.
Återvinningsindustrierna


2013-02-27

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Återvinning – motorn i ett resurs-
effektivt samhälle
 Remissvaren på avfallsutredningen ligger nu på regeringens bord och en proposition förväntas i juni. Våra förväntningar är att politikerna nu lägger plattformen för ett resurseffektivt samhälle. Idag är avfallet en resurs, det hanteras på en kommersiell marknad och återvinning är motorn i omställningen till ett resurseffektivt samhälle.

Det är dags att avfalls- och återvinningsmarknaden får ett mer marknadsanpassat regelverk och öppnas upp för ökad konkurrens. Det behövs marknadsregler som skapar förutsättningar för att erbjuda kundanpassade lösningar, stimulera utvecklingen av nya lösningar, nya företag och att återvinningsområdet ges möjlighet att bli den tillväxtmarknad som regeringen lyfter fram inom bl a innovationsstrategin och miljöteknik-
exportsatsningen.

Med tydliga marknadsregler kan våra medlemsföretag göra de satsningar som bidrar till att göra ett konkurrenskraftigt Sverige.

Britt Sahleström
VD
Återvinningsindustrierna

 


Senaste nytt om återvinning

 • Boka den 13 maj för ÅI:s stämma i Stockholm
 • Deponiskatten ska ses över under 2013
 • Konkurrens på lika villkor – Konkurrensverkets uppdrag
 • Pressmeddelande från ÅI: Monopol är inte lösningen i ett resurseffektivt samhälle
 • Avfallsutredningens förslag till monopolisering får tummen ner av Konkurrensverket
 • Yttrande från ÅI med anledning av ändringar i Miljöbalken och WEEE-direktivet
 • Svensk satsning på miljöteknik
 • Nytt om avfallslagstiftning
 • Tidplanen för aktuella planerade propositioner under våren 2013
 • Hjälp att lättare hitta rätt förordning
 • FEAD-konferens 24-25 april i Genth, Belgien

Boka den 13 maj för ÅI:s stämma i Stockholm
Vi kommer att vara i Piperska Muren i Stockholm och dagen avslutas med gemensam middag.

Stämman börjar klockan 10.30 och program kommer.

Deponiskatten ska ses över under 2013
I regleringsbrevet till Naturvårdsverkets anges att det ska ske en översyn av deponiskatten/ skattebefrielse på material vid sanering av nedlagda avfallsanläggningar.

Naturvårdsverket ska i samråd med Skatteverket göra en översyn och analys av den miljöstyrande effekten av deponiskatten och vid behov föreslå förändringar av skattens utformning på bl a skatteeffekterna vid sanering av nedlagda avfallsanläggningar. Vidare ska det ske en översyn vid utvinning av material och mineraler ur dessa (s.k. Landfill Mining).

Hänsyn ska tas till den ekonomiska möjligheten och den miljömässiga lämpligheten av sådan sanering och utvinning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november i år. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida den 29 januari 2013

Konkurrens på lika villkor – Konkurrensverkets uppdrag
Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att presentera en rapport som ger en översyn av konkurrensen i Sverige samt lämna förslag till konkurrensfrämjande åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2013.

Ett av de områden Konkurrensverket ska fokusera på är konkurrens på lika villkor – offentliga aktörer på konkurrensutsatta marknader. Staten är en av landets största företagsägare och många statliga bolag bedriver säljverksamhet. Kommuner och landsting bedriver också näringsverksamhet i olika former.

Offentliga aktörer har ofta andra förutsättningar än privata företag, vilket riskerar att snedvrida konkurrensen. I analysen kommer fokus ligga på förutsättningar för konkurrensneutralitet och identifiera åtgärder som främjar konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer. Ni kan läsa uppdraget här.

Källa: Konkurrensverkets hemsida den 29 januari 2013


Pressmeddelande från ÅI: Monopol är inte lösningen i ett resurseffektivt samhälle
– Lösningen är i stället att skapa förutsättningar för innovation, utveckling och nyföretagande genom att konkurrensutsätta marknader och tillåta en mångfald av lösningar. Det finns det många goda exempel på, säger Anders Wijkman, ordförande för ÅI.

Idag är avfall en resurs som hanteras på en kommersiell marknad. Återvinning och återbruk kommer att bli än viktigare nav i omställningen till ett mer resurseffektivt samhälle. Politikerna måste skapa marknadsregler och incitament som utvecklar marknaden i denna riktning. Framtidslösningarna skapas inte via kommunala monopol, anser Anders Wijkman.

Läs hela pressmeddelandet här.

Källa: Återvinningsindustriernas hemsida den 7 januari 2013

Avfallsutredningens förslag till monopolisering får tummen ner av Konkurrensverket
Konkurrensverket avstyrker i sitt yttrande helt avfallsutredningens förslag om att låta kommunen bli ensamt ansvarig för att samla in visst avfall.

Genomförs förslaget skulle det kunna leda till att konkurrensen helt eller delvis upphör i många kommuner. Det skulle i sin tur kunna få negativa konsekvenser för både miljön och för medborgarna Nuvarande ordning med producentansvar, som är utredningens alternativförslag, bör istället vara kvar, anser Konkurrensverket. Med väl fungerande konkurrens om producentansvarsavfallet stimuleras innovation och nyskapande, vilket skulle leda till att fler miljöanpassade och kundorienterade lösningar utvecklas.

Läs hela Konkurrensverkets yttrande här.

Källa: Konkurrensverkets hemsida den 11 december 2012

Yttrande från ÅI med anledning av ändringar i Miljöbalken och WEEE-direktivet
Återvinningsindustrierna har yttrat sig med anledning av föreslagna ändringar i Miljöbalken och det nya WEEE-direktivet.

ÅI anser att konkurrens är en förutsättning för att driva fram nya marknadslösningar både vad det gäller insamling och behandling. Vidare att många av våra medlemmar verkar i andra länder och att Sverige i möjligaste mån måste undvika särregler. Ni kan läsa yttrandet här.

Svensk satsning på miljöteknik
Regeringen har tagit fram en bred nationell miljöteknikstrategi som innehåller satsningar över hela värdekedjan, från forskning och innovation till exportfrämjande. Under perioden 2011-2014 satsar regeringen därför 400 miljoner kronor på miljöteknikområdet.

Strategins mål är att
• Åstadkomma goda förutsättningar för framväxt och utveckling av miljöteknikföretag i Sverige.
• Främja export av svensk miljöteknik och bidra till hållbar ekonomisk tillväxt i Sverige och globalt.
• Främja forskning och innovation inom miljöteknik och underlätta kommersialisering.

Ni kan läsa hela strategin här.

Källa: Information från Miljödepartementet den 7 februari 2013

Nytt om avfallslagstiftning

- Från och med den 1 januari 2013 ska den som bedriver handel med avfall och skrot av vissa metaller använda omvänd skattskyldighet vid redovisning och betalning av moms. Det avfall och skrot som omfattas av den omvända skattskyldigheten är metaller och galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer som har bestämda KN-nummer enligt EU:s tulltaxa. Skatteverket har gett ut en vägledning om hur lagstiftningen ska tolkas. Ni kan läsa tolkningen här.

- El-avfall måste lagras så att det är skyddat mot nederbörd. Det framgår av nya regler i föreskrift NFS 2005:10 (ändrad genom NFS 2013:2). Reglerna träder i kraft den 1 maj. Läs föreskriften här.

- Ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. Tillfällig lagring i mer än ett år av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall. Läs föreskriften här.

Tidplanen för aktuella planerade propositioner under våren 2013
Nedan kan ni läsa propositioner från Miljödepartementet avsedda att avlämnas efter den 15 januari 2013 under återstoden av riksmötet.

Miljödepartementet, ett urval av de planerade riksdagsbehandling efter sommaruppehållet men före utgången av 2013

129. Havsplanering Maj
130. Strategi för Sveriges arbete för en Giftfri miljö Maj
131. Resultatskrivelse om miljökvalitetsmålen Maj
133. En resurseffektiv avfallshantering Juni
134. Flyttning av båtar och skrotbåtar Juni

Ni kan läsa mer här.

Källa: Regeringskansliets hemsida från Statsrådsberedningen den 15 januari 2013

Hjälp att lättare hitta rätt förordning
Tillsyns - och föreskriftsrådet, TFR, har gjort en hjälp för att hitta förordningar och föreskrifter lättare. Rätt föreskrift hittar ni i fliken till vänster i menyn.

Tillsyns- och föreskriftsrådet är ett samråds- och samverkansorgan för myndigheternas. Rådet är administrativt knutet till Naturvårdsverket.

Nedan kan ni hitta rätt kapitel i miljöbalken och tillhörande förordningar. Läs mer här.

Källa: Tillsyns- och föreskriftrådets hemsida

FEAD-konferens 24-25 april i Genth, Belgien
Konferensens tema är "Milestones 2020 – the Role of Sustainable Waste Management in Shaping the Future of a Resource-Efficient Europe"

Ni kan läsa programmet här.

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.