Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Jan Åke Simonsson
0706-40 60 99
(jan-ake.simonsson@vg..)

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid (ralph.harlid@vgregion.se)
0708-16 31 00

Koordinator
Anne Bylund (anne.natverken@teli...)
0705-67 83 90
Charlotta Gyland (charlotta.gyland@skane.se)
0768-87 04 38

Webbansvarig
Landstingens webbredaktörer
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Vi är mycket glada över att vår nya webb nu har tagits i drift – www.natverken.se . Webben – som utvecklats till en unik samlingsplats för rapporter, underlag m m kring en behovsbaserad styrning, uppdateras via medlemslandstingens/regionernas webbredaktörer.

Vi hoppas att webben även fortsättningsvis ska stimulera till erfarenhetsutbyte och vara en viktig källa till inspiration och utveckling. Ett stort tack till Sarah Öfwerström, nätverkens webbansvarige, som ansvarat för processen med att ta fram den nya versionen!

Jan Åke Simonsson, Ralph Harlid, Anne Bylund och Charlotta Gyland

Kort från ordföranden

Läs korta reflektioner från ordföranden i våra två syskonnätverk.

Jan-Åke Simonsson, ordförande Hälsa och Demokrati

Ralph Harlid, ordförande Uppdrag Hälsa

Nätverksgrupp NHD 8 februari

Den 8 februari träffades Nätverket Hälsa och Demokrati för att byta erfarenheter kring temat ”Jämlik hälsa – värnar vi dem med särskilda behov”. En spännande dag som gav ahaupplevelser och insikter kring hälsan hos funktionsnedsatta och etniskt baserad ojämlikhet i hälsa och behov. Läs mer i anteckningarna.

Minnesanteckningar Nätverksgruppsmöte Hälsa och Demokrati 8 februari 2013

Nätverkskonferens 2014Nätverkskonferens 5-6 februari 2014

Om vi skall åstadkomma en god hälsa för befolkningen - är vi beredd att ta ansvar?
Välkommen till Nätverkens 11:e nationella konferens på Hotell Södra Berget i Sundsvall den 5:e och 6:e februari 2014.

Landstinget Västernorrland och Jämtlands läns landsting har tagit över stafettpinnen och står som värdar för Nätverkonferens 2014.

Som alltid är Nätverkskonferensen ett forum för utbyte av kunskap och en arena för dialog. Nätverkskonferensen erbjuder en mötes­plats för att diskutera det gemensamma ansvaret för befolkning­ens hälsa.

Boka in den 5:e och 6:e februari 2014 i din kalender redan nu.

Följ informationen på Nätverkens hemsida

Nära och likvärdig vård Östergötland

Rapporten Nära och likvärdig vård? – kartläggning och analys av östgötarnas vårdkontakter är gjord i två delar. Del 1 benämns Överblick och iakttagelser och hämtar det huvudsakliga underlaget från del 2 Fakta och fördjupning. Rapporterna hänger således ihop men är utformade så att de kan läsas fristående.

Överblick och iakttagelser inleds med tolv frågor och svar som bygger på resultatet i Fakta och fördjupning. En illustration görs sedan över utbudet och den geografiska närheten. En sammanfattande bild med jämförelse mellan Östergötlands tretton kommuner utgör därpå själva kärnan: Bakgrundsfaktorer, vårdkontakter samt tillgänglighet och patienterfarenheter inom primärvård. Rapporten avslutas med ett resonemang om vad man kan mena med och förhålla sig till nära sjukvård och hur landstinget som organisation stödjer en sådan utveckling.

Överblick och iakttagelser

Fakta och fördjupning beskriver i inledningen uppdraget från hälso- och sjukvårdsnämnden och den inriktning och huvudfokus som valts i rapporten. Därefter anges avgränsningar, metoder samt hur uppställningarna utformas. Efter inledningen följer kapitlen Snabbfakta år 2011, Östgötarnas vårdkontakter år 2011, Läkarbesök i öppen vård, Inneliggande vård på sjukhus, Snabb vårdkontakt, Övriga mottagningsformer, Ydreinvånarnas vårdkontakter, Ersättningssystem samt Strategier och system som stöd.

Fakta och fördjupning

Konferens 22 mars 2013. Gör jämlikt - gör skillnad.

Konferensen Gör jämlikt – gör skillnad! Samling för social hållbarhet, innebär slutet på ett arbete som bedrivits av 20 kommuner, landsting och regioner. Arbetsgruppen har gått under namnet Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa.

Konferensen vill inspirera men också presentera konkreta verktyg för hur olika aktörer i samhället kan stärka den sociala hållbarheten och minska skillnader i hälsa. Den kommer att ge dig ökad kunskap om varför skillnader i hälsa uppstår och vilken roll samhället har när det gäller att ta sig an dessa skillnader.

Tid: 22 mars 10:00 - 16:00
Plats: Älvsjömässan, Stockholm
Målgrupp: Verksamheter från kommuner, landsting, regioner, stat, intresseorganisationer och forskning.

Anmälan och mer information

Beställa och betala för tobaksavvänjning

Resultat från en kartläggning av uppdrag, beställningar och ersättningsformer i primär- och sjukhusvård 2012.

Rapporten redovisar en kartläggning och analys av landstingens/regionernas arbete med beställning och uppdrag och ekonomisk ersättning för arbetet med tobakslutarstöd. Regelböcker för vårdval i primärvård, avtal och överenskommelser i specialiserad vård har inventerats. En ultimat modell för beställning av tobaksslutarstöd har inte kunnat identifieras. Däremot flera goda exempel, liksom framgångsfaktorer som kan ingå i utvecklingen av beställningsmodeller och modeller för ekonomisk ersättning för tobaksavvänjning.

Ladda ner kortversion av rapporten (pdf)
Ladda ner lång version av rapporten (pdf)

Rapporterna ligger också på www.skl.se/cancervard

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinatorn Anne Bylund 070-56 783 90.