Ser nyhetsbrevet konstigt ut
 
 

Forskningen stärks genom flera nya doktorander
Det sker en kontinuerlig utveckling av den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst. Under hösten stärks forskningen bland annat genom att flera nya doktorander knyts till pågående forskningsprojekt eller till nya projekt som startas. Nedanstående områden är i fokus.

Ensamkommande flyktingbarns möte med Sverige

Hur klarar flyktingfamiljer och ensamkommande barn sin första tid i Sverige? Hur bemästrar de den nya situation de ställs inför? Det är fokus när Högskolan Västs forskning inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön förstärks genom en ny doktorand, Christofer Bjurhult, som anställs i samarbete med Göteborgs universitet. Forskningen kommer att fokuseras på deras erfarenheter, perspektiv och behov i relation till migrationsprocessen och till mottagandet och specifikt barnens boendemiljö. Syftet är att bidra till kunskapsutveckling som är användbar för att stärka barnens förutsättningar för goda levnadsvillkor på kort och lång sikt. Utgångspunkten ska vara ett tydligt barnperspektiv.

Förbättra införandet av föräldrastöd till utsatta barn
Psykisk ohälsa hos barn visar sig ofta som beteendeproblem och innebär ett lidande både för individen och för omgivning, både på kort och på lång sikt. Studier visar att föräldraträning är framgångsrikt när det gäller att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. I många fall saknas det dock implementeringsrutiner i verksamheterna för föräldraträningsprogram. Nyligen anställdes doktoranden Jennie Ryding som kommer att studera en implementeringsmodell för föräldrastöd och hur de olika professionerna lär sig att ta tillvara brukarnas intresse och behov och hur organisering av detta stöd sker. Denna doktorandsatsning sker i samverkan med den barn- och ungdomsmedicinska verksamheten inom Västra Götalandsregionen Närhälsan i Göteborgs och södra Bohuslän, BUM.

Att minska utflyttningen av unga vuxna från en landsbygdskommun
Ett nytt doktorandprojekt, tillsammans med Västerviks kommun, kommer att beröra hur kommunens verksamhet och andra aktörer genom tvärprofessionell samverkan kan främja att ungdomar stannar kvar i kommunen och att utflyttningen av unga vuxna blir en avtagande trend. Centralt i arbetet är hur inbladade professioner och verksamheter lär sig att ta tillvara ungdomarnas, behov, intresse, etc. I detta sammanhang står verksamhetens organisering, samt professionernas lärande och utveckling i fokus. Susanne Holm, nyanställd doktorand, kommer att vara verksam inom detta projekt.

Särskoleelevers identitetsskapande på nätet
Sedan i början av året pågår ett treårigt projekt som handlar om hur särskoleeleverna använder nätet för identitetsskapande och vad nätet som arena har att erbjuda dem. Till exempel behöver inte funktionsnedsättningen stå i förgrunden, man kan framhäva andra sidor och anta alternativa identiteter. Detta vill forskarna belysa utifrån olika perspektiv. Dels frågar man naturligtvis ungdomarna själva men även föräldrar och yrkesverksamma, exempelvis kommer personal inom boende- och dagliga verksamheter att intervjuas. Under hösten har doktoranden Åsa Borgström anställts i samarbete med Göteborgs universitet, och kopplats på projektet. Hennes avhandlingsarabete kommer att beslysa området genom netnografiska metoder (etnografi på nätet).
 

Internationella gästforskare bidrar till ny kunskap inom barn- och ungdomsvetenskap
Den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst satsar allt mer på internationella samarbeten. Det är en medveten strategi där flera olika gästforskare från USA och Kanada finns på plats under hösten för att dela med sig av sin kunskap och hålla workshops för lärare och forskare.

En av dessa, professor Leon Kuczynski, som är grundare till Social Relation Theory, höll en veckas work-shop för doktorander, lärare och forskare såväl från Högskolan Väst som andra lärosäten i Sverige. Innehållet i workshopen fokuserade på barns inverkan på familj och samhälle i vid bemärkelse men med perspektivet att det handlar om en dubbelriktad process där den sociala relationen är central. De handlade bland annat om föräldra-barn relationen, föräldraskap, depression bland föräldrar och föräldrar i olika kulturer.
Läs mer
 

Nya spännande forskningsresultat inom skol- och familjeområdet
Två av doktoranderna inom barn- och ungdomsvetenskap har nyligen publicerat nya forskningsresultat i sina avhandlingar och examinerats till doktorer. Varma gratulationer till Sevtap Gurdal och Marita Lundström!

Sevtap Gurdal:
Barn och föräldraskap

Marita Lundström:
Förskolan viktig för barns tidiga matematikinlärning
 

Fortbildning online
Inför höstterminen 2015 kunde studenter för första gången söka Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram ONLINE. Att göra programmet nätbaserat blev ett riktigt lyckodrag – programmet lockade 75 förstahandssökande till de 45 platserna. Programmet går på halvfart och de 60 högskolepoängen fördelas under två års studier.

- Många av de som hittills gått programmet arbetar samtidigt och befinner sig i en hektisk fas i livet. Med en on-line-anpassning ges fler möjlighet att gå, berättar Martin Molin, programansvarig på Högskolan Väst.

Mer om utbildningen

Artikel i högskolans magasin om utbildningen, s 8
 

 

Läs mer om högskolans barn- och ungdomsforskning
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning
 
Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.
För att avregistrera dig 
Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här
 
 

Nya doktorander

 

Bild

Christofer Bjurhult -
Ensamkommande flyktingbarn

Kontaktuppgifter

 

Bild

Jennie Ryding -
Föräldrastöd till utsatta barn

Kontaktuppgifter

 

Bild

Susanne Holm -
Minska utflyttning av unga i glesbygd

Kontaktuppgifter

 

Bild

Åsa Borgström -
Särskoleelevers identitetsskapande på nätet

Kontakt: 072-72 32 703

 


 

Högskolan Väst på FacebookFACEBOOK

Gilla Högskolan Väst
på Facebook! Där kan du också ställa frågor till oss.
 

 
 
HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
info@hv.se
 

REDAKTÖR
Emma Sorbring
emma.sorbring@hv.se
0520-22 37 12
 Detta mail skickas med IdRelay