt Näringsliv att det finns potential för Sverige att öka exporten av miljöteknik. Men för det krävs att landets kommuner överlåter verksamhet på privata företag så att de växer. Läs rapporten här.

Källa: Svenskt Näringslivs hemsida augusti 2009

Ragn-Sells kommenterar
Ragn-Sells Norge har utpekats som delaktig i en avfallshärva. I ett pressmeddelande gör de följande kommentar:

Ragn-Sells Norge har inte tippat avfall i skogen utan avfallet har gått till en deponi i Hordalands Fylke på Västlandet.

Ragn-Sells Norge har levererat ca 18000 ton träflis till deponin i Hordaland som drivs av företaget Knappen Sjö. Företaget Knappen Sjö har drivit den aktuella deponin med tillstånd från kommunen. Ragn-Sells har innan leveransen skedde tagit del av tillståndet från kommunen. I efterhand har det dock visat sig att deponiägaren inte hade nödvändiga tillstånd från Fylkesmannen i Hordaland, Norges motsvarighet till svenska länsstyrelsen.
När detta upptäcktes tog Ragn-Sells kontakt med Fylkesmannen och har i samförstånd med Fylkesmannen tittat på olika alternativa lösningar. Om det behövs kommer flisen att tas bort av Ragn-Sells. Ragn-Sells har också anlitat en oberoende konsult som utreder om det kan föreligga några lakningsproblem. Om detta visar sig vara fallet kommer Ragn-Sells medverka till att en tillfredsställande reningsinsats görs för att ta hand om eventuellt förorenat lakvatten. Läs pressmeddelandet här.

Källa: Pressmeddelande från Ragn-Sells den 7 september 2009

Regeringen tillsätter utredning om krav på upphandling från kommunala och statliga bolag
Curt Rispe, lagman i Kammarrätten i Göteborg, har utsetts till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2010.

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska utreda behovet av ett eventuellt generellt eller sektoriellt undantag från kravet på att stat, kommuner och landsting ska vara skyldiga att upphandla enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), när de köper varor och tjänster från företag som de helt eller delvis äger.

I juli remitterades en departementspromemoria som föreslår att motsvarande undantag införs temporärt i svensk lagstiftning fram till den 1 januari 2013. Den nu tillsatta utredaren ska ta ställning till om ett sådant undantag eller begränsat undantag ska införas permanent i Sverige eller ej. Utredaren ska bl.a. väga vikten av en väl fungerande konkurrens mot den offentliga sektorns behov av organisatorisk frihet. Utredaren ska även analysera om det finns behov av ett sådant undantag i fråga om kommunal samverkan i offentligrättslig form som t.ex. kommunalförbund.

I uppdraget ingår också att utreda behovet av att de kommunalrättsliga principerna får större genomslag i de kommunala företagen. Slutligen ska utredaren utvärdera hur det regelverk som finns kring insyn i kommunala bolag och entreprenader har tillämpats i praktiken. Läs mer här.

Källa: Pressmeddeande från Finansdepartementet den 11 september 2009

Nationell plan för radioaktivt avfall
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit fram en nationell plan för allt radioaktivt avfall. Regeringen fick rapporten 30 juni 2009.

SSM anser att målet för den nationella avfallsplanen är att Sverige 2020 ska ha ett heltäckande avfallshanteringssystem där alla typer av radioaktivt avfall
tas omhand på ett strålsäkert sätt. Genom planen blir det lättare att se att avfallssystemen för kärntekniskt och icke kärntekniskt avfall – som annars lätt skulle kunna betraktas som isolerade från varandra – inte i någon större grad behöver särskiljas. Läs hela rapporten här.

Källa: SSM:s hemsida

Avgifta soppåsen!
Avfall Sverige och kommunerna står bakom satsningen, som ska göra Sverige lite renare.

Nu startar en kampanj för att uppmärksamma på alla de produkter som inte hör hemma i soppåsen, men som ofta hamnar där ändå. Varje år säljs över 80 miljoner konsumentprodukter som är giftiga, frätande, irriterande eller hälsoskadliga. Räknat per person hamnar 1,8 kilo farligt avfall och elavfall varje år i fel soptunna. Det blir totalt minst 18 000 ton sopor som kan innehålla bly, kvicksilver, kadmium och andra giftiga ämnen.

Flera kommuner har redan infört eller testar just nu insamling av smått farligt avfall i butiker eller på andra platser inne i tätorter med gott resultat. Läs mer om kampanjen här.

Källa: Avfall Sveriges hemsida och pressmeddelande den 14 september 2009.

Tips på återvinning
Här kan ni se en film om återvinning av flip-flopskor i Kenya.

Varje år flyter tusentals flip-flopsandaler iland runt Afrikas kuster. Filmen visar hur återviningen går till och vad de kan bli av dem, exempelvis underlägg, skålar,djurskulpturer mm. Se filmen om Flip-flop Recycling Company på YouTube här.


 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.