Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande Ulrika Jörgensen (ulrika.jorgensen@reg...)
072-729 16 78

Vice ordförande Torbjörn Holmqvist (torbjorn.holmqvist@re..)
0706-52 24 24

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid
(ralph.harlid@vgreg..)
0708-16 31 00

Koordinator
Sofie Edberg (sedberg@hotmail.se)
0703-49 72 40
Anne Bylund(anne.natverken@telia.com)
0705-67 83 90
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Kort från ordföranden

Läs korta reflektioner från ordföranden i våra två syskonnätverk.

Ulrika Jörgensen, ordförande Hälsa och Demokrati


Ralph Harlid, ordförande Uppdrag Hälsa

Bild Ny koordinator för Nätverken

Vi hälsar Staffan Carlsson välkommen som ny koordinator från 1 maj.

Läs mer om Staffan Carlsson

Nätverksgrupp NHD 27 februari

27 februari valdes ordförande, vice ordförande och arbetsutskott i Nätverket Hälsa och Demokrati.
Ulrika Jörgensen, Halland valdes till ordförande och Torbjörn Holmqvist, Östergötland valdes till vice ordförande.

Övriga ledamöter i arbetsutskottet blev Harriet Hedlund, Västerbotten, Ingeborg Wiksten, Västernorrland, Lars Åke Carlsson Västra Götaland, Maria Stjärnskog Nyman, Skåne samt Ninos Maraha, Stockholm.

Efter valmötet fortsatte dagen med diskussioner kopplade till nätverkens strategiska områden: En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov.


Minnesanteckningar NHD 20150227

Nätverksgrupp NUH 12 mars

Den 12 mars så möttes Nätverket Uppdrag Hälsa för årets första nätverksgruppsmöte för att diskutera begreppet behov och vilka verktyg vi har för att ta fram bra underlag.

I Region Gävleborg så har man länge arbetat med att ta fram data kring befolkningsutvecklingen och epidemiologiska underlag som bearbetas till strategiska analyser och levereras till de förtroendevalda. Katarina Wijk, chef för den socialmedicinska enheten berättade om detta.

Ett annat arbetssätt är att arbeta med behovsanalyser. Här medverkade Anna Bengtsson, hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Östergötland, som beskriver systematiken i arbetet med analyserna - ett arbetssätt som man använt i tio år och som upplevs som framgångsrikt.

Det kan vara svårt att fånga upp behov hos små och "tysta" delar av befolkningen. Rädda Barnen har genomfört enkäter och fokusintervjuer med 25 000 barn och ungdomar kring frågor kopplade till barnkonventionens område och som berör nationella och kommunala ansvarsområden. Ralph Harlid ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa tipsade här om www.raddabarnen.se/ung-rost

Till sist så berättade Andreas Hager, jurist och entreprenör, engagerat om sitt arbete med att utveckla ett patientsupportsystem för barn och unga vuxna kroniskt sjuka - i detta fall barn/ungdomar med cystisk fibros.

Minnesanteckningar NUH 20150312

Nätverkskonferens 10-11 februari 2016

Nätverkens nationella konferens!
10-11 februari 2016 hålls den 12e nationella Nätverkskonferensen. Denna gång i Malmö, med Region Skåne som värd.

Temat är Samspel för en jämlik hälsa i morgondagens spänningsfält.
Planeringen för konferensen är i full gång och inbjudningarna skickas ut efter sommaren.
Håll dagarna i din kalender – så ses vi i Malmö!

Bild Rapporter på natverken.se

www.natverken.se finns flera intressanta rapporter och underlag som tagits fram i medlemslandstingen.

Västra Götalandsregionen har tagit fram en behovsanalys med åtgärdsförslag för 2015.
Behovsanalys 2015

Även landstinget i Östergötland har gjort fördjupade behovsanalyser inom områden som hälso- och sjukvårdsnämnden valt ut. Några av behovsanalyserna är:
Munhälsa för sköra äldre
Asylsökande och nyanlända
Sällsynta diagnoser

Har ditt landsting tagit fram material som borde spridas till fler? Kontakta sarah.ofwerstrom@vgregion.se för spridning på www.natverken.se.

Bild Mötesplats Social Hållbarhet 27-28 maj, Malmö

Mötesplats Social hållbarhet 2015 - en nationell konferens om social sammanhållning och minskade skillnader i hälsa. Bland de medverkande är folkhälsominister Gabriel Wikström och huvudsekreteraren i Demokratiutredningen Daniel Lindvall.

Datum: 27 maj - 28 maj
Ort: Malmö

Hur kan vi verka för ett samhälle där alla människors lika värde står i centrum, där människor lever ett gott liv med god hälsa, känner tillit och är delaktiga i samhällsutvecklingen?

Mer information och anmälan

BildNationella prioriteringskonferensen 21-22 oktober, Norrköping

Den åttonde nationella prioriteringskonferensen äger rum på Flygeln, Louis de Geer Konsert och Kongress, mitt i Norrköping. Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet i samarbete med Region Östergötland.

Årets tema är Värden i vården - dilemman vid prioriteringar

Anmälan och program


Bild Barnhälsoindex

Syftet med att ta fram ett barnhälsoindex är att illustrera barn och ungas hälsa och välmående i Sverige. Tanken är att man med en uppsättning mått kan fånga de viktigaste aspekterna av hälsa och att man kan sammanföra dessa till ett index.

På barnhälsoindexsidan redovisas de 14 indikatorer som på vetenskaplig grund anses säga något om barns hälsa och som samtidigt finns tillgängliga i samtliga av landets 290 kommuner.

Barnhälsoindex

Barnhälsoindex har tagits fram som ett led i arbetet med projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga (www.psynk.se).

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Anne Bylund 0705-67 83 90 eller Sofie Edberg 0703-49 72 40