.
Återvinningsindustrierna


2010-08-16

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • Nya regler i upphandlingslagstiftningen har börjat gälla
  • Debatt: Industrin vill använda återvunnen plast, men systemet fungerar inte
  • Omvandlar havsplast till dammsugare
  • Miljöbalken är riksdagens ofullbordade lagstiftning
  • Skatt på bränslen- yttrande från ÅI
  • Nina Cromnier ny Generaldirektör för Kemikalieinspektionen
  • Stena Technoworld förvärvar italienska MP Ambiente Group
  • Nytt inom lagstiftningen
  • Inspirationspriset 2010 - förslag önskas!

Nya regler i upphandlingslagstiftningen har börjat gälla
Sveriges riksdag har beslutat om nya lagar inom upphandlingsområdet som trädde i kraft 15 juli.

Införandet av de s k Teckalkriterierna innebär att kommunerna endast undantagsvis kan direktupphandla om två kriterier är uppfyllda. Kriterierna innebär att kommunen måste ha kontroll över sitt bolag som över sin egen förvaltning (kontrollkriteriet) och att bara en marginell del av verksamheten får utövas tillsammans med någon annan än den som äger eller är delägare i bolaget (verksamhetskriteriet).

I normalfallet krävs alltså upphandling. Nytt i lagen är också att kommuner som inte följer upphandlingsreglerna kan dömas till upphandlingsskadeavgift.

Inom avfalls- och återvinningsbranschen finns det många kommunägda företag som verkar och arbetar på en konkurrensutsatt marknad, men där ägarkommunerna direktupphandlar avfallsbehandling och drift av återvinningscentraler, säger Britt Sahleström, Vd i ÅI. 
- Det innebär att de inte klarar det s k verksamhetskriteriet. Vi ser fram emot  att dessa ägarkommuner nu kommer att upphandla sina avfallstjänster och  utnyttjar möjligheten att göra innovativa funktionsupphandlingar för att både säkerställa att man får mest nytta för pengarna och en god service till invånarna. 
Läs mer här.

Källa: Bl.a. Konkurrensverkets hemsida

Debatt: Industrin vill använda återvunnen plast, men systemet fungerar inte
Återvinn plasten – eller drunkna i den. Hans Stråberg, Vd och Henrik Sundström, Global hållbarhetschef på Electrolux, hade ett debattinlägg i Aftonbladet den 8 augusti 2010.

Utdrag ur debattinlägget:

"På lång sikt är det viktigaste att världen blir bättre på att ta hand om plast. Här kan industrin göra skillnad, öka förståelsen och påverka konsumenternas beslut, men vi kan också driva utvecklingen. Vår vision är till exempel att alla dammsugare ska bestå helt och hållet av återvunnen plast. Jag uppmanar andra företag att sträva efter detsamma på sitt område. Politikernas ansvar är att skapa ett system som underlättar för konsumenterna. I EU ansvarar tillverkare av dammsugare och andra hushållsapparater för avfallsprocessen från det att konsumenten har lämnat den skrotade produkten på insamlingsstället.

En relativt stor andel av dessa produkter når också insamlingsstället och tas om hand, men för annat avfall är statistiken sämre. Liknande återvinningssystem i fler länder och för andra produkter skulle kunna vara en lösning.
Detta understryker konsumenternas avgörande ansvar. För att få bort obalansen mellan tillgång och efterfrågan måste vi alla bli bättre på att hantera och återvinna plast." . Läs hela artikeln här.

Källa: Aftonbladet 8 augusti 2010

Omvandlar havsplast till dammsugare
Electrolux tänker samla in plast från världshaven och göra ett antal dammsugare av det insamlade materialet.

Initiativet kallas ”Vac from the Sea” och syftar till att öka medvetenheten om problemet med plastavfallet, och samtidigt motverka bristen på återvunnen plast, som behövs för att tillverka gröna hushållsapparater. I Stilla havet finns världens största flytande öar av plastskräp. 

– En del ansamlingar av plast i världshaven beräknas vara större än delstaten Texas. Samtidigt har vi på land svårt att få fram tillräckliga volymer återvunnen plast för att möta efterfrågan på miljövänliga dammsugare. Världen behöver helt enkelt bättra på sin karma när det gäller hur plast hanteras, säger Cecilia Nord, ansvarig för Floor Care Environmental and Sustainability Affairs på Electrolux.

Läs mer här och ni kan även se ett klipp om projektet på You tube.

Källa: Pressmeddelande från Electrolux den 6 juli 2010

Miljöbalken är riksdagens ofullbordade lagstiftning
Miljöbalken består av 480 paragrafer, sedan tillkommer drygt 4 500 regler och förordningar från myndigheter och kommuner.
- Det är en ofullbordad lagstiftning, säger Svenskt Näringslivs miljörättsexpert och författare till skriften "Miljörätt – hur kunde det bli så fel?".

Svenska företag vill ha en tydlig lagstiftning på miljöområdet. De vill också arbeta med miljöfrågor och har ofta ett stort engagemang när det kommer till miljön.
Det hindrar dock inte att miljöbalken, som reglerar det mesta inom området, emellanåt försvårar och krånglar till företagens goda föresatser.
- Dessutom kostar miljölagstiftningen samhället och företagen stora summor både genom kraven på åtgärder och genom ett byråkratiskt och tidsödande system.
Det säger Nicklas Skår, miljörättsexpert på Svenskt Näringsliv, som menar att det är dags att ta sig an de systemfel som finns inbyggda i miljöbalken.
- Men det är ett känsligt ämne, fortsätter han. Företagen vill ogärna gå in i en debatt eftersom det är så lätt att stämplas som miljöbov eller en som är ute efter att urholka lagstiftningen. Läs rapporten här.

Källa: Svenskt Näringsliv den 15 juli 2010

Skatt på bränslen- yttrande från ÅI
Återvinningsindustrierna är starkt kritisk till förslaget om avdrag för skatt på spillolja i de nya allmänna råden och avstyrker att Skatteverkets förslag införs.

Sammanfattningsvis anser Återvinningsindustrierna att Skatteverket har haft en för snäv syn vid bedömningen av konsekvenserna av införandet av skatteavdrag för spillolja i de nya allmänna råden och underskattat betydelsen av schablonskatteavdragets roll i hela systemet för spilloljeåtervinning. ÅI avstyrker därför den delen i Skatteverkets förslag till nya allmänna råd som rör skatteavdrag för spillolja, eftersom det kommer att leda till ett system som är betydligt sämre än idag.  Läs yttrandet här.

Nina Cromnier ny Generaldirektör för Kemikalieinspektionen
Nina Cromnier tillträder sin tjänst den 1 september.

- Jag är mycket glad över att Nina Cromnier blir KemI:s nya Generaldirektör. Hon har lång erfarenhet av arbete inom kemikalieområdet, nationellt, inom EU och globalt, och är därför utmärkt lämpad att leda KemI inför framtiden. Bl.a. har de globala förhandlingarna för ett kvicksilveravtal nyss startat och inom EU pågår intensivt arbete för att minska riskerna med kemikalieanvändning, säger Miljöminister Andreas Carlgren. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet den 8 juli 2010


Stena Technoworld förvärvar italienska MP Ambiente Group
Företaget MP Ambiente är en av Italiens ledande elektronikåtervinnare (WEEE). MP Ambiente har en anläggning i Milano och två i Verona.

"Förvärvet av MP Ambiente innebär ett betydande steg i implementeringen av vår tillväxtstrategi på den sydeuropeiska marknaden", säger Phär Oscar, chef för affärsområde WEEE i Stena Metallkoncernen.

Med förvärvet av MP Ambiente blir Stena Technoworld ett ledande elektronikåtervinningsföretag även i Italien.

"Med förvärvet av MP Ambiente stärker vi vår position i en viktig del av Italien. Vi kommer dessutom kunna stärka vårt erbjudande till våra kunder samt utöka vår geografiska räckvidd", säger Alexandre Comino, landschef för Stena Technoworld i Italien. Stena Technoworld förvärvade tidigt 2009 det italienska elektronikåtervinningsföretaget Siat, en större aktör i området runt Brescia.

Källa: Pressmeddelande från Stena Technoworld den 3 augusti 2010

Nytt inom lagstiftningen

Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB; SFS 2010:963. Ändringen börjar gälla den 16 augusti 2010.

Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar;
SFS 2010:347. De olika ändringarna började gälla/ börjar gälla den 1 juni 2010 och den 1 januari 2011.

Vill du läsa ändringarna så ange SFS-numret här.


Inspirationspriset 2010 - förslag önskas!
Priset kommer att delas ut den 8 november i Stockholm så boka den dagen redan nu.

Nominera ditt förslag senast den 1 oktober och läs mer om priset och hur man nominerar på Återvinningsindustriernas hemsida.

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.