Länsstyrelsen i Kronobergs län
Försommar i Kronoberg

Hej!

I detta nyhetsbrev berättar Länsstyrelsens medarbetare om vad som är på gång vad gäller det förebyggande arbetet inom ANDT - alkohol, narkotika, dopning och tobak. Den nationella strategin för ANDT pekar ut riktningen för politiken under åren 2011-2015 och kompletteras med årliga åtgärdsprogram. I länet finns en handlingsplan med konkreta aktiviter och insatser för att omsätta den nationella strategin på regional och lokal nivå. När vi ser tillbaka på 2014 och första halvåret av 2015 kan vi vara stolta över allt det arbete som är på gång inom länet inom olika områden. Läs gärna mer om riktlinjerna för arbetet här.

Karolina Svensson och Malin Strand, Länsstyrelsen Kronoberg

nya medarbetare inom andt-området

Sedan ett par månader tillbaka vikarierar Malin Strand som ANDT-samordnare i Kronobergs län. Hon har tidigare arbetat på Länsstyrelsen med det nationella projektet Förenkla på riktigt. Karolina Svensson är tillbaka i rollen som projektledare för 100 % ren träning, ett arbete som hon har erfarenhet av sedan tidigare.

vinterns kunskapsdagar i kalmar

I början av februari träffades kommunala tillsynshandläggare och ANDT-samordnare från Blekinge, Gotlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län för ett par intensiva fortbildningsdagar. Genom erfarenhetsutbyte mellan tillsynshandläggare och ANDT-samordnare var tanken att skapa ett effektivt ANDT-arbete på lokal nivå. På programmet fanns många punkter. Från socialdepartementet kom Elisabeth Aldenberg som pratade om ANDT-strategin som i år går in på sitt sista år och hon gav även en inblick i den kommande strategiperioden. Elisabeth ville också gärna ta del av våra erfarenheter av den nationella strategin. Under ett av passen fanns möjlighet att diskutera inom vilka områden samverkan är möjlig. Det följdes av en programpunkt med ”Speed dating” där utvalda områden redovisades och diskuterades, ett uppskattat inslag enligt utvärderingen. Från STAD i Stockholm kom Anders Eriksson, en erfaren ANDT-arbetare som visade på vad som kännetecknar ett effektivt förebyggande arbete. Under en stor del av den andra dagen gavs utrymme för tillsynarna att byta erfarenheter och diskutera "kluriga frågor", ett alltid lika uppskattat och berikande inslag när vi möts över kommun- och länsgränser. Efter de intensiva dagarna var alla överens om att liknande arrangemang gärna får återkomma varje år. Dokumentation från kunskapsdagarna hittar du här.

Det goda mötet

det goda mötet

Ansvarsfull alkoholservering är en metod som visat sig ge bra resultat. Det krogrelaterade våldet minskar i de kommuner där metoden används. Utbildningen innehåller bl.a. kunskap om alkohollagen, alkoholens medicinska effekter, narkotikakunskap, brandsäkerhet och praktisk konflikthantering. En viktig del av metoden är att tillsynen bedrivs av kommunen och att kommunen och olika myndigheter, såsom polisen och räddningstjänsten, träffar representanter från restaurangnäringen för dialogmöten. Det som vi i Kronobergs län, liksom i många andra län, haft svårast att få till stånd är arenor där myndigheter och näringsliv kan mötas. I december anordnades därför en endagarskonferens på temat ”Det goda mötet”. Det gavs goda exempel på hur det kan vara när ett möte öppnar för dialog och ger det resultat alla parter önskar. I vår och höst planeras informationsträffar för tillståndshavare i länets kommuner vilket också är ett led i arbetet för god samverkan och ansvarsfull alkoholservering.

ansvarsfull alkoholservering (ASS)

Sedan 2004 har vi i Kronobergs län utbildat över 1000 personer i ansvarsfull alkoholservering. Från 2011 har kommunerna ansvaret för utbildningarna. Metoden AAS består av tre delar, utbildning för serveringspersonal, tillsyn över serveringsställen och skapandet av en god dialog mellan myndigheter och restaurangnäringen. Satsningen har fungerat väldigt bra! Under våren har Växjö arrangerat en utbildning och kommunerna Älmhult, Markaryd, Alvesta och Ljungby genomförde tillsammans en utbildning i mars. Till hösten kommer Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo att gå samman för att erbjuda utbildningen.

Utbildningsmaterial från Folkhälsomyndigheten

utbildningsdag i metoden kontrollköp

Sedan maj 2014 är det lagligt att genomföra kontrollköp av folköl och tobak i detaljhandeln. Under det senaste året har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd om hur kommunerna kan utföra kontrollköp på ett rättsäkert och likartat sätt. De har även framställt ett kontrollköpsmaterial som kommunerna kan använda i planering och genomförande av kontrollköpen. I april höll Folkhälsomyndigheten utbildning för Länsstyrelsernas alkohol- och tobakshandläggare och ANDT-samordnare. Nu har Länsstyrelserna fått i uppgift att föra ut kunskap och informationsmaterial till landets kommuner. I södra Sverige har Kronobergs län gått samman med länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Jönköping och Halland och erbjuder länens kommuner en heldagsutbildning i metoden kontrollköp måndagen den 7 september på Konferenscentrum i Alvesta. Inbjudan kommer att gå ut till alla alkohol- och tobakshandläggare och till kommunernas ANDT-samordnare innan sommaren.


De senaste veckorna har det visat sig att det finns ett behov av dialog med handlarna. Ta gärna del av detta nyhetsinslag från SVT Nyheter Småland.

möte med samrådsgruppen för livsstil kronoberg

Livsstil Kronobergs samrådsgrupp består av representanter från länets kommuner, Region Kronoberg, Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Smålandsidrotten, Linnéuniversitetet och idéburna organisationer. I denna grupp finns en bred kompetens kring frågor som rör det förebyggande arbetet kring ANDT-frågor i länet. Den 22 april samlades samrådsgruppen i Alvesta för erfarenhetsutbyte och för att få ny kunskap och inspiration. Mats Burman Från Länsstyrelsen i Norrbotten berättade om hur man har samordnat det brottsförebyggande arbetet med ANDT-frågor. Kjell Lindberg från Kalmar kommun berättade om satsningen på Rökfria arenor. Ett nytt möte med samrådsgruppen kommer att äga rum till hösten.

Föräldramöten om cannabis, spice och nätdroger

föräldramöten kring cannabis, spice och nätdroger

I slutet av mars genomfördes föräldramöten på temat Cannabis, spice och nätdroger i länets samtliga kommuner. Syftet med insatsen var att ge vårdnadshavare och yrkesverksamma ökad kunskap och en möjlighet att få svar på sina frågor. Vid föräldramötena medverkade representanter för skolan, Navet (primärvården), socialtjänsten och polisen. De berättade om det förebyggande arbetet, hur drogerna fungerar och påverkar, vilka tecken man ska vara vaksam på, var hjälp finns samt en lägesbild över ungdomars användande av droger i respektive kommun. Som en del av arbetet tog Livsstil Kronoberg fram informationsfoldrar på svenska, engelska, arabiska och fram somaliska. Du kan läsa och ladda ner dem här.

tobaksfri skola kronoberg

Sedan 2014 drivs projektet Tobaksfri skola Kronoberg i samverkan mellan Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronoberg. Projektledare är Niklas Odén som har lång erfarenhet av tobaksförebyggande arbete inom skolans värld. Två grundskolor (Astradskolan i Ljungby och Linnéskolan i Älmhult) samt två gymnasieskolor i Växjö (Katedralskolan och Teknikum) har deltagit i projektet som startade hösten 2014. Syftet är att minska tobaksbruket bland ungdomar genom att arbeta förebyggande på skolorna med ett hälsoperspektiv i fokus. Arbetsgrupper på skolorna har själva drivit arbetet men fått utbildning och stöd i utvecklingsarbetet av projektgruppen. Pilotprojektet kommer att avslutas och utvärderas till sommaren och redan nu är det klart att det blir en ny omgång med start höstterminen 2015. Intresserade skolor kan kontakta ingrid.edvardsson@kronoberg.se för mer information.

Grattis till studenten! Var rädd om dig - vi bryr oss!

lyckad studentkampanj sprids vidare i länet

Nu är det snart dags för studentfirande igen och vi ser tillbaka på förra årets lyckade kampanj i Växjö kommun. I samband med gymnasieskolornas studentfirande delades vattenflaskor ut till studenterna med en hälsning från Livsstil Kronoberg med budskapet ”Grattis till studenten! Var rädd om dig – vi bryr oss.” Utifrån erfarenheter från förra årets pilotprojekt har nu ett koncept tagit fram som sprids till länets övriga kommuner.

100% ren träning Kronoberg

Prodis/100% ren träning

Användning av hormonpreparat är inte längre enbart ett problem inom idrotten utan ett samhällsproblem med anknytning till kroppsbyggnad och träning på gym. Huvudsyftet med användandet av dopningspreparat är oftast att få en ”snyggare” kropp och större muskler och flera studier visar att användandet av otillåtna medel är vanligt förekommande bland tränande på gym. Sammantaget innebär det att ett framgångsrikt förebyggande arbete på träningsanläggningar även skulle kunna få positiva effekter på samhällsnivå.


100 % Ren Träning Kronoberg är en arbetsmetod som ingår i det nationella nätverket PRODIS (PRevenetion av dOpning I Sverige) som syftar till att förebygga användning av dopningspreparat. Metoden bygger på en samverkan mellan aktörer som länsstyrelsen, kommuner, polisen, landstinget/regionen, idrottsrörelsen och träningsbranschen. Det regionala arbetet i Kronoberg strävar nu efter att diplomera fler träningsanläggningar som ”100 % Rent Gym” samt sprida och befästa arbetet på kommunal nivå.

Förberedelser inför tillsynsvecka på Länsstyrelsen

tillsynsvecka på länsstyrelsen i kronoberg

Vecka 16 var det dags för tillsynsvecka på Länsstyrelsen i Kronoberg bland annat inom tobaksområdet. Tillsyn innebär både att säkerställa att lagar och regler följs, men bidrar också till utveckling i de verksamheter där tillsyn genomförs. Under veckan besöktes Lessebo för tobakstillsyn och Tingsryd för tillsyn av alkohollagen. Tillsynen upplevdes positivt från alla parter och utvecklingsområden identifierades inför kommande år. Någon kritik på utfört arbete behövde aldrig ges. Under hösten står Växjö, Markaryd, Ljungby och Uppvidinge i tur för tillsynsbesök. Inför tillsynsveckan träffades handläggare från Länsstyrelsens olika sakområden för att utbyta erfarenheter och diskutera hur man ytterligare kan utveckla tillsynsverksamheten i länet.

Informationsträff

kommunala informationsträffar

I månadsskiftet maj/juni erbjuder alkoholhandläggarna i Uppvidinge, Lessebo och Tingsryds kommuner tillsammans med Länsstyrelsen informations/dialogkvällar på respektive ort. Informationskvällarna riktar sig till alla företag med alkoholtillstånd och föreningar som brukar söka tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. På programmet står information av alkoholhandläggarna om alkohollagens regler och möjligheter, räddningstjänsten informerar bl.a. om vikten av bra brandsäkerhet, hantering av gasolvärmare på uteserveringar och vad man behöver tänka på när det gäller serveringstält. Polisen kommer också att vara på plats och informera bl.a. om de olika roller som entrévärdar och ordningsvakter har i samband med ett evenemang. Syftet med kvällen är att vi genom dialog mellan myndigheter och restaurangnäringen skapar de bästa förutsättningarna för en trevlig restaurangsommar 2015.

förebygg.nu

I år är det Göteborg som står som värd för årets stora konferens med inriktning mot det ANDT-förebyggande arbetet. Under två dagar finns möjlighet att gå på en mängd intressanta seminarier inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Vi brukar åka ett gäng ifrån Kronobergs län för att fortbilda oss och nätverka med kollegor. Är du intresserad av att följa med, hör av dig till Malin Strand eller Jan Borgehed på Länsstyrelsen så kan vi undersöka möjligheten att samordna resor och boende. Viss möjlighet att få bidrag till konferensavgiften finns för kommunala ANDT-samordnare och tillsynshandläggare. Gå gärna in på konferensens hemsida och ta del av programmet.

Kontaktuppgifter

Jan Borgehed, Alkohol- och tobakshandläggare, jan.borgehed@lansstyrelsen.se


Karolina Svensson, Projektledare 100% ren träning, karolina.svensson@lansstyrelsen.se


Malin Strand, ANDT-samordnare, malin.strand@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg