Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Jan Åke Simonsson
0706-40 60 99

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande 
Ralph Harlid
0708-16 31 00

Koordinator
Anne Bylund 
0705-67 83 90
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverkens nya nyhetsbrev

Vi är mycket glada att vårt nyhetsbrev fått ny form och hoppas att ni läsare ska uppskatta förändringen. Förhoppningsvis ska det även fungera bättre nu, vi vet att en del t ex har haft problem med att öppna länkar.

Snart har båda Nätverken sina årsmöten (8 december), och i samband med det har Nätverket Uppdrag Hälsa nätverksgruppsmöte och 9 december hålls det sista temaseminariet för året. Planeringen för Nätverkskonferensen pågår också för fullt och vi hoppas på många deltagare!

Vi önskar er alla en fin adventstid!

Jan Åke Simonsson, ordförande Nätverket Hälsa och Demokrati, Ralph Harlid, ordförande Nätverket Uppdrag Hälsa och Anne Bylund, koordinator

BildNätverkskonferens 2012

Välkommen till Nätverkskonferensen 2012. Den 10:e i ordningen med det utmanande temat ”Tillsammans gör vi skillnad”. Konferensens fokus är det gemensamma uppdraget – att skapa välfärd för befolkningen. Du får med dig erfarenheter, kunskaper och metoder som kan inspirera till att göra skillnad på hemmaplan.

För att kunna planera konferensen på ett bra sätt vill vi ha din anmälan innan den 15 december.

Konferensen hålls i Göteborg mellan 8-9 februari 2012. Som alltid erbjuder nätverkskonferensen ett bra tillfälle för förtroendevalda och tjänstemän att diskutera viktiga frågor kring befolkningens hälsa och effekter av våra gemensamma insatser, tillsammans med kollegor från hela landet. Denna gång ligger konferensens fokus på dialog, samarbete och inspiration. Och att agera kraftfullt. För att bidra till en bättre hälsa, god vård och omsorg om den gemensamma befolkningen, krävs ett samarbete landsting och kommuner emellan.

Klicka här för anmälan och mer information

1 september träffades Nätverket Hälsa och Demokrati och diskuterade bl a jämlik hälsa, vård på lika villkor, kostnader för ojämlikhet i hälsa samt prioriteringar i Västerbotten.

Läs mer i minnesanteckningarna

22 september bytte Nätverket Uppdrag Hälsa erfarenheter kring behovsanalyser med exempel från Västra Götaland, Skåne och Örebro.

Läs mer i minnesanteckningarna

13 oktober hölls det tredje temaseminariet för i år – denna gång med barn och ungas hälsa i fokus.

Läs mer i minnesanteckningarna

14 oktober var behovsanalyser i fokus när Nätverket Hälsa och Demokrati träffades. Exempel från Östergötland, Skåne och Uppsala gav olika perspektiv på arbetet med behovsanalyser.

Läs mer i minnesanteckningarna


Sörmland UPP-märksammar barnen - dokumentation från seminarium 2

Syftet med utvecklingsarbetet är att främja samverkan, öka kunskapen om varandras uppdrag och förutsättningar och om barnens och ungdomarnas psykiska hälsa, behov och viktiga påverkansfaktorer. Den rapporterade psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar och vi har idag kunskap om både risk- och skyddsfaktorer. Vi kan också bättre än tidigare identifi-era grupper som riskerar att utveckla allvarliga psykosociala problem eller psykisk ohälsa. Att upptäcka, förebygga och ge tidiga insatser till barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa är ett arbete som berör flera aktörer i kommuner och landsting.

Läs dokumentationen här

Barn av vår tid

Skriften Barn av vår tid ger en bild av den omfattande forskning om barns välbefinnande och familjers villkor som bedrivs vid Göteborgs universitet och FoU i Väst/GR.

I 16 reportage intervjuas forskare om sina studier av bland annat äckliga skoltoaletter, asylsökande barns hälsa och välbefinnande, barnfetma, familjehemsplacerade barn, att få ett barn med funktionsnedsättning, syskon till svårt sjuka barn, relationsarbete i skolan och barn som upplevt våld i hemmet. Syftet med skriften är att sprida forskningsresultaten till personer som arbetar med barn och familjer, beslutsfattare, studenter och en intresserad allmänhet.

Ladda ner rapporten Barn av vår tid

Nytt från Prioriteringscentrum

I senaste PrioNytt finns läsvärd dokumentation från den 6:e nationella prioriteringskonferensen. Dessutom finns en sammanfattning av en ny rapport från Prioriteringscentrum där möjligheterna undersöks att genom information om prioriteringsbeslut och dess beslutsprocedurer skapa acceptans för besluten och förtroende för sjukvården hos befolkningen.

Läs mer i PrioNytt

Lästips

Vilken information behöver patienter och medborgare för att välja vårdgivare och behandling? : patienters och medborgares behov av kvalitetssäkrad och lättillgänglig information
Ulrika Winblad och Caroline Andersson. Uppsala universitet, 2011. – 79 s.

Grunden för rapporten är att tillhandahålla ett underlag som kan ligga till grund för en utveckling av den information som patienter och medborgare erbjuds för att kunna göra bra val av exempelvis vårdgivare eller olika behandlingar inom hälso- och sjukvården. 

Rapporten kan laddas ner här

 
Statens roll i framtidens vård- och omsorgssystem – en kartläggning
(SOU 2011:65). – 155 s.

Några slutsatser i detta delbetänkande från Statens vård- och omsorgsutredning är att det behövs en genomgripande översyn av hur staten styr sjukvården i dagsläget. Myndighetsstrukturen behöver omprövas och ansvarsfördelningen mellan de inblandade myndigheterna bör bli tydligare. Utredningen skriver "att det finns överlappningar mellan myndigheter med likartade uppgifter" vilket borde innebära att en effektivare statlig styrning kan uppnås utan resursförstärkningar.

Rapporten kan laddas ner här


Some notes on how to catch a red herring – ageing time-to-death and care costs for older people in Sweden
Martin Karlsson, Florian Klohn Oslo : Oslo universitet, 2011. – 24 s. (Working paper 2011:6)

Ännu en rapport som undersöker vårdkostnaderna för äldrevården. Här kommer forskarna fram till att patientens ålder väger tungt. Även om hälsoläget för de äldre förbättras generellt kommer andelen multisjuka äldre att öka – vilket i sig innebär ökade vårdkostnader på sikt.

Rapporten kan laddas ned här

Vill du ha kopia på någon av artiklarna eller låna rapporterna; vänd dig till biblioteket@sll.se, eller ring 737 4238

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinatorn Anne Bylund 070-56 783 90.