.
Återvinningsindustrierna


2010-11-16

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • Coca-Cola Sverige vann Inspirationspriset 2010
  • Råvarufokus på Återvinningsdagen 2010
  • Offentlig upphandling - Kommissionen agerar
  • 40 ton kvicksilver från batterier ska slutförvaras
  • Namnet på den nya myndigheten: Havs- och vattenmyndigheten
  • EU-regler för radioaktivt slutförvar
  • ÅI i media - om skrotstölderna
  • Nytt från branschenCoca-Cola Sverige vann Inspirationspriset 2010
Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2010 vanns av Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan, som innehåller 50 % återvunnen plast och15 % plast från förnybart växtmaterial.

Visionen för Coca-Cola är att använda en flaska som är gjord av 100 % förnybara och återvinningsbara material när det är tekniskt möjligt, vilket har lett till att de jobbar både systematiskt och målinriktat för att nå dit.

Med PlantBottle-flaskan tar Coca-Cola ett helt nytt grepp. Förutom att den innehåller 50 % återvunnen plast, så för Coca-Cola också in förnybar råvara som kan återvinnas och återanvändas i nya plastflaskor, fortsätter Britt Sahleström. Flaskan minskar utsläppen av koldioxid med ca 40 procent* i jämförelse med en PET-flaska från oljebaserad plast. Priset delades ut av Daniel Johansson, statssekreterare på Näringsdepartementet. Läs hela pressmedelande här.

Källa: Pressmeddelande från Återvinningsindustrierna den 8 november 2010

Råvarufokus på Återvinningsdagen 2010
Årets Återvinningsdag på temat ”Dubbelt vunnet med återvunnet – samarbete för mer återvunna produkter” samlade närmare 140 deltagare som diskuterade olika perspektiv på återvinning och användning av återvunnen råvara.

Många av föredragshållarna lyfte fram hur viktigt det är att alla aktörer i hela produktions-, återvinningskedjan och i samhällsplaneringen förstår helheten och samarbetar bättre för att öka marknaden för återvunna material.

Statssekreterare Daniel Johansson, lyfte som en av huvudtalarna upp hur viktigt det är att Sverige ligger i framkant, satsningarna på miljöteknik, vikten av marknadsbaserade styrmedel och att exportmöjligheterna tas tillvara. Han delade också ut Återvinningsindustriernas Inspirationspris.

Källa: Återvinningsdagen 2010


Offentlig upphandling - Kommissionen agerar
Kommissionen agerar för att garantera rättvis tilldelning av kontrakt för avfallshantering i Sverige.

Europeiska kommissionen har begärt att Sverige ska se till att EU:s bestämmelser om offentlig upphandling efterlevs när lokala myndigheter upphandlar avfallshantering.

Kommissionen anser att Sverige har brutit mot dessa bestämmelser genom att tillåta att lokala myndigheter upphandlar avfallshantering utan något föregående anbudsförfarande. Bestämmelserna ska garantera att offentliga kontrakt i Europa tilldelas i rättvis och öppen konkurrens, vilket både skapar möjligheter för europeiska företag och säkerställer att offentliga medel används på bästa sätt. Om bestämmelserna inte följs kan det leda till slutna marknader och slöseri med allmänna medel.

Kommissionens begäran till Sverige har formen av ett motiverat yttrande. Om Sverige inte lämnar ett tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Kommissionen den 28 oktober 2010

40 ton kvicksilver från batterier ska slutförvaras
Svenskarna har sedan 1987 samlat in 1 730 ton batterier med kvicksilver. Nu har kvicksilvret skiljts ut från batterierna och ska slutförvaras.

År 2003 fick avfallsbehandlaren SAKAB i uppdrag av Naturvårdsverket att skilja ut kvicksilvret från batterierna. SAKAB har sorterat batterierna och skickat dem till anläggningen Batrec Industrie AG i Schweiz. Det rena kvicksilvret har sedan förts tillbaka till SAKAB.

Nu är batterilagret på SAKAB i Kumla tömt. Totalt har drygt 1 500 ton alkaliska batterier och 230 ton kvicksilverbatterier omhändertagits. Drygt 40 ton kvicksilver har återförts till SAKAB.

– Ur miljösynpunkt har allt gått bra, det gäller både lagringen och transporterna till och från Schweiz, säger Pär Ängerheim, handläggare för batterifrågor.
Kravet på att minst 98 procent av kvicksilvret i batterierna skulle omhändertas och återföras till SAKAB har uppfyllts.

Nu återstår att se till att kvicksilvret förvaras på lämpligt sätt. Naturvårdsverket kommer under 2011 att genomföra en upphandling med företag om att slutförvara kvicksilvret. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Naturvårdsverket den 9 november 2010

Namnet på den nya myndigheten: Havs- och vattenmyndigheten
Sedan tidigare är det klart att myndigheten ska lokaliseras till Göteborg och starta sin verksamhet den 1 juli 2011.

Regeringen har beslutat att ge den nya myndigheten för havs- och vattenmiljön namnet Havs- och vattenmyndigheten. Detta sker genom tilläggsdirektiv till den utredning som arbetar med inrättandet av myndigheten.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet den 11 november 2010

EU-regler för radioaktivt slutförvar
Senast om fem år ska EU-länder ha presenterat nationella planer för slutförvar av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Det föreslog EU-kommissionen nyligen.

Trots att 14 EU-länder har kärnkraftverk finns det ännu inget slutförvar för avfallet. Det vill EU-kommissionen ändra på och föreslår att medlemsländerna tar fram nationella planer på slutförvar. Planerna ska innehålla en konkret tidsplan och en kostnadsberäkning för slutförvaret.

På Svensk kärnbränslehantering, SKB, som har hand om det svenska avfallet, ser man inga problem med kravet på nationell handlingsplan.
– Vi har lämnat nationella planer var tredje år sedan 1984, säger Claes Thegerström vd för SKB. Läs mer här.

Källa: Europa-portalen den 3 november 2010

ÅI i media - om skrotstölderna
Den 1 november var det en kort teleintervju om kopparstölderna i Radio Kalmar.

Kopparstölderna kommer att öka igen när konjunkturen vänder och råvarupriserna stiger. Det befarar både polisen och skrotbranschen. Ni kan lyssna på intervjun här.

Källa: Radio Kalmar den 1 novembe 2010

Nytt från branschen
Hans Andersson Recycling går in som delägare i BASMetal AB

- Det är väldigt inspirerande att få vara med att utveckla BASMetal till en komplett återvinningsaktör. Vi blir nu en naturlig part till hela den producerande industrin, säger Staffan Aronsson en av BASMetals ägare. Förvärvet förstärker vår position i Skåne samtidigt som det ger oss möjligheter att sälja järnskrot och metaller via BASMetal, säger Mikael Gustavsson VD Hans Andersson Recycling Syd. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Hans Andersson den 21 oktober 2010

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan av 50 % återvunnen plast och15 % plast från förnybart växtmaterial.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.