En fördubbling av antalet vindkraftverk i Sverige kan femdubbla elproduktionen.
Skicka vidare till en vän »
 

De viktigaste nyheterna om vindkraft under mars 2012

Bild

 
 
 

Det krävs ett politiskt beslut om försvaret och vindkraften!

Det finns ingen reell motsättning mellan Försvarsmaktens intressen och en utbyggnad av vindkraft i Sverige.

Svensk Vindenergi och Svensk Energi kritiserar i sitt remissvar att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, inte tagit det helhetsgrepp som uppdraget syftade till. FOI har kartlagt skillnaderna mellan Sverige och andra länder, men inte analyserat om dessa skillnader är motiverade.

Den sammanlagda omfattningen av Försvarsmaktens restriktioner motsvarar drygt halva landytan i södra Sverige (elområde 3-4) och en femtedel i norra Sverige (elområde 1-2).

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi och Svensk Energi

 
 
 

Så kan dubbelt antal vindkraftverk femdubbla elproduktionen

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi säger i intervju med Tomas Tirén, Miljöaktuellt:

- De senaste åren har den förnybara elproduktionen tagit fart på allvar. Under 2011 producerade Sveriges vindkraftverk 6,1 terawattimmar el, vilket motsvarar 4,2 procent av den totala elanvändningen. Det sker en snabb teknikutveckling. Tornen blir högre, vilket gör att man når bättre och jämnare vindar. Dessutom blir rotorbladen större i förhållande till generatorn, vilket leder till större effekter och bättre effektivitet.

Källa: Artikel Miljöteknik

 
 
 

Energianvändningen bedöms minska i Sverige till år 2013

Temperaturskillnader och en viss tillbakagång inom industrin leder till minskad energianvändning i Sverige 2011-2013. Detta visar Energimyndighetens kortsiktsprognos.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

 
 
 

Svensk Vindenergi välkomnar dansk vindkraftssatsning

Den danska regeringen, med Socialdemokraterna som största parti, har slutit en energiöverenskommelse med den borgerliga oppositionen som betyder att vindkraftsproduktionen i Danmark år 2020 ska motsvara halva Danmarks elanvändning. Svensk Vindenergi välkomnar den breda energiuppgörelsen och dess satsning på förnybar energi.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, Danska regeringen, Dansk energiöverenskommelse, Danska vindkraftsbranschens kommentar

 
 
 

Vindkraft försörjer 380 miljoner människor med el

År 2011 blev ett nytt rekordår för vindkraften då det globalt sett installerades 41 gigawatt. Över 80 länder producerar nu vindkraft och den globala kapaciteten är uppe i 238 gigawatt – tillräckligt för att försörja 380 miljoner människor med elektricitet, om man räknar med en konsumtion på europeisk nivå, skriver Reve.

Källa: Artikel Miljöaktuellt

 
 
 

Vindkraft + FSC-skog = sant?

För ett par veckor sedan kom nyheten att FSC kan komma att omvärdera sin syn på vindkraftsetableringar i certifierad skog. I ett nytt tolkningsförslag på remiss definieras dessa som omvandling av skogen. Både förnybar el och FSC-certifierad skog har mycket positivt med sig, och det blir olyckligt om man tvingas ställa dem mot varandra säger Annika Helker Lundström på Svensk Vindenergi. Avsikten med förslaget är knappast att slå ut vindkraften, så jag tror att det kommer finnas lösningar där vi kan hitta en fungerande samexistens. Det är viktigt att det centrala beslutet blir positivt och tydligt, så att det inte blir godtyckliga tolkningar.

Källa: Artikel Miljöteknik

 
 
 

Databas för vindkraft i Sverige

Snart kommer vi att veta hur många vindkraftverk vi har i landet. På Energiutblick presenterade Sveriges länsstyrelser början till en heltäckande databas för vindkraft. Länsstyrelsen räknar med att den webbaserade databasen kan lanseras i maj.

Källa: Pressmeddelande Länsstyrelsen

 
 
 

Ljud och skuggor från vindkraftverk

Måndagen den 12 mars sände SVT Vetenskapens Värld som bland annat handlade om ljud och skuggor från vindkraftverk.

Det finns riktlinjer för vilka ljudnivåer som inte ska överskridas vid utbyggnad av vindkraft. Vid bostäder bör ljudnivån inte vara högre än 40 dBA. I friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud bör ljudnivån inte överstiga 35 dBA. Och enligt riktlinjerna ska skuggeffekten på en störningskänslig plats vara högst 8 timmar per år och högst 30 minuter per dag.

Källa: Svensk Vindenergi

 
 
 

Interpellation: Utökat elcertifikatssystem

Kent Persson (V) har inlämnat interpellation "Utökat elcertifikatssystem" till statsrådet Anna-Karin Hatt (C):

Enligt Svensk Vindenergis senaste prognoser kommer vindkraften i år att producera åtta terawattimmar. Detta är en sexdubbling sedan 2006. Energimyndigheten menar att på grund av den nuvarande ambitionsnivån i elcertifikatssystemet kommer vindkraften att endast öka till 11,3 terawattimmar år 2020. Vänsterpartiet har krävt att ambitionsnivån i elcertifikatssystemet bör höjas för att vi ska kunna ta till vara den potential som en fortsatt utbyggnad av vindkraft skulle innebära.

Källa: Interpellation Kent Persson (V), interpellationssvar Anna-Karin Hatt (C)

 
 
 

Debatt: Dags att tala om hur elnäten ska rustas

Mattias Wondollek, Svensk Vindenergi, skriver på debatt i Ny Teknik:

Vindkraften ökar i en takt som få hade kunnat förutse. Och nu efterlyser Svensk Vindenergi en konkret handlingsplan från Svenska Kraftnät för hur elnäten ska hänga med i utvecklingen.

Källa: Artikel Svensk Vindenergi

 
 
 

Debatt: Sveriges nya elområden gör leveransen av el effektivare

Mikael Odenberg, gd Svenska Kraftnät skriver på debatt i Dagens Nyheter:

Sveriges indelning i elområden har ökat marknadens förmåga att hantera de flaskhalsar som uppstår i eldistributionen när el­behovet ökar. Samtidigt protesterar allt fler mot att elpriserna blir olika i olika delar av landet. I stället handlar det om att ställa större krav på kärnkraftens tillgänglighet och välja rörligt pris och rätt elhandelsbolag. 2015 ökar vi dessutom elöverföringskapaciteten med en ny stamnätsförbindelse.

Källa: Artikel Mikael Odenberg, SKV, replik KS Mortensen Vestas, A Lyberg Vindin, G Dalen WPD, A Nilsson Vingkraft, replik Svenskt Näringsliv och Företagarna.

 
 
 

Debatt: Vindkraften bidrar till sänkt elpris

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi replikerar på Second Opinion:

Björn Törnvall och Jonny Fagerström, styrelseledamot i det klimatskeptiska Stockholmsinitiativet, påstår på Second Opinion den 9 mars att vindkraften pressar upp elpriset. Tvärtom bidrar vindkraften till sänkta elpriser genom att den har de lägsta rörliga kostnaderna av alla produktionsslag.

Källa: Replik Second Opinion, ursprungsartikel FSL

 
 
 

Debatt: Strävar efter hållbara metoder

Eric Birksten, Svensk Vindenergi, replikerar på ledarsida i Smålandsposten:

Vindkraftsbranschen är medveten och bekymrad över de svåra sociala och miljömässiga konsekvenser som brytningen av sällsynta jordartsmetaller medför. Inom branschen pågår en ständig strävan för att använda material och metoder för att kunna ställa om energisystemet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Källa: Artikel Marcus Svensson, Smålandsposten, replik Eric Birksten, Svensk Vindenergi

 
 
 

Debatt: Så sänker vindkraften elpriset

Eric Birksten, Svensk Vindenergi, replikerar på Newsmill:

Om Sverige ökar ambitionsnivån i elcertifikatsystemet stiger visserligen kostnaden för elcertifikaten, men eftersom elpriset samtidigt sjunker skulle det totalt sett innebära en nettobesparing för elkonsumenterna.

Källa: Artikel FSL, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Boka in Vind i november 2012!

Du är välkommen till vår stora konferens Vind den 21-22 november på Stockholmsmässan.

 
 
 

Följ oss gärna på Twitter och Facebook.

 
 
 

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.


Följ Svensk Vindenergi på
Facebook – klicka här!Följ Svensk Vindenergi på
Twitter – klicka här!
Detta mail skickas med IdRelay