.
Återvinningsindustrierna


2012-02-17

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Ökat samarbete och mer öppen avfallsmarknad
ÅI har nyligen yttrat sig om Upphandlingsutredningens betänkande. Här vill vi ha ett ökat samarbete med kommunerna. Vi vill bl a ha en ökad dialog på ett tidigt stadium före upphandlingarna och mer funktionsinriktade upphandlingar, med färre detaljkrav. Här kan kommunerna utnyttja den konkurrens som finns på marknaden för att få både mer effektiva och utvecklade avfallslösningar.

Vi ska minimera avfallsmängderna och öka materialåtervinningen. Våra medlemmar erbjuder många olika typer av tjänster för att hjälpa sina kunder med detta. Tillsammans har vi mer än 330 tillstånds- och anmälningspliktiga återvinningsanläggningar.

Med en mer öppen avfallsmarknad för hushållsavfall, därmed jämförligt och grovavfall, skulle materialåtervinningen kunna öka avsevärt.

Britt Sahleström
VD
Återvinningsindustrierna

 


Senaste nytt om återvinning

  • Miljötillstånd ska handläggas fortare
  • Avfall skapar jobb och sparar pengar
  • Cloosing the loop - 42 miljoner kronor under tre år
  • ÅI:s remissvar: Upphandlingsutredningen
  • WEEE-direktivet - omröstningen i parlamentet
  • Skrothandlardag den 8 mars 2012
  • Naturvårdsverket ger 120 miljoner kronor till förorenade områden
  • SITA sanerar Beckholmen
  • Boka redan nu stämman med konferens och middag den 15 maj 2012

Miljötillstånd ska handläggas fortare
" Det är dags att förbättra delar av miljölagstiftningen. Därför genomför jag en översyn för att se hur handläggningstiderna för miljötillstånd kan snabbas upp."

Utdrag från en debattartikel miljöminister Lena Ek, hade i tidningen Dagens Samhälle:

"Jag genomför även en översyn för att se över hur handläggningstiderna för miljötillstånd kan effektiviseras och snabbas upp. Det är inte vettigt att det ska skilja upp till två år i handläggningstid för liknande ärenden i olika delar av landet. Likaså måste den part som ansöker kunna följa ärendets gång, oavsett i vilken instans det befinner sig. Miljödepartementet skickar ut en promemoria på remiss inom kort. Jag ser fram emot att samarbeta kring dessa förslag med alla centrala aktörer som arbetar med miljörätt och miljötillståndsgivning i Sverige, såväl i offentlig som privat sektor". Läs mer här.

Källa: Regeringens hemsida den 13 februari 2012

Avfall skapar jobb och sparar pengar
EU-kommissionen har offentliggjort en undersökning som visar att 400 000 nya jobb skulle kunna skapas till år 2020 inom avfallshanteringen och återvinningen om EU:s avfallslagstiftning skulle genomföras fullständigt.

EU-kommissionen undersökning visar även att en fullständigt genomomförd avfallslagstiftning skulle spara 72 miljarder euro och öka omsättningen inom avfallshanteringen och återvinningen med 42 miljarder euro.

I rapporten finns fyra viktiga slutsatser:
- Det krävs bättre data och systematisk övervakning av hur lagarna fungerar i praktiken
- Bättre användning av att förorenaren betalar och av ekonomiska metoder som kan bidra till att lagarna efterlevs och finansiera avfallshanteringen
- Inspektioner och övervakningar behöver stärkas i EU-länderna
- Ett relativt kostnadseffektivt alternativt för att stärka övervakningen av genomförandet på EU-nivå kan vara att utnyttja Europeiska miljöbyrån expertis och kapacitet.

Läs pressmeddelande här och rapporten, 239 sidor, här.

Källa: Pressmeddelande från EU-kommissionen den 13 januari 2012

Cloosing the loop - 42 miljoner kronor under tre år
Mistras satsning på forskningen syftar till att på ett hållbart sätt skapa värdefulla resurser av industriavfall.

Mistra bedömer att det redan idag finns en stor potential för värdehöjande upparbetning av restprodukter och avfall från svensk industri till kemikalier, material och produkter, menar Lars- Erik Liljelund, VD på Mistra. Men för att det ska bli verklighet behövs ytterligare forskning om bland annat ny teknik för sortering av komplexa avfallsströmmar och ekonomiska styrmedel för att styra från avfallshantering till materialåtervinning.

Mistras investering syftar till att:
- Öka kunskap om resursflödena i samhället samt utforska styrmedel och utveckla innovativa tekniska processer för värdehöjande upparbetning av industrins restprodukter och avfall till kemikalier, material och produkter
 - Stärka svensk industris konkurrenskraft genom innovativ ”grön” teknik- och materialutveckling och ökat affärsutbyte
 -Minska miljöpåverkan i Sverige och globalt

Ni kan läsa mer här.

Källa Pressmeddelande från Mistra den 24 januari 2012


ÅI:s remissvar: Upphandlingsutredningen
Återvinningsindustrierna har svarat på Upphandlingsutredningens delbetänkande ”På jakt efter den goda affären” (SOU 2011:73).

En sammanfattning av några av synpunkterna:
- Dialog bör införas som regel vid upphandlingar över tröskelvärdena inom avfalls-och återvinningsbranschen. Kommunerna bör bjuda in den privata återvinningsindustrin redan vid framtagande av avfallsplaner och renhållningsordningar, då dessa har stor betydelse för utformningen av kommande upphandlingsunderlag.

- Inköpsfunktionens status bör höjas och inköpare alltid involveras i upphandlingen för att säkerställa en professionell hantering, tydliga rutiner och ansvar för upphandling bör tas fram hos de upphandlande myndigheterna.
 
- Direktupphandlingar bör tydligare regleras och kvalitetssäkras. Beloppsgränserna bör inte ändras.

- Formerna för funktionsupphandling och transformativa lösningar bör utredas ytterligare och goda exempel tas fram, speciellt där tjänster kopplade till infrastruktur ingår. Ni kan läsa hela yttrandet här.

Källa: Återvinningsindustriernas hemsida den 24 januari 2012

WEEE-direktivet - omröstningen i parlamentet
I januari var det omröstning i EU-parlamentet och texterna om WEEE röstades igenom; avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning.

När ministerrådet formellt godkänt det uppdaterade direktivet och den förs in i EU-lagboken, har medlemsländerna 18 månader på sig att uppdatera sin nationella lagstiftning.

"Efter hårda förhandlingar är jag mycket nöjd med att vi har kommit överens om ambitiösa men genomförbara insamlingsmål med ministerrådet. Europa kommer nu att återanvända en större mängd råvaror, vilket är goda nyheter både för ekonomin och för miljön", sa föredragande ledamot Karl-Heinz Florenz (EPP, DE), efter det att direktivet med en överväldigande majoritet godkänts i plenum genom handuppräckning. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från EU-parlamentet i Strasbourg den 19 januari 2012

Skrothandlardag den 8 mars 2012
Den 8 mars anordnar Återvinningsindustrierna, i samarbete med Svenska Järn- och Metallskrothandlarföreningen en branschdag för skrothandlare.

Vi diskuterar skrotbranschens problem, hot och möjligheter 2012.

Vi börjar klockan 13.00 på Norra Latin i Stockholm, och avslutar dagen med en gemensam middag.

Läs programmet och hur man anmäler sig här.

Välkomna!

Naturvårdsverket ger 120 miljoner kronor till förorenade områden
Utvecklingen av Sverige som industriland har lämnat ett stort antal förorenade områden i arv.

40 miljoner kronor tilldelas länsstyrelserna och ska användas för undersökningar av ett 75-tal förorenade områden i hela landet. Exempel på objekt som ska undersökas inför en eventuell efterbehandling är kvarteret Renen i Halland och Vinterviken i Stockholm.

Dessutom går 47 miljoner till inventeringar och tillsynen av förorenade områden förstärks med 32 miljoner kronor. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Naturvårdsverket den 6 februari 2012

SITA sanerar Beckholmen
På Beckholmen mitt i Stockholm pågår en unik marksanering. 100 000 ton jord grävs upp och forslas norr om Stockholm där SITA sanerar jorden från gifter.

Saneringen går till så att jordmassorna grävs upp och transporteras av byggentreprenören NCC via sjö- och landtransporter till Löt (SÖRAB) i Vallentuna norr om Stockholm, där SITA sanerar jorden. Först sorteras jorden så att förorenat material skiljs från rent. Det rena materialet kan återanvändas som konstruktionsmaterial eller i anläggningsarbeten och det förorenade materialet behandlas för att bli rent. Föroreningarna som genomgår behandling är tjära (PAH), metaller och olja.

– Vi tillämpar dels biologisk behandling, som innebär att mikroorganismer, bakterier och svampar, bryter ner kolvätena och dels jordtvätt. I svårare fall tillämpas deponering. Dessutom renas allt förorenat vatten från processen innan det släpps ut. Efter reningen återförs den rena jorden till Beckholmen igen, berättar Tommy Lundgren, avdelningschef och kemist på SITA. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Sita den 7 februari 2012


Boka redan nu stämman med konferens och middag den 15 maj 2012
Program och mer detaljer kommer inom kort.

Vi kommer att vara på Carlhälls Gård på Långholmen i Stockholm.

Välkomna!

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.