.
Återvinningsindustrierna


2011-12-22

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Kansliet önskar er en riktigt God Jul!
Inför nästa år har vi stora förhoppningar och den pågående Avfallsutredningen har en viktig roll – att skapa förutsättningarna för delar av den framtida spelplanen och lägga en del av pusselbitarna.

I ett resurseffektivt samhälle vet vi att marknaden för återvinning av avfall/material är en nyckelfråga, konkurrenskraften kommer öka mot jungfruliga materialen. Men även design av produkter, val av råvaror, resurseffektiva produktionsprocesser kommer vara viktiga. En oerhört viktig fråga är materialkvalitet och att giftiga ämnen separeras eller snarare aldrig kommer in i produkterna.

Vi ser fram emot ytterligare ett framgångsrikt år.

God Jul önskar
Britt Sahleström och Viveke Ihd 


Senaste nytt om återvinning

  • En ViLD idé från Swerea MEFOS fick Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2011
  • Naturvårdsverket kartlägger textilavfall
  • Återvinning en ny form av gruva för LKAB
  • Vinnarna på Återvinningsgalan 2011
  • Prövningen av mindre miljöfarliga verksamheter koncentreras till tolv länsstyrelser
  • Mindre justeringar i avfallsförordningen

En ViLD idé från Swerea MEFOS fick Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2011.
På en välbesökt Återvinningsdag den 29 november vann Swerea MEFOS Inspirationspriset för en ny genial metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.

Vanadinet kan exempelvis användas i katalysatorer och verktygsstål, och den kalkhaltiga fraktionen till byggnadsmaterial. Metoden innebär att merparten av slaggen, som annars deponeras, istället kan återvinnas.

- Vi är jätteglada över utmärkelsen och att den metod vi utvecklat uppmärksammas på detta sätt, säger Guozhu Ye, innovatör, projektledare och teknisk doktor vid Swerea Mefos. Det är många som har bidragit till det här projektet. Industrins stora engagemang och stödet från Mistra och Jernkontorets forskningsprogram Stålkretsloppet har varit grunden för att det blivit så lyckat. Som forskningsinstitut är vi naturligtvis otroligt stolta över priset. Det inspirerar oss till ännu större insatser för återvinning och effektiv resursanvändning. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Återvinningsindustrierna den 29 november 2011


Naturvårdsverket kartlägger textilavfall
Inflödet av kläder och hemtextil till Sverige har ökat med närmare 40 procent under perioden 2000–2009. Ungefär 3 kilo textilier per person skänks varje år till välgörenhetsorganisationer. Naturvårdsverket ska undersöka hur textil som slängs istället ska kunna återanvändas.

Ungefär 8 kilo textilier per person och år slängs i soporna. Det förekommer ingen materialåtervinning av textila material. Däremot så förbränns de textila avfall som hamnar i hushållssoporna och energiutnyttjas, bland annat till produktion av fjärrvärme.

Vad är lämpliga styrmedel för att förebygga textilavfall och hur ser avfallsflödet för textilier ut i Sverige, Danmark och Finland? Det ska undersökas i ett samnordisk projekt som beställts av Naturvårdsverket och Naturvårdsverkets systermyndigheter i Norden. Det finansieras av Nordiska ministerrådet.

Studien ska göras av en grupp forskare under ledning av Inter International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE ). Den ska rapporteras senast 30 april 2012. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida den 19 december 2011

Återvinning en ny form av gruva för LKAB
LKABs verksamhet genererar varje år avsevärda volymer med avfall som tas omhand. Precis som malmen blir skrotet en värdefull råvara för exempelvis stålverken. De 7.000 ton järnskrot som återvinns räcker till 580.000 nya cyklar.

Genom åren har 2400 anställda på LKAB genomgått utbildning i avfallshantering, en nyckel till säkerhet och en förbättrad avfallssortering som minskar kostnaderna.

Genom Stena Recyclings egen tåglösning kan LKABs skrot transporteras effektivt och miljöriktigt till stålverk där det blir ny råvara. Sedan starten på tågtransporterna har LKAB kunnat ersätta 150 långväga lastbilstransporter med skrot. När tåg används minskas koldioxidutsläppen med 65 procent. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Stena Recycling den 8 december 2011

Vinnarna på Återvinningsgalan 2011
Arrangör av galan är facktidskriften Recycling & Miljöteknik. Förutom Återvinningsindustrierna stöds galan av branschorganisationerna Svenska Järn och Avfall Sverige.

Årets Metallåtervinnare/Skrothanterare: Kuusakoski Sverige AB
Årets Återvinningsanläggning: Swerec AB
Årets Kretsloppsavgiftare: Basta-registret tillsammans med Danielle Freilich, Sveriges Byggindustrier.
Årets Avfallsbehandlare: Gästrike Återvinnare
Årets Entreprenör: Creatables AB
Årets Elektronikåtervinnare: Boliden AB, Rönnskärsverken
Årets Återvinningskommun: Eskilstuna
Årets Specialpris: Göteborgs Stads "Leva Livet Avfallsutmaning"
Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Mentor Communication den 7 december 2011

Prövningen av mindre miljöfarliga verksamheter koncentreras till tolv länsstyrelser
Regeringen har beslutat om en ny förordning om miljöprövningsdelegationer. Förordningen innebär att tillståndsprövningen av miljöfarliga s.k. B-verksamheter koncentreras till miljöprövningsdelegationer vid tolv länsstyrelser.

- Eftersom ett viktigt syfte med reformen är att åstadkomma en mer effektiv prövning och kortare handläggningstider kommer regeringen att följa upp reformen, säger miljöminister Lena Ek.

Förordningen träder i kraft den 1 juni 2012. De länsstyrelser till vilka koncentration sker ska både under 2012 och 2013 redovisa sina handläggningstider i tillståndsärenden och också rapportera vilka åtgärder som vidtas för att åstadkomma en kvalificerad och effektiv prövning av B-verksamheter. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet den 2 december 2011

Mindre justeringar i avfallsförordningen
I avfallsförordningen (SFS 2011:927 ) finns bestämmelser om tillstånds- och anmälningsplikt för transporter av avfall och den 1 februari kommer ändringar att införas i bl.a. paragraferna 36, 42 och 48 §§.

Det införs bl.a. ett undantag från anmälningsplikten för de aktörer som yrkesmässigt samlar in avfall och redan har erhållit tillstånd för transport av avfall. Skälet är främst att det annars sker en omotiverad dubbelregistrering av dessa aktörer. Slutligen införs ett bemyndigande för Naturvårdsverket att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att lämna information om avfallshanteringen. Ni kan hitta ändringarna här.

Källa: Regeländringar från Miljödepartementet den 1 december 2011

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

 
 


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan av 50 % återvunnen plast och15 % plast från förnybart växtmaterial.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.