.
Återvinningsindustrierna


2010-02-26

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • EU kommissionen reagerar över att svenska kommuner inte följer LOU
  • Årets Kontorsprodukt: Pennan som varit en PET-flaska
  • Olympiska medaljer av återvunnet elektronikskrot
  • Stockholms miljö- och trafikborgarråd: "Avreglering ett måste för biogasförsörjningen
  • Matrester blir miljövänligt drivmedel
  • Nu är det dags förverkliga biogasvisionen
  • Företag får hjälp med egenkontrollen
  • Lagrådets yttrande om LOU
  • Ny vd på FTI

EU kommissionen reagerar över att svenska kommuner inte följer LOU
EU kommissionen har översänt en formell underrättelse till den svenska regeringen med anledning av kontrakt rörande avfallshanteringstjänster som vissa kommunala myndigheter, däribland Simrishamn, Tomelilla och Helsingborgs kommuner, har delat ut utan upphandling.

Eftersom de kommunala myndigheterna betalar för tjänsterna till den aktör som tilldelats kontrakten anser kommissionen att kontrakten är offentliga tjänstekontrakt och borde omfattas av offentlig upphandling.

Kommissionen säger vidare att det ankommer på de svenska myndigheterna att visa att de aktuella kontrakten uppfyller de villkor som fastställts av domstol.

Kommissionen anser att det inte är möjligt för de kommunala bolagen SYSAV och NSR/Renhab att åberopa undantag från LOU om inte huvuddelen av verksamheten bedrivs gentemot ägarkommunerna. Kommissionen framhåller också att den nya svenska lagstiftningsändring som just nu påbörjats inte medför att överträdelseproblemet är löst för dessa företag.

Konkurrensverket har därför tillskrivit Simrishamn, Tomelilla och Helsingborgs kommuner och bett dessa inkomma med underlag bl.a. om hur stor del av deras företags omsättning som baserar sig på uppdrag från ägarkommunerna respektive från den privata marknaden.

- Vi välkomnar EU kommissionens initiativ och Konkurrensverkets snabba agerande säger Annika Helker Lundström vd på Återvinningindustrierna. Kommunernas underlåtenhet att följa LOU skapar problem på avfallsmarknaderna både i form av risk för korssubventionering och risk för att utvecklingen av nya behandlingsmetoder begränsas genom att så många aktörer hålls utanför marknaden.

- Återvinningsindustrierna har konstaterat i en egen undersökning att även andra kommuner, t.ex. Renovas ägarkommuner måste upphandla då inte heller Renova klarar Tecklakriterierna, avslutar Annika Helker Lundström.

Källa: Konkurrensverkets diarium: ärende 128/2010 den 8 februari 2010.

Årets Kontorsprodukt: Pennan som varit en PET-flaska
Pilot Pens B2P (Bottle to pen) har korats till Årets Produkt vid European Office Products Award i Frankfurt.

Juryns motivering är att B2P förenar ”…originalitet, nytänkande och minskad miljöpåverkan” till ett framgångsrikt och hållbart koncept.

Årets Kontorsprodukt B2P är en kulspetspenna som till 89 procent består av återvunnen plast från PET-flaskor. Pennan kan användas om och om igen, eftersom bläckpatronen är utbytbar.
– Det är naturligtvis väldigt roligt att B2P-pennan får den här utmärkelsen och uppmärksamheten för bland annat nytänkande och originalitet, säger Kjell Karlsson VD på Pilot Pen AB i Sverige.
– Men nästan ännu mer glädjande är det att pennan blivit så omtyckt på så kort tid, såväl i Sverige som ute i Europa. Vi har till dags dato sålt inte mindre än sex miljoner B2P-pennor varav 300 000 här i Sverige. Så det är väl inte fel att påstå att både vi och miljön är vinnare, avslutar Kjell Karlsson. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Pilot Pen Sverige den 15 februari 2010

Olympiska medaljer av återvunnet elektronikskrot
Medaljerna i vinter-OS i Vancouver är för första gången i OS historia gjorda av återvunnet guld, silver och koppar.

Kanadensiska Teck har tillverkat medaljerna av elektronikskrot, även om de också innehåller nyutvinna metaller. Totalt delas 258 medaljer ut under OS. Miljörörelsen i Sverige och internationellt har kritiserat utvinningen av ädla metaller för att ofta ske med otillräcklig hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter, varför ökad återvinning är särskilt angeläget på detta område. Läs mer här.
 
Källa: Information  från www.somo.nl den 16 februari 2010

Stockholms miljö- och trafikborgarråd: "Avreglering ett måste för biogasförsörjningen"
"Avfallsmonopolet hämmar utvecklingen och måste avregleras så att flinka företagsfingrar kan börja producera biogas till Sveriges växande skara biogasbilar" skriver Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd i Stockholm.
 

Monopol är sällan en bra lösning. Det förvånar mig att borgerliga företrädare för en kommun argumenterar mot en öppning av marknaden för privata entreprenören för insamling av matavfall. Fler aktörer på en marknad kan knappast vara något problem. Däremot kan för få aktörer vara ett problem, vilket vi har noterat i Stockholm. Tvärt emot vad företrädare från Lund tror så är jag övertygad om att en avreglering av matavfallsinsamlingen skulle innebära en bra utveckling av den marknaden. Det behövs en utveckling av området och då behövs det pigga entreprenörer som tänker kreativt för att tillgodose kundernas och marknadens behov. Läs hela debattinlägget här.

Källa: Miljöaktuellt den 16 februari 2010

Matrester blir miljövänligt drivmedel
Det saknas gas för att fylla biogasbilarnas tankar. Låt inte kommunerna elda upp matavfallet - röta istället, skriver Gröna Bilister, Jakob Lagercrantz,  och Återvinningsindustrierna, Viveke Ihd, i ett debattinlägg.

Debattartikeln har varit med i ett flertal olika tidningar, bl.a. Arbetarbladet, Borås Tidning och i flera olika tidningar i Dalarna. Läs inlägget i Ny Teknik den 24 februari här.

Nu är det dags förverkliga biogasvisionen
Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister, svarar i en replik till Avfall Sverige, Weine Wiqvist. Tidigare har Gröna Bilister och Återvinningsindustriernas haft ett gemensamt inlägg i frågan.

Weine Wiqvist (19/2) har rätt. Sverige behöver en "strategi för hur samhället långsiktigt och effektivt ska ta till vara biogasen för energi- och lkimatomställning". Energimyndigheten ska ta fram en sådan strategi, men har inte alla kloka tankar själv - för att få en bra strategi bör alla berörda aktörer lufta och diskutera sina förslag. Just detta gjorde vi med vårt inlägg, som Wiqvist dock inte omedelbart mottog med öppna armar.

Förutom en strategi behöver vi konkret förändring, här och nu. Mer av det som kan komposteras och rötas bör bli biogas, mindre eldas upp. I år ska 35 procent av matavfallet biologiskt behandlas, ett nationellt mål som knappast nås. Förbränningen av biologiskt avfall har ökat på senare år medan materialåtervinningen minskat. Samtidigt råder skriande brist på biogas i stora delar av landet.

Hur målet uppnås och av vem måste vara underordnat; låt marknaden lösa det inom ramen för tuffa miljökrav! Kommuner och deras bolag, befintliga privata aktörer och nya entreprenörer - alla är de välkomna, men det förutsätter probleminsikt. Här brister Wiqvist ännu; i hans värld är det inget problem att så mycket organiskt avfall förbränns i stället för att återvinnas som biogas eller på andra sätt. Läs hela repliken här.

Källa: Västerbottens-Kuriren den 26 februari 2010

Företag får hjälp med egenkontrollen
IVL har fått i uppdrag av Tillväxtverket att förverkliga den plan för en effektivare miljötillsyn i Sverige.
 

Centrala frågor blir att underlätta för små och medelstora företag att leva upp till miljölagstiftningen och genomföra egenkontroller. Med tanke på att företagen idag har administrativa kostnader för egenkontroll på cirka 2,15 miljarder kronor per år finns här en betydande besparingspotential.

Arbetet, som kommer att bedrivas i samarbete med såväl tillsynsmyndigheter, företag och branschorganisationer, innebär bland annat utveckling av branschriktlinjer som tydliggör vilka lagkrav som företag förväntas följa, och metoder för egendeklarationer som ska underlätta för företagen. Den centrala delen i arbetet kommer att vara utveckling av en miljöportal där såväl företagen som de som utövar miljötillsyn kommer att finna allt nödvändigt och stödjande material. Läs mer här.

Källa: IVL:s hemsida den 1 februari 2010

Lagrådets yttrande om LOU
I lagrådsremissen föreslås att nya bestämmelser införs i 2 kap. 10 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.

Avsikten är att de nya bestämmelserna i 2 kap. 10 § LOU endast ska utgöra en temporär lösning i avvaktan bl. a. på kommande utredningsförslag på området. Lagtekniskt kommer detta till uttryck på så sätt att bestämmelserna sätts i kraft den 1 juli 2010 genom en särskild lag om ändring i LOU.

Lagrådet har i sak inget att erinra mot de nya bestämmelserna i 2 kap. 10 § LOU men vill särskilt peka på att den ändring som görs, vilken innebär att vissa kontrakt undantas från LOU:s tillämpningsområde, påverkar hela lagstiftningsområdet, dvs. inte bara den del som bygger på en unionsrättslig reglering, samt att tolkningen av de nya bestämmelserna måste göras i belysning av EU-domstolens praxis och unionsrättens krav i övrigt på området. Läs hela yttrandet här.

Källa: Lagrådets hemsida den 9 februari 2010

Ny vd på FTI  
Kent Carlsson har utsetts som ny vd på FTI, Förpacknings & Tidningsinsamlingen, och tillträder den 19 april 2010.

Kent Carlsson har erfarenhet av arbete inom transport- och logistiksektorn, och kommer närmast från en tjänst som VD på CargoNet Sverige. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från FTI den 22 februari 2010

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.