.
Återvinningsindustrierna


2009-11-13


 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • Interpol bekämpar illegal avfallsexport
  • Förslag för att bättre motverka illegala avfallstransporter
  • Odell: Även kommuner skall följa gällande rätt och domstolsbeslut
  • Få kommuner ställer miljökrav vid upphandling
  • Brittisk återvinningskampanj – Zero Waste Nation
  • Plaståtervinningsföretaget Swerec storinvesterar efter brand
  • Vinmonopolet i Norge väljer plastpåsar av återvunnen plast
  • Datec Technologies öppnar filial i Sverige
  • ÅI i media

Interpol bekämpar illegal avfallsexport
Interpol Global Crime Group tar nu ledningen i ett internationellt initiativ för att bekämpa dumpning av elektroniskt avfall i u-länder. Miljömyndigheter i Europa och Nordamerika medverkar.

Interpol anger att det varje år skeppas tusentals ton elektronikavfall från Europa och Nordamerika till u-länder där värdefulla metaller som guld, koppar och aluminium utvinns under dåliga arbets­förhållanden, ofta av barn. Delar av exporten genomförs av ”avfallsturister”, personer som besöker t.ex. EU som turister med målet att köpa avfall, som de exporterar i container till t.ex. Nigeria, Ghana eller Sydostasien. Då de stannar kort tid i landet är det svårt att komma åt dem med nationell brottsbekämpning.

Interpol har åtta pågående större granskningar av misstänkt illegal avfallsexport och har arresterat tolv personer för avfallssmuggling hittills i år. Förutom den nya internationella arbetsgruppen, bekämpar Interpol illegal avfallsexport bl.a. genom oannonserade inspektioner av avfalls­exportörer, hamn- och transportkontroller samt stoppbesked för containers. Alla dessa åtgärder genomförs mycket mer frekvent än tidigare.

Källa: ENDS den 4 november 2009

Förslag för att bättre motverka illegala avfallstransporter
Regeringen vill ge polisen och andra myndigheter ökade möjligheter att ingripa mot illegala avfallstransporter.

- Det är en fråga om miljö, hälsa och solidaritet. Avfall ska inte kunna transporteras bort och dumpas i länder som har dålig eller obefintlig kontroll över avfallet. Det är inte okej att svenskt avfall såsom gamla skrotbilar exporteras till exempelvis Afrika. Därför är det viktigt att effektivt kunna ingripa mot illegala avfallstransporter, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Förslagen finns i en lagrådsremiss som regeringen beslutat om, "Otillåtna avfallstransporter och manipulerade avgasreningssystem". En viktig punkt är att kunna beivra även försök till brott.

- Genom att även göra försök till brott straffbart skapas ökade möjligheter att kunna ingripa mot illegala avfallstransporter innan de lämnar Sverige. Det här gör straffreglerna mer effektiva, säger Andreas Carlgren. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet den 29 oktober 2009

Odell: Även kommuner skall följa gällande rätt och domstolsbeslut
Svar på skriftlig fråga från Karin Pilsäter, Fp, till statsrådet Mats Odell.

Karin Pilsäter har frågat mig hur jag avser att agera för att säkerställa kommuners efterlevnad av LOU. Frågan har ställts mot bakgrund av att kommunala företrädare tolkat förslaget i departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala företag (Ds 2009:36) som att kommuner får en generell rätt att anlita egna bolag utan upphandling.

Av Regeringsrättens avgörande i det så kallade Sysavmålet följer att stat, kommuner och landsting är skyldiga att upphandla när de anskaffar varor eller tjänster med mera från sina hel- eller delägda företag. I nämnda promemoria har det presenterats ett förslag till visst undantag från denna skyldighet. Promemorians förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet. I avvaktan på en eventuell ny lagstiftning förutsätter jag naturligtvis att även kommuner följer gällande rätt och domstolsbeslut. Om upphandlingsreglerna inte följs är det en fråga för domstolarna. Läs hela svaret här.

Källa: Riksdagens hemsida den 4 november 2009

Få kommuner ställer miljökrav vid upphandling
I dag har nio av tio kommuner i landet riktlinjer för miljöhänsyn vid upphandling.

Trots det anger bara 62 procent att de verkligen ställer miljökrav vid upphandling. Det visar en enkät som Naturvårdsverket låtit genomföra.

Undersökningen ”Tar den offentliga sektorn miljöhänsyn vid upphandling?” baseras på en enkät som Naturvårdsverket lät genomföra under april-juni 2009. Av landets 290 kommuner svarade 231 kommuner på enkäten. Naturvårdsverket genomför undersökningen regelbundet i syfte att följa hur miljöanpassningen av den offentliga upphandlingen utvecklas i Sverige. Detta är tredje gången enkäten utförs. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Naturvårdsverket den 27 oktober 2009

Brittisk återvinningskampanj – Zero Waste Nation
Brittiska Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) lanserar en ny kampanj för ökad återvinning, på temat ”Remember. Reduce. Reuse. Recycle.”

En ny webbsajt (www.direct.gov.uk/waste) ger tips till konsumenten om hur produkter kan återanvändas eller återvinnas, med ny statistik som visar att brittisk avfallsdeponi kan kan minska med 500 000 ton per år bara genom att inte slänga fungerande produkter.

Om varje brittiskt hushåll återvinner en elektronisk produkt såsom en mobiltelefon eller en iPod, minskar avfallsmängderna med 73 000 ton och klimatpåverkan med 65 000 ton CO2, vilket motsvarar 9 500 jorden-runt-resor med flyg.

37,5 procent av Storbritanniens avfall återvinns idag.

Kampanjen är ett led i brittiska regeringens mål att bli en ”Zero Waste Nation”. Sex ”Zero Waste Places” inrättas i bl.a. Dorchester, Brixton och Suffolk där nya idéer för minskade avfallsmängder ska genereras, och en ”Zero Waste Places Standard” tas fram med finansiellt stöd för lokala myndigheter som vill gå längre än de nationella målen. Läs mer på här.

Källa: Pressmeddelande från Defra den 13 oktober 2009

Plaståtervinningsföretaget Swerec storinvesterar efter brand
Storinvestering genomförs i Lanna i Småland efter branden i somras.

Swerec har avtalat med FTI AB (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) om fortsatt materialåtervinning av hushållens mjuka och hårda plastförpackningar. Avtalet har ett uppskattat värde av ca 120 miljoner och sträcker sig över flera år. Swerec har därmed säkrat återuppbyggnaden av hela anläggningen i Lanna. I mars 2010 kommer Europas modernaste plaståtervinningsanläggning att stå klar säger vice vd Jörgen Sabel.

Källa: Pressmeddelande från Swerec den 21 oktober 2009

Vinmonopolet i Norge väljer plastpåsar av återvunnen plast
Vinmonopolet byter ut dagens plastpåser till GreenTec påsar från Norfolier. Med denna påse av återvunnetn plast reduceras användningen av ny plast med minst 60 %.

Miljöeffekten av att använda återvunnen plast är hög. Reduktionen av CO2 är 90 % och energianvändning minskar med 80 % jämfört med om plasten hade energiutvunnits.
 - Miljöhänsyn var en central faktor for oss i processen med att hitta nya påsar, samtidig som det var viktigt att behålla kvaliteten. Med dessa nya påsar tar vi ett viktig steg i rätt riktning inom vårt miljöarbete säger Halvor Bing Lorentzen på AS Vinmonopolet.

Källa: Pressmeddelande från Norfolier 11 november 2009

Datec Technologies öppnar filial i Sverige
Det skotska elektronikåtervinningsföretaget Datec Technologies öppnar en filial i Värmländska Kristinehamn.

Öppningen i Kristinehamn är en del av Datec Technologies strategiska arbete inom Europa. Anläggningen kommer att serva Datec Technologies skandinaviska kunder och forsättad det strategiska arbetet i regionen.

Källa: Pressmedelande från Datec den 28 oktober 2009

ÅI i media


Dagens Samhälle den 5 november hade ÅI med två debattartiklar:

"Sluta gynna egna avfallsbolag" av Erik Åsbrink och Annika Helker Lundström, läs den här.

"Ohållbart kalkylera med avfallsimport" av Viveke Ihd, läs den här.


Göteborgs-Posten den 4 november
"Renovas gräddfil dyr för invånarna" av Annika Helker Lundström, läs den här.

GP skrev på sin ledarsida idag följande:
Sopigt Renova!
"Det finns pengar att göra på sopor. Men också skattepengar att spara. Att ägarkommunerna beställer avfallstjänster av Renova utan föregående upphandling snedvrider konkurrens och prisbild. Därför har fler än VD:n på Återvinningsindustrierna, som skrev på GP:s debattsida i går, skäl att beklaga sig. Även Konkurrensverket har kritiserat otillåtna direktupphandlingar inom kommunal avfallssektor. Ändå fortsätter olagligheterna. Det förlorar medborgarna på."

Tidningen Miljöaktuellt den 9 oktober
" Därför vinner alla på att avfallsmonopolet avregleras" av Viveke Ihd läs den här.


 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.