.
Återvinningsindustrierna


2010-09-17

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • Välkommen till Återvinningsdagen den 8 november!
  • Anders Wijkman ska utvärdera upphandlingsregelverket
  • Åtgärder för att främja innovativa företag
  • Nationell strategi för biogas
  • IL Recycling köper Sydåtervinning i Malmö
  • Stena Recyclings effektivare transporter halverar tomkörningarna
  • Nominera din kandidat till Inspirationspriset!
  • Nytt från branschen

Välkommen till Återvinningsdagen den 8 november!
Temat är "Dubbelt vunnet med återvunnet - samarbete för mer återvunna produkter"

Vi träffas klockan 13.00 i Näringslivets hus i Stockholm och kommer att få lyssna på intressanta föreläsare som diskuterar kring ämnet återvunnen råvara. Du kan läsa programmet och anmäla dig här.

Varmt välkomna!

Anders Wijkman ska utvärdera upphandlingsregelverket
Syftet är att regeringen ska få underlag för att effektivisera och förbättra den offentliga upphandlingen.

Tidigare EU-parlamentarikern Anders Wijkman (kd) kommer att som särskild utredare utvärdera upphandlingsregelverket.

- En väl fungerande upphandling säkerställer att vi får bästa valuta för våra skattepengar. Nu ska vi se över om vi ytterligare kan förbättra den offentliga upphandlingen och särskilt se om vi kan förbättra förutsättningarna att ta hänsyn till miljö och etik, , säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Utredaren ska ta ställning till om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning gör det möjligt för upphandlande myndigheter att göra goda ekonomiska affärer och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag. Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2012. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Finansdepartementet den 15 september 2010Åtgärder för att främja innovativa företag
Innovationsupphandlingsutredningen, SOU 2010:56, har överlämnat sitt betänkande till näringsminister Maud Olofsson.

För att understryka att all upphandling bör bli mera innovationsvänlig, det vill säga ge bättre möjligheter för företag som har tagit fram ny teknik eller nya tjänster att konkurrera vid anbudsgivningen föreslår utredningen att lagarna om offentlig upphandling kompletteras med en "bör-bestämmelse" om att upphandlande myndigheter bör ta innovationshänsyn.

En ny upphandlingsform som kallas förkommersiell upphandling bör införas i Sverige. Utredningen anser att det bäst görs genom en särskild lag. Förkommersiell upphandling syftar till att upphandla forsknings- och utvecklingsarbete för specifika problem som en offentlig myndighet vill finna lösningar på.

Vinnova bör få till uppgift att bygga upp ett kompetenscenter för innovationsupphandling och bör även få ge bidra till myndigheter för merkostnaderna att genomföra innovationsupphandlingar. Under vissa omständigheter bör Vinnova också få ge bidrag till del av en myndighets kontraktskostnader vid förkommersiell upphandling. Läs mer här.

Källa: Pressmedelande från Näringsdepartementet den 31 augusti 2010

Nationell strategi för biogas
Den totala mängden biogas genom rötning kan öka från dagens cirka 1,5 till mellan 3 och 4 TWh.

Bakom rapporten "”Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi” står Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

– Förslaget maximerar den miljö- och klimatnytta som man kan få genom rötning. Vi vill öka den biogasproduktion som ger störst nytta, det vill säga ur avloppsslam, matavfall, restaurang- och annat livsmedelsavfall samt gödsel. Biogas som drivmedel bör prioriteras till tunga fordon i stadsmiljö där miljöeffekterna gör störst nytta. säger Eva Smith, stf. generaldirektör på Naturvårdsverket. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Energimyndigheten den 31 augusti 2010.

IL Recycling köper Sydåtervinning i
Malmö
IL Recycling köper SYSAV:s aktier i AB Sydåtervinning som därmed blir ett helägt dotterbolag i IL Recyclingkoncernen.

– Att få möjlighet att utveckla verksamheten i Sydåtervinning som en integrerad del av IL Recycling kommer att stärka IL:s position i södra Sverige som en ledande aktör inom återvinning, säger Lars-Gunnar Almryd, VD och Koncernchef för IL Recycling AB. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från IL-Recycling den 30 augusti 2010

Stena Recyclings effektivare transporter halverar tomkörningarna
10.000 färre lastbilstransporter per år och en halvering av tomkörningar blir resultatet av återvinningsföretaget Stena Recyclings avslutade transportupphandling.

I den transportupphandling som nu ägt rum har man fokuserat på lastbilstransporter mellan Stenas återvinningsanläggningar samt ut till slutkunder, hamnar med mera.

– Totalt sett innebär det att vi kan ta bort 10.000 lastbilstransporter varje år från de svenska vägarna, vilket i sin tur innebär en koldioxidbesparing om cirka 2 500 ton. Vi har även utvecklat egen programvara där åkerierna kan ha kontroll över sina transporter hos oss, och även vilka ”strölass” som finns tillgängliga mellan olika orter. På så sätt kan vi hjälpa fler åkare att optimera sina transporter och undvika tomkörningar, säger Stig-Gunnar Guttke, transportchef på Stena Recycling. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Stena Recycling den 23 augusti 2010

Nominera din kandidat till Inspirationspriset
Nomineringen ska skickas till kansli@recycling.se
senast 1 oktober.

Inspirationspriset instiftades av Återvinningsindustrierna 2006 och delas ut till företag för nyskapande, kreativa och användbara grepp vid produktutveckling med återvunnen råvara som bas.

Följande ska ingå vid en nominering:
-  Företag:
- Kort beskrivning av produkten:
- Kort beskrivning av produktutvecklingen:
- Andelen återvunnen råvara:
- Jungfrulig råvara som ersatts:
- "Nyskapande” i produktutvecklingen/produkten:
- Bedömd minskad resurs- och klimatpåverkan:
- Nominerad av:
- E-post:

Nytt från branschen

Från och med 15/7 2010 har MBEnviroteknik fusionerats med RGS 90. Läs mer här.

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.