.
Återvinningsindustrierna


2013-12-19

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
Kansliet önskar er alla en vilsam jul och ett Gott nytt år!
Britt Sahleström och Viveke Ihd


 


Senaste nytt om återvinning

 • Nominera din kandidat till Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2014
 • Konkurrensverkets rapport: Lika villkor för offentligt och privat
 • Fem nya etappmål i miljömålssystemet
 • Sveriges första avfallsförebyggande program
 • Ingrid Näsström blir ny vd för Renova
 • Hemmavinst för Solna, Täby, Borlänge och Falun
 • FTI:s återvinnngsresultat klara för år 2012
 • ÅI:s yttrande: EU-konsultation om Extended Producer Responsibility (EPR)
 • ÅI:s yttrande: Förslag på förändringar i del 16, 
  ADR, föreskrift om transport av farligt gods som avfall
 • Tidig riskanalys viktigt för efterbehandling av förorenad mark

Nominera din kandidat till Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2014
Priset delas ut på Återvinningsdagen 12 maj, så boka in den dagen redan nu.

Priset delas ut till företag, organisation eller
person för:
nyskapande, kreativa och inspirerande grepp
- vid användning av återvunnen råvara
- möjliggör ökad materialåtervinning
- leder till väsentligt effektivare resursanvändning

Har Du något förslag på företag, organisation eller person som passar in på vår beskrivning, nominera gärna Din kandidat redan idag. Nytänkandet kan vara affärskoncept, innovation, samarbeten mm. Nomineringen kan gälla en eller flera av punkterna ovan. Ordförande i juryn är Anders Wijkman, som även är Återvinningsindustriernas ordförande.

Juryn behöver följande uppgifter:
- Företag, organisation eller person som nomineras
- Motivering
- Bedömd minskad resurs- och klimatpåverkan
- Namn och e-post vem som nominerat

Varmt välkomna att komma med nomineringar!

Nominera senast den 1 mars 2014 till viveke.ihd@recycling.se eller fyll i mallen. Märk mailet med rubrikraden; "Nominering till Inspirationspriset
2014".


Konkurrensverkets rapport: Lika villkor för offentligt och privat
Hinder för en fungerande konkurrens måste bort. Det slår Konkurrensverket fast i en rapport som nu överlämnats till regeringen. Särredovisning av offentlig verksamhet som är utsatt för konkurrens, för att skapa likartade villkor, är ett av förslagen.

Det är en bred palett av åtgärder som Konkurrensverket nu lyfter fram för att förbättra och stärka konkurrensen på en rad olika områden.

– Det är konsumenterna som drabbas när konkurrensen inte fungerar ordentligt. Därför är det viktigt att undanröja konkurrenshinder och släppa fram företag med skaparkraft och friska idéer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Ett område som lyfts fram i rapporten är att privata aktörer kan uppleva att de konkurrerar med offentliga aktörer på olika villkor. Bland annat kan blotta misstanken om att offentliga aktörer som kommuner, landsting och statliga myndigheter subventionerar egna verksamheter som drivs i konkurrens med privata företag påverka privata aktörers strategier och investeringsbeslut negativt. Konkurrensverket föreslår därför att det ställs krav på offentliga aktörer att särredovisa den verksamhet som är konkurrensutsatt.

– Offentlig särredovisning av den konkurrensutsatta verksamheten gör att spelreglerna för marknadens aktörer blir tydligare. Samtidigt blir det möjligt för såväl de offentliga aktörerna som allmänheten att förvissa sig om att skattepengar inte används för att snedvrida konkurrensen och missgynna privata konkurrenter, säger Dan Sjöblom. Läs mer här.

Källa: Konkurrensverkets hemsida

Fem nya etappmål i miljömålssystemet
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen föreslagit fem nya etappmål i miljömålssystemet. Uppdraget har nyligen redovisats till Miljödepartementet.

De nya etappmålen är; Återvinning och återanvändning av avfall, Minskad mängd matavfall, Textil och textilavfall, Efterbehandling av förorenade områden, Exponering för kadmium via livsmedel.

Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall:
- År 2020 tas materialet i avfallet från hushåll och verksamheter till vara så långt som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.
- Minst 60 procent av avfallet från hushåll och motsvarande avfall från verksamheter förbereds för återanvändning eller materialåtervinns.
- Det är enkelt för hushåll och verksamheter att lämna produkter till återanvändning och avfall till förberedelse för återanvändning.
- Landsting och branscher med en betydande potential att bättre ta vara på materialet i avfallet har tagit fram branschspecifika avfallsmål.

Några förslag på etappmål för textil och textilavfall:
-  Senast år 2018 finns lättillgängliga insamlingssystem som säkrar att textilier i första hand återanvänds.
- År 2020 återanvänds 40 % av de textilier som satts på marknaden.
- År 2020 materialåtervinns 25 % av de textilier som satts på marknaden, i första hand till nya textilier. 

Förslag till etappmålet för efterbehandling av förorenade områden
– Minst 25 % av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljön är åtgärdade år 2025.
– Minst 15 % av områdena med stor risk för människors hälsa eller miljön är
åtgärdade år 2025.
– Användningen av annan teknik än schaktning följt av deponering, utan föregående behandling av massorna, har ökat år 2020.  

Läs mer här

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Sveriges första avfallsförebyggande program
"Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle", Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017.

Det avfallsförebyggande programmetet innehåller 8 mål och 167 exempel på åtgärder som företag, myndigheter, branschorganisationer, kommuner och landsting kan göra. Naturvårdsverket har tidigt bjudit in representanter för dessa aktörer för att diskutera målen och få idéer kring möjliga åtgärder. 

Naturvårdsverket  har valt ut fyra fokusområden i programmet: Mat, Textil, - Elektronik och Byggande och rivning. Fokusområdena har valts ut för att de antingen alstrar mycket avfall eller har en stor miljöpåverkan per kilo vara, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall.

För byggområdet är inriktningsmål;
- År 2020 uppstår det mindre avfall per byggd m2 jämfört mInriktningsmål för elektronikområdet 

För elektronikområdet är inriktningsmålet;
- Senast år 2020 har förbehandlare och återvinnare av elavfall tillgång till ändamålsenlig information om produkternas sammansättning och innehåll av farliga ämnen jämfört med år 2014.

Läs mer här

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Ingrid Näsström blir ny vd för Renova
Ingrid Näsström  tillträder posten som vd för Renova AB - och dotterbolaget Renova Miljö AB - den 1 april 2014.

Hon har arbetat på Kuusakoski sedan 2004, som vd sedan december 2008.

Källa: Pressmeddelande från Renova

Hemmavinst för Solna, Täby, Borlänge och Falun
Hemmavinst är ett samarbetsprojekt mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Återvinningsindustrierna (ÅI) för en bättre miljö.

Nu introduceras Hemmavinst i Solna, Täby, Borlänge och Falun. Projektet är ett led i att utvärdera hur vi bäst kan möta regeringens strävan att fastighetsnära insamling ska bli basen i insamlingssystemet för förpackningar och tidningar. Målet är att hälften av hushållen i Sverige ska ha denna bekvämlighet till 2018.

– Vi vill att boende, fastighetsägare och styrelser i bostadsrättsföreningen och villasamfälligheter ska få mer information och hitta till vår gemensamma webbplats, hemmavinst.se. Den gör det enklare för dem att begära in offerter från de återvinningsföretag som ingår i projektet, säger Kent Carlsson, vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

– De aktiviter som vi på ÅI gör i projektet tillsammans med FTI ska hjälpa såväl konsumenter som vill ha återvinningen hemma som fastighetsägare som vill erbjuda tjänsten, tillägger Britt Sahleström, vd på Återvinningsindustrierna.

Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från FTI


FTI:s återvinnngsresultat klara för år 2012
Återvinningsresultatet för producenter anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) för år 2012 är nu inlämnad till Naturvårds­verket. En av de skyldigheter som FTI utför och som ingår i lagen om Producentansvaret.
 

- När det gäller förpackningar av papper och av plast har en ökad källsortering lett till ökad återvinning, säger Kent Carlsson, vd vid FTI. För pappersförpackningar ligger vi högt över regeringens mål och vi närmar oss även målet för plastför­packningar. Här finns dock mer att göra. Återvinning av metallförpackningar, ligger i linje med återvinningsmålet, samtidigt som allt färre metallförpackade varor säljs. Läs mer här.
Källa: Pressmeddelande från FTI


ÅI:s yttrande: EU-konsultation om Extended Producer Responsibility (EPR)
Konsultföretaget Bio Intelligence har på uppdrag av EU-kommissionen gjort en genomlysning av hur producentansvaret fungerar i olika länder och baserat på detta lyft fram 10 s k statements som skulle kunna utgöra guidelines från EU för den fortsatta utvecklingen.

Huvudpunkterna i ÅI:s svar är bl a att:

- Mål, rapportering, definitioner och omfattning av producentansvaret behöver förtydligas samt vilka kostnader ska de täcka-
- Det måste finnas konkurrens i alla led i värdekedjan med möjligheter till innovation och utveckling samt för fler företag att etablera sig
- Kommunernas roll som myndighet och utförare måste separeras. Kommunerna i myndighetsrollen måste samarbeta med alla aktörer
- Marknadsvillkoren för "utvinning" av jungfruliga och återvunna råvaror får inte skilja sig (t ex att insamling av återvunna råvaror är ett kommunalt monopol)
- Avfall med positiva värden bör ej omfattas av producentansvar
- Materialägandet behöver regleras tydligare i lagstiftningen

Läs hela yttrandet här.

ÅI:s yttrande: Förslag på förändringar i del 16, ADR-S, föreskrift om transport av farligt gods som avfall

Återvinningsindustrierna anser att hantering av ADR-klassat farligt avfall skall hanteras fullt ut enligt de internationella reglerna för alla som hanterar farligt avfall, oavsett om man är en kommunal eller privat aktör.

Vi ser med oro på detta förslag där man skall ha en förenklad hantering vid kommunala insamlingsplatser. Ett antal av dessa insamlingsplatser erbjuder idag företag att komma med sitt farliga avfall mot en mindre kostnad. Detta skulle innebära en snedvriden konkurrenssituation mot de privatägda insamlingsbolagen. Kommunala bolag skulle få fördelar som är oacceptabla.

ÅI avstyrker förslaget att kommunala aktörer får lättnader. Läs hela yttrandet här.

Tidig riskanalys viktigt för efterbehandling av förorenad mark
Statens geotekniska institut, SGI, har gjort en sammanställning av erfarenheter från efterbehandlingsprojekt kring förorenad mark som genomfördes med statliga medel 1999-2007.
 

En av erfarenheterna är det är viktigt att ha rätt fokus från början i undersökningarna och att tidigt göra en riskanalys om tänkbara problem. Andra lärdomar från SGI-studien är att en genomtänkt strategi för informationsaktiviteter är viktig vid efterbehandlingsprojekt. Att göra en slutrapport med erfarenhetsåterföring är viktigt. Händelser beskrivs ofta annorlunda i efterhand. Minst lika viktigt som tekniken är kommunikationen inom projektet och externt. Slutrapporter bör vara tillgängliga för framtida projekt och rapporterna bör systematiseras och göras sökbara. Läs mer här.

Källa: SGI:s hemsida

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.