.
Återvinningsindustrierna


2009-10-18


 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild

Jessika Petrén på Stena har ordet:

Bättre planering för mer återvinning!
Återvinning engagerar de flesta i samhället. De flesta är positivt inställda till återvinningsverksamhet, men om man får en sådan verksamhet för nära där man bor skapas allt oftare konflikter till följd av de störningar som verksamheten kan medföra, till exempel buller. Not In My Backyard, NIMBY, är ett internationellt fenomen som snabbt fått fäste även i Sverige. Detta är en stor utmaning att hantera för återvinningsföretag och andra verksamheter som kan ifrågasättas av omgivningen. Läs hela artikeln här. 


Senaste nytt om återvinning

 • Avfallshanteringen måste upphandlas nu!
 • ÅI i media "Därför vinner alla på att avfallsmonopolet avvecklas"
 • Konkurrensverkets remissvar om de nya avfallsreglerna
 • ÅI:s remissvar på DS 2009:36 - Upphandling från statliga och kommunala bolag
 • Konkurrensverkets remissvar på DS 2009:36 - Upphandling från statliga och kommunala bolag
 • Ny avfallshantering ger Peab tätposition
 • Årets Lyft 2009: Småländskt pris till Stenas innovativa tågsatsning
 • Nytt stöd till biogas
 • 18 miljoner till forskning om miljötillsyn
 • 62 miljoner kronor till Miljöteknik
 • Återvinningsgalan den 3 december

Avfallshanteringen måste upphandlas nu!

ÅI har låtit granska om kommunala avfallsbolag klarar det sk. verksamhetskriteriet (ett av Teckal-kriterierna).

Granskningen visar att bolagen är mycket aktiva på den konkurrensutsatta marknaden. I genomsnitt kommer drygt 65 % av deras omsättning från den konkurrensutsatta marknaden. För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt krävs det att denna del av verksamheten ska vara av marginell karaktär. Det står därför klart att de flesta kommunala avfallsbolagen är långt ifrån att uppfylla verksamhetskriteriet. Därmed ska deras ägare upphandla tjänster från dem omgående. Läs ÅI:s rapport här.

ÅI i media:"Därför vinner alla på att avfallsmonopolet avvecklas"


I Miljöaktuellt den 9 oktober var debattartikeln "Därför vinner alla på att avfallsmonopolet avecklas" införd av Viveke Ihd, ÅI. Läs artikeln här.

Debattartikeln om sopimport, av Viveke Ihd, var införd i tidningen Miljö & utveckling den 2 oktober, med rubriken "Värdefull spillvärme går till spillo ". Den har tidigare varit införd i ett 20-tal dagstidningar. Läs den här.


Konkurrensverkets remissvar om de nya avfallsreglerna

Dubbelroll på avfallsområdet kan ge konkurrensproblem .

Kommunernas två roller på avfallsområdet kan vara motstridiga och skapa konkurrensproblem då de vid sidan av sina tillsynsuppgifter, i många fall har en producentroll i konkurrens med privata företag. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Miljödepartementet.

Konkurrensverket tillstyrker betänkandets förslag om en ökad liberalisering av marknaden för hushållsavfall. Verket föreslår därför att kommunens befogenheter gentemot privata konkurrenter görs tydligare och att kommunens beslut under vissa förutsättningar kan prövas i domstol. Läs yttrandet här.

Källa: Konkurrensverkets hemsida den 16 oktober 2009


ÅI:s remissvar på Ds 2009:36 - Upphandling från statliga och kommunala bolag

Av ny rättspraxis från EG-domstolen i september 2009 framgår att Teckal-kriterierna redan är direkt tillämpliga i Sverige.

ÅI anser därför att en lagändring varken är nödvändig eller ens önskvärd. Ett införande i svensk rätt av EG-domstolens nuvarande rättspraxis riskerar nämligen att snabbt bli överspelad av ny rättspraxis.

En granskning av de kommunala avfallsbolagen visar, som ovan redan nämnts, att Teckal-kriterierna i stort sett saknar betydelse för avfallsbranschen eftersom de kommunala avfallsbolagen är mycket aktiva på den konkurrensutsatta marknaden (se bilaga 2 nedan)

ÅI delar promemorians viktiga slutsats att införandet av de s.k. Teckal-kriterierna inte skulle innebära något automatiskt undantag från upphandlingsskyldigheten. Som framhålls, skall en prövning av om dessa villkor är uppfyllda alltid ske i varje enskilt fall, och i många fall kommer dessa villkor sannolikt inte att vara uppfyllda

ÅI efterlyser en närmare analys under det fortsatta beredningsarbetet av om, och i vilken mån, ett svenskt aktiebolag, som helt eller delvis ägs av en upphandlande myndighet, kan med hänsyn till den svenska aktiebolagsrättens utformning anses uppfylla det kontrollkriterium som ställs upp i EG-domstolens praxis. Läs remisssvaret här, bilaga 1 här, bilaga 2 här och bilaga 3 här.

Konkurrensverkets remissvar på Ds 2009:36 - Upphandling från statliga och kommunala bolag 

Konkurrensverket erinrar i sitt remissvar om att Teckal-kriterierna inte innebär att samtliga inköp från statliga och kommunala bolag och andra utförandeorgan undantas från upphandlingslagstiftningen.

Tvärtom måste en bedömning av huruvida Teckalkriterierna är uppfyllda göras i varje enskilt fall och i enlighet med den strikta praxis som utvecklats på detta område av EG-domstolen.

Konkurrensverket förespråkar att varje upphandlande myndighet snarast ser över om deras hel- eller delägda bolag eller andra utförandeorgan omfattas av kriterierna. Om så inte är fallet ankommer det på dessa myndigheter att upphandla de aktuella tjänsterna i konkurrens eller att vidta lämpliga åtgärder för att omorganisera eller omstrukturera dessa bolag och andra utförandeorgan så att kriterierna uppfylls. I sin tillsynsverksamhet kommer verket att noga följa de upphandlande myndigheternas tillämpning av Teckal-kriterierna. Det kommer att vara en prioriterad uppgift för verket att tillse att kriterierna följs och att överträdelser beivras. Läs KKV:s remissvar här.

Ny avfallshantering ger Peab tätposition

Bolaget har tecknat ett 3-årigt koncernavtal med Sita och Ragn-Sells.

Målet är att minimera det uppkomna avfallet och att källsorteringsgraden ska vara så hög som möjligt innan avfallet lämnar byggarbetsplatserna. Det här är ett långsiktigt mål och i samarbete med utvalda entreprenörer kommer arbetet successivt att utvecklas och förbättras.

– Våra projekt genererar en stor mängd avfall årligen och genom att ta ett samlat grepp om avfallshanteringen bidrar vi till vårt samhällsansvar med en mer klimatnyttig hantering, säger Peabs inköpare Mats Wessman. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från PEAB den 30 september 2009

Årets Lyft 2009: Småländskt pris till Stenas innovativa tågsatsning

Årets Lyft 2009 heter priset från Regionala Godstransportrådet i Småland, ett råd med medlemmar från bl.a. Vägverket, Banverket och Transportindustriförbundet.

Varje år transporteras 280 000 ton material på Stenas tåg runt om i Sverige. Materialet bearbetas på Stenas återvinningsanläggningar för att sedan återföras till kretsloppet via till exempel stålverk och gjuterier. Klimatnyttan med återvinning jämfört med att bryta nytt material ur gruvor är betydande.

- Koldioxidbesparingen när vi återvinner materialet som transporteras på våra tåg motsvarar vad över 30000 genomsnittliga svenskar släpper ut varje år. Mängden järn skulle också räcka till att tillverka två cyklar till varje svensk medborgare! säger Hans Funck. Läs mer här.

Källa:Pressmeddelande från Stena Metall den 1 oktober 2009

Nytt stöd till biogas

Regeringen satsar 50 miljoner kronor per år för perioden 2009-2011.

Stödet är avsett för spridning av redan framtagen teknik som ännu inte är konkurrenskraftig på marknaden och ska gå till projekt som bidrar till ökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser.
- Svensk teknik ligger långt framme och regeringen vill stödja den utvecklingen. Det är bra för klimatet men kan också skapa fler jobb i en växande framtidsbransch, säger näringsminister Maud Olofsson.

Energimyndigheten ska handlägga det nya stödet. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 november 2009. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Näringsdepartementet den 1 oktober 2009

18 miljoner till forskning om miljötillsyn

Stockholms universitet får 18 miljoner av Naturvårdsverket för att leda forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn.

Programmet, även kallat Efficient Environmental Inspection and Enforcement, ska ta fram kunskap som kan lägga grunden till ett effektivt genomförande av miljötillsyn. Resultaten kommer att användas som underlag i Naturvårdsverkets arbete med tillsynsvägledning.

Forskarna ska undersöka hur de operativa tillsynsmyndigheterna — kommuner och länsstyrelser genomför tillsynsarbetet. De kommer bland annat att titta på tillsynsmetodik, ledningsfrågor och mått på tillsynens resultat. Programmet pågår under tre år. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Naturvårdsverket den 30 september 2009

62 miljoner kronor till Miljöteknik

Tolv projekt får dela på 62 miljoner kronor under åren 2009-2011.

Återvinning av material från tillverkning av solceller, Miljövänliga material från förnybar råvara, Hållbar återvinning av plaster för ett ekoeffektivt kretslopp samt effektivisering av bioenergiproduktion är några av de projekt som får pengar.

Formas, VINNOVA och Energimyndigheten avsätter 31 miljoner och näringslivet bidrar med lika mycket. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Formas den 7 oktober 2009

Återvinningsgalan, Swedish Recycling Award, den 3 december

Tidningen Recycling arrangerar Återvinningsgalan i samarbete med ÅI, Avfall Sverige och Svenska Järn.

Läs programmet och anmäl er här.
Välkomna!


 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.