Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Jan Åke Simonsson
0706-40 60 99
(jan-ake.simonsson@vg..)

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid (ralph.harlid@vgregion.se)
0708-16 31 00

Koordinator
Anne Bylund (anne.natverken@teli...)
0705-67 83 90
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa arbetar med styrnings- och ledningsfrågor i hälso- och sjukvården ur ett befolknings- och behovsperspektiv. En grundläggande uppgift är att stödja kunskaps- och erfarenhetsutbytet bl a genom temaseminarier och nätverksgruppsmöten. Ytterligare ett sätt att bidra till kunskapsutbytet är medlemmarnas möjlighet att på www.natverken.se lägga in underlag, rapporter m m från det egna landstinget/regionen som rör Nätverkens strategiska områden: behov, uppdrag och uppföljning.

Allt underlag som läggs in finns på hemsidan under fliken rapporter & material och i detta nyhetsbrev lyfter vi fram tre underlag som lagts in; Behovskartläggning i Kungsbacka och Falkenberg (Halland), Äldrerapport 2011 från Östergötland samt Behovsunderlag Skaraborg från Västra Götalandsregionen.

Vårliga hälsningar

Jan Åke Simonsson, Ralph Harlid och Anne Bylund

Kunskap om medborgarna, deras behov och förväntningar

På temaseminariet diskuterades bl a hur självskattad hälsa kan användas för att tydliggöra behov och hur samtal med befolkningen kan bidra till en ökad "fingertoppskänsla" som ett stöd i styrning, ledning och uppföljning.

Yulia Blomstedt, forskare vid Epidemiologi och Global Hälsa samt Centrum för befolkningsstudier vid Umeå universitet och Martin Sande Managementkonsult på Preera medverkade som föreläsare och inspiratörer.

Läs Minnesanteckningar inklusive länkar till bilder som visades

BildÄldrerapport Östergötland

Östergötlands kommuner och Landstinget i Östergötland har sedan våren 2009 arbetat tillsammans i det så kallade Äldreuppdraget. Arbetet har bland annat syftat till att bygga upp ett gemensamt kunskapsunderlag om de äldre länsinvånarnas nutida och framtida behov av hälso- och sjukvård och omsorg. Rapporten Äldrerapport för Östergötland 2011 är ett första gemensamt kunskapsunderlag på området.

Avsikten är att Äldrerapporten ska följas av fortsatt gemensamt arbete under de närmaste åren, vilket ska bidra till en fördjupad kommun- och landstingsgemensam uppföljning på äldreområdet.

Läs Äldrerapport för Östergötland 2011

Behovsunderlag Skaraborg

Hälso- och sjukvårdsnämndernaskansli i Mariestad har för femte året tagit fram ett samlat behovsunderlag. I årets rapport finns särskilda avsnitt om barn och ungdomar samt äldre.

Målgruppen för rapporten är framför allt politiker och tjänstemän, samt vårdgivare och samarbetspartners inom hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborgs geografiska område. Rapporten ska kunna användas som underlag för diskussioner och beslut av framför allt inriktnings- och prioriteringskaraktär på olika nivåer i organisationen.

Behovsunderlag 2012 Skaraborg

Behovskartläggning Kungsbacka och Falkenberg

Som ett underlag för de lokala nämnderna har Region Halland tagit fram en behovskartläggning med fokus på Kungsbacka och Falkenberg. Syftet med rapporten är att identifiera hallänningens behov av hälso- och sjukvård på kort och lång sikt, som ett underlag för effektiv planering och förbättring av insatser inom regionens ansvarsområde.

Behovskartläggning med fokus på Kungsbacka och Falkenberg

BildDialog på riktigt

Region Skåne har under lång tid arbetat systematiskt med att få in medborgardialogen som en naturlig del av regionens styrning. All dialog sker på uppdrag från regionstyrelse och facknämnder och omfattar regionens samtliga ansvarsområden.

Nu bjuder Region Skåne dig som är politiker eller tjänsteman eller som samarbetar med kommuner och landsting till en handlingsriktad konferens om medborgardialog. Hur har
medborgardialogerna genomförts? Vad fungerar bra? Vilka svårigheter har man stött på? Tillsammans pratar deltagarna om hur medborgardialogen kan påverka besluten som fattas.

Läs mer och anmäl dig på www.skane.se/dialog

BildVad gör patienterna nöjda och hur har de påverkats av valfrihetsreformerna?

Vad gör patienterna nöjda – eller missnöjda – i svensk primärvård? Hur har patienterna påverkats av valfrihetsreformerna i hälso- och sjukvården?

Myndigheten för vårdanalys har publicerat sina två första rapporter om hälso- och sjukvården.

"Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården?"
I den första djuplodande analysen av Nationell patientenkät granskar Vårdanalys vad som påverkar patienternas omdöme om primärvården. Storleken på vårdcentralen, patienternas socioekonomiska bakgrund och, i vissa fall, om driften är offentlig eller privat är några faktorer som påverkar patienternas uppfattning om primärvården.
Ladda hem rapporten

"Effekter av valfrihet inom hälso-och sjukvård"
Den andra rapporten granskar och sammanställer all kunskap vi har om valfrihetens effekter inom hälso- och sjukvården – internationellt och i Sverige. Införandet av valfrihetssystemen är några av de mest genomgripande reformerna som skett i svensk hälso- och sjukvård. Men hittills har ingen kunnat säga vad följderna blivit. I rapporten har Vårdanalys studerat hur det fria valet av vårdgivare påverkat bland annat kvalitet, tillgänglighet och effektivitet.
Ladda hem rapporten

Rapporterna kan också laddas ned från www.vardanalys.se

Jämlik vård - vårda jämlikt

Den 11 juni 2012 arrangeras en nationell konferens i Stockholm, JÄMLIK VÅRD - vårda jämlikt.

I dagens Sverige är medellivslängden lägre i fattiga områden, människor som har en psykiatrisk diagnos dör oftare av behandlingsbara sjukdomar och utlandsfödda har svårare att få rätt vård inom en rad områden. Vissa grupper står till och med helt utanför det svenska vårdsystemet. Ojämlikheten inom vård och hälsa har under de senaste decennierna ökat.

Konferensen kommer att belysa ojämlikheten inom vården, de ökande hälsoklyftorna och utsatta gruppers situation - men den kommer också att visa på metoder och vägar att uppnå målet jämlik vård för alla.

På plats för diskussion och debatt är socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders Knape, socialdemokraternas talesman i sjukvårds- och äldrefrågor Lena Hallengren, författaren och debattören Ann Heberlein och många andra. Programledare är Kattis Ahlström.

Läs mer om konferensen

Prionytt 2-2012

Senaste nytt från Prioriteringscentrum, ett nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omrorg.

Läs PrioNytt 2-2012

BildBilder från Nätverkskonferens 2012

I Nätverkens förra nyhetsbrev visade vi bilder från Nätverkskonferens 2012 i Göteborg tagna av fotograf Sergio Joselovsky. Bilderna var mycket uppskattade och vi bjuder på ytterligare några bilder som togs under konferensens två dagar.

Se bilder från Nätverkskonferensen 2012

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinatorn Anne Bylund 070-56 783 90.