Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Jan Åke Simonsson
0706-40 60 99
(jan-ake.simonsson@vg..)

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid (ralph.harlid@vgregion.se)
0708-16 31 00

Koordinator
Anne Bylund (anne.natverken@teli...)
0705-67 83 90
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa

Jämlik hälsa och vård på lika villkor är högaktuella frågor att samlas kring, vilket nu sker på ett tydligt sätt såväl på nationell som på landstingsnivå. Nätverken samverkar gärna med andra för att stärka detta initiativ och fortsätter att fokusera kring dessa frågor inom ramen för vår vision: "En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård som utgår från befolkningens behov och bidrar till en bättre hälsa". Det handlar bl a om att genom erfarenhetsutbyte utveckla kunskapsunderlag, målsättningar och uppdragsgivande och inte minst hur uppföljningen ska bli mer träffsäker, utifrån de behov som vi har ansvar att möta.

Vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till vårens erfarenhetsutbyten och önska er alla en härlig och energigivande sommar!

Jan Åke Simonsson, Ralph Harlid och Anne Bylund

Tillsammans kan vi göra skillnadFolkhälsorapport Blekinge

Landstinget Blekinge har gett ut rapporten "Tillsammans kan vi göra skillnad" om folkhälsans utveckling i Blekinge. Rapporten ska också ligga till grund för åtgärder och satsningar i syfte att stärka folkhälsan. Rapporten bygger på folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.

Resultaten pekar bland annat på kommande förändringar i befolkningsstrukturen och på ökad ohälsa i vissa utsatta grupper, som sammantaget utgör gemensamma, framtida utmaningar för Blekinge. Utmaningarna gäller både livsvillkor och levnadsvanor, vilka i sin tur har en avgörande effekt på hälsan i befolkningen.

Läs rapporten "Tillsammans kan vi göra skillnad"

Fler rapporter från Nätverkens medlemmar finns att läsa här

Nya perspektiv i Värmland

I maj träffades den högsta politiska ledningen och tjänstemannaledningen i Värmlands 16 kommuner, landstinget samt regionen för att bl a diskutera nya gemensamma målsättningar för Värmlänningarnas bästa.

För första gången var även den högsta ledningen för skolorna medbjudna, något som visat sig vara nödvändigt för att arbeta bredare med de fyra utmaningarna:
Den sårbara familjen, Psykisk hälsa, Riskbruk och Riskbeteende samt Äldres hälsa.

Drygt 150 personer deltog under dagarna och ett faktum som blev väldigt tydligt är vikten av att klara av skolgången, något som bidrar till bättre hälsa – hela livet.

Läs dokumentation från seminarium 7, 10-11 maj 2012

Läs mer om Nya Perspektivarbetet i Värmland

Jämlikhet i hälsa och vård på lika villkorJämlik hälsa i Göteborg

För att förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten för invånarna i nordöstra Göteborg och bidra till en mer jämlik hälso- och sjukvård i Göteborg har en rapport med förslag till åtgärder inom hälsoområdet tagits fram. Socioekonomins betydelse för hälsa och vård har analyserats, möjliga förbättringsåtgärder har inventerats och specifika åtgärder har föreslagits.

Upplägget följer ett strukturerat arbetssätt med utgångspunkt i en kartläggning av rådande förhållanden, fortsätter med en systematisk genomgång av evidensbaserade metoder för att komma tillrätta med de brister som identifierats. Som steg tre gjordes en inventering av pågående insatser och slutligen så matchades de evidensbaserade metoderna med nuvarande insatser där svagheter och styrkor identifierades.


Jämlikhet i hälsa och vård på lika villkor - kortversion

Analys och förslag till åtgärder för nordöstra Göteborg


Ovanstående rapporter bygger på fyra delrapporter

Del 1 En översiktlig analys för Göteborg

Del 2 En modellanalys för stadsdelar och hälso- och sjukvårdsnämndsområden i Göteborg

Del 3 Exempel på insatser som syftar till att öka jämlikheten i hälsa - en litteratursammanställning

Del 4 Förslag till åtgärder för nord-östra GöteborgNio års skillnad i medellivslängd - är det rimligt?

Se filmen Nio år - en spårvagnsresa mellan två världar

Statens vård- och omsorgsutredning

Vård- och omsorgssektorn står i dag inför en rad utmaningar. Skillnader i verksamheternas service och kvalitet blir allt synligare och samtidigt allt mindre accepterade. Patienter, brukare och närstående ställer allt högre krav på information om och inflytande över sin egen vård och omsorg.

Utredningens uppdrag har varit att ”se över hur staten genom
sina myndigheter kan verka för ett långsiktigt hållbart vård- och
omsorgssystem med fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
insatser i syfte att främja hälsa och minska ohälsa och
framtida vårdbehov samt för att åstadkomma en jämlik vård och
omsorg i hela landet”.

Utredningen föreslår bland annat en ny myndighetsstruktur som bygger på fyra huvuduppgifter.


Läs slutbetänkande av statens vård- och omsorgsutredning

Vårda jämlikt!

Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa har ställt sig bakom den nationella plattformen: Jämlik hälsa och vård. Syftet med plattformen är att verka för att hitta system och metoder för att identifiera och åtgärda skillnader i hälsa, bemötande och tillgång till vård. Det vill säga att arbeta för att svensk hälso- och sjukvård skall bryta trenden med en alltmer ojämlik hälsa och vård. Utifrån våra olika roller och organisationer kommer vi att arbeta med detta både enskilt och tillsammans.

11 juni hölls en konferens med temat Vård jämlikt.
Via länken nedan kan du redan nu ta del av de filmer som visades på konferensen. Till hösten kommer konferensen i sin helhet att kunna ses via webben.

Se filmer och dokumentation från vårda jämlikt!

Länk till SKL:s sida kring arbetet

Patientversion av Nationella riktlinjer för lungcancervård

Patientversionen av Nationella riktlinjer för lungcancervård tar upp de rekommendationer i de nationella riktlinjerna som är viktigast för patienten. Den kan användas som ett stöd för patienten och närstående i kontakten med vården.

Läs patientversion av Nationella riktlinjer för lungcancervård

FolkhälsoAtlasFolkhälsoAtlas

Nu introducerar Folkhälsoinstitutet en webb-baserad FolkhälsoAtlas. Syftet är att ge användare en lättillgänglig visuell presentation av utvalda folkhälsodata som redovisas på kommunnivå.

Läs mer om folkhälsoAtlas

Seniorguiden

Nu har webbgiuden Seniorguiden lanserats. Seniorguiden är "en nationell vägledning och plattform för dig som vill skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande för personer över 60 år".

Seniorguiden är en del av ett regeringsuppdrag som Statens folkhälsoinstitut har under åren 2010-2013. Syftet är att ge vägledning, inspiration och kunskap om hur kommuner och landsting i samverkan med den ideella sektorn kan arbeta för att skapa förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt åldrande.

Länk till seniorguiden

Barns psykiska hälsa 17 oktober 2012Barns psykiska hälsa 17 oktober 2012

Socialstyrelsen har under ett antal år arbetat med barns psykiska hälsa. Nu bjuder de in till en dag för att presentera slutsatser, erfarenheter samt pågående arbete för beslutsfattare och verksamhetsansvariga som arbetar i landsting, kommuner och myndigheter. Konferensen hålls 17 oktober.

Information och anmälan.

SoL konferensen 5-6 december 2012

En mötesplats för ledande politiker och tjänstemän i landsting och regioner som vill diskutera gemensamma utmaningar, styrning och ledning i en tid av stora förändringar. Konferensen 5-6 december 2012 erbjuder en blandning av inspiration, fakta, kultur och samvaro med kollegor från hela landet. Landstinget i Gävleborg är lokal värd.

Information och anmälan

Genus, tema Hälsans villkorLästips: tidningen Genus, tema Hälsans villkor

Vad bygger ett långt, lyckligt och friskt liv? Hälsovanor och livsval påverkas av föreställningar om bland annat kön. Nya numret av tidningen Genus tittar närmare på hälsa och medicin ur genusperspektiv.

Levnadsvanorna hos kvinnor och män närmar sig varandra allt mer, vilket får effekter på livslängd och livskvalitet. Mest positiv har ökad jämställdhet varit för män, visar forskning. Könstillhörighet och sexuell läggning har betydelse för hälsan, även om klass, social status och utbildning spelar större roll. Våra föreställningar påverkar våra val, vår självuppfattning och i förlängningen vår egen och andras hälsa.

Läs tidningen Genus nr 1 2012, tema Hälsans villkor

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinatorn Anne Bylund 070-56 783 90.