.
Återvinningsindustrierna


2013- 12-04

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Britt

Ge återvinningen en plats vid klimat-
förhandlingarna


Klimatmötet i Warszawa är avslutat och besvikelsen stor att man inte nådde längre. Är sättet att förhandla åtaganden att minska utsläppen för gammaldags? Nationella åtaganden dominerar när alltmer av marknaden blir global.

Återvinning till nya råvaror är en av de mest effektiva åtgärderna att minska klimatpåverkan. Tänk om alla länder kunde göra ett åtagande att återvinna minst 50 % av sitt avfall, resurserna, till nya råvaror. 

Då behövs andra beräkningsmodeller eftersom råvaran ofta utvinns i ett land, produceras i ett annat, konsumeras i ett tredje och återvinns till nya råvaror i ett fjärde. Varför handlar klimatförhandlingarna så lite om enkla, konkreta åtgärder som alla kan göra?

Tillsammans med ett antal aktörer, även på nordisk nivå, delfinansierar ÅI ett projekt där klimatnyttan med materialåtervinning ska studeras. Projektet, som leds av Högskolan i Gävle, ska ge rekommendationer omdata att användas för olika materialslag i klimatboksluten som görs av återvinningsföretagen, deras kunder m fl. Detta är viktigt steg för att återvinningen ska få en tydligare roll i klimatpolitiken.

Sverige har en möjlighet att ta ytterligare initiativ att vara pådrivare i klimatförhandlingarna. Låt återvinningen finnas med vid förhandlingsbordet. 

Britt Sahleström
vd

 


Senaste nytt om återvinning

 • Boka in Återvinningsdagen den 12 maj redan nu
 • Regeringens kemikalieproposition 2013 - strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
 • Upphandlingsstöd flyttas till Konkurrensverket
 • Fryst avloppsslam, framtidsteknik testas i fullskaleprojekt
 • Carl F med eget vindkraftverk
 • Miljöhjältar prisades på Återvinningsgalan
 • Yttrande: Förslag till ändring av Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall
 • Yttrande; Redovisning av regeringsuppdrag "Gränsöverskridande avfallstransporter"
 • Översyn av myndigheterna inom miljöområdet
 • Återvinningsanläggning i Gävle hamn byter ägare
 • Så kan hållbar konsumtion av elektronikprodukter förebygga elavfall
 • Nytt inom lagstiftningen -batteriåtervinning

Boka in Återvinningsdagen 12 maj redan nu
Redan nu kan ni boka in den 12 maj i  kalendern.

Vi kommer att vara i Stockholm, och plats och program kommer så småningom.

Regeringens kemikalieproposition 2013 - strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
Den 28 november 2013 presenterade regeringen propositionen På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken.

Strategin består av de åtta etappmål om farliga ämnen som regeringen tidigare har beslutat, de insatser som behövs för att nå etappmålen samt insatser som i övrigt behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö eller generationsmålet.

Miljöminister Lena Ek visade presentationsbilder på pressträffen och ni kan läsa allt här.

Källa: Miljödepartementets hemsida


Upphandlingsstöd flyttas till Konkurrensverket
Regeringen har beslutat att samla och placera stödet vid upphandlingar hos Konkurrensverket. Syftet är att skapa ett helhetsansvar för frågorna, vilket kommer leda till ett bättre och effektivare stöd för upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer.

Idag är upphandlingsstödet fördelat på Kammarkollegiet, Vinnova och Svenska Miljöstyrningsrådet. Från den 1 juli 2014 kommer allt upphandlingsstöd istället vara samlat hos Konkurrensverket.

Regeringens bedömning är att Konkurrensverket är ett bra alternativ. Eftersom frågorna samlas kommer myndigheten ha en mycket bred kompetens på området.

Läs mer här.

Källa: Näringsdepartementets hemsida

Fryst avloppsslam, framtidsteknik testas i fullskaleprojekt
Vinnova har beviljat anslag som har betydelse för utvecklingen av en kommersiell teknik där avloppsslam frystorkas

Ragn-Sells har tillsammans med Future Eco North Swede, FriGeo, Berglunds Rostfria, Nya Swebo Bioenergy och Bodens kommun bildat en gemensam projektgrupp och ansökt om medel för att kunna bygga en fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam. Anläggningen kommer att byggas i Boden.

Miljövinsterna från frystorkning kommer främst i form av minskade transporter, restprodukten som uppstår i form av biobränsle kan leda till minskad användning av fossilt bränsle samt möjlighet till ökad utvinning av fosfor. Alla dessa vinster bidrar till hållbar tillväxt. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Ragn-Sells


Carl F med eget vindkraftverk
Transport- och återvinningsföretaget Carl F firar sina 125 år med att som första företag i regionen resa ett småskaligt, helägt vindkraftverk på sin återvinningsanläggning i Malmö hamn.

Elproduktionen kommer iatt täcka nästan 80 procent av Carl F:s årliga behov av el. De räknar med att vindkraftverket ska börja producera el inom kort.

- Vad vi vet är vi det första Malmöföretaget som reser ett eget vindkraftverk. Det är extra roligt att kunna göra det när man verkar i en bransch som sysslar med miljö och återvinning, säger Curt F Jönsson, vd och själv tredje generationen i familjeföretaget som brinner för miljöinnovationer.
Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Carl F


Miljöhjältar prisades på Återvinningsgalan
Återvinningsgalan 2013 arrangeras av tidningen Recycling & Miljöteknik i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.
 

Återvinningsgalan på Nalen var välbesökt och flera olika kategoripriser delades ut.

Följande vinnare utsågs:
 ”Årets Elektronikåtervinnare” vann CCR, Competence Center for Recycling på Chalmers.

Till ”Årets Avfallsbehandlare” utsågs Stena Recycling för deras fragmenteringsanläggning i Huddinge.

”Årets Återvinningsanläggning” vanns av Malmö Återbyggdepå. ”Årets Miljöinitiativ” tilldelades Volvo, Renova, DHL och OKQ8 för deras drivmedel BioMax.

4 Cycle vann pris som ”Årets Entreprenör” och till ”Årets Kretsloppsavgiftare” utsågs Ove Jansson på Länsförsäkringar.

Priset ”Årets Återvinningskommun” gick till Nacka kommun.

Vinnare i kategorin ”Årets Specialpris” blev Envac AB, för sin spridning av svensk miljöteknik runt om i världen. I denna klass utsåg juryn även två hedersomnämnande, ett till Ingrid Olsson, mångårig kommunikationschef på SÖRAB och ett till Carina Haak, initiativtagare till Fritidsbanken.

Dessutom delade återvinningsföretaget NSR ut sitt pris ”Årets Kretslöpare” till Martin Dyberg, chefredaktör på tidningen Recycling & Miljöteknik.

Yttrande: Förslag till ändring av Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall.
ÅI stödjer Kommissionens förslag till ändring av Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall.

Genom förslaget kommer förordningen att kunna vara både stödjande och styrande när inspektioner ska utföras, vilket alla ansvarstagande aktörer strävar efter.

Idag sker allt för många illegala transporter, som även ur ett konkurrensperspektiv, inte gynnar de ansvarstagande aktörerna. Målet är att större mängd avfall transporteras genom lagliga kanaler. Vi ser även positivt på att fokus kommer att riktas mer på de problematiska och farliga avfallsströmmarna.

Ni kan läsa svaret här.

Yttrande: Redovisning av regeringsuppdrag "Gränsöverskridande avfallstransporter"
Återvinningsindustrierna stödjer förslagen i redovisningen av regeringsuppdrag "Gränsöverskridande transporter". Redovisningen har gjort av av länsstyrelsen i Västra Götalands län.


ÅI:s medlemmar är beroende av en kompetent tillsynsmyndighet. Idag upplever vi skillnader i hur tillsynen bedrivs inom Sverige. Med en koncentration av tillsynsansvaret till fem länsstyrelser för tillsynen över avfallstransporter i hamnar och vid gränsöverövergångar, anser vi att tillsynen blir effektivare. Ni kan läsa svaret här.

Översyn av myndigheterna inom miljöområdet.
Regeringen tillsätter en utredare för att göra en översyn av myndigheterna inom miljöområdet.

Utredaren ska pröva förutsättningarna för en ny tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur för myndigheterna under Miljödepartementet. Någon liknande översyn har inte gjorts sedan slutet av 1980-talet.

- Det är dags nu att göra en översyn för att kunna möta de förändringar som har skett sedan verksamhetsstrukturen lades fast säger miljöminister Lena Ek.

Mycket har hänt under åren som EU-medlemskap och ökat intresse kring klimatfrågor i samhället. Här finns goda möjligheter att utreda hur framtidens myndigheter ska kunna motsvara de krav som kan komma att ställas.

Göran Ekström, f.d. generaldirektör vid Arbetsgivarverket utses till regeringens särskilda utredare. Slutbetänkandet ska redovisa den 31 mars 2015. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Mljödepartementet

Återvinningsanläggning i Gävle hamn byter ägare
IL Recycling har beslutat att avveckla sin skrot- och metallverksamhet där, samtidigt som Stena behöver ny plats för sin. Den 1 december tar Stena Recycling över metallåtervinningsanläggning.

Affären blir en bra lösning för båda parter och bidrar till
en klok konsolidering av den lokala marknaden.

– Nuvarande lönsamhetsutmaningar i kombination med att vår nyöppnade anläggning i norra Stockholm möjliggör ett nytt upplägg för verksamheten i Mellansverige, gjorde att vi tog beslutet att hitta andra lösningar för vår anläggning i Gävle hamn, säger Lars-Gunnar Almryd, VD och koncernchef samt .t.f. Operativ chef Skrot & Metall inom IL Recycling.

Källa: Pressmeddelande från IL-Recycling


Så kan hållbar konsumtion av elektronikprodukter förebygga elavfall
I en rapport som Naturvårdverket har beställt från KTH om hur vi ska uppnå miljömålen visar att arbetet med förebyggande är viktigt för att minska mängden elavfall.

– Det går att tänka sig en framtid där vi använder elektriska och elektroniska produkter på ett mer hållbart sätt för miljön, säger Conrad P Luttropp, professor vid KTH och ger några exempel från rapporten:

*Produkter som går att uppgradera och vårda. Det är pantsystem, lönsamma affärsmodeller för lång teknisk livslängd samt välfungerande marknader för att sälja, reparera och vårda komponenter och produkter.

*Delat ägande av elektriska och elektroniska apparater samt delad användning via tjänster.

*Ekodesign, det vill säga att man utvecklar produkter som ger maximal nytta med minimal miljöbelastning. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida


Nytt inom lagstiftningen - batteriåtervinning
En EG-förordning börjar gälla den 1 januari 2014.

EG-förordningen 493/2012 fastställer bestämmelser för hur man ska beräkna återvinningsgrad i återvinningsprocessen av förbrukade batterier samt hur detta ska redovisas till Naturvårdsverket. Läs lagstiftningen här.

Källa: Information från Naturvårdsverket

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.