Webbversion

 

Nummer 32016-04-29

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Bild: Kugghjul

Nytt samverkansavtal klart inom staten

29 aprilNYHET

Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko undertecknade den 27 april 2016 ett nytt ramavtal för samverkan – Samverkan för framtiden – som träder i kraft den 1 januari 2017.

Läs hela nyheten på Arbetsgivarverkets webbplats.

Slopa planerna på medfinansiering

9 aprilDEBATTARTIKEL

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har föreslagit att arbetsgivarna ska ta ett större ansvar vid sjukskrivningar. De ökade kostnaderna för medfinansiering kommer att uppgå till miljardbelopp, skriver Svenskt Näringslivs Carola Lemne, SKL:s Håkan Sörman och Arbetsgivarverkets Eva Liedström Adler i en gemensam debattartikel i Dagens Industri.

Läs hela debattartikeln på Arbetsgivarverkets webbplats.

Information rörande behov av vissa åtgärder med anledning av OFR/S,P,O anslutning till PA 16

27 aprilMEDLEMSNYHET

Genom att PA 03 upphörde att gälla i förhållande till OFR/S,P,O vid årsskiftet 2015/2016 upphörde samtidigt alla lokala kollektivavtal som tecknats med stöd av PA 03 från samma tidpunkt.

Läs hela nyheten på Arbetsgivarverkets medlemssidor.

Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

31 aprilNYHET

Den 31 mars 2016, börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla.

Läs hela nyheten på Arbetsgivarverkets webbplats.

Samrådsforum för dialog inför medlemsråd

5 aprilMEDLEMSNYHET

Välkommen till Arbetsgivarverkets digitala samrådsforum! Forumet är ett medlemsdrivet verktyg för dialog inför möten i medlemsråden mellan dig som är ledamot i ett medlemsråd och dig som är medlemsföreträdare i den sektor ledamoten representerar.

Läs hela nyheten på Arbetsgivarverkets medlemssidor.

Tre filmer om medarbetarskap

7 aprilMEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket har under flera år fokuserat på vikten av ett aktivt medarbetarskap som en del i att driva verksamhetsutveckling.

Läs hela nyheten på Arbetsgivarverkets medlemssidor

Statskontorets rapport om statliga myndigheters lokalisering klar

12 aprilMEDLEMSNYHET

Statskontoret poängterar i sin rapport principen att ledningen fattar lokaliseringsbeslut inom organisationen, men pekar också på att samverkansförfarandet i samband med lokalisering av verksamhet haft brister.

Läs hela nyheten på Arbetsgivarverkets medlemssidor.

Nu är det möjligt att få ersättning för 2015 års sjuklönekostnader

15 aprilMEDLEMSNYHET

För alla arbetsgivare i Sverige finns sedan 1 januari 2015 ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att alla arbetsgivare kan kompenseras för sjuklönekostnader som överstiger en viss andel av deras lönekostnader.

Läs hela nyheten på Arbetsgivarverkets medlemssidor.

Nya ledamöter i medlemsråd 1

21 aprilMEDLEMSNYHET

Kurt-Ove Åhs från Arbetsförmedlingen (sektor 5) och Lena Fröidstedt från Riksarkivet (sektor 1) har utsetts till nya ledamöter i medlemsråd 1 från och med 2016-04-11.

Läs hela nyheten på Arbetsgivarverkets medlemssidor.

Välkomna satsningar i vårbudgeten för att underlätta en ansträngd situation inom flyktingmottagningen

13 aprilNYHET

Migrationsverket får drygt 2 miljarder kronor extra i vårändringsbudgeten för att säkerställa en snabbare och kvalitativ god asylprocess.

Läs hela nyheten på Arbetsgivarverkets webbplats.

De vill utveckla medarbetarskapet

21 aprilMEDLEMSNYHET

Ett tjugotal medlemmar i Arbetsgivarverket deltar i aktiviteten Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan som nu startar upp för andra gången.

Läs hela nyheten på Arbetsgivarverkets medlemssidor.

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Ändringar i LAS

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen.

 
Remisser

» Utkast till lagrådsremiss Miljö- social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

» Promemorian Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklaration

» Huvudbetänkandet Långtidsutredningen

» Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisation - om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund

» Förslag till ändring av utstationeringsdirektivet

» Läs fler remissvar på webbplatsen.

 
Avtal & Skrifter

» Verksamheten 2015

» Författningar för statliga arbetsgivare 2016

» Läs fler avtal och skrifter på webbplatsen.

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» 3/5 Forum: Myndigheters lokalisering och verksamhet i landet - vilka utmaningar står vi inför?

» 18-19/5 Utbildning: Löne- och anställningsvillkor i staten

» Se fler aktiviteter i kalendern

 
Kontakt
 
 


Detta mail skickas med IdRelay