.
Återvinningsindustrierna


2012-03-29

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Rätt riktning!
ÅI välkomnar att regeringen i ett pressmeddelande från Finansdepartementet pekar på behovet av att tillsätta en utredning som ska analysera möjligheten till ökad insyn i verksamheter som bedrivs genom kommunala entreprenader. Vi ser fram emot att översynen ska leda till tydligare roller mellan kommunerna som myndighet respektive utförare av tjänster samt att de kommunala bolag som verkar på den konkurrensutsatta marknaden endast får göra det på samma villkor som de privata aktörerna.

 


Senaste nytt om återvinning

  • Boka stämma med konferens och middag den 15 maj 
  • Yttrande från ÅI: Statsstödsutredningens betänkande Olagligt statsstöd
  • Undantag från upphandlingskrav för företag som stat och kommuner äger
  • Avfallsdirektivet - goda exempel inom EU
  • Standardisering om däckåtervinning på EU-nivå
  • Bättre EU-regler för en giftfri miljö
  • NCC etablerar återvinningsterminaler i hela Norden
  • Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012
  • Statistik från REPA för 2011

Boka stämma med konferens och middag den 15 maj
Vi kommer att vara på Carlhälls Gård på Långholmen.

Temat för konferensen är "Tillväxtmöjligheter med återvinning - samverkan offentlig sektor och näringsliv". Mötet är internt för ÅI:s medlemmar.

Ni kan läsa programmet och hur man anmäler sig här. Så välkomna!

Yttrande från ÅI: Statsstödsutredningens betänkande Olagligt statsstöd
Återvinningsindustrierna har yttrat sig över: Statsstödsutredningens betänkande Olagligt statsstöd, (SOU 2011:69).

ÅI tillstyrker;
- utredningens förslag att inte ändra den kommunala självkostnadsprincipen
- att kraven på revisorsgranskning och att revisorsintyg kvarstår för att leva upp till kraven i transparenslagen, men motsätter sig att granskningen endast skall vara översiktlig.
ÅI anser bl.a. att;
- det är positivt att utredningen analyserar de olika typer av statsstöd som kan snedvrida konkurrensen samt att en ny lag införs om tillämpningen av Europeiska Unionens statsstödsregler
- det är viktigt att staten säkrar att snedvridande statligt stöd inte får fortsätta eller uppstå i nya former på kommunal nivå
ÅI vill särskilt peka på;
- att staten i samband med ändrade regleringar inom avfalls- och återvinningsområdet måste säkra att lika konkurrens föreligger för alla aktörer på marknaden. Läs mer här.

Källa: ÅI:s hemsida 1 mars 2012

Undantag från upphandlingskrav för företag som stat och kommuner äger
I propositionen ”2011/12:106 Offentlig upphandling från eget företag – och vissa andra frågor” föreslår regeringen att det införs ett permanent undantag från kravet på offentlig upphandling när stat, kommun och landsting köper tjänster som de själva äger.

Undantaget gäller bara om vissa förutsättningar är uppfyllda, de s k Teckalkriterierna. Det innebär att relationen mellan parterna är intern. I propositionen föreslås även att det ska införas ett uttryckligt krav att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna ska anges i bolagsordningen i helägda kommunala företag. En förstärkt uppsiktsplikt för kommun- och- och landstingsstyrelser föreslår också.

Regeringen pekar i pressmeddelandet också på behovet av att tillsätta en utredning som ska analysera möjligheten till ökad insyn i verksamheter som bedrivs genom kommunala entreprenader. Detta mot bakgrunden av att allt större del av den kommunala verksamheten bedrivs genom kommunala entreprenader. Utgångspunkten är att allmänhetens möjligheter till insyn ska tas till vara oberoende av vilket sätt kommuner och landsting väljer att organisera sin verksamhet. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Finansdepartementet den 19 mars 2012

Avfallsdirektivet - goda exempel inom EU
Kommissionen har tagit fram ett antal goda exempel som handlar om inspektioner och tillståndsgivning.

Rapporten omfattar direktiven om avfall, deponering och RoHS. Goda exempel som rör WEEE-direktivet kommer inom kort. Läs mer här.

Källa: Kommissionens hemsida den 19 mars 2012

Standardisering om däckåtervinning på EU-nivå
Nu påbörjas arbetet med standardisering återvinning av däck. En standardisering av återvunnet däckmaterial förenklar hela hanteringen och användningen av däckmaterial i nya tillämpningar.

Kommittén för återvinning av däck jobbar med att förenkla för materialåtervinningsindustrin att deklarera sina produkter på ett enhetligt sätt så att brukarna av dessa produkter ska kunna jämföra materialen från olika tillverkare skapar en möjlig marknad.

Så långt så har arbetet resulterat i en teknisk specifikation CEN/TS 14243:2010 som publicerades i Sverige juni 2010. Målet är att den tekniska specifikationen ska uppgraderas till en europeisk standard när den har provats på marknaden i sin nuvarande form under en tid. Kontakta SIS för mer information, SIS/TK 422. Läs mer här.

Källa: SIS hemsida

Bättre EU-regler för en giftfri miljö
Det behövs bättre EU-regler är slutsatsen i den rapport som Kemikalieinspektionen har lämnat till regeringen.

I rapporten lämnas ett stort antal förslag om förbättringar, exempelvis;
 
• Att integrera kemikalieregler, varuregler och avfallsregler i ett livscykelperspektiv genom en ny EU-strategi
• Att förbättra miljötillsyn och miljöövervakning inom EU
• Att förbättra skyddet för barn genom att se till att varor som barn kommer i kontakt med är säkra
• Att införa nya EU-regler om kemikalier i textilier
Ni kan läsa mer här.

Källa: KemIs hemsida den 1 mars 2012


NCC etablerar återvinningsterminaler i hela Norden
Under namnet NCC Recycling etablerar NCC återvinningsterminaler i hela Norden för hantering av bygg- och anläggningsavfall.

Genom satsningen stärker NCC ytterligare sitt fokus på att utveckla en mer hållbar verksamhet med mindre miljöpåverkan. NCC Recycling bygger på ett kretsloppstänkande där använt bygg- och anläggningsmaterial tas tillvara. Terminalerna tar i första hand emot och förädlar asfalt, betong, stenmaterial, schaktmassor samt parkavfall. Det förädlade materialet kan återanvändas direkt i NCC:s egen produktion eller av andra aktörer på marknaden.

– Det är en viktig del i vårt arbete att minska påverkan på miljön och hushålla med resurser. Vår ambition är att bli ledande i Norden på återvinning av bygg- och anläggningsmaterial, säger Hans Säll, affärsutvecklingschef på NCC Roads Holding. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från NCC den 27 mars 2012

Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012
El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling av elavfall genomförs i Sverige.

Undersökningen visar att insamling via återvinningscentraler utgör grunden i hanteringen. Härutöver förekommer i många kommuner även insamling av elavfall bl.a. fastighetsnära eller via butiker.

I många kommuner finns även insamling genom andra organisationer än kommunerna, exempelvis fastighetsnära via insamlingsentreprenörer eller i butiker via hemelektronikbranschen. Den fastighetsnära insamlingen via kommuner eller entreprenörer omfattar sammantaget ca 1 200 000 hushåll. Insamling via butiker, inklusive elektronikbranschens egen insamling, sker på mer än 1 500 insamlingsställen. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från El-Kretsen den 15 mars 2012

Statistik från REPA för 2011
Jämfört med tidigare år så har inrapportering förbättrats. REPA kan nu med större precision redovisa utfallet för den fastighetsnära insamlingen per kommun.

Tidigare har de endast kunnat fördela denna utifrån ett riksgenomsnitt. Effekterna av den förändrade redovisningen är att resultatet för vissa kommuner slår kraftigt vid en jämförelse med tidigare år.

2011 års insamlingsresultat i kilo per fast boende invånare i Sverige;

Glasförpackningar - 19.31 kg
Insamlingsresultaten inkluderar även insamling från företag (restauranger och storhushåll).

Pappersförpackningar (inklusive wellpapp) - 12.21 kg
Metallförpackningar - 1.68 kg
Plastförpackningar - 4.85 kg

Tidningar - 37.86 kg
Med tidningar menas även tidskrifter, kataloger och reklamutskick.
Läs mer här.

Källa: REPAS hemsida den 20 mars 2012

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.