Nyhetsbrev juni 2011
Nytt från Inköpscentralen

På regeringens uppdrag upphandlar och förvaltar Statens inköpscentral ramavtal för statliga myndigheter. Inom området IT och telekommunikation kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. Genom samordning av myndigheters inköp åstadkommer vi besparningar för skattebetalarna.

I nyhetsbrevet från Statens inköpscentral får du den senaste informationen om vad som är på gång i vår verksamhet och vilka förstudier och upphandlingar som är aktuella. Om du inte redan är prenumerant kan du anmäla dig här. Trevlig läsning!

Högtryck i vår verksamhet

Det är inte bara sommarens första dagar som präglats av högtryck med soligt och varmt väder. I vår verksamhet är det mycket på gång och vi jobbar löpande med att upphandla nya avtal, förvalta de dryga tusental avtal som vi ansvarar för och arbetar för att det ska bli enklare att genomföra avrop från våra ramavtal.

Inköpscentralen blir Statens inköpscentral
Under våren har Inköpscentralen bytt namn till Statens inköpscentral. Syftet med namnbytet är att tydliggöra vår roll och vårt uppdrag.

Elektroniskt upphandlingsverktyg
All dokumenthantering i våra upphandlingsärenden sker i det elektroniska upphandlingsverktyget TendSign. Det ger oss och våra anbudsgivare en effektiv och rättssäker hantering av processen.

Lansering av nya avropa.se

Onsdagen den 22 juni planerar vi att lansera en ny version av webbplatsen www.avropa.se. Avropa.se är en avtalsdatabas där vi presenterar samtliga våra ramavtal med avtalsinformation och vägledningar för avrop. Användarna kommer att uppleva en webbplats med ny design, förbättrad användarvänlighet och sökfunktion.

I samband med lanseringen av den nya webbplatsen på onsdagen den 22 juni kan ett driftstopp av webbplatsen komma att inträffa. Observera också att länkarna till gamla avropa.se kommer att inaktiveras i samband men lanseringen av nya webbplatsen. Vi hoppas ni har överseende med detta. Därefter är ni varmt välkomna till en ny webbplats med nya möjligheter!


Aktuellt - förstudier och upphandlingar

Pågående förstudier
Vi har för närvarande ett flertal planerade upphandlingar som är under förstudiearbete. Syftet med förstudien är att kartlägga behov och marknadsförutsättningar inför eventuellt kommande upphandling inom aktuella ramavtalsområden. Om det finns frågor angående förstudier eller intresse av att ingå i referensgrupper eller på annat sätt bidra i arbetet så kontakta ansvarig projektledare för respektive förstudie.
Här kan du läsa mer om de förstudier som pågår just nu >>

Skrivare, kopiatorer och tjänster
Planering pågår inför arbete med en förstudie inom ramavtalsområdet skrivare, kopiatorer och tjänster. Förändringar av behov, marknad, teknik och upphandlingsregler nödvändiggör en mer omfattande översyn av området. Förstudien ska analysera förändringarna och föreslå en mer ändamålsenlig utformning av eventuell upphandling inom området. Arbetet beräknas vara klart under senare delen av hösten.

För frågor, synpunkter eller bidrag till arbetet med översynen, skicka e-post till skrivare2011@kammarkollegiet.se


Pågående upphandlingar
För tillfället pågår flera ramavtalsupphandlingar inom olika områden. Pågående upphandlingar är annonserade ramavtalsupphandlingar där anbudsgivning pågår. Upphandlingen är pågående tills dess att avtal är tecknade.
Här kan du läsa mer om de ramavtalsupphandlingar som pågår just nu >>


Nytecknade ramavtal

Upphandling Managementkonsulttjänster område B avslutad
Den 18 april 2011 fattades tilldelningsbeslut i upphandlingen Managementkonsulttjänster, område B Chef- och ledarutveckling.
Här kan du läsa mer om ramavtalet >>

IT-utbildning 2010 
Den 27 maj fattade Kammarkollegiet tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingen IT-utbildning 2010.
Här kan du läsa mer om ramavtalet >>

Säkerhetsteknik
Nya ramavtal för säkerhetsteknik - med delområdena säkerhetssystem, konsulttjänster och brandskydd - trädde ikraft den 1 maj. Informationstillfällen för avropande myndigheter kommer att genomföras på ett flertal orter i landet under augusti-september. Välkomna!
Klicka här för mer information och anmälan >>


Avtalslösa tillstånd

Avtalslösa tillstånd har vi tyvärr fortfarande inom en del ramavtalsområden. För de flesta av dessa pågår upphandlingar och vi lägger stort kraft på att så fort det är möjligt bli klara med dessa upphandlingar och därefter kunna presentera nya ramavtal.

Aktuellt inom ramavtalsförvaltning

Avtalsförlängningar

Samtliga ramavtal inom ramavtalsområdet Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007, är förlängda till 2012-07-31.

Aktuella ramavtalsleverantörer är:
Dell AB
Fujitsu Sweden AB
Hewlett Packard Sverige AB
Oracle Svenska AB
Proact IT Group AB
Unisys AB
Här kan du läsa mer om ramavtalet >>


Ramavtalen för Elektronisk identifiering (eID) 2008
Ramavtalen för elektronisk identifiering (e-leg) gäller till 30 juni 2012. Någon möjlighet att förlänga ramavtalen finns inte. Alla offentliga organisationer som redan använder eller vill kunna använda elektroniska legitimationer måste se till att de har leveransavtal som täcker deras behov för tiden fram till att den av e-legitimationsnämnden etablerade lösningen finns tillgänglig.

I regeringens direktiv till utredningen för e-legitimationsnämnden skrevs att leveransavtal gällande de befintliga ramavtalen för elektroniska legitimationer kan tecknas till juni 2016.

E-legitimationsnämnden ansvarar för att ta fram en lösning för framtidens e-legitimationer. Det är inte klart när de nya lösningarna finns på plats. Varje organisation måste anpassa sina system till de nya lösningarna. Myndigheter och kommuner behöver därför, genom avrop på ramavtal eID 2008, säkerställa att man har tillgång till tjänster för e-legitimation. Organisationerna kommer troligen att ansluta till de nya lösningarna vid olika tidpunkter beroende på när man har anpassat sin egen miljö.

Vid slutande av leveransavtal rekommenderas att giltighetstiden anges på följande sätt:
”Detta leveransavtal gäller längst t.o.m. 20xx-xx-xx. Kunden har rätt att med sex månaders varsel säga upp detta leveransavtal.”

För frågor kontakta Jan Lundh jan.lundh@kammarkollegiet.se

Seminarier på webben

Som ett led i vårt mijöarbete visas våra seminarier på webben

Under våren har vi haft två välbesökta och uppskattade seminarier. Det första gick av stapeln i Stockholm den 10 maj och handlade om de nya ramavtalen för programvaror.

Då vi riktar oss till myndigheter över hela Sverige valde vi att filma seminariet för att kunna livesända det på vår webb. Det fanns även möjlighet att ta del av inpelningen av seminariet på webben 30 dagar efter. Detta blev mycket uppskattat bland myndigheter på flera orter i landet och då många slapp att resa till Stockholm sparar vi in både på arbetstid och miljö.

Den 16 juni i Stockholm hölls ett seminarium om förstudierna Komet (Kommunikationsutrustning, AV-media och Telefoni) och Klient (Stationära och bärbara datorer samt bildskärmar, inklusive produktnära tjänster.) Även detta seminarium filmades och filmen finns nu tillgänglig på vår webb
Klicka här för att se filmen från seminariet >> 

Statens inköpscentral bjuder in avropande myndigheter

I slutet av året, under senhösten, planerar Statens inköpscentral ett antal informationsseminarier för avropande myndigheter. Syftet med seminarierna är att komma ut och träffa er som avropar från våra ramavtal och ge er möjlighet att ställa frågor på plats. Vi avser ockå att berätta om vår organisation och ge konkreta exepel på hur du genomför avrop.

Vad intresserar dig?
Vi är nu nyfiken på vad du vill att vi ska ta upp på dessa seminarier. Om du har några förslag på frågor du vill att vi ska ta upp eller övriga synpunkter så hör gärna av dig till ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Kontakta gärna oss
Om du har övriga frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.
E-post: ramavtalsservice@kammarkollegiet.se Telefon: +46 (0)8-700 07 70

  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet