Webbversion

 

Nummer 32017-04-27

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Satsningar i vårbudgeten på polis och försvar och på utsatta skolor

2017-04-18NYHET

Regeringen har presenterat en vårbudget där de största nyheterna för statlig sektor gäller ökade satsningar på polis och försvar. Samtidigt aviseras till budgetpropositionen i höst skattehöjningar som riskerar att inverka negativt på statens kompetensförsörjning.

För personer som är etablerade på arbetsmarknaden är utvecklingen stark och bristen på arbetskraft börjar nå nivåer som är tillväxthämmande. Företag och offentlig sektor har till exempel stora problem med att hitta personal som utvecklar IT-system. Detta hämmar den pågående digitaliseringen av statlig sektor och minskar möjligheterna till effektivisering.

– En god tillgång till högutbildad arbetskraft är avgörande för de statliga myndigheternas utveckling. Därför är det oroande att regeringen återigen aviserar att de tänker fortsätta att begränsa uppskrivningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt. Det här kommer att öka marginalskatten vilket riskerar att påverka både antal arbetade timmar men även produktiviteten negativt, säger Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson.

Läs hela nyheten om vårbudgeten på webbplatsen

Genomsnittlig uppskrivning för pris- och löneomräkning 2018

2017-04-18MEDLEMSNYHET

I vårbudgeten presenteras den genomsnittliga uppskrivningen för pris- och löneomräkningen nästa år. Enligt regeringen ökar anslagsutgifterna 2017 och 2018 med 2 respektive 4 miljarder kronor jämfört med det föregående året.

Läs hela nyheten om pris- och löneomräkningen på medlemssidan

Förändringar av Arbetsgivarverkets besluts- och inflytandestruktur

2017-04-04MEDLEMSNYHET

Den 1 september 2017 görs en förändring av Arbetsgivarverkets besluts- och inflytandestruktur då nuvarande tre medlemsråd blir två. Beslutet har fattats av Arbetsgivarverkets styrelse utifrån resultatet av den utvärdering av strukturen som genomfördes under hösten 2016.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Medlemsundersökningen - 72 procent är nöjda

2017-04-18MEDLEMSNYHET

I november 2016 genomfördes den årliga medlemsundersökningen bland Arbetsgivarverkets medlemmar.

- Eftersom undersökningen har arbetats om sedan förra året är det inte enkelt att jämföra resultaten med tidigare år. Det är dock mycket glädjande att 72 procent av medlemmarna är nöjda med oss som arbetsgivarorganisation, säger Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör.

Läs hela nyheten på medlemssidan

Arbetsgivarverket positivt till treårigt avtal inom industrin

2017-03-31NYHET

Industrins parter har enats ett treårigt avtal till ett värde av 6,5 procent. Arbetsgivarverkets tillförordnade förhandlingschef Ken Johnsson är positiv till att det nu satts ett märke i årets avtalsförhandlingar med ett långt avtal.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Lunchföreläsning: Nya anlitandeformer utmanar regelverket

2017-04-20NYHET

Normen för svensk lagstiftning i arbetslivet utgår från tillsvidare- och visstidsanställningar. Samtidigt pågår en omfattande digitalisering som innebär att andelen temporära jobb ökar och utmanar det arbetsrättsliga regelverket. Arbetsgivarverkets generaldirektör påpekade att tanken med föreläsningsserien inte är att ge svar på svåra frågor utan istället att ge en inblick i olika ämnen inom innovationsområdet som kan bidra till fortsatt egen förkovran i ämnet. Denna föreläsning var den andra i en serie om fyra om innovation och arbetsgivarpolitik.

Läs nyheten och se filmen från föreläsningen på webbplatsen

”I en innovativ kultur drivs medarbetarna av passion”

2017-04-24NYHET

I slutet av mars var det premiär för Arbetsgivarverkets utvecklingsprogram om innovation och arbetsgivarpolitik. Programmet hålls vid fyra tillfällen under året med syfte att ge inspiration, kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan medlemmar på temat innovation och arbetsgivarpolitik. Totalt nio verksamheter deltar i utvecklingsprogrammet. Inbjuden gästföreläsare till första tillfället var Annika Steiber, civilingenjör i industriell ekonomi, doktor i Management of Technology samt författare till boken Googlemodellen.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Frukostföreläsning: Att bygga kultur för framgång

2017-04-18NYHET

Mats Hoffman, delägare och HR-chef på byggföretaget Dipart, pratade på ett frukostseminarium för några veckor sen om hur chefer genom mål och värderingar kan leda i kontinuerlig förändring samt hur samtal mellan chefer och medarbetare skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Frukostöreläsningen var den sista i en serie om tre kring ämnena ledarskap och medarbetarskap.

Läs hela nyheten och se filmen på webbplatsen

Hur ser kompetensbrisen inom IT ut?

2017-04-25MEDLEMSNYHET

IT&Telekomföretagen har påbörjat en kartläggning och uppföljning av behovet av IT-/digitaliseringskompetens för att ta fram åtgärder mot den stora brist som råder inom IT-området. Nu behöver de din hjälp att samla in detta underlag - svara därför gärna på enkäten som nås via länken nedan.

Svara på enkäten här 
Läs hela nyheten på medlemssidan

Många lockades till färgstark monter

2017-04-18NYHET

Arbetsgivarverkets medverkan på Framtidsmässan blev en framgång. För första gången testades det nya mässkonceptet som bygger på varumärket Jobba statligt. I montern kunde studenterna tävla om sina kunskaper om statlig verksamhet och vinna välfyllda påskägg genom att besvara ett antal frågor.

Läs hela nyheten på webbplatsen

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som bland annat skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Fråga om staten fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL i samband med inrättandet av en polismyndighet

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på webbplatsen

 
Remisser

» Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning
» En översyn av lagstiftningen om företagsbot
» Begränsad uppräkning för skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018
» Läs alla remisser på webbplatsen

 
Avtal & Skrifter

» Författningar för statliga arbetsgivare 2017
» Låt karriären lyfta!
» Verksamhetsberättelse 2016
» Läs fler avtal och skrifter på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Lokal lönebildning 29-30 augusti

» Att anställa i saten 3 oktober

» Agera rätt vid omställning 4-5 oktober

» Se alla våra aktiviteter i kalendern

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay