Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande Ulrika Jörgensen
(ulrika.jorgensen@reg...)
072-729 16 78

Vice ordförande Torbjörn Holmqvist
(torbjorn.holmqvist@re..)
0706-52 24 24

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid
(ralph.harlid@vgreg..)
0708-16 31 00

Koordinator
Sofie Edberg
(sedberg@hotmail.se)
0703-49 72 40
Staffan Carlsson
(Staffan.Carlsson@regionhalland.se)
070-584 60 42
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Kort från ordföranden

Läs korta reflektioner från ordföranden i Uppdrag Hälsa.

Ralph Harlid, ordförande Uppdrag Hälsa

Nätverksgruppmöte NHD 21 maj

Dagen bjöd på olika delar från Nätverkets strategiska områden behov, uppdrag och uppföljning genom inspel om jämlikhet, jämlik hälsa, barn och ungas hälsa och samverkan. Dagen avslutades med en diskussion om handlingsprogram för nätverken 2016-2019.

Första inspelet stod Anna Jacobson, MR-strateg i Västra Götalandsregionen och tjänsteman vid Rättighetskommitténs kansli för angående Mänskliga Rättigheter (MR). Vi fick en beskrivning om hur MR kommit till utifrån ett historiskt perspektiv samt hur de ska tolkas och användas. MR innefattar både rättigheter och friheter och den ”Gyllne regeln” är kärnan.

Följande inspel handlade om barn och ungas hälsa generellt och deras psykiska hälsa specifikt samt betydelsen av att olika samhällsaktörer samverkar kring denna grupp. Stefan Edlund, ordförande i den lokala nämnden i Varberg, en behovs- och befolkningsnämnd inom Region Halland och Staffan Carlsson, ansvarig tjänsteman för samma nämnd berättade om arbetet i Varberg. Därefter fick vi höra Patrick Migas, samordnare ”Nya En dörr in” i Kungsbacka kommun, beskriva ett samverkansarbete för barn och unga i behov av särskilt stöd som gått från projekt till ordinarie verksamhet.

Minnesanteckningar

Temaseminarium 17 april

Det är nu 20 år sedan Vårdens svåra val kom. Maria Branting, Socialstyrelsen, beskrev för oss att avsikten var att dessa skulle användes som grund för de principer som togs fram och skulle gälla för prioriteringar i hälso- och sjukvården. De etiska principerna är också ett viktigt fundament i de nationella riktlinjer som tagits fram.

Hanne Kjöller, journalist och liberal ledarskribent medverkade och gav oss en inblick i den journalistiska världen som politiker och ledande tjänstemän har att förhålla sig till.

Till sist så hade vi besök av Sven-Olov Edvinsson, ledamot i Statens Medicinsketiska råd, Smer. Utgångspunkten för Smers är de etiska principerna och det handlar också om att inom vården alltid sträva efter att göra gott, inte skada och att visa respekt för patientens rätt till autonomi.

Minnesanteckningar

Nätverksgruppmöte NUH 20 maj

Denna dag koncentrerades på olika ersättningssystem och vad som händer inom vårdvalen, framförallt i Västerbotten och Region Halland.

Georg Engel, enhetschef på Vårdinformatik och Ersättningsmodeller, Stockholms läns landsting inledde dagen beskrev hur Stockholms läns landsting under åren prövat olika ersättningsmodeller, bland annat över 20 modeller inom vårdvalen. Kortsiktigt arbetar man nu med förenklingar, återgång till tidigare modeller och justeringar för bättre kostnadskontroll. Långsiktigt finns ett uppdrag att ta fram en strategi för ersättningssystem. I denna strategi kommer antagligen någon av modellerna att bygga på värdebaserad vård.

Eva Grahn, vårdstrateg i Västerbottens läns landsting, gav oss en inblick i vårdvalet i Västerbotten - med stark förankring i det mångåriga hälsoarbete som finns i Västerbotten. Eva trycker på svårigheten att utforma relevanta indikatorer för uppföljning av hälsofrämjande insatser.

Till sist fick vi en ingående genomgång av den översyn som gjorts av Vårdval Halland. Arbetet har lett fram till ett förslag på omarbetade uppdragsbeskrivningar och förfrågningsunderlag.

Minnesanteckningar

Temaseminarium 3 juni

Under denna dag så koncentrerade sig de båda nätverkens representanter på uppdragsgivandets konst. Vi inledde med att den politiska nivån, här representerade av Ulrika Jörgensen, Region
Halland och Torbjörn Holmqvist, Region Östergötland beskrev hur styrlogiken från politiken till ledande tjänstemän ser ut i respektive region. Som företrädare för nästa nivå så medverkade landstingsdirektör Anders Sylvan, Västerbottens läns landsting, som berättade om hur översättning/tolkning och planering av de politiska besluten hanteras för att bli till aktiviteter på
verksamhetsnivå - och hur återrapporteringen till politiken ser ut.

Karin Rapp, vårdområdesdirektör i Västernorrlands läns landsting tryckte mycket på chefernas/ ledarnas roll i detta och att man i Västernorrland varit tydliga att beskriva detta ansvar i chefernas uppdragsbeskrivningar.

Elisabeth Skoog-Garås, SKL, visade hur det verktyg ser ut som tagits fram för att underlätta analyserna och användandet av resultaten i Öppna Jämförelser/ Folkhälsa. Detta verktyg finns på SKL:s hemsida.


Minnesanteckningar

Bild Nätverkskonferens 2016

”Samspel för en jämlik hälsa i morgondagens spänningsfält”

Snart är det dags för den 12:e nationella Nätverkskonferensen. Välkommen 10-11 februari 2016 till Malmö Live. Värd för konferensen är Region Skåne. Anmälning till konferensen öppnar i september.

Nätverken arrangerar en Nätverkskonferens vartannat år. Konferensen är ett forum för utbyte av kunskap och en arena för debatt och dialog och erbjuder en mötesplats för att diskutera viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor tillsammans med kollegor från hela landet.

Följ informationen på natverken.se

Bild Social hållbarhet – för alla?

Den 27-28 maj var det Mötesplats för social hållbarhet i Malmö. Mötesplatsen är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte vill mötesplatsen bidra till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Flera av områdena överlappar några av nätverkens kärnfrågor. Många av nätverkets medlemmar var också representerade vid konferensen. Nätverken fanns på plats genom koordinator och ordförande för NHD. Några saker som stod på agendan var presentation av regeringens arbete av folkhälsominister Gabriel Wikström och seminarieprogram om demokrati, kultur, idrott, religion samt sociala innovationer. Nätverkens ”flyer” för Nätverkskonferensen 10-11 februari 2016 i Malmö och i samma lokaler som denna konferens spreds under dagarna.

Olle Lundberg ordförande Kommissionen för jämlik hälsa

Regeringen har utsett professor Olle Lundberg till ordförande i Kommissionen för jämlik hälsa. Denna förväntas slutredovisa sitt uppdrag den 31 maj 2017 vars förslag ska leda till att påverkbara hälsoklyftor i samhället minskar.

www.regeringen.se

Bild Tack från Anne

Mina år som koordinator har gett mig oändligt mycket; kunskap, erfarenheter - och inte minst otroligt många fantastiskt underbara vänner!

Det har varit ett rikt och utvecklande uppdrag, med många resor i vårt land för att träffas, utveckla, processleda, utbilda m m kring de frågor som jag fortfarande brinner för: En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård som utgår från medborgarnas behov!

Förutom alla vänner i Nätverken har jag även haft förmånen att lära känna många härliga personer på Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för Vårdanalys, Prioriteringscentrum, Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Swedish Medtech för att nämna några.

Ett jättestort Tack till alla som jag träffat under dessa år och ett lika stort lycka till med att utveckla de så viktiga Nätverken!

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Sofie Edberg 0703-49 72 40 eller Staffan Carlsson 0705-84 60 42.