.
Återvinningsindustrierna


2014-02-04

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Bild
En stor utmaning för alla inblandade
Efter lång tids tystnad har nu regeringen äntligen tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till hur producentansvaret och insamlingen av tidningar och förpackningar ska lösas.

Vi inom ÅI ser positivt på detta initiativ att hitta en långsiktig lösning. Vi är beredda att bidra med både förslag och i en konstruktiv dialog.

Sverige kan ta ledartröjan att skapa ett resurseffektivt samhälle där avfall ses som en resurs. Men det kräver ett tydligt regelverk och tydligt ansvar. Med rätt förutsättningar kan vi minska klimatpåverkan, skapa innovativa lösningar, nya företag och jobb. Låt oss inte återigen missa dessa möjligheter och låta ansvarsfrågorna bli en trätofråga ett decennium till.

Britt Sahleström
vd


 


Senaste nytt om återvinning

  • Vem är bäst att inspirera till återvinning?
  • Miljöministern tillsätter arbetsgrupp för att hitta lösning i kretsloppsfrågan
  • ÅI:s hemsida underlättar att hitta medlemmarnas olika återvinningsområden
  • Ramverk för EU:s klimat- och energipolitik till 2030 är presenterat
  • EU-förslag om minskad användning av tunna plastbärkassar väcker frågor och idéer
  • Översyn av lagen om skatt på avfall (deponiskatten)
  • Regeringsuppdragen till Naturvårdsverket
  • Indikatorer visar hur resurseffektiv avfallshanteringen är

Vem är bäst att inspirera till återvinning?
Återvinningsindustriernas Inspirationspris delas ut den 12 maj på Återvinningsdagen i Stockholm.

Priset delas ut till för nyskapande, kreativa och inspirerande grepp vid användning av återvunnen råvara, som möjliggör ökad materialåtervinning och effektivare resursanvändning. 

Läs mer hur man nominerar här.

Miljöministern tillsätter arbetsgrupp för att hitta lösning i kretsloppsfrågan
För att hitta en långsiktigt stabil lösning med bred förankring hos inblandade aktörer har miljöminister Lena Ek tillsatt en arbetsgrupp.

Gruppen, där statssekreterare och handläggare från berörda departement ingår, ska föra dialog med aktörerna och utifrån den ta fram ett nytt förslag till hur kretsloppsfrågan ska hanteras i framtiden. Målsättningen är att förslaget ska vara klart till sommaren. Återvinningsindustrierna ingår bland de aktörer som kommer att delta i dialogen.

- Det är många konsumenter som berörs och som engagerar sig i den här frågan. Vi vill hitta en långsiktigt stabil lösning och därför har vi tillsatt en arbetsgrupp inom regeringskansliet, säger miljöminister Lena Ek. Läs mer här.

Källa: Miljödepartementets hemsida


ÅI:s hemsida underlättar att hitta inom vilka områden medlemmarna arbetar
Under fliken "Medlemmar" finns en underflik "Återvinningsområden" där all information finns.

Där redovisas ungefär drygt 20 olika återvinningsområden som medlemmarna arbetar inom. Genom att klicka på företaget länkas man direkt vidare till respektive företags hemsida.

Ni hittar all information på ÅI:s hemsida

Ramverk för EU:s klimat- och energipolitik till 2030 är presenterat
I slutet på januari presenterade EU-kommissionen ett paket där ett ramverk för klimat- och energipolitiken till 2030 ingår.
EU-kommissionens föreslår nya klimatmål för EU. Till år 2030 ska växthusgasutsläppen minska med 40 procent jämfört med år 1990, användningen av förnybar energi öka till 27 procent och energieffektiviteten öka. De nya målen tar vid efter de så kallade 20-20-20-målen som sträcker sig till år 2020.

Meddelandet om ramen fram till 2030 kommer att diskuteras på högsta nivå, i synnerhet i Europeiska rådet och Europaparlamentet. Ni kan läsa mer här.

Källa: EU-Kommissionen


EU-förslag om minskad användning av tunna plastbärkassar väcker frågor och idéer
Syftet med förslaget från EU-Kommissionen är att begränsa de negativa effekterna på miljön som plastkonsumtion och plastavfall innebär. I fokus står att minska nedskräpningen och uppmuntra till en mer effektiv resursanvändning.

För närvarande pågår ett remissarbete där olika intressenter har möjlighet att komma med synpunkter.

Förslaget från kommissionen innebär att EU:s medlemsstater inom två år ska minska förbrukningen av tunna plastbärkassar, definierade som en tjocklek mindre än 50 mikrometer (dvs. 0,05 millimeter). Dock finns inga konkreta förslag om hur mycket man ska minska, eller exakt hur minskningen ska genomföras: dessa frågor väntas istället bli föremål för diskussion under våren. Klart är dock att kommissionen vill tillåta länderna att använda olika metoder för att leva upp till kraven: nationella minskningsmål, ekonomiska styrmedel och saluföringsbegränsningar. Läs mer här.

- Vi anser att användandet av återvunnen plast bör stimuleras och vi vill också gärna se en ökad efterfrågan av plastpåsar med återvunnen plast, säger Viveke Ihd på Återvinningsindustrierna.

Källa: Miljödepartementets hemsida


Översyn av lagen om skatt på avfall (deponiskatten)
Naturvårdsverket har, på uppdrag av regeringen, genomfört en översyn av 3, 6 och 11 §§ i lagen (1996:673) om skatt på avfall. Avdraget för förorenad jord från marksanering föreslås bli kvar i sin nuvarande utformning.

Naturvårdsverket bedömer att skattebefrielse i form av avdrag kan upphöra för följande avfallsslag: 
- returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av returpapper
- slam från framställning av dikalciumfosfat och natriumfosfat
- kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid
- kolavfall samt stoft och slam från rening av rökgaser vid framställning av aluminium
- masugnsslagg från metallurgiska processer

Vad gäller eventuell skattebefrielse för deponiåtervinning, för deponering före år 2000, måste frågan utredas ytterligare. Tills vidare anser Naturvårdsverket att avfall från deponiåtervinning skattemässigt bör likställas med avfall från efterbehandling av förorenade områden. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida


Regeringsuppdragen till Naturvårdsverket
Varje år får Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här hittar ni några av de regeringsuppdrag som Naturvårdsverket kommer att arbeta med under 2014. Ni ser också när det ska vara redovisat.

Byggnads- och rivningsavfall
Naturvårdsverket ska, i samråd med andra myndigheter, utreda behov av styrmedel för att nå etappmålet som avser att återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av byggnads- och rivningsavfall ska nå upp till 70 viktprocent år 2020. Redovisas senast 2015-03-01.

Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror

Naturvårdsverket ska bistå Regeringskansliet med underlag om vikten av bevarande av råvaruresurser och ökad resurseffektivitet. Slutredovisning senast 2014-08-14.

Prövning av miljöfarliga verksamheter
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda vissa frågor kring prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Uppdraget ska redovisas vid två tidpunkter: 2014-02-04 och 2014-10-31. Läs mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida


Indikatorer visar hur resurseffektiv avfallshanteringen är
IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med konsultföretaget Profu tagit fram indikatorer för att mäta och förstå hur resurseffektiv avfallshanteringen är. Indikatorerna kan användas både på nationell och på kommunal nivå.

Indikatorerna beskriver framförallt avfallsmängder men även miljöpåverkan, effektivitet i avfallsbehandlingen och konsumtionens påverkan. Ett exempel i rapporten gällande svenskt hushållsavfall visar att Sverige klättrat stadigt i avfallshierarkin från 1975 fram till i dag, men att den förbättringen ”bromsas” av att vi samtidigt producerar allt mer avfall.

- Det är ett gediget indikatorsystem som vi föreslår och vår förhoppning är naturligtvis att de ska komma till användning för de som vill följa upp resurseffektiviteten i avfallshanteringen, säger Åsa Stenmarck, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Läs mer här.

Källa: IVL:s hemsida


 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.