.
Återvinningsindustrierna


2013-05-16

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Britt Sahleström
Målet resurseffektivt samhälle
Det senaste året har ansvarsfrågorna för avfallshantering varit huvudfrågan i Sverige. Nu lyfts allt oftare hur vi skapar ett resurseffektivt samhälle baserat på en marknadsekonomi. Det är i det perspektivet vi måste se vem som får ta ansvar för och äga avfallet.

Vid FEADs konferens i slutet av april presenterade Karl Falkenberg, director general för DG Environment på EU-Kommissionen, EU:s färdplan för ett resurseffektivt Europa och hur ökad återvinning kan skapa nya jobb och företag. Han lyfte speciellt fram att Europa står inför en reindustrialisering och att de länder som kommit långt inom återvinningsområdet också klara den ekonomiska krisen bättre.

Sverige ligger i framkant, men vi är inte bäst. Det visar Eurostats statistik för hur vi hanterar hushållsavfallet. Vi är duktiga på förbränning, men har långt kvar till de länder som är bäst på materialåtervinning och vi riskerar att bli omsprungna av fler.

Detta var en av huvudfrågorna vid Återvinningsindustrierna konferens efter stämman tidigare i veckan, där inbjudna föreläsare och gäster deltog i de intensiva diskussionerna om styrmedel som ökar materialåtervinningen.

Vi inom ÅI vill vara med att forma framtiden och utveckla den svenska konkurrenskraften. Med rätt marknads-
förutsättningar får återvinningsföretagen möjlighet att utveckla kundanpassade tjänster, nya återvinningslösningar och växa både i Sverige och internationellt.

Britt Sahleström
Vd, Återvinningsindustrierna


 


Senaste nytt om återvinning

  • Till regeringen: Inför lag mot kontanthantering för att stoppa metallstölderna
  • Avfallsutredningen
  • Yttrande: Färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050
  • Nya regler om insamlingsplatser för elavfall
  • Ny förordning om industriutsläpp
  • Större fokus på att åtgärda förorenade områden
  • Nytt från branschen
  • Återvinningsindustrierna i Almedalen den 4 juli
  • Recycling cup i golf den 28 augusti

Till regeringen: Inför lag mot kontanthantering för att stoppa metallstölderna
Återvinningsindustrierna har skrivit ett brev till regeringen där vi 'föreslår ett lagstadgat kontantförbud för att stoppa metallstölderna.

Återvinningsindustrierna bedriver ett omfattande arbete för att stöldgods inte ska komma in i återvinningskedjan och fattade redan 2008 beslut om ett frivilligt kontantförbud. Beslutet innebar att alla medlemmar senast den 1 januari 2010 införde ett frivilligt kontantförbud genom att ta bort kontanter och checkar som betalningsmedel. Syftet är att möjliggöra spårbarhet för myndigheter, försvåra penningtvätt samt förbättra arbetsmiljön för de anställda. Här kan ni läsa hela skrivelsen till regeringen den 19 april 2013.

Vidare har vi haft en debattartikel i Svenska Dagbladet den 12 april. Den undertecknades av ÅI:s ordförande Anders Wijkman, och vd:ar för ett flertal privata återvinningsföretag.

Källa: Återvinningsindustrierna

Avfallsutredningen
Återvinningsindustrierna har sedan årsskiftet arbetat med att debattera hur avfallsutredningens huvudförslag om producentansvaret påverkar den privata återvinningsindustrin.

I Svenska Dagbladet den 13 maj replikerade Lars- Gunnar Almryd, vd på IL Recycling på en debattartikel från Avfall Sverige "Avfallshanteringen är i grunden felkonstruerad " som var införd den 9 maj. 

Rubriken i repliken var "Varning för kaos när det gäller avfallet". I den framförs att en viktig del av insamlingssystemet för förpackningar och tidningar är det system för Fastighetsnära insamling, så kallad FNI, som har byggts upp under de senaste 15 åren av framför allt de privata återvinningsentreprenörerna. Mer än en miljon hushåll har idag FNI och nöjdheten med systemet är högt. Om huvudförslaget genomförs kommer detta system, med tusentals civilrättsliga avtal, i ett svep att kommunaliseras, det vill säga socialiseras, och valfriheten för kunderna kommer att ersättas av ett kommunalt likriktat. 
 
I en debattartikel i Dagens Samhälle den 4 april skrev VD:ar för flera återvinningsföretag att bostadsbolagen även fortsättningsvis måste få välja vem ska samla in producentansvarsfraktionerna. Uppmaningen är att utveckla utredningens alternativförslag, dvs utveckla dagens producentansvarssystem, ställa tydligare krav på producenterna och klargöra rollerna.

Tillsammans med FTI har Återvinningsindustrierna den 27 mars skrivit ett gemensamt pressmeddelande med en färdplan för ökad fastighetsnära insamling.

På både easyFairs-konferensen den 11 april i Kista och Recyclingdagen den 24 april i Helsingborg deltog Återvinningsindustrierna där avfallsutredningen var ett hett debattämne.

Källa: Återvinningsindustrierna


Yttrande: Färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050
Återvinningsindustrierna skriver att regeringen bör komplettera utredningen med hur en effektivare resursanvändning och ökad materialåtervinning kan bidra till att minska klimatpåverkan.

Minskad resursanvändning genom materialåtervinning har betydligt större möjlighet att minska klimatpåverkan än många andra energieffektiviseringsåtgärder. Exempelvis är det 95 % energieffektivare att återvinna aluminium än att producera från jungfruliga råvara.
Nya affärsmodeller och innovativ offentlig upphandling är andra viktiga redskap som har mycket goda förutsättningar att indirekt minska klimatutsläppen.
ÅI anser att styrmedel och regelverk som leder till förändringar i resursanvändningen bör finnas med i en färdplan för minskade klimatutsläpp.
Läs hela yttrandet här.

Källa: Återvinningsindustrierna

Nya regler om insamlingsplatser för elavfall
Tidigare har det bara varit krav på väderbeständigt skydd över ytor där elavfall lagras i förbehandlingsverksamhet.

Från den 1 maj krävs det sådant skydd även för elavfall som lagras i insamlingsverksamhet. Merparten av elavfallet förvaras redan under tak. Det är främst ytor där man förvarar större elavfall som saknar det (exempel på större elavfall är kylskåp och spisar).

Sverige har gjort en annan tolkning av WEEE-direktivet än vad EU-kommissionen gjort. Det har lett till att Sverige stämts inför EU-domstolen. Man hoppas kunna undvika en fällande dom om regeländringen beslutas senast den 31 januari och träder i kraft den 1 maj.

De som berörs av föreskriftändringen är ansvariga för insamlingsplatser, främst kommuner, butiker som ska kunna ta emot elavfall och vissa verksamheter som hanterar elavfall, t.ex. skrotfirmor. Ni kan läsa föreskriften här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Ny förordning om industriutsläpp
Tillämpningsområdet för förordningen är de verksamheter som omfattas av industriutsläppsdirektivet, dvs. cirka 1 100 anläggningar i Sverige.

I förordningen, som börjar gälla den 18 juni, anges att verksamhetsutövarna måste följa utsläppsvärden i en av EU-kommissionen beslutad BAT-slutsats som rör verksamhetsutövarens huvudverksamhet fyra år efter det att slutsatsen offentliggjorts. Det kan vara en eller flera BAT-slutsatser som träffar verksamhetsutövaren. Förordningen har ännu ej kommit från trycket. Ni kan läsa mer här.

Källa: Miljödepartementets hemsida

Större fokus på att åtgärda förorenade områden
Ytterligare omkring 1000 förorenade områden måste åtgärdas om Sverige ska nå miljömålet Giftfri miljö och skydda dricksvatten, människors hälsa och biologisk mångfald.

Naturvårdsverket redovisar varje år resultaten för efterbehandlingen till regeringen. År 2012 sanerades 33 förorenade områden med statlig finansiering. Ännu fler områden efterbehandlades med finansiering från verksamhetsutövare och markägare. Samtidigt fortsatte inventeringen och undersökningar av förorenade områden.

Under 2013 ska länsstyrelserna ha inventerat klart men storstadslänen kommer att fortsätta något år till eftersom det finns så många förorenade områden där. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida den 16 april

Nytt från branschen
Swede Glass United säljs till tyska Reiling
Sveriges största återvinnare av planglas säljs till tyska återvinningsjätten Reiling. Ebbe Nyström, initiativtagare och vd för Swede Glass United i Askersund, är nöjd med affären:
– Vi är väldigt glada över att hitta en köpare som vill fortsätta utveckla och driva verksamheten vidare i Sverige. Reiling är en kraftfull aktör inom området och Tysklands största återvinnare av planglas.

Källa: Pressmeddelande från Swede Glass den 2 maj 2013

Återvinningsindustrierna i Almedalen den 4 juli
Återvinningsindustrierna kommer att ha ett frukostseminarium.

Mer information och program kommer, men boka in förmiddagen redan nu.

Recycling Cup i golf den 28 augusti
Tävlingen kommer att spelas på Hooks Herrgård och brukar vara mycket trevlig. Man tävlar i både lag och individuellt, med många olika priskategorier.

Ni kan läsa hur man anmäler sig och programmet här.

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.