.
Återvinningsindustrierna


2011-02-03

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
   


Senaste nytt om återvinning

  • De ny avfallsreglerna- dagsläget
  • Sopsortering når inte upp till målet
  • Öppna upp matavfallsmarknaden för fler aktörer – då kan målen uppnås
  • Handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande transporter av avfall
  • Miljonböter hotar Sysavs 14 ägarkommuner
  • En ny aktör inom återvinning
  • EU trappar upp kampen om råvaror
  • Ny miljötillsynsförordning

De ny avfallsreglerna- dagsläget
Det kommer inte att bli en stor avfallsproposition under våren. 

I nuläget arbetar miljödepartementet med att genomföra det som krävs enligt ramdirektivet för avfall i ett första steg. Under våren kommer en proposition om nedskräpning. I samband med detta kommer vissa ändringar i miljöbalken och förordningsändringar att införas som berör avfallsdirektivet.

När departementet har genomfört avfallsdirektivet kommer arbetet att fortsätta med övriga frågor på avfallsområdet. Vad gäller frivalet kommer den frågan inte att ingå i de första ändringarna.

Källa: Kontakt med Miljödepartementet 31 januari 2011

Sopsortering når inte upp till målet
Radioinslag i Dagens Eko.

Två tredjedelar i soppåsen är felsorterat. En stor del av hushållsavfallet sorteras fel. Enligt undersökningar i en lång rad kommuner som Sveriges Radio har tagit del av är omkring två tredjedelar av innehållet i den vanliga soppåsen felsorterat. Det innebär att material som skulle kunna återvinnas i stället bränns upp.

En stor del av hushållsavfallet sorteras fel. Enligt undersökningar i en lång rad kommuner som Sveriges Radio har tagit del av är omkring två tredjedelar av innehållet i den vanliga soppåsen felsorterat. Det innebär att material som skulle kunna återvinnas i stället bränns upp. Lathet är en viktig orsak till detta, menar några invånare i Falun.  Lyssna på inslaget här.

Källa: Sveriges Radio den 1 februari 2011

Öppna upp matavfallsmarknaden för fler aktörer – då kan målen uppnås
Pressmeddelande från Återvinningsindustrierna.

Vid årsskiftet skulle 35 procent av allt matavfall återvinnas genom biologisk behandling, men kommunerna nådde bara 21 procent. Ge de privata återvinningsentreprenörerna rätten att samla in och behandla matavfall som kommer från verksamheter. En öppen marknad ökar produktionen av biogas och biodiesel. Läs hela pressmeddelandet här.

Källa: Återvinningsindustrierna den 3 februari 2011

Handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande transporter av avfall
I regleringsbrevet  för budgetåret 2011 för Naturvårdsverket ska tillsynen på gränsöverskridande transporter förbättras.

Naturvårdsverket får i uppdrag att, i samråd med Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelsen i Norrbottens, Skåne, Stockholms, Västra Götalands och Gävleborgs län samt efter samråd med andra berörda myndigheter, ta fram en nationell handlingsplan för arbetet med tillsyn över gränsöverskridandeavfallstransporter. Handlingsplanen bör ta sin utgångspunkt i rapportenGränsöverskridande avfallstransporter – brister i tillsyn och förslag på åtgärder. Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 november 2012. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida den 10 januari 2011

Miljonböter hotar Sysavs 14 ägarkommuner
Artikel i Sydsvenska Dagbladet: Sysav vill ta över all sophämtning i södra Skåne – ett kontrakt värt flera miljarder. Men det strider mot lagen.

Om ägarkommunerna går med på Sysavs förslag kan de straffas med upp till 10 miljoner kronor i böter vardera. Och både myndigheter och avfallsbranschen vässar sina vapen för en attack. Enligt Sysav vd Håkan Rylander är det ett önskemål från ägarkommunerna att Sysav tar hela greppet om avfallskedjan.

Men Sysav kan inte bara ta över sophämtningen. Det anser både Konkurrensverket och de privata aktörerna i avfallsbranschen. Om kommunerna inte låter andra sopföretag komma med anbud så bryter de mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Deras åsikt styrks av två färska domar mot Uddevalla och Nynäshamn. I Uddevalla ville kommunen lämna över renhållningen till Uddevalla Energi utan upphandling men förlorade i Förvaltningsrätten.

– Jag var långt ifrån säker på att vinna Uddevallamålet men nu gjorde jag det. Och Sysavs fall är ännu tydligare, säger Pär Cronhult, jurist på Konkurrenskommissionen, som ägs av den borgerliga stiftelsen Den nya välfärden.

– Vi har precis fått möjlighet till det här med upphandlingsskadeavgift så vi ligger absolut i startgroparna. Vi kollar överallt efter oegentligheter. Särskilt efter stora kontrakt, säger Helena Henriksson, jurist på Konkurrensverket.

Enligt beräkningar som gjorts av Återvinningsindustrierna skulle sophämtningen i Sysavkommunerna ha ett värde på över två miljarder kronor under en fyraårsperiod. Enligt Sysav är omsättningen snarare 1,2 miljarder. Avtalet föreslås löpa i 15 år. Läs artikeln i Sydsvenskan här.

Sysav har på sin hemsida svarat på artikeln. Läs den här.

Källa: Sydsvenska Dagblader den 17 januari och Sysavs hemsida

En ny aktör inom återvinning
Investeringsföretaget Fagerberg & Dellby och ledningen i APELNS, Leif Karlberg och Claes Cardell, har träffat en överenskommelse om att genom ett nybildat bolag tillsammans förvärva Big Bag.

”BIG BAGs starka varumärke, kundrelationer och innovationskraft och APELNS styrka och bredd inom¨flera kundsegment samt starka kompetens inom behandling och sortering ger sammantaget det nya bolaget mycket goda möjligheter att kunna erbjuda fler kunder en fortsatt flexibel, högkvalitativ och
miljöfokuserad service.” säger Leif Karlberg och fortsätter ”Med Fagerberg & Dellby som partner får vi tillgång till de resurser och den kompetens som krävs för att utveckla bolaget vidare som vi önskar”. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande den 31 januari 2011

EU trappar upp kampen om råvaror
EU vill säkra tillgången på värdefulla och ibland oersättliga råvaror för att behålla och utveckla sina industrier.

Att utveckla mineralbrytning inom EU, och återvinna råvaror är två vägar som föreslås. Men en stor del av de för EU viktiga materialen finns utanför unionen, inte minst i Kina.

Kommissionen har lämnat ett förslag den 2 februari som är en uppföljning på det så kallade Råvaruinitiativet som kom 2008. Tre olika områden nämns: handel med och utveckling av tillgången från länder utanför EU, utvinning av mineraler och andra naturresurser i EU och förbättrade möjligheter till återvinning av råvaror. Kommissionen har listat 14 särskilt viktiga råvaror. Läs mer här.

Källa: Europaportalen.se den 2 februari 2011

Ny miljötillsynsförordning
Beslutet om en ny miljötillsynsförordning innebär en mer ändamålsenlig och effektivare organisation för kemikalietillsynen.

Beslutet innebär i huvudsak följande:
- Kemikalietillsynen samlas hos Kemikalieinspektionen i högre grad än i dag (Kemikalieinspektionen tar över tillsyn från bl.a. Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

- Kemikalietillsynen blir tydligare knuten till tillsynen över verksamheten, dvs. den myndighet, länsstyrelsen eller kommunen, som har tillsynen över verksamheten har också ansvar för kemikalietillsynen vid samma verksamhet. Läs mer här.

Källa: Miljödepartementet den 28 januari 2011

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan av 50 % återvunnen plast och15 % plast från förnybart växtmaterial.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
klimatneutralt företag
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.