Nyhetsbrev oktober 2018

Webbversion

NYHETSBREV FRÅN
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Nyhetsbrev oktober 2018

Valdeltagandet i Skolval 2018 högre än tidigare

Skolval 2018 är över. Fler elever än någonsin, inte mindre än 391 045 stycken, röstade under perioden 27/8–7/9. Valdeltagandet var högre än under tidigare skolval, 79,8 procent bland eleverna på de 1 528 skolor har rapporterat in godkända resultat.

Här tar du del av hela valresultatet www.skolval2018.se. Det är uppdelat på nationell nivå, länsvis, kommunvis och på enskilda skolor.

Möjligheten för skolor att anmäla sig till Skolval 2019 och val till Europaparlamentet sker i början av november.

MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda och samordna Skolval 2018 och 2019 genom Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige. Samarbetsmyndigheter är Valmyndigheten och Skolverket.

Sök bidrag i samband med Skolval 2019

Nu inleds arbetet med att engagera elever och skolor inför Europaparlamentsvalet i maj 2019. Organisationer kan ansöka om att göra projekt i samband med skolval för Europaparlamentsvalet.

Den 31 oktober är sista ansökningsdag.

Bidrag för att stimulera valdeltagande i skolval

Spännande konferenser ersätter årets rikskonferens

2018 flyttar MUCF sin verksamhet från Stockholm till Växjö och därför arrangerar vi inte vår årliga rikskonferens. Vi erbjuder istället flera andra konferenser!

28 november:
Forum för det civila samhället 2018. Civilsamhället och tilliten, Stockholm.

29 november: 
Rätt att veta! En utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet, Stockholm.

29 – 30 november:
Rikskonferensen Ung.Fri.Tid, Stockholm.

Save the date!

Boka redan nu in Rikskonferensen 2019 i din almanacka. Den kommer att äga rum i Stockholm 27–28 november 2019. Mer information kommer.

Ny statistik om ungas levnadssituation

Undrar du hur unga har det i Sverige idag och över tid? På MUCF:s webbsida ungidag.se, som är en del i det ungdomspolitiska uppföljningssystemet, hittar du aktuell statistik.

Där kan du se att andelen unga med låg ekonomisk standard minskar över tid, men att betydligt fler unga med utländsk bakgrund har en låg ekonomisk standard jämfört med unga med svensk bakgrund.

För att läsa mer klicka in dig på ungidag.se.

Stor enkät om ungas attityder och värderingar

Under oktober skickar MUCF ut en enkät om ungas attityder och värderingar inom centrala välfärdsområden, utifrån frågor kring medborgarskaps- och demokratifrågor. Enkätundersökningen genomförs vart sjätte år på uppdrag av regeringen.

Enkäten går ut till 9 000 slumpmässigt utvalda individer i Sverige i åldrarna 16–74 år. Syftet är att ta reda på attityder och värderingar hos unga kring arbetsmarknad, samhälls-, livsåskådnings- och utbildningsfrågor och jämföra hur dessa skiljer sig åt från tidigare ungdomsgenerationer.

Undersökningen ska besvara hur ungas attityder och värderingar skiljer sig gentemot de äldre generationernas. Resultaten presenteras hösten 2019.

Nu är det hög tid att söka bidrag från MUCF. 

Ta del av vilka bidrag som kan sökas nedan:

Etniska organisationer och hbtq-organisationer

OBS! Sista ansökningsdag 1 oktober.

Nu närmar sig sista ansökningsdagen för organisationsbidrag för etniska organisationer och organisationer som företräder HBTQ-personer.

Organisationsbidrag för etniska organisationer kan sökas av riksorganisationer som arbetar med språk, kultur och identitet. 

Läs mer om bidraget

Organisationsbidrag för HBTQ-organisationer kan sökas av organisationer för HBTQ-personer.

Läs mer om bidraget

Europaparlamentsvalet 2019

Organisationer kan ansöka om att göra projekt i samband med Europaparlamentsvalet. Bidraget kan sökas av organisationer och stiftelser utan vinstsyfte. Bidraget ska användas för aktiviteter och verksamheter som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019 bland unga samt utrikes födda och personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Syftet är också att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019 i socioekonomiskt utsatta områden där deltagandet är lågt.

Sista ansökningsdag är 31 oktober.

Läs mer om bidraget

Ungas organisering

Det är hög tid att söka bidrag för projekt på lokal nivå för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Efter vårens ansökningsomgång har myndigheten drygt 2,5 miljoner kronor kvar att fördela under hösten.
MUCF prioriterar särskilt ansökningar från mindre organisationer i särskilt utsatta områden.

Sista ansökningsdag är 16 oktober.

Läs mer om organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Den 16 oktober är sista ansökningsdag för bidraget Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. I denna ansökningsomgång finns det 5 miljoner kronor att fördela. Ideella organisationer, stiftelser och kommuner är välkomna att söka.

Syftet med statsbidraget är att minska antalet aktiva inom våldsbejakande extremistmiljöer. Det finns en särskild pott med pengar till mindre organisationer i särskilt utsatta områden.

Läs mer om bidraget

Antidiskrimineringsverksamhet

Nu är det dags att ansöka om bidrag för arbete inom antidiskrimineringsverksamheter. Bidraget riktar sig till organisationer och stiftelser som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering.

Sista ansökningsdag är 15 oktober.

Läs mer om bidraget

Öppen fritidsverksamhet

Drygt hälften av landets kommuner har redan sökt stödet som ska användas till ökad tillgänglighet och kvalitet vid fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet. Regeringen har avsatt totalt 50 miljoner kronor för hela landet i denna satsning.

Bidraget ska användas under 2018, så det är hög tid att söka det om er kommun ännu inte har gjort det. Sista dag att rekvirera medel är 30 november 2018.

Läs mer om stödet

Är du ideellt engagerad?

Vilka bra och mindre bra erfarenheter har du av att söka och få information om lagar och regler? Välkommen att dela med dig av din erfarenhet och skapa en kunskapsbank till nytta för dig och andra ideellt engagerade!

Regeringen har gett MUCF i uppdrag att ta fram en kunskapsbank med information och verktyg som alla ideellt engagerade kan ha nytta av. I vår nya referensgrupp kan du dela med dig av din kunskap.

För anmälan och frågor kontakta: 

Alba Stjärnkvist, alba.stjarnkvist@mucf.se. Telefon 08-566 219 39.

Kunskapsbank för ideellt engagerade

Effektivt stöd till unga som varken arbetar eller studerar (uvas)

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och andra aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (uvas).

Arbetet har påbörjats under hösten, bland annat i dialog med kommuner och regioner. Arbetet drar igång på allvar våren 2019.

Läs mer här

 

Följ oss i
sociala medier
Dela detta
nyhetsbrev
Dela nyhetsbrevet på FacebookDela nyhetsbrevet på TwitterDela nyhetsbrevet på LinkedInDela nyhetsbrevet på Google+