.
Återvinningsindustrierna


2012-06-01

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Vi välkomnar regeringens förslag!
Idag har våra medlemmar stora problem med metallstölder. ÅI välkomnar regeringens förslag att införa omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med skrot. Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2013 och förslaget har nu lämnats över till Lagrådet för yttrande.

Vi anser att detta är en av de viktigaste åtgärderna som krävs för att förhindra oseriösa aktörer och bidrar till att göra metallstölderna mindre attraktiva.

Samtliga länder i Europa förrutom Sverige, Finland, Danmark och Storbrittannien har redan infört detta. Ni kan vad vi skrev i vårt svar till Finansdepartementet i detta nyhetsbrev.

Viveke Ihd
ansvarig miljö/ utveckling

 


Senaste nytt om återvinning

  • Anders Wijkman är ÅI:s nya ordförande
  • Regeringen föreslår åtgärder mot momsfusk i skrotbranschen
  • Mindre avfall, mer resurser!
  • ÅI:s yttrande över "Forskning och innovation för ett hållbart energisystem"
  • SAKAB AllFa-priset vanns av Laxå/ Askersund
  • Kapacitetsutredning 2011. Tillgång och efterfrågan på avfallsbehandling till år 2020
  • ÅI anordnar frukostseminarium i Almedalen den 4 juli
  • Avfallsutredningen - det senaste
  • Årets golftävling, Recycling cup, den 22 augusti

Anders Wijkman är ÅI:s nya ordförande
Tidigare EU-parlamentarikern Anders Wijkman har valts till ny ordförande i branschorganisationen Återvinningsindustrierna.

- Det här är en bransch som sitter på oerhört mycket kompetens när det gäller hur vi ska kunna uppnå en effektivare resurshantering. Jag hoppas att jag kan fungera som en bra opinionsbildare för organisationen, säger Anders Wijkman i ett pressmeddelande.

- Vi är mycket glada och stolta över att Anders Wijkman blir vår nya ordförande och vi ser fram emot samarbetet, säger Britt Sahleström, vd på Återvinningsindustrierna.

Regeringen föreslår åtgärder mot momsfusk i skrotbranschen
Regeringen har överlämnat lagrådsremissen Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller.

Fusket med moms i samband med handel av metallskrot orsakar ett skattebortfall på minst 500 miljoner kronor årligen. Fuskmetoderna har blivit allt mer organiserade och avancerade.

I syfte att motverka fusket har regeringen beslutat om en lagrådsremiss där det föreslås att s.k. omvänd skattskyldighet för moms ska gälla vid handel med avfall och skrot av vissa metaller. Detta innebär att köparen ska vara redovisnings- och betalningsskyldig för momsen i stället för säljaren. De föreslagna reglerna har på andra områden visat sig effektiva för att motverka momsfusk. De flesta av EU-medlemsstaterna har redan infört omvänd skattskyldighet för skrothandel. Ni kan läsa lagrådsremissen här.

ÅI ser mycket positivt på förslaget och det överensstämmer väl med de önskemål som ÅI tidigare fört fram för att komma tillrätta med de oseriösa inslag som finns i branschen. Ni kan läsa ÅI:s kan yttrandet här.

Källa: Pressmeddelande från Finansdepartement den 31 maj 2012

Mindre avfall, mer resurser!
Den nya avfallsplanen gäller från 2012 till 2017 och är nu fastställd av Naturvårdsverket.

Planen innehåller åtgärder som riktar sig både till myndigheter och till verksamhetsutövare. Ett fyrtiotal olika aktörer berörs. Planen ska inspirera och vägleda den lokala och regionala avfallsplaneringen i landet. Siktet är inställt på att komma tillrätta med många av de problem som idag förknippas med avfall. Hit hör att vi kastar stora mängder mat som vi kunde äta upp, otillräcklig utsortering av byggmaterial, läckage av farliga ämnen från skrotade bilar liksom illegal export av avfall.

Om vi inte gör något finns det risk för att mängderna fördubblas inom de närmaste 20 åren. Det är en stor utmaning att i ljuset av ökande konsumtion och gränsöverskridande, global handel etablera system för hållbar avfallshantering och effektiv hushållning med naturresurser. Mycket kan göras för att begränsa avfallets mängd och för att hindra spridning av farliga ämnen.

- Hanteringen av avfall i Sverige har blivit effektivare men vi måste minska de totala mängderna avfall och vi behöver öka materialåtervinningen ytterligare, säger Maria Ågren, Naturvårdsverkets generaldirektör. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Naturvårdsverket den 29 maj 2012

ÅI:s yttrande över "Forskning och innovation för ett hållbart energisystem"
I yttrandet till Näringsdepartementet gav ÅI synpunkter på de frågor som främst rör energieffektivisering genom effektivare resursanvändning och ökad materialåtervinning.

ÅI anser bl.a. att:
- D
et är mycket positivt att effektivt utnyttjande av råvaror och material-återvinning tas upp som ett område att effektivisera energianvändningen under avsnittet Energieffektivisering i industri.

Energi-, klimat- och resurseffektivisering måste kopplas samman betydligt bättre än idag.

- Det är angeläget att det ges ett ökat stöd både till forskning, utveckling, innovation och till demonstrationsanläggningar. Vi vill också peka på behovet av systemstudier, studier kring styrmedel som bidrar till ökad materialåtervinning samt åtgärder/processer som leder till att material kan lyftas i avfallshierarkin och därmed ersätta jungfruliga material. Läs yttrandet här.

Källa: ÅI:s hemsida den 31 maj 2012

SAKAB AllFa-priset vanns av Laxå/ Askersund
Med ett modernt filmupplägg som engagerar unga i insamlingen av farligt avfall mottog Laxå/Askersunds kommun förstapriset på 100 000 kronor samt två plockanalyser.

SAKAB AllFa-priset delas ut årligen till den kommun som presenterar den bästa idén för hanteringen av hushållens farliga avfall och därmed bidrar till det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö". Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Sakab den 29 maj 2012

Kapacitetsutredning 2011. Tillgång och efterfrågan på avfallsbehandling till år 2020
Avfall Sveriges utredning beskriver tillgång och efterfrågan på avfallsbehandling till år 2020. Fokus är på avfallsförbränning och rötning – mängder och behandlingskapaciteter samt balansen mellan dem. 

Från år 2018 och framåt kan förbränningskapaciteten i Sverige uppgå till mellan 5,8 och drygt 7 miljoner ton. Den lägre nivån nås enbart om de planer som idag är under byggnation genomförs medan den högre nivån kan nås om samtliga planer genomförs. Den befintliga kapaciteten (2011) för förbränning av avfall i Sverige uppgår till omkring 5,4 miljoner ton.

Om alla planer genomförs beträffande biologisk behandling kan rötningskapaciteten uppgå till drygt 900 000 ton år 2020. Om enbart de planer som är beslutade eller under byggnation genomförs, bedöms kapaciteten vara drygt 700 000 ton från år 2014 till år 2020.

Vid en jämförelse mellan total behandlingskapacitet och avfallsmängder framgår det att vid en sammanslagning av kapacitet och mängder för avfallsförbränning och rötning, nuläge och prognos, kan man se att redan 2010 fanns ett överskott på behandlingskapacitet på cirka 750 000 ton. Överskottet kan år 2020 vara mellan 500 000 och 2 000 000 ton, beroende på hur många planer som förverkligas. Ni kan läsa hela rapporten här.

Källa: Avfall Sveriges hemsida

ÅI anordnar frukostseminarium i Almedalen den 4 juli
Temat är: Återvinning och effektiv resursanvändning - en tillväxtmarknad, men hur?

Vi börjar klockan 08:00 och beräknar att avsluta senast vid 09:45.

Lokalen är Clematis, Strandgatan 20, "Bottenvåningen"

Välkomna!

Avfallsutredningen - det senaste
Återvinningsindustriernas arbete pågår intensivt både internt och externt. Hur de slutliga förslagen blir vet ingen i dagsläget.

Avfallsutredningen ska lämna sitt betänkande den 3 september. Expertgruppen, där ÅI deltar, kommer att ha ytterligare några möten innan förslaget offentliggörs. Därefter följer remisshantering, sannolikt följt av en proposition om ett år.

Källa: Avfallsutredningen

Årets golftävling, Recycling cup, den 22 augusti
Vi hoppas att många kommer och spelar denna trevliga golftävling. I år kommer tävlingen att spelas i Göteborg på Sankt Jörgen Park Resort.

Efter en heldag med golf avslutar vi med en gemensam middag.

Vi spelar Shot-gun och slagspel och flera priser kommer att delas ut, bl.a. bästa netto, närmast hål, bästa dam och även lagtävling med bästa boll.

Tävlingen arrangeras av Tidningen Recycling och ÅI är medarrangör.

Ni kan läsa mer om hur ni anmäler er och bokar hotell på www.recyclingcup.se

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.