.
Återvinningsindustrierna


2014-04-29

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
. .

Återvinningens klimatnytta

 
 


Britt Sahleström
Bergo Flooring och Blocket är slut-
kandidaterna till Inspirations-
priset
Vi är mycket glada över att H.K.H. Kronprinsessan Victoria delar ut priset och deltar under Återvinningsdagen den 12 maj.

Om ni ännu inte anmält er så ta sista chansen att anmäla er till en dag att inspireras av.

Välkomna!

Britt Sahleström
vd 


Senaste nytt om återvinning

  • Två slutkandidater till Inspirationspriset 2014
  • Sista dagarna att anmäla sig till Återvinningsdagen den 12 maj!
  • Mer samverkan med näringslivet för att nå miljömålen
  • ÅI:s yttrande; Hållbar återföring av fosfor- Naturvårdsverkets rapport 6580
  • FN:s klimatpanels tredje delrapport är publicerad
  • Regeringen stakar ut vägen för att nå klimatmål
  • Parlamentet vill ha hårdare tag mot plastpåsar
  • Större fokus på att åtgärda förorenade områden
  • Ny dom om offentlig säljverksamhet
  • Myrorna och Ragn-Sells gör det enklare att skänka kläder

Två slutkandidater till Inspirationspriset 2014
Bergo Flooring och Blocket är slutkandidaterna till Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2014. Priset delas ut av H.K.H. Kronprinsessan Victoria på Återvinningsdagen den 12 maj i Stockholm.

Av totalt 21 nominerade har juryn utsett Bergo Flooring och Blocket till slutkandidater. Bergo Flooring tillverkar golvprodukter av återvunnet material och Blocket har skapat en marknadsplats för ökad återanvändning.

Juryn leds av Återvinningsindustriernas ordförande Anders Wijkman. 

Ni kan läsa pressmeddelandet här.

Sista dagarna att anmäla sig till Återvinningsdagen den 12 maj!
Missa inte att träffa kollegor, politiker, myndigheter och forskare och mingla bland utställarna under hela dagen.

Ni kan läsa programmet och hur man anmäler sig här. Absolut sista anmälningsdag är den 30 april. 

Varmt välkomna!


Mer samverkan med näringslivet för att nå miljömålen
Regeringen tillsätter en nationell miljömålssamordnare för att stärka samverkan med näringslivet i arbetet med att nå miljömålen.

 Samordnaren ska stimulera och tydliggöra hur företag kan bidra till generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Genom att arbeta branschöverskridande ska samordnaren samla och sprida kunskap om hur näringslivet kan delta i, bidra till och dra nytta av medverkan i regionalt och lokalt miljöarbete.

Ni kan läsa skrivelsen från regeringen till riksdagen här.

ÅI:s yttrande; Hållbar återföring av fosfor- Naturvårdsverkets rapport 6580
ÅI anser att det är viktigt att återvinna fosfor. Sverige har en viktig roll att verka för fosforåterföring från avlopp och att denna återföring sker på ett hygieniskt betryggande sätt.

I yttrandet fokuserar ÅI på tre områden; informationsplikt enligt 20 §, teknikutveckling samt förslagna gränsvärdet på dioxin i slam.

En viktig utgångspunkt är uppströmsarbetet för att minska negativa miljöeffekter av oönskade metaller och organiska ämnen i reningsverken. Inom återvinningsbranschen är uppströmsarbetet grundläggande oavsett vad det är som ska materialåtervinnas för att kvalitetssäkra den slutliga produkten.

Samtidigt måste alltid hänsyn tas till den teknikutveckling som kontinuerligt sker inom återvinningssektorn så man inte fastnar i ett konservativt synsätt.

Vidare vill vi också påpeka att kravet på regelförenkling går helt stick i stäv med de informationskrav som föreslås i förslaget.

Läs yttrandet här.

FN:s klimatpanels tredje delrapport är publicerad
FN:s klimatpanel (IPCC) har presenterat sin tredje delrapport om åtgärder för att begränsa växthusgasutsläppen.

I rapporten konstaterar IPCC att det går att hindra klimatförändringarna och hålla den globala temperaturökningen under två grader. Men tiden håller på att rinna ut. För att klara tvågradersmålet krävs en omställning från ökande till kraftigt minskande utsläpp inom en snar framtid. IPCC visar också att det blir dyrare ju längre vi väntar med åtgärderna.

En syntesrapport av de tre delarna kommer att publiceras i oktober 2014. Syftet är att ge världens beslutsfattare bästa möjliga vetenskapliga underlag för klimatrelaterade beslut. Läs miljöminister Lena Eks kommentar här.

Källa: Miljödepartementets hemsida


Regeringen stakar ut vägen för att nå klimatmål
Fortsatt utveckling av åtgärder och effektiva ekonomiska styrmedel behövs för att nå de nationella målen för klimatpolitiken. Att förorenaren betalar är en grundprincip i detta arbete. Det skriver regeringen som svar på Riksrevisionens granskning.
 

Regeringen har tillsatt en utredning om Klimatfärdplan till 2050. Den ska ge förslag på en strategi för hur regeringens långsiktiga vision att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären ska uppnås.

- Den nya utredningen tillmötesgår just detta behov av långsiktiga prioriteringar som Riksrevisionen efterfrågar. Visionen till 2050 är en stor utmaning och det krävs ett omfattande arbete och att alla delar av samhället bidrar till utsläppsminskningar för att den ska kunna nås. Utredningen är ett viktigt steg för att fortsatt ta ansvar för klimatet, säger miljöminister Lena Ek. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet


Parlamentet vill ha hårdare tag mot plastpåsar
EU-länderna bör se till att man minskar förbrukningen av de vanligaste och mest nedskräpande plastpåsarna med minst 80 procent fram till år 2019, tycker parlamentet som har antagit ett lagförslag om just detta.

EU-länderna bör åtminstone halvera sin konsumtion av plastpåsar till år 2017 och minska den med 80 procent till år 2019, säger ledamöterna. De föreslår åtgärder i stil med skatter, avgifter, förbud eller reklamregler för att hindra handeln att ge bort gratis plastpåsar, med undantag för väldigt lätta plastpåsar som används för att slå in fuktiga livsmedel som säljs i lösvikt, exempelvis rått kött, rå fisk och mejeriprodukter.

Nu har Europaparlamentet genom omröstningen avslutat sin första läsning av lagförslaget. För att sammanfatta och befästa detta, ska arbetet sen överlämnas till det parlamentet som väljs 22-25 maj. Detta innebär att de ledamöter som tillträder efter valet kan bygga vidare på det arbete som gjorts under denna mandatperiod. Läs mer här.

Källa: Europaparlamentets hemsida


Större fokus på att åtgärda förorenade områden
Inventeringen av förorenade områden har slutförts i stora delar av Sverige. Samtidigt saneras nu fler områden än någonsin tidigare.

I dagsläget sker efterbehandlingarna framför allt genom att de förorenade massorna schaktas bort och deponeras. Det finns stort behov av att utveckla och börja använda andra metoder. Naturvårdsverket, Statens Geotekniska Institut och Sveriges Geologiska Undersökning driver tillsammans på för användning av ny teknik och forskning för framtida tekniker. Ni kan läsa mer här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida


Ny dom om offentlig säljverksamhet
Borås kommuns Servicekontor förbjuds att sälja tjänster till andra än den egna kommunen.

Stockholms tingsrätt går helt på Konkurrensverkets linje i en dom som innebär att kommunen inte får konkurrera på den privata marknaden. Förbudet gäller försäljning av mark- och anläggningsentreprenadarbeten till andra kommuner.

– Detta är en bra och tydlig signal till landets kommuner att det inte är tillåtet att driva verksamhet som riskerar att slå ut privata företag, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. Läs mer här.

Myrorna och Ragn-Sells gör det enklare att skänka kläder
Varje år kastas 70 000 ton kläder och annan textil i svenskarnas soppåsar. En siffra som Myrorna och Ragn-Sells vill sänka avsevärt.

En stor del av det som kastas skulle kunna återanvändas genom att exempelvis säljas som second hand. Lösningen är en fastighetsnära insamling i direkt anslutning till där människor bor. Samarbetet är naturligt då Myrorna
arbetar aktivt för att öka återanvändningen samtidigt som Ragn-Sells har uppdrag hos fastighetsägare, samfälligheter och BRF: er runt om i landet och ser textilinsamling som en viktig del i erbjudandet till dessa.

I detta samarbete samlas gåvorna in av Ragn-Sells och lämnas till Myrorna. Dessa säljs sedan i Myrornas svenska butiksnät eller utomlands.

- Myrorna är störst på textilinsamling idag och fastighetsnära insamling är ett bra sätt att öka insamlingen ännu mer, säger Myrornas hållbarhetschef Emma Enebog.

Myrorna och Ragn-Sells har under 2013 genomfört ett pilotprojekt med textilinsamling hos miljömedvetna fastighetsägare i Karlstad med mycket gott resultat. Nu ska projektet spridas till hela landet. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Ragn-Sells


 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.