.
Återvinningsindustrierna


2013-09-25

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Mycket på gång i Bryssel!
ÅIs styrelse besökte Bryssel i början av september - ett gediget program med många möten under två dagar med bl a svenska representationen, parlamentariker och olika delar av kommissionen

Inriktningen är tydlig, att skapa ett resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa samt nya jobb. Alla pratade om cirkulär ekonomi och att det är i den riktningen som avfallslagstiftningen och avfallsmålen ska utvecklas. 

Producentansvaret anses i Bryssel vara en framgång, som ska fortsätta att utvecklas. Lösningarna skiljer sig åt i alla länder. En konsult gör just nu en jämförande analys, som ska presenteras i oktober och därefter ut på konsultation.

Vi ser fram emot att den kommannde proposition i Sverige ska visa vägen mot en cirkulär ekonomi och ökad materialåtervinning.Britt Sahleström
VD
Återvinningsindustrierna 


Senaste nytt om återvinning

 • Förbud  mot kontanthanteringen vid handel med metallskrot utreds
 • EU-konsultation om framtida avfallsmål avslutad
 • ÅI:s yttrande: Sveriges program för att förebygga avfall
 • ÅI:s yttrande: Boverkets allmänna råd och vägledning om rivningsavfall
 • ÅterVinst- en bilaga från ÅI i Dagens Industri under Almedalsvecka
 • Nyheter från ÅI:s medlemmar
 • Kungsbacka lämnar Renova och upphandlar avfallshanteringen
 • Tillväxtverket: Sista chansen att söka stöd från programmet Miljödriven tillväxt
 • Större förpackningsmängder än förut återvinns
 • Det senaste inom lagstiftningen
 • Återvinningsdagen skjuts till våren 2014

Förbud mot kontanthanteringen vid handel med metallskrot utreds
En särskild utredare ska analysera utvecklingen av handeln med begagnade varor och utvärdera lagstiftningen om handel med begagnade varor.

I utredningsuppdraget ingår även att göra en bedömning av om det bör införas ett lagstadgat förbud mot att använda kontanter och checkar som betalningsmedel vid handel med metallskrot. Om det bedöms lämpligt att införa ett sådant förbud ska nödvändiga författningsförslag lämnas.

 - Återvinningsindustrierna beslutade redan år 2008 att införa kontantförbud vid handel med skrot och detta frivilliga åtagandet infördes år 2010. Vi är mycket positiva till att regeringen utreder frågan, säger Viveke Ihd på Återvinningsindustrierna.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2014. Läs mer här.

EU-konsultation om framtida avfallsmål avslutad
Under sommaren har EU genomfört en konsultation om de framtida avfallsmålen inom Avfallsdirektivet, Förpackningsdirektivet och Deponidirektivet. ÅI har deltagit både med eget svar och via branschorganisationerna FEAD och EFR/ Eurometrec i Bryssel.

Syftet med EU:s översynen av avfallsmålen är dels att målen ska skärpas för att uppfylla avfallshierarkin, dels anpassas till en cirkulär ekonomi och ett mer resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa. Vägledande för EU:s inriktning är Färdplan för Resurseffektivitet och European Initiative Partnership for Raw materials.

ÅI lyfter i svaret bl a fram att målen måste skärpas och även införas för verksamhetsavfall, men att framför allt måste styrmedel införas som leder till att mer materialåtervinns och återanvänds. Problemen med överkapacitet på förbränning är ett allvarligt hot mot att uppfylla avfallshierarkin. Med ökad marknadsanpassning och konkurrensutsättning skapas möjligheter till innovation, nya affärsmodeller och nya jobb. Läs mer om ÅI synpunkter här.

Under sommaren har ÅI även svarat på EU- konsultationen ”En ram för energi- och klimatpolitiken 2030”, läs det svaret här.

ÅI:s yttrande: Sveriges program för att förebygga avfall
Sverige har en viktig roll att verka för att förebygga avfall. Att förebygga avfall är en del i helheten att sträva mot ett resurseffektivt samhälle. Vidare är en minskning av skadliga ämnen i varor och produkter en grundförutsättning för att öka trovärdigheten och efterfrågan på återvunna material.

Utdrag ur yttrandet:
Ansatsen på rubriken ”Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle ” är mycket bra och av den anledningen skulle vi istället hellre sett ett upplägg som en resurseffektivitetsplan och att fokusera på vad, som ska uppnås innan det blir avfall. Då skulle design för återanvändning, återvinning, material och produkter fått ökat utrymme i programmet. Läs yttrande här.


ÅI:s yttrande: Boverkets allmänna råd och vägledning om rivningsavfall
Det är mycket positivt att Boverket driver på arbetet med rivningsavfall eftersom vi anser att detta är ett område som ofta glöms bort när man pratar om avfall från byggsektorn. Vidare är vi också mycket positiva till att Boverket och Naturvårdsverket ska hålla i gemensamma utbildningar under hösten för att nå både bygginspektörer och miljöinspektörer.

Under våren publicerades en revidering av Kretsloppsrådets riktlinjer ”Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning, maj 2013”. Riktlinjerna har formulerats som en branschnorm för avfallshantering inom bygg- och fastighetsbranschen. I det förslag från Boverket som har skickats ut finns ingen hänvisning till dessa. Läs yttrandet här.

ÅterVinst- en bilaga från ÅI i Dagens Industri under Almedalsveckan
I ledaren uppmanas regeringen att genomföra en synvända - gör avfallspolitiken till material- och råvarupolitik och en offensiv del av Sveriges näringspolitik, av Anders Wijkman och Britt Sahleström, ordförande resp vd för Återvinningsindustrierna.

Sverige kan bli ett föregångsland med rätt marknadsförutsättningar. Många artiklar i bilagan belyser hur ett mer resurseffektivt samhälle kan skapas, vilka förändringar som krävs samt återvinningens centrala roll. Hela produktkedjan berörs och därmed också hela näringslivet och offentlig sektor. Goda exempel lyfts fram liksom att efterfrågan på återvunna råvaror ökar. Dock brister tillgången på återvunnet material. För mycket förbränns idag och styrmedel behövs för att mer ska materialåtervinnas och återanvändas. Regeringen har en viktig roll att skapa de rätta marknadsförutsättningarna. Läs hela bilagan här.

Nyheter från ÅI:s medlemmar

Hans Andersson Recycling förvärar Västra Götalands Återvinning AB, VGÅ, Från den 10 juli ingår VGÅ i Hans Andersson Recycling Göteborg AB. Läs mer här.

Liselotte Lööf Miljö AB har vunnit upphandlingen av renhållningsentreprenaden en  i Armeniens huvudstad Yerevan. Läs mer här.

Stena Recycling AB har erhållit utmärkelsen Årets Klimatkomet 2013 från Green Cargo. Utmärkelsen ges till ett företag som utifrån sina förutsättningar gjort stora förbättringar av sin logistiks klimatpåverkan. Läs mer här.


Kungsbacka lämnar Renova och upphandlar avfallshanteringen
Genom att upphandla avfallshanteringen stöttar vi en fri marknad, säger Hans Forsberg (M), ordförande i fullmäktige och Kungsbackas representant i Renovas ägarråd.

Kungsbacka har i 15 år varit delägare i Renova och som majoriteten av Göteborgs kranskommuner lämnat sitt avfall dit.

 Hans Forsberg (M), ordförande i fullmäktige och Kungsbackas representant i Renovas ägarråd ser flera fördelar med att i stället upphandla tjänsten.
– Vi kan sätta villkoren och får alltid det mest fördelaktiga ekonomiska avtalet. Vi ser också det som att vi stöttar en fri marknad. I dag förbinder vi oss att leverera och Renova sätter priset.

 - Det är mycket positivt att Kungsbacka väljer att upphandla avfallshanteringen, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna. Om fler kommuner gjorde detsamma skulle vi kunna se fler lösningar på marknaden och materialåtervinningen skulle kunna öka.

Läs mer i Göteborgsposten här.

Läs mer på Svenskt näringslivs hemsida här.

Det senaste inom lagstiftningen
Miljöprövningsförordningen, SFS 2013:251, började gälla den 1 juli och Naturvårdsverket har tagit fram en nyckel för att översätta koder från FMH-bilagan till Miljöprövningsförordningen.

Genom denna förordning genomförs industriutsläppsdirektivets krav på tillståndsplikt. 
 
Avdelning 1 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, där den huvudsakliga tillståndsplikten och anmälningsplikten för miljöfarliga verksamheter har funnits, har flyttats till denna Miljöprövningsförordning. I kapitel 29 kan ni läsa specifikt vad som gäller för avfall.

Som hjälp har Naturvårdsverket tagit fram en översättningsnyckel mellan FMH-bilagan och Miljöprövningsförordningen som ni kan läsa här.

Hela lagtexten kan läsas här.

Tillväxtverket: Sista chansen att söka stöd från programmet Miljödriven tillväxt!
Vill ni utveckla affärerna och nå nya marknader?

Arbetar ni med färdigutvecklade miljöanpassade varor och tjänster? Har ni ett företag upp till 249 anställda eller ingår i ett företagsnätverk? Nu har ni möjlighet
att söka stöd för att stärka din konkurrenskraft, utveckla affärerna och utveckla systemlösningar!

I september kan företag och företagsnätverk som arbetar med färdigutvecklade miljöanpassade varor och tjänster söka stöd i den sista ansökningsomgång från programmet Miljödriven tillväxt. Nu välkomnar vi särskilt företag som vill nå marknader runt Östersjöområdet. Vi kommer även att öppna upp för andra satsningar.

Välkommen med projektidén mellan den 16 september – 25 oktober. Läs mer här


Större förpackningsmängder än förut återvinns
Nära 1,3 miljoner ton förpackningar uppkom i Sverige under år 2011, vilket är något mer än föregående år. Det var 81 % av dessa förpackningar som återvanns, varav 58 % var materialåtervinning och 23 % var energiåtervinning.

Både återvunnen total och andel till material ökade något jämfört med år 2010. Materialåtervinningen är liksom tidigare högst för glasförpackningar med 92 procent.

För förpackningar av papper, papp, kartong och wellpapp är det nationella målet att producenterna ska samla in och materialåtervinna 65 procent. Målet klaras med god marginal eftersom 76 procent materialåtervanns under 2011.

Flera av de andra materialslagen lyckas inte lika bra. 28 procent av plastförpackningarna materialåtervinns, vilket är bättre än tidigare, men under målet på 30 procent. Materialåtervinningen av metallförpackningar är på 69 procent, strax under det nationella målet 70 procent.

Sammantaget visar siffrorna att utbytet av producentansvaret för förpackningar är gott och fortsätter att leda åt rätt håll, men mängden som återvinns kan fortfarande ökas. Avfallet är en resurs som samhället behöver bli bättre på att ta tillvara. – Sverige kommer att få svårare att klara flera av miljömålen om vi inte ökar materialåtervinningen, säger Staffan Ågren, som håller i statistiksammanställningen på Naturvårdsverket. Läs mer här.

Återvinningsdagen skjuts till våren 2014
Återvinningsdagen, som under de senaste åren varit på hösten, flyttats till våren 2014 istället.

Återvinningsindustrierna kan redan nu informera om att Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi kommer vara i fokus. Information om datum kommer.

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.