Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Lena Nyberg varnar för "Den sjuka stressen" i Uppdrag Granskning

Film där MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg och Cissi Elwin från tidningen Chef intervjuas av Karin Mattisson, programledare för Uppdrag Granskning i programmet "Den sjuka stressen"

Den 11 september intervjuades MUCF:s generaldirektör, Lena Nyberg i anslutning till Uppdrag Gransknings program "Den sjuka stressen", om ökande psykisk ohälsa bland unga kvinnor. En utveckling som också kommer fram i MUCF:s attityd- och värderingsstudie bland unga 16-29 år.

"Vi har sett den här utvecklingen länge och vet att många upplever ett stort individuellt lidande. Men det kommer också att bli en stor samhällskostnad om vi inte gör något", säger Lena Nyberg bland annat i intervjun. Här kan du se programmet och intervjun med Lena Nyberg

Bild på inbjudan till Kunskapskonferensen 22 oktober i Stockholm

Sista chansen anmäla sig till årets Kunskapskonferens

Den 22 oktober arrangerar MUCF den årliga Kunskapskonferensen tillsammans med Ideell Arena, Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt Vetenskapsrådet. Temat i år är "Elitism eller engagemang" och flera av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället presenterar aktuell forskning, bland andra Magnus Wennerhag, Lars Trägårdh, Lars Svedberg och Susanne Wallman Lundåsen, Roberto Scaramuzzino och Håkan Johansson, Filip Wijkström, Malin Lindberg och Erik Lundberg

Konferensen är en viktig mötesplats för dig som vill ta del av den senaste forskningen på området, utbyta erfarenheter och lära mer om det civila samhället. Läs mer om konferensen och anmäl dig på vår hemsida

Senast 7 oktober behöver vi din anmälan!

Film med Apostolis Papakostas, professor i sociologi på Södertörns högskola samt samordnare på Vetenskapsrådet

"Man behöver förstå varför människor organiserar sig"

Kunskapskonferensen den 22 oktober i Stockholm om det civila samhället är en arena för möten mellan forskare och praktiker. Läs programmet här. 

Lyssna även på Apostolis Papakostas, (vimeo.com) som är professor i sociologi på Södertörns högskola och samordnare på Vetenskapsrådet, om varför kunskapen om civilsamhället är så viktig. 

Skärmdump från webbenkäten

Svara på vår enkät och hjälp oss göra mucf.se bättre

Hösten 2018 kunde besökare på mucf.se tycka till om webbplatsen genom en enkät. Över tusen personer svarade på frågorna och gav oss dessutom värdefulla tips och önskemål om förbättringar. Det tackar vi för! 

Många var nöjda med webbplatsen men vi fick också veta vad som kan bli bättre, bland annat att hitta på webbplatsen, relevans och design. Nu vill vi bli ännu bättre på att möta våra besökares främsta behov och intressen och behöver er hjälp igen. Klicka på länken "Besvara enkäten", så lovar vi att göra allt vi kan för att kunna presentera en ny, modern och tillgänglig webbplats nästa år. Där det är lätt att hitta och att ta del av vår kunskap. 

Besvara enkäten här

Lena Nyberg: "Ungas inflytande en förutsättning för kloka beslut”

Foto på Lena som medverkar i filmen

Hur kan unga få inflytande och möjlighet att påverka demokratiska processer?

Den frågan är i fokus på MUCF:s rikskonferens 2019. Huvudtalare är kultur- och demokratiminister Amanda Lind, MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg, Carl Heath, särskild utredare för det demokratiska samtalet, Andreas Magnusson från Fridays for Future, journalisten och folkbildaren Per Grankvist samt Åsa Ekman, expert på barnkonventionen som blir svensk lag den 1 januari 2020.

- Det är viktigt att unga kan vara med och påverka. Ungas inflytande är en förutsättning för att vi ska kunna fatta kloka beslut, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Se filmen där generaldirektör Lena Nyberg hälsar välkommen! (vimeo.com)

Förutom en stark uppställning huvudtalare erbjuder rikskonferensen även ett smörgåsbord med 27 valbara seminarier. Här har deltagare möjlighet att fylla sin verktygslåda med kunskap och metoder som en har nytta av i sin profession. 

Över 400 har redan anmält sig, varmt välkommen med din anmälan du också på mucf.se/rikskonferensen.

Bild på entrédörren till Sveriges Kommuner och landstings huvudkontor, glasdörrar. Foto: Sten-Åke Stenberg Mostphotos

Årets Lupp-enkät görs i 21 kommuner och en region

Årets Lupp-enkät genomförs i 21 kommuner och en region. Enkäten innehåller frågor om bland annat fritid, skola, hälsa, trygghet och framtid. Syftet är att ge politiker mer kunskap om unga och att deras synpunkter tillvaratas så att unga kan påverka sina levnadsvillkor.

Lupp har funnits sedan 2003 och hittills har 185 kommuner genomfört enkäten, ungefär 100 kommuner gör den återkommande. 70 procent av kommunerna säger att enkäten har påverkat politiken positivt, bland annat genom ökad samverkan mellan olika förvaltningar, samtal kring utvecklande av ungdomspolitiska handlingsprogram, ökad kunskap om ungas livssituation samt som underlag för beslut. Enkäten startade den 1 oktober och stängs den 30 november. Läs mer om Lupp på MUCF:s hemsida

MUCF:s beslut om bidrag håller för prövning i domstol

MUCF fördelar mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag på regeringens uppdrag. Sedan tre år kan vissa av MUCF:s beslut om statsbidrag överklagas till förvaltningsdomstol. Totalt har MUCF hittills beslutat om avslag för 90 ansökningar, 26 av dessa beslut har överklagats. Dom har fallit i 21 av dessa ärenden.

- Myndigheten har under senare år genomfört ett omfattande förändrings- och förbättringsarbete gällande bidragsgivningen. Domstolen har delat MUCF:s bedömningar i princip samtliga fall som prövats, vilket gör att vi känner oss stärkta i att myndigheten gör rätt bedömningar, oaktat om det gäller formalia, demokratisk uppbyggnad eller demokratins idéer, säger Lotta Persson, chefsjurist på MUCF.

Under åren 2017, 2018 och 2019 har andelen avslag legat på en jämn nivå, cirka 30 avslag per år. Siffran gäller gemensamt för de tre stödformer för statsbidrag som MUCF hanterar: organisationer bildade på etnisk grundorganisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck samt barn- och ungdomsorganisationer.

MUCF väntar fortfarande på besked i de flesta av de fall som avser 2019 års bidrag. Men, ett av överklagandena har nyligen avgjorts. Ärendet rör frågan om vem som har ansvar för att styrka att uppgifterna i en ansökan om bidrag är korrekta, om det ligger på MUCF eller på organisationen. Förvaltningsrätten slår i domen fast att det är organisationens ansvar.

Läs mer om MUCF:s arbete med bidragsgivning

Foto på Petter och Eva som medverkar i film om civilsamhällets villkor

Petter och Eva om villkoren för civilsamhället

Villkoren för det civila samhället förändras hela tiden och varje år följer vi upp aktuella ämnen. Vi har till exempel gjort jämförelser mellan föreningar på landsbygd och i tätort - är villkoren lika? Vi har också undersökt civilsamhällets relationer med det offentliga - hur ser det ut? I klippet möter du Eva och Petter som berättar mer om resultaten i våra villkorsrapporter! (vimeo.com)

På mucf.se/publikationer kan du ladda ned rapporterna och kortversionen som nämns i filmen.

Bild på en hand som håller i en regnbågsflagga. Foto: Mostphots

Efterlysning: mötesplatser för unga hbtq-personer!

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna för mötesplatser för unga hbtq-personer då denna grupp är mer utsatt för mobbning och kränkningar än andra unga. 

Just nu gör MUCF en kartläggning av vilka mötesplatser som finns. Känner du till någon mötesplats för unga hbtq-personer där du bor? Kanske en plats du själv besöker eller arbetar på? Det kan vara en plats som erbjuder öppen verksamhet eller gruppverksamhet för unga hbtq-personer. Hör gärna av dig till utvecklingsledare Roh Petas med dina tips, roh.petas@mucf.se! 

Jorge Maria Londoño och Madeleine Söderberg håller upp MUCF:s vägledning "Youmo i praktiken" Foto: Mats Pettersson

3 000 har utbildats  i att prata med unga om rättigheter

Många nyanlända och asylsökande barn och unga vet inte var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. Vuxna som möter unga som är nya i Sverige kan vara osäkra kring hur de kan prata inkluderande om dessa ämnen. MUCF har därför fått i uppdrag av regeringen att genomföra informations- och utbildningsinsatser tillsammans med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO

- Vår förhoppning är att utbildningsdagarna ”Rätt att veta!”, vägledningen ”Youmo i praktiken” och sajten youmo.se tillsammans kan ge vuxna mer kunskap och nya verktyg så att de vågar samtala om dessa viktiga frågor, säger Madeleine Söderberg som ansvarar för utbildningen

Hittills i år har MUCF genomfört utbildningar i samverkan med regionala aktörer i Visby, Göteborg, Gävle, Varberg, Eskilstuna, Uppsala och Stockholm. Den 8 oktober besöker vi Nässjö. Totalt kommer MUCF att ha genomfört 28 utbildningar för omkring 3 000 yrkesverksamma och ideellt engagerade vuxna mellan åren 2017 och 2019. Läs mer på MUCF:s hemsida

Ny rapport om utmaningar för unga i Norden

MUCF driver sedan 2018 projektet Nabo – ungas sociala inkludering i Norden, som pågår mellan 2018-2020 och finansieras av Nordiska ministerrådet. Nabo har, i samverkan med forskare vid Nordlandsforskning, tagit fram en rapport om ungas upplevelse av social inkludering i Norge. Den ingår i en serie av rapporter som tas fram i de nordiska länderna under 2019.

De flesta av ungdomarna som deltog i studien känner tillhörighet till samhället. De gillar och har stark anknytning till platsen som de bor på och upplever att de kan vara med och påverka i det offentliga. Samtidigt finns grupper av unga som inte känner tillhörighet eller som har samma möjligheter. Utmaningar för unga är bland annat tidig specialisering inom idrotten, brist på fritidsklubbar som riktar sig till unga vuxna och att brister i kollektivtrafiken på landsbygden begränsar ungas liv. Länk till rapporten som är skriven på norska

Jorge Maria Londoño och Madeleine Söderberg håller upp MUCF:s vägledning "Youmo i praktiken"

Nationell konferens om hbtq-frågor och nya i Sverige

10 december bjuder MUCF in till en dags nationell konferens i Malmö om utbildningen ”Rätt att veta!”. Utbildningen vänder sig till vuxna som möter unga som är nya i Sveri­ge: personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, fritidsleda­re, familjehem eller liknande. Ut­bildningen vänder sig i första hand till personer som inte deltagit i de regionala utbildningar som genomförts under 2017, 2018 och 2019. Konferensen hålls på St Gertrud i Malmö och den är kostnadsfri. Sista anmälningsdag är 26 november. Läs mer vår hemsida! Anmäl dig här: Anmälan till Rätt att veta!

Bild på EU-flaggans stjärnor med en Europakarta i blå toner som bakgrund. Foto Vasil Vasilev

Missa inte MUCF:s internationella nyhetsbrev

Du har väl inte missat att vi även har ett internationellt nyhetsbrev? "Vidgade vyer" innehåller bland annat information om EU-bidrag samt internationella kurser och utbildningar både i Sverige och utomlands. Du får också exempel på ungdomsutbyten och volontärtjänstgöring. Här kan du läsa och prenumerera på "Vidgade vyer".

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet