Webbversion

 

Nummer 92016-12-21

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Uppstart för mentorprogrammet för nyanlända akademiker

14 novemberNYHET

Arbetsgivarverkets mentorprogram för nyanlända akademiker är en av flera åtgärder från statlig sektor för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden och integration i samhället. Mentorer och adepter träffades den 9 november vid ett första möte för att lära känna varandra och stämma av förväntningar på programmet.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Två viktiga domar i Arbetsdomstolen

14 decemberNYHET

Ett mål rör det förhållandet att en anställning i staten är både civilrättsligt och förvaltningsrättsligt grundade och de två systemen är inte synkroniserade. Det andra målet handlar om frågor i en tvist mellan OFR/S,P,O genom Polisförbundet och staten företrätt av Arbetsgivarverket. Tvisten rörde tolkning av Medbestämmandelagen, MBL, i samband med polisens omorganisation.

AD-dom om överklagande av statliga anställningar

AD-dom i tvist om MBL-förhandlingar i samband med ny polisorganisation

Ledarskap och medarbetarskap nyckelfaktorer för hälsosamma arbetsplatser

12 decemberNYHET

Hur kan vi öka hälsan och minska sjukfrånvaron i statlig verksamhet? Vilka är framgångsfaktorerna för hälsosamma organisationer? De frågorna stod i fokus på Arbetsgivarverkets och Försäkringskassans gemensamma seminarium den 5 december där socialförsäkringsministern Annika Strandhäll var en av talarna.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Arbetsgivarverket nomineras för sitt arbete inom employer branding

15 decemberNYHET

– Det känns så klart roligt att vårt arbete med att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke för statliga arbetsgivare uppmärksammas, säger Ann Lindblad projektledare för att profilera staten som attraktiv arbetsgivare.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Nya ledamöter i medlemsråden

20 decemberMEDLEMSNYHET

Nya ledamöter i medlemsråden är Anneli Metso Kjellquist från Högskolan i Skövde, Rebecca Källskog från Post- och telestyrelsen, Eva Nelson från Försvarets materielverk och Gunnar Green från Säkerhetspolisen. Se alla ledamöter via länkarna nedan.

Ledamöter medlemsråd 1

Ledamöter medlemsråd 2

Ledamöter medlemsråd 3

Statskontoret presenterar rapport om tillit på jobbet

13 decemberNYHET

Inom ramen för regeringsuppdraget att analysera styrningen inom offentlig sektor har Statskontoret presenterat en undersökning om tillit på jobbet inom olika sektorer. Enligt undersökningen är tilliten något lägre bland medarbetare i staten än i andra sektorer.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Handslag mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om EU-arbetet på hemmaplan

8 decemberNYHET

EU-minister Ann Linde presenterade tidigare i december ett handslag med arbetsmarknadens parter om åtgärder för att öka kunskapen om EU-frågor i parternas respektive organisationer. Ökad kunskap ska öka inflytandet och delaktigheten i EU.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Forskningspropositionen 2016: Fortsatta satsningar på strategiska områden och en välkommen översyn av resursfördelningssystemet

1 decemberNYHET

Regeringen har presenterat en ny forskningspolitisk proposition som anger inriktningen för forskningspolitiken de kommande tio åren. Arbetsgivarverket välkomnar att regeringen lägger ett långsiktigt perspektiv på forskningspolitiken.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Digitaliseringens påverkan på arbetsgivarpolitiken

6 decemberMEDLEMSNYHET

På Arbetsgivarverkets forum den 16 november diskuterade arbetsgivare från stat, kommun och privat sektor framtidens arbetsgivarpolitik och hur den påverkas av digitaliseringen. Se delar från forumet via länken nedan. 

Se webbsändning om digitaliseringens påverkan på arbetsgivarpolitiken

"Vi ville få de duktigaste specialisterna att byta jobb"

8 decemberNYHET

Det råder brist på IT-specialister hos företag, myndigheter och andra organisationer. Pensionsmyndigheten valde därför ett nytt grepp för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och förmå de duktigaste specialisterna att byta jobb.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Arbetsgivardagen 2016 – inkluderande arbetsgivare på en arbetsmarknad i förändring

17 novemberMEDLEMSNYHET

- Vår vision omfattar en gemensam strategi för arbetsgivarpolitiken och det är vi tillsammans som ska se till att den förverkligas, sade Arbetsgivarverkets generaldirektör, Eva Liedström Adler, när hon inledde Arbetsgivardagen och hälsade de cirka 130 medlemscheferna välkomna.

Läs hela nyheten och se bilder från dagen på medlemssidan

Se webbsändningen där civilministern Ardalan Shekarabi talar om omlokaliseringar av statliga myndigheter, om vikten av att myndigheter finns där medborgarna finns för att alla ska känna sig delaktiga 

Framtida ledarskap handlar om att se helheter

24 novemberNYHET

Den största utmaningen för framtidens ledare är att förändringstakten i omvärlden nu går snabbare än vår anpassningstakt. Tiden mellan stora överraskningar eller avvikelser minskar kontinuerligt. Följden är att många ledare känner sig tudelade mellan prioriteringar, blir reaktiva och tappar långsiktigheten. Det sa Erik Fernholm på ett seminarium om ledarskap som Arbetsgivarverket arrangerade för några veckor sedan.

Läs hela nyheten och se film på webbplatsen

Medlemsaktiviteter tog strategiska grepp på medarbetarskap

27 oktober och 7 novemberMEDLEMSNYHET

Skapa förutsättningar och våga lita på medarbetarnas kompetens. Det var budskapet vid ett seminarium om innovation och arbetsgivarpolitik som Arbetsgivarverket anordnade för några veckor sedan. Under dagen delade bland annat Spotify och Post- och telestyrelsen med sig av hur de arbetar med arbetsgivarpolitiska verktyg som ledarskap, kultur, medarbetarskap och styrning för att främja innovation.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Finns det särskilda kompetenser hos medarbetarna som kan lägga grunden för ett aktivt medarbetarskap? Ja, menade de medverkande i Arbetsgivarverkets utvecklingsprogram "Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan" och räknade upp flera avgörande kompetenser, däribland engagemang och ansvarstagande, men också nyfikenhet, självinsikt och kommunikativ förmåga.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Läs mer om "Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan"

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Avgifter och skatter 2017

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen

 
Remisser

» En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

» Villkor för intjänande och bevarnade av tjänstepension

» Jämn könsfördelning i våra bolagsstyrelser

» Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

» Läs alla våra remissvar på webbplatsen

 
Avtal & Skrifter

» Praktik i staten

» Läs avtal och skrifter på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Moderna beredskapsjobb

» Att teckna lokala kollektivavtal

» Agera rätt vid omställning

» Se alla våra aktiviteter i kalendern

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay