.
Återvinningsindustrierna


2012-08-30

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Varför monopolisera?
Återvinningsföretagen har gjort det avfallsutredaren hade som uppgift att föreslå. Hälften av alla flerbostadshus har redan fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.

De privata återvinningsföretagen har mer än 80 % av den marknaden. De vill fortsätta att i samarbete med fastighetsägarna utveckla serviceerbjudanden och bygga ut den fastighetsnära insamlingen, men avfallsutredaren föreslår att kommunerna ska ta över det som byggts upp.

Mycket i utredningen har rört producenternas resp kommunernas ansvar. Utredaren har inte brytt sig om hur marknaden fungerar och vem som gjort vilka investeringar. Det är viktigt att det tas med i det fortsatta arbetet nu när miljöminister Lena Ek tagit emot utredningen.

Britt Sahleström
Vd
Återvinningsindustrierna
 


Senaste nytt om återvinning

  • Miljöminister Lena Ek har tagit emot Avfallsutredningens slutbetänkande
  • Avfallsutredningen - ÅI:s synpunkter
  • Nytt direktiv om elavfall
  • Så ska reglerna om transportdokument i Avfallsförordningen tolkas
  • Kopparstölder ett samhällsproblem
  • Sverige bara på femte plats i Europa
  • Skrot för miljoner slängs
  • Utsläpp i siffror
  • Pengar att söka

Miljöminister Lena Ek har tagit emot Avfallsutredningens slutbetänkande
Den särskilde utredaren Lars Ekecrantz föreslår att ansvaret för insamling av förpackningsavfall och tidningar övergår till kommunerna samtidigt som kraven på producenternas helhetsansvar för förpackningsutformning och materialåtervinning förtydligas.

Vidare föreslås att verksamhetsutövare får ansvar för allt avfall som uppkommer i verksamheten. Kommunens ansvar för insamling av det med hushållsavfall jämförliga avfallet från verksamheter upphör.

Verksamhetsutövaren åläggs att utsortera matavfall från övrigt avfall i den utsträckning det inte kan anses orimligt utifrån ett samhällsekonomiskt eller insamlingstekniskt perspektiv. På motsvarande sätt införs krav på kommunerna att tillhandahålla ett insamlingssystem för hushållens matavfall.

För grovavfallet föreslås att verksamhetsutövare som godkänts får samla in och omhänderta skrymmande eller icke brännbart hushållsavfall. 

Tydligare regler om avfallsförebyggande åtgärder och återanvändning införs. Bland annat ska kommunen i enlighet med avfallshierarkin arbeta avfallsförebyggande genom att samarbeta med aktörer till vilka medborgaren kan skänka sådana produkter som annars skulle ha blivit till avfall.

Utredningen kommer på remiss under hösten.

Ni kan läsa mer på Avfallsutredningens hemsida här.

Källa: Avfallsutredningens och Miljödepartementets hemsida den 29 augusti 2012Avfallsutredningen -  ÅI:s synpunkter
Avfallsutredaren lämnar många bra förslag som gör att avfallsmarknaden öppnas upp för valfrihet och konkurrens och att se avfall som en resurs. Förvånande är dock förslaget att kommunerna ska få monopol på insamlingen av förpackningar och tidningar.

Förslaget att kommunerna ska få monopol på insamlingen av förpackningar och tidningar går stick i stäv med utredarens övriga förslag där han förespråkar den innovationskraft som skapas med ökad konkurrens.


Ni kan läsa ÅI.s ståndpunkter i åtta olika positionspapper:
(klicka på resp. rubrik)

1. Monopolisera inte insamlingen av förpackningar och tidningar
2. Tydliga avfallsdefinitioner för verksamheter är en positiv regelförenkling
3. Positivt med ökad valfrihet för hur hushållen får hantera sitt grovavfall
4. Kommunalisering påverkar konkurrensen negativt på alla delar av avfalls- och återvinningsmarknaden
5. EU:s färdplan för resurseffektivitet måste vara vägledande för målbilden
6. En tydlig avfallshierarki behöver styrmedel
7. Återanvändning – en möjlighet för nyföretagande och nya affärsmöjligheter
8. Bra med en nationell myndighet som skapar tydligare marknadsregler och uppföljning

Vidare finns en sammanfattning av synpunkterna och ÅI:s pressmeddelande.

ÅI har skrivit en gemensam debattartikel med sex andra branschorganisationer om avfallsutredarens förslag att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar. Läs artikeln i Svenska Dagbladet här.
 
Källa: ÅI:s hemsida www.recycling.se

Nytt direktiv om elavfall
Det nya direktivet om elavfall är en uppdatering av det gamla WEEE-direktivet från 2003.

I juli antog Parlamentet och Rådet det nya reviderade direktivet om elavfall (2012/19/EU). Nu följer införlivandet av reglerna i nationell lagstiftning. Senast den 14 februari 2014 ska det finnas på plats.

En förändring är att direktivets tillämpning från och med 2018 gäller all elektrisk och elektronisk utrustning. Dessutom ska den administrativa bördan, enligt EU-kommissionen, minskas genom att nationella registrerings- och rapporteringskrav harmoniseras. Därtill sätts höjda etappmål för insamling av elavfall. Från och med 2016 ska medlemsländer samla in 45 procent av all såld elektronisk utrustning. Från 2019 ska 65 procent samlas in.

En annan förändring är att exportörer av elavfall blir skyldiga att undersöka om utrustning fungerar eller inte. Det senare kravet förväntas förbättra möjligheten att bekämpa olaglig export.


Ni kan läsa direktivet, endast på engelska, här.

Källa: Official Journal den 24 juni 2012

Så ska reglerna om transportdokument i Avfallsförordningen tolkas
Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige har gemensamt tagit fram ett dokument om hur 60 § i Avfallsförordningen (2011:927) ska tolkas.

Dokumentet är till för att tydliggöra alla de oklarheter som råder. Naturvårdsverket har varit med och granskat vägledningen. Ni kan läsa tolkningsdokumentet där vi har med olika exempel här.

Källa: Återvinningsindustriernas hemsida

Kopparstölder ett samhällsproblem
Stölder av koppar, exempelvis vid järnvägen, kommer att fortsätta att öka i Stockholmsområdet. För att minska marknaden för stulen metall är det viktigt att komma åt oseriösa handlare menar branschorganisationerna Återvinningsindustrierna och Svenska Järn.


– Just nu är det ganska enkelt att komma över råvaror i samhället, och då fokuserar man på koppar, säger Felix Lindberg, styrelseledamot i båda branschorganisationerna.

Stoppet i pendeltrafiken mellan Kungsängen och Nynäshamn berodde på just kopparstöld vid Kallhäll.

– Vi har inom båda branschorganisationerna tagit bort checkar och kontanter och vi har även legat bakom lagförslaget om införandet av omvänd moms.

Regeringens lagförslag är tänkt att komma åt momsfuskande skrothandlare. Men det krävs att flera samhällsaktörer samarbetar för att få bukt med problemet. Polisen tar problemet på större allvar nu och har förbättrat sina arbetsmetoder, säger Felix Lindberg. Lyssna på hela inslaget här.

Även kommunerna borde hjälpa till. Återvinning är anmälningspliktig verksamhet och miljöinspektörerna kan genom tillsyn komma åt de oseriösa skrothandlarna.

Källa: Radio P4 Stockholm den 5 augusti 2012

Sverige bara på femte plats i Europa
Sverige hamnar utanför prispallen i att hantera kommunala sopor i EU. Bäst är Österrike och Nederländerna och Grekland hamnar sist.

En ny rapport om hur EU-länderna hanterar sitt kommunala avfall visar på häpnadsväckande skillnader inom EU. I rapporten rankas de 27 EU-länderna utifrån 18 kriterier med hjälp av gröna, orange och röda flaggor på olika områden, bl.a. total mängd avfall som materialåtervinns, priser för bortskaffande av avfall samt överträdelser av EU:s lagstiftning.

Resultattavlan är en del av en pågående studie som ska hjälpa EU-länderna att förbättra sin avfallshantering. Högst upp i tabellen återfinns Österrike, Belgien,
Danmark, Tyskland, Nederländerna och Sverige. Läs hela rapporten här.

Källa: Pressmeddelande från EU-kommissionen den 7 augusti 2012.

Skrot för miljoner slängs
Stockholmarna slänger metallskrot för flera miljoner kronor varje år, istället för att sälja det till skrothandlare. Diskmaskiner, datorer, gamla cyklar, det mesta går att få betalt för.

– Titta, där är två, tre diskbänkar och sen har du en massa aluminium. Det är en ganska stor peng som svenskarna ger bort gratis. När man har en släpkärra med lite cyklar, en diskbänk och annat så är det säkert värt kanske uppåt 500 kronor, säger Felix Lindberg, styrelseledamot för branschorganisationerna Svenska Järn och Återvinningsindustrierna.

Metallen från exempelvis gamla elkablar och hushållsmaskiner som hamnar på återvinningscentralerna som tas om hand av kommunen. Lyssna på hela inslaget i radion här.

Källa: Ekot den 13 augusti 2012

EU-kommissionen avskriver Sysav-fallet
EU-kommissionen som tidigare konstaterat att fyra delägarkommuner i de regionala avfallsbolagen NSR och SYSAV gjort fel, avskriver nu det aktuella ärendet.

Detta gör EU-kommissionen efter det att Civil- och bostadsminister Stefan Attefall i ett brev till EU-kommissionen lovat att de båda bolagen ska omorganiseras så att deras verksamhet på marknaden görs helt oberoende av verksamheten som riktas till ägarna.

- Då det inte skett någon juridisk prövning av ärendet och de båda bolagen fortfarande bedriver sina verksamheter inom en bestående ekonomisk enhet är det för tidigt att uttala sig om huruvida detta är en lösning som är förenlig med Teckal-kriterierna i LOU, kommenterar chefjurist Pär Cronhult på Konkurrenskommissionen. Det kan därför inte uteslutas att EU-kommissionen kommer att ta upp frågan på nytt, tillägger Pär Cronhult.

Källa: Pär Cronhult på Konkurrenskommissionen augusti 2012

Utsläpp i siffror
Naturvårdsverket har öppnat webbplatsen Utsläpp i siffror. Den innehåller en databas med uppgifter om utsläpp från cirka 1 000 företag med miljöfarlig verksamhet i Sverige.

Företagens miljörapporter visar utsläpp från miljöfarliga verksamheter. Företagen är indelade i olika verksamhetsområden enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport NFS 2006:9. Alla företag på den här webbplatsen har tillstånd för sina utsläpp. Ni kan läsa mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida augusti 2012

Pengar att söka från EU-Kommissionen
EU-Kommisssionen kommer att fördela 2 miljoner EUR från sittt program: "Reinforcing procurement of eco-innovation - Network of green public and private procurers".

Fokus ska vara på följande sektorer:
• Transports
• Wastewater treatment
• Waste reuse and recycling
• Chemical components
• Bio-based products
• Healthcare products
• Energy-efficient components

Ni kan läsa mer här.  Ansökan ska vara inne senast den 20 oktober.

Om ni är intresserade bör ni kontakta Charlotta Broman, Miljödepartementet för mer information.

Källa: Information från Miljödepartementet

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.