.
Återvinningsindustrierna


2010-03-24

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • Britt Sahleström ny vd för Återvinningsindustrierna
  • Fotbolls-VM i återvinningens tecken
  • Förslag om temporärt införande av undantagsregler på upphandlingsområdet
  • Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete
  • Vägledning om muddring och hantering av muddermassor
  • Uppföljning av ÅI:s Uppförandekod
  • 3 500 lantbruk skapar miljönytta
  • Ny plan- och bygglag med mer miljöhänsyn

Britt Sahleström ny vd för Återvinningsindustrierna
Som tidigare meddelats kommer Annika Helker Lundström efter många års mycket förtjänstfulla insatser att lämna vd-befattningen inom ÅI för att tillträda en tjänst som vd i branschföreningen Svensk Vindenergi.

ÅI:s styrelse har beslutat att utse Britt Sahleström till ny vd för Återvinningsindustrierna. Britt har senast varit chef för Hållbar Utveckling i Fortum Sverige. Dessförinnan har Britt haft en rad befattningar inom såväl den statliga sektorn som näringslivet. Under en följd av år har Britt arbetat som miljöchef, FoU-chef och kvalitetschef inom energibranschen.

"Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att vi lyckats rekrytera Britt till vd-tjänsten på Återvinningsindustrierna. Britt förenar betydande erfarenheter från industrin och den offentliga sektorn, inte minst på miljöområdet, med värdefulla personliga egenskaper - god analytisk kompetens, förmåga att snabbt sätta sig in i nya uppgifter, energi och entusiasm." Det säger ÅI:s styrelseordförande Erik Åsbrink i en kommentar.

"Jag tycker det skall bli mycket spännande att få arbeta med Återvinningsindustrierna och bidra till att utveckla den branschen. Det är frågor som alltid intresserat mig, eftersom resurshushållning och återvinning har en nyckelroll i ett hållbart samhälle", säger Britt Sahleström i en kommentar.

Britt Sahleström beräknas tillträda sin tjänst som vd omkring månadsskiftet april/maj

Fotbolls-VM i återvinningens tecken
Nio av de 32 lagen i fotbolls-VM kommer att spela i tröjor tillverkade av 100% återvunnen polyester, bl.a. Brasilien, Holland och Portugal.

Varje tröja är gjord av upp till åtta återvunna plastflaskor som samlats in på soptippar i Japan och Taiwan. Tröjan tillverkas av Nike som anger att den är 15 procent lättare och håller spelarna svalare och torrare än tidigare tröjor. VM-tröjan tillverkas också för försäljning i butik med 13 miljoner plastflaskor som råvara, motsvarande 254 000 kg polyester. Nike anger energivinsten till 30 % jämfört med att använda nyproducerad plast. Läs hela artikeln här.

Källa: Artikel i Daily Mail den 26 februari 2010


Förslag om temporärt införande av undantagsregler på upphandlings-
området
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

I propositionen föreslås att nya bestämmelser införs i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, som innebär att statliga och kommunala myndigheter inte behöver tillämpa LOU när de anskaffar varor eller tjänster från en leverantör som är en juridisk person som de äger eller är medlemmar i (exempelvis ett aktiebolag), eller en gemensam nämnd som de har tillsatt.

Detta gäller dock endast under förutsättning att två villkor är uppfyllda. Dessa villkor motsvarar de så kallade kontroll- och verksamhetskriterierna (Teckal-kriterierna) som har slagits fast i EU-domstolens rättspraxis. Villkoren innebär dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över leverantören som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, dels att, i fall då leverantören även utför verksamhet tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten, denna verksamhet endast får vara av marginell karaktär.

Om dessa villkor är uppfyllda kommer avtalet mellan den upphandlande myndigheten och leverantören inte att utgöra ett kontrakt i LOU:s mening. Anskaffningen anses då ske inom en och samma upphandlande myndighet. Någon upphandling enligt LOU behöver därmed inte ske. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Finansdepartementet den 17 mars 2010

Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete
I propositionen, 2009/10:155,  Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete, görs en bedömning av om målen nås och redovisar åtgärder för att nå dem.

I propositionen görs en samlad redovisning av de insatser som bidrar till att miljökvalitetsmålen nås och prioriterade områden för det fortsatta arbetet lyfts fram.

Vid bedömningen av om målen nås tas hänsyn till att naturen har lång återhämtningstid. Miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och Säker strålmiljö ändras.

Naturvårdsverket får ett utökat ansvar för att samordna myndigheternas miljömålsuppföljning. Generaldirektörer för ansvariga myndigheter inom miljömålssystemet föreslås bilda ett särskilt råd till miljöministern. Regeringen bjuder in till en parlamentarisk beredning. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet den 23 mars 2010

Vägledning om muddring och hantering av muddermassor
Med denna vägledning vill Naturvårdsverket underlätta arbetet med prövning och tillsyn enligt miljöbalken för muddring och hantering av muddermassor.

Tanken är att även entreprenörer, markägare och beställare av muddringsarbeten, kan ha nytta av vägledningen. Materialet har varit ute på remiss under 2008. Läs mer om vägledningen här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida 12 mars 2010

Uppföljning av ÅI:s Uppförandekod
Medlemmarna i Återvinningsindustrins Branschförening antog den 5 april 2006 en Uppförandekod. Koden skall efter två år ha införlivas i medlemmarnas verksamheter och de rekommendationer som finns i koden skall följas upp.

Uppförandekodens syfte är att stärka branschen och medlemmarna i deras arbete med relevanta miljö, sociala och affärsetiska aspekter samtidigt som den stärker ÅI:s långsiktiga arbete.

ÅI genomför årligen en uppföljning av hur medlemmarna följer Uppförandekoden. Under 2009/10 har ÅI dessutom genomfört en fördjupad uppföljning med ett begränsat antal medlemsföretag.

Resultatet visar att förståelsen för Uppförandekoden, dess innebörd och användning har ökat. Uppföljningen visar också att Uppförandekoden generellt sett fungerar som ett bra ramverk för arbetet.

ÅI kommer under 2011 att genomföra fortsatt uppföljning med fokus på hur Uppförandekoden kommuniceras till anställda och leverantörer/kunder. Läs mer om Uppförandekoden här.

Källa: Återvinningsindustriernas hemsida

3 500 lantbruk skapar miljönytta
Under 2009 återvanns över 1 250 ton farligt avfall och över 5 300 ton skrot på 3 500 gårdar.

Det är resultatet av insamlingen Giftfri Miljö, som är ett samarbete mellan Länsförsäkringar, Håll Sverige Rent och Stena Recycling.

Om årets insamlade skrot och farliga avfall inte återvunnits utan framställts av nya råvaror skulle koldioxidutsläppen öka med 5 814 ton. Det motsvarar utsläppen från uppvärmningen av 11 000 svenska småhus ett normalår. Oljan som samlades in under året motsvarar 5 500 fyllda oljefat. Läs mer här.

Källa: Nyhetsbrev från Stena den 16 mars 2010

Ny plan- och bygglag med mer miljö-
hänsyn
Den nya lagstiftningen beräknas träda i kraft den 2 maj 2011.

Exempel på några av de nya förslagen:

 * Frågor om avfallshantering, t.ex. sopsortering, ska finnas med vid planläggning och annan prövning
* Miljö- och klimataspekter ska beaktas i kommunernas planeringsarbetet. Det gäller både minskad klimatpåverkan och klimatanpassning
* Kommunerna ska i planeringen ta hänsyn till miljökvalitetsmålen, regionala klimat- och energistrategier, länsplaner för transportinfrastruktur samt de transportpolitiska målen
* Även i ärenden om bygglov ska klimatförhållanden beaktas
* Om byggnader har en betydande miljöpåverkan räcker inte bygglov utan det krävs detaljplan
* Kommunerna kan som förutsättning för bygglov ställa krav på åtgärder som motverkar översvämning och erosion, liksom markförorening och olyckor.

Läs mer här.

Källa: Miljödepartementets hemsida den 18 mars 2010 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.