Nyhetsbrev nr 5/6 - vecka 44
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: anne.isberg@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På www.avropa.se finner du tidigare nyhetsbrev och mer information om våra upphandlingar och ramavtal. Här kan du också anmäla dig som prenumerant och få nyhetsbreven direkt i din e-post.

På gång på Statens inköpscentral

Agneeta AndersonKommunikation med våra viktiga målgrupper

Välkommen till oktober månads nyhetsbrev som delvis uppträder i en ny fräsch kostym.

Under 2014 har vi på Statens inköpscentral på olika sätt arbetat aktivt med att utveckla vår externa kommunikation för att öka kännedomen om vår verksamhet, nå ut till kunderna med information och på bästa sätt snappa upp era behov och önskemål.

Första steget är ett nyhetsbrev som överskådligt och lättläst förmedlar viktiga fakta om aktuella upphandlingar men även speglar helheten i vårt arbete och inte minst våra kärnvärden; kvalitet, kompetens, engagemang och transparens. Brevet kommer successivt att utvecklas och för att nå målet vill vi gärna ha era idéer och förslag.

Inom kort kan vi erbjuda en ny helpdesk för juridiska frågor kopplade till våra ramavtal. Tanken är att myndigheter vid avrop ska kunna få hjälp med den ibland snåriga lagstiftningen. Särskilda satsningar görs också för leverantörer, bland annat med en helt ny sida på Avropa och nybörjarseminarier för att stimulera fler företag att delta i våra upphandlingar.

Vi kommer även att synas i olika externa sammanhang. Närmast i tur står Upphandlingsdagarna den 28-29 januari där vi talar på temat ”Ramavtalsförvaltning i praktiken”. Hoppas vi ses där!

Agneeta Anderson, t.f. avdelningschef på Statens inköpscentral

Uppskattad Avropadag

Ylva Mannervik, KonkurrensverketKonkurrensverkets Ylva Mannervik presenterade det samlade upphandlingsstödet

Årets upplaga av Avropadagen, som gick av stapeln den 26 september på Spårvagnshallarna i Stockholm, fick ett utmärkt betyg. Över 90 procent av deltagarna kan rekommendera dagen till andra myndigheter. Föreläsningen med Ylva Mannervik, chef för avdelningen för upphandlingsstöd på Konkurrensverket, var mycket uppskattad. Detsamma gällde ramavtalsspåren och presentationen av vårt arbete med hållbar upphandling.

Vi fick också synpunkter som är viktiga för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet. Dessa kan i hög grad kopplas till kommunikation då myndigheterna önskar mer information om upphandlingar och ramavtal; större möjligheter att återkoppla på ramavtal, samt webbsända seminarier. Majoriteten av myndigheterna föredrar www.avropa.se och nyhetsbrevet som informationskanaler, liksom informationsmöten och seminarier.

Tack till er som deltog på Avropadagen! Nu finns möjlighet att ta del av presentationerna här.

Reseseminarium

Seminarier på tema resor

Hösten bjöd på två seminarier för myndigheter, leverantörer och resebyråer

Reseinfodagen den 8 september erbjöd både aktuell information och en mötesplats för avropande myndigheter och ramavtalsleverantörer på reseområdet. En välbesökt dag som i oktober följdes upp med vårt allra första resebyråseminarium. Resebyråer är en viktig länk mellan statliga myndigheter och våra ramavtal, vilket ställer krav på kunskap om de statliga ramavtalen och lagen om offentlig upphandling (LOU).

Läs mer här och kontakta gärna ramavtalsansvariga:
ingela.mildton-patzell@kammarkollegiet.se och sandra.lukins@kammarkollegiet.se.

Hållbar upphandlingFokusområden

Hållbar upphandling på Statens inköpscentral

Målet med vårt arbete för hållbar upphandling är att hållbarhetskraven ska vara relevanta, effektiva och uppföljningsbara. Vår strategi är därför att ställa krav utifrån Miljöstyrningsrådets kriteriebibliotek och Europeiska kommissionens databas, samt att lägga stor vikt vid uppföljning av kraven. Idag ställs krav inom majoriteten av våra ramavtal, men vi har nu ett särskilt fokus på ramavtalsområden med stor miljöpåverkan. Läs gärna mer om hållbar upphandling på www.avropa.se eller kontakta våra jurister:

laurence.brannstrom@kammarkollegiet.se (samordnare för miljöfrågor)
richard.bexelius@kammarkollegiet.se (samordnare för sociala aspekter av upphandling)

FlygplansinteriörFörstudier

Pågående förstudier

Resebyråtjänster
En förstudie undersöker möjligheterna att genomföra en upphandling inom området resebyråtjänster. Idag saknas ett ramavtal på området. Läs mer om förstudien här.

Kontaktperson:
matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Taxitjänster
Eftersom det nuvarande ramavtalet löper som längst t.o.m. den 30 september 2015, har en förstudie inför en eventuell ny upphandling inletts. Läs mer här.

Kontaktperson:
aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Tryckeritjänster
En förstudie ska undersöka förutsättningarna för en ny upphandling avseende tryckeritjänster. Det nuvarande ramavtalet gäller till den 14 februari 2015, med en förlängningsoption till den 14 februari 2016. Läs mer här.

Kontaktperson:
niklas.bjorns@kammarkollegiet.se

Upphandlingskonsulter
Nu inleds en förstudie rörande en eventuell upphandling av upphandlingskonsulter. I dagsläget saknas ramavtal inom området.

Kontaktperson:
elin.olsson@kammarkollegiet.se

KammarkollegietUpphandlingar

Pågående upphandlingar

Arbetsplats – användarnära IT-produkter
Upphandlingen av ett något utökat ramavtal,
vad gäller produkter och tillbehör, har påbörjats. Det nuvarande ramavtalet, Klient 7, gäller till den 31 maj 2015. Läs mer på www.avropa.se.

Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Brevförmedlingstjänster

En upphandling påbörjades under hösten, men fick avbrytas till följd av vissa brister i förfrågningsunderlaget. En ny upphandling annonseras så snart som möjligt. Nuvarande ramavtal löper ut den 31 mars 2015. Läs mer här.

Kontaktperson:
jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Drivmedel 2015
Det befintliga ramavtalet för drivmedel är gällande till den 30 november 2014, men kommer att förlängas t.o.m. den 30 november 2015. Arbetet inför kommande upphandling har påbörjats. För mer information se www.avropa.se.

Kontaktperson:
fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Företagshälsovård
En ny upphandling kommer att genomföras inom området företagshälsovårdstjänster, då nuvarande avtal är tillämpbart till den 31 december 2015. Läs mer här.

Kontaktperson:
jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Kontorsmateriel 2015
En ny upphandling av kontorsmateriel ska genomföras. Nuvarande ramavtal sträcker sig till den 21 augusti 2015. Läs mer om upphandlingen här.

Kontaktperson:
fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Möbler 2015
Arbetet med en ny upphandling har påbörjats. Det befintliga ramavtalet för möbler gäller till den 15 september 2015. För mer information besök www.avropa.se.

Kontaktperson:
mattias.ek@kammarkollegiet.se

Paketförmedlingstjänster
En ny upphandling kommer att genomföras då nuvarande ramavtal löper till den 31 mars 2015. Läs mer på upphandlingssidan.

Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Programvaror och tjänster 2014
Upphandlingarna av Kontorsstöd och Grundläggande IT annonserades i september och har sista anbudsdag den 5 november 2014. Annonseringen av Systemutveckling och Informationsförsörjning är framflyttade från oktober till november 2014.

Kontaktpersoner: ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se (Grundläggande IT & Informationsförsörjning) och daniel.melin@kammarkollegiet.se (Kontorsstöd & Systemutveckling)

Säkerhetsteknik
Upphandlingsprocessen har påbörjats och beräknas se ut på följande sätt: annonsering i november-december 2014, tilldelning i mars 2015 och nya ramavtal från den 1 maj 2015. Nuvarande ramavtalet löper ut den 30 april 2015. Läs mer här.

Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Säkra förvaringslösningar
En upphandling pågår efter att det tidigare ramavtalet inom områdena värdeskåp och dokumentskåp löpte ut den 3 september 2014. Läs mer på upphandlingssidan.

Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Tjänstefordon och förmånsbilar 2015
En ny upphandling har påbörjats. Det befintliga ramavtalet löper ut den 31 oktober 2014, men kan förlängas ytterligare ett år. Läs mer på www.avropa.se.

Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Nya avtalKlara avtal

Arkiv- och förvaringslösningar
Följande avtal är undertecknade inom området: (A) Förvaringslösningar för arkiv och museiförråd, B) Biblioteksinredning, (C) Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter, samt (E) Skåp för hängmappar och ritningar. Läs mer om överprövningar inom området här.

Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Bevakningstjänster regionalt och multiregionalt

Ramavtal inom Bevakningstjänster regionalt och multiregionalt är undertecknade. Ta del av avtalsdokumenten på www.avropa.se.

Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Glasögon
Nya ramavtal för bildskärms- och skyddsglasögon börjar gälla den 1 januari 2015 och kan därefter förlängas i maximalt 36 månader. Läs mer på www.avropa.se.

Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Hygien- och städprodukter

Efter en lång rättsprocess har ramavtal tecknats. De löper inledningsvis under perioden 9 oktober 2014 till 8 oktober 2015. Ramavtalsområdena omfattar sex produktgrupper, men inga tjänster. Läs mer här.

Kontaktperson: sebastian.svartz@kammarkollegiet.se

Kontorspapper
Det nya ramavtalet träder i kraft den 1 november 2014. Det är även fortsättningsvis förnyad konkurrensutsättning på detta avtal. Nuvarande avtal löper ut den 31 oktober. Läs mer på www.avropa.se.

Kontaktperson: klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

Vattenautomater med tillhörande tjänster
Ramavtal har tecknats och gäller under perioden 2 september 2014 till 1 september 2016. Ta del av ramavtalet här.

Kontaktperson: ingela.mildton.patzelt@kammarkollegiet.se

ÖverprövningarÖverprövningar

Arkiv- och förvaringslösningar
Tilldelningsbesluten för upphandlingarna (D) Klädförvaring och småfacksskåp, samt (F) Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö är överprövade till förvaltningsrätten.
Detta innebär att den planerade avtalssigneringen är stoppad. Läs mer här.

Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013
Tilldelningsbeslutet för Norra regionen och Uppsala-Örebro, samt för Region Sydöstra, har överklagats till förvaltningsrätten, vilket innebär att avtal inte kan tecknas i dagsläget. Läs mer på www.avropa.se.

Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster
Tilldelningsbeslutet från den 8 oktober 2014 är begärt överprövat hos förvaltningsrätten, vilket innebär att den planerade avtalssigneringen är stoppad. Läs mer på www.avropa.se.

Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Ljuskällor
Domen har ännu inte fallit gällande överprövningen av upphandlingen av ljuskällor. För att komma till upphandlingssidan klicka här.

Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Seminarier och konferenserSeminarier och konferenser

Kommande seminarier

Informationsseminarium om Belysningsarmaturer
Målgruppen är du som anskaffar belysningsarmaturer. Tid & plats: 21 november kl. 13.00-15.00 på Kammarkollegiet. Anmäl dig på www.avropa.se!

Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Hur avropar man från statliga ramavtal?
Introduktion för nybörjare anordnas den 7 november respektive 5 december 2014. Seminarierna är i nuläget fulltecknade, men vi återkommer i nästa nyhetsbrev med datum inför 2015.

UtvärderingVad tycker du?

Dina synpunkter om vår verksamhet är värdefulla


Det är snart dags för vår årliga enkät som vi skickar ut till ett urval av våra kunder och leverantörer. Vi ber dig reflektera över hur väl Statens inköpscentral uppfyller dina behov och önskemål. Dina synpunkter är värdefulla eftersom de hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Tack på förhand för din hjälp med att besvara enkäten! 

Den 19 december kommer årets sista nyhetsbrev!

För frågor om specifika ramavtalsområden, se www.avropa.se, alternativt kontakta ramavtalsförvaltaren (kontaktuppgifter finns på vår webb).

Vid frågor av allmän karaktär, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller
08-700 07 70.

Besök våra webbplatser: www.avropa.se och www.kammarkollegiet.se.

Vid övriga upphandlingsfrågor: Ett samlat upphandlingsstöd finns på Konkurrensverket.

  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet