.
Återvinningsindustrierna


2013-11-11

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Metallstölderna måste försvåras
Metallstölderna kostar samhället stora pengar när exempelvis den spårbundna trafiken stoppas pga av kopparstölder eller när vårt kulturarv försvinner för att gamla kyrktak stjäls.

Återvinningsindustrierna, ÅI, ingår sedan i början på året i ett nätverk för att vi tillsammans med andra intressenter ska arbeta mot metallstölder i allmänhet, och kopparstölder i synnerlighet. I nätverket ingår bl a polisen, Trafikverket, olika kraftbolag, Svenska kyrkans försäkringar och Svenska Järn. Syftet är att vi tillsammans delar med oss av våra erfarenheter och strävar efter att försvåra för tjuvarna.

Regeringen har nyligen startat en utredning, som ska pågå under ett år, där man bl a ska utreda om ett lagstadgat förbud mot kontanthantering vid handel med skrot. ÅI ingår i referensgruppen, men för ÅI:s del är det inte nytt eftersom vi införde kontantförbud redan år 2010. Annika Brickman är utsedd som utredare och sitter i Högsta förvaltningsdomstolen. Till sin hjälp har hon Karolina Gustavsson, näringsdepartementet, som är utredningssekreterare.

På vår önskelista idag står det dels att vi får ett nationellt lagstadgat kontantförbud vid handel med skrot och dels att skrotindustrin måste ha ett speciellt tillstånd, där polisen är tillsynsmyndighet. Då skulle vi uppnå den kontroll som den ansvarstagande skrotindustrin eftersträvar.

Viveke Ihd
Chef miljö/utveckling
Återvinningsindustrierna


 


Senaste nytt om återvinning

 • Sverige anmäls till EU-kommissionen om fördragsbrott
 • Kungsbackas sopor kommer köras till Halmstad
 • ÅI:s yttrande över genomförandet av WEEE-direktivet i svensk lagstiftning
 • ÅI:s yttrande över föreskrift om miljörapport- byggavfall
 • ÅI:s yttrande över Privata utförare - Kontroll och insyn
 • Ny återvinningsanläggning öppnar i norra Stockholm
 • Ny fragmenteringsanläggning har invigts i södra Stockholm
 • Butikernas kasserade mat får nytt liv som biogas
 • Frågor och svar med anledning av nya miljöprövningsförordningen
 • Nytt från branschen
 • Stort intresse för plaståtervinning inom byggsektorn
 • Plaståtervinning i Europa kan öka väsentligt

Sverige anmäls till EU-kommissionen om fördragsbrott
Stiftelsen Den Nya Välfärden – Konkurrenskommissionen har tillsammans med Svenskt Näringsliv, Företagarna, Återvinningsindustrierna och Sveriges Åkeriföretag
lämnat in en anmälan till EU-kommissionen om fördragsbrott.

Anmälan handlar om att svenska kommuner fortsätter att tilldela kontrakt för insamling, omhändertagande och återvinning av avfall till kommunala bolag utan att förutsättningarna för in house-undantaget, Teckalkriterierna, är uppfyllda. 

EU-kommissionen riktade redan 2006 en s k formell underrättelse till Sverige när det gäller vissa kommuners köp av avfallstjänster. Svenska regeringen redovisade då ett antal åtgärder man skulle vidta. Några av de nu anmälda förfarandena har tidigare prövats som ett klagomålsärende på EU-nivå, där den svenska regeringen garanterat rättelse i enlighet med kommissionens påpekanden i ett motiverat yttrande. Dessa ärenden avskrevs av EU-kommissionen baserat på regeringens svar. Någon rättelse har inte skett. 

Frågorna är av principiellt viktig karaktär, inte bara för återvinnings- och renhållningsföretagen, utan för flera branscher. 

Läs mer på Den Nya Välfärdens –Konkurrenskommissionens hemsida.

Kungsbackas sopor kommer köras till Halmstad
I förra numret av ÅI-Nytt berättade vi om att Kungsbacka lämnar Renova och upphandlar avfallshanteringen. Resultatet blir lägre kostnader för invånarna och att soporna körs till Halmstad.

Kostnaden för avfallshanteringen kommer minska med runt 100 kronor per ton med det nya avtalet.

– Prisnivån visar att det fanns goda skäl att ifrågasätta monopolsituationen. Ragn-Sells hade lägst pris och uppfyllde skallkraven. De har tillgång till omlastningsstation och uppfyller även miljökrav, säger Harald Pleijel, M, ordförande i nämnden.

I dag kör Renova hushållsavfallet till Sävenäs för förbränning.

Ragn-Sells kommer istället köra avfallet till en anläggning i Halmstad, alltså nästan 12 mil längre bort. Läs mer här.

Källa: Tidningen Norra HallandÅI:s yttrande över genomförandet av WEEE-direktivet i svensk lagstiftning
Återvinningsindustrierna, ÅI, lyfter i remissvaret fram att det är ett antal viktiga frågor som måste övervägas och förändras för att förordningen ska fungera i praktiken och samtidigt skapa dynamik på marknaden.

Beroende på hur förordningen tolkas kan förslaget jämfört med dagens system, kraftigt begränsa återvinningsföretagens möjligheter att samla in elavfall om man inte representerar ett förhandsgodkänt insamlingssystem.

Indelningen i konsumentprodukter och professionella produkter får tillsammans med kraven på insamlingssystem stora konsekvenser på hur insamlingen kommer att fungera jämfört med idag. Denna indelning kan därför inte ligga till grund för kraven på insamlingssystem.

Insamling av elavfall från verksamheter, både professionella produkter och konsumentprodukter, fungerar bra idag och något behov av att skapa särskilda insamlingssystem med krav på god service, geografisk spridning mm finns inte. Krav på insamlingssystem bör således endast omfatta konsumentprodukter från hushåll, inte konsumentprodukter från verksamheter

Det är positivt att det kan finnas flera godkända insamlingssystem och att även
andra företrädare än producenter kan ansöka om godkänt insamlingssystem. Kraven på godkända insamlingssystem är dock mycket rigida, vilket gör risken överhängande att det i praktiken endast blir ett godkänt insamlingssystem.

Utredningen behandlar inte frågan att elavfallet för flertalet produkter har ett positivt värde, trots att det har stor betydelse för utformningen av producentansvaret.

 Ni kan läsa hela yttrandet här.

ÅI:s yttrande över föreskrift om miljörapport - byggavfallet
Återvinningsindustrierna, ÅI, yttrar sig enbart om redovisning av byggavfall. Vad gäller de övriga förslagen för redovisning har vi inga synpunkter.

ÅI anser följande:
 Det är viktigt att noga överväga vilka data som ska publiceras på ”Utsläpp i siffror”. Till skillnad från andra ”utsläpp” så är avfallshantering en affär, vilket innebär att om data är detaljerade kan de användas i konkurrerande syfte.
 
Förslag från ÅI;
Vi anser istället att utgående poster ska anges aggregerade, dvs. för varje avfallskod ut anges hur mycket som gått till respektive återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och bortskaffande. Detta har en direkt koppling till de mål som ska följas upp.

Vi anser att hålla isär flöden efter sortering skulle innebära ett omotiverat stort merarbete. Genom att man ändå kommer att använda grova beräkningsmetoder med schabloner/ nyckeltal är det inte rimligt att varje mottagningsanläggning ska anges så detaljerat. Det är ju inte spårbarhet för farligt avfall som är syftet. Läs yttrandet här.


ÅI:s yttrande över Privata utförare - Kontroll och insyn
Återvinningsindustrierna, ÅI, fokuserar i remissvaret i huvudsak på de delar i utredningen som har bäring på återvinningsföretagen som utförare och relationen till kommunen och de kommunala bolagen.

Här kan ni läsa några av ÅI:s synpunkter:
Det är positivt att kommunallagen förtydligas vad gäller kommunernas ansvar för att systematiskt följa upp privata utförare. Samma uppföljning bör gälla även för egen regi-verksamheten.

ÅI föreslår att det görs en översyn vad som ingår i den kommunala kompetensen när det gäller avfalls- och återvinningsmarknaden. Insamling och behandling av avfall på den konkurrensutsatta marknaden är inte en kommunal angelägenhet av allmänt intresse.

ÅI delar utredningens bedömning att kommunstyrelsens rättsliga befogenheter i förhållande till andra nämnder behöver tydliggöras i kommunallagen. Även de kommunala bolagen måste inkluderas i det fortsatta utredningsarbetet liksom de olika roller politikerna har som sitter i fullmäktige, nämnder och olika kommunala bolag. Läs yttrandet här.

Ny återvinningsanläggning öppnar i norra Stockholm
IL Recycling öppnar Sveriges modernaste återvinningsanläggning. Den nya återvinningsanläggningen ligger i industriområdet Rosersberg, strax norr om Stockholm. 

Byggnationen är genomförd med högt ställda miljömål och anläggningen är en av Sveriges första BREEAM miljömärkta industribyggnader. Detta innebär att ett helhetsperspektiv på miljöfrågor används under hela bygget och under den framtida driften.

Här kan man på ett effektivt och hållbart sätt ta emot och bearbeta alla typer av material, oavsett vilken bransch eller verksamhet det kommer ifrån. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från IL Recycling

Ny fragmenteringsanläggning har invigts i södra Stockholm
Stena Recyclings anläggning är anpassad för modern återvinning där 60 procent mer återvinningsmaterial nu kan bearbetas med 15 procent lägre motoreffekt.

Själva fragmenteringsprocessen finfördelar uttjänta järn- och metallprodukter, som exempelvis bilar och tvättmaskiner. Materialet renas och sorteras i olika fraktioner. Det är en effektiv återvinningsmetod där järnet och metallerna sedan blir råvaror för stålverk och smältverk och till sist nya produkter i samhället. Läs mer här.

Källa. Pressmeddelande från Stena Recycling


Butikernas kasserade mat får nytt liv som biogas
SITA har tagit fram en ny metod, Bio Simplex, som hanterar och sorterar både förpackat och icke förpackat organiskt avfall direkt ute i butiken.

- Vi jobbar mycket med att minska vår miljöpåverkan och tidigare la personalen mycket tid på att sortera matavfall och ta av förpackningar som exempelvis plasten runt salladen. Med Bio Simplex sparar personalen mycket tid genom en smidig hantering, det är hygieniskt och dessutom sparar vi pengar, säger Stefan Persson butikschef på Willys i Kristianstad.

I framtiden är det inte omöjligt att butikerna kommer att få betalt för biogasråvaran istället för att betala för den, säger Ludvig Hydén, marknadschef för Sita.

Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från SITA


Frågor och svar med anledning av nya miljöprövningsförordningen (2013:251)
Här kan ni läsa några frågor och svar som SKL, Sveriges kommuner och landsting, har sammanställt. Målgruppen är tillsynsmyndigheterna.

Frågor och svar om förändring av taxan inom miljöbalkens område och delegationsordningen enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Kort om de ändrade reglerna om anmälningspliktiga ändringar av tillståndspliktig verksamhet och nya regler om tillsynsbesök i miljötillsynsförordningen. Ni kan läsa frågorna och svaren här.

Källa; SKL:s hemsida


Nytt från branschen
Svensk markservice förvärvar Vivaldi.

Genom förvärvet av Vivaldi vill Svensk Markservice stärka sin position som nationellt företag inom skötsel och anläggning av utemiljöer samt breddar sitt tjänsteutbud inom återvinning och transport. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Vivaldi


Stort intresse för plaståtervinning inom byggsektorn
Intresset för utökad materialåtervinning av plast är stor inom byggsektorn. Det visar en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört. Förutsättningen för att lyckas är att analysera och undanröja identifierade hinder på vägen.

Plast är ett ovärderligt material med nästan obegränsade användningsområden. Ett mycket vanligt användningsområde för plast är byggsektorn, som näst efter förpackningsindustrin utgör det största användningsområdet. Vid rivning och ombyggnad uppkommer plastprodukter som avfall. Plastavfall från bygg-och rivningssektorn går framförallt till energiutvinning tillsammans med annat brännbart avfall.

- Det är en försvinnande liten del som materialåtervinns, säger Anna Fråne, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Det som faktiskt materialåtervinns är främst förpackningsplast och installationsspill från byggavfall. Läs mer här.

Källa: IVL:s hemsida


Plaståtervinning i Europa kan öka väsentligt
"Plastics Recyclers Europe" har släppt en studie som visar att en högre återvinningsgrad för plast kommer att skapa fördelar för Europeiska unionen miljö, ekonomi och resurseffektivitet.

Rapporten visar att ett plaståtervinningmål på 62% kan uppnås till 2020. Läs rapporten här.

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.