Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Forum för skolutveckling - Högskolan Väst
Forum för skolutveckling genomför både korta och långa utbildningsinsatser för skolor, kommuner, och organisationer.
FORUM FÖR SKOLUTVECKLING

Forum för skolutveckling är Högskolan Västs regionala utvecklingscentrum (RUC), ett forum för samverkan inom utbildning och forskning. Forum för skolutveckling organiserar kompetensutveckling för förskolans och skolans personal, i form av uppdragsutbildningar, föreläsningsserier, kompetensutvecklingsdagar etc. 

 

Nytt sakkunningt råd är utsett

 Forum för skolutveckling har ett sakkunnigt råd, som stöd i verksamhetens inriktning och innehåll. Rådets ledamöteter består av skolchefer, verksamhetschefer, rektorer/förskolechefer, utvecklingsledare, lärare/förskollärare. 

 

Läs mer om Forum för skolutveckling och Forumrådet

AKTUELLT

Just nu pågår ansökningsperioden för kurser och kompetensutvecklingssatsningar.

Ansök innan 18 april.

 

Lärarlyftet II

Komplettera din behörighet.

Ansökan till Lärarlyftet är öppen till 18 april.

Läs mer om kursutbud och hur du ansöker

 
 

Handledning
av lärarstudenter 7,5 hp

En kurs för dig som är eller vill verka som handledare under studenternas verksamhetsförlagda utbildning.

Ansökan är öppen till 18 april.

Mer information och anmälan

 
 

Förskollärarutbildning 210 hp

Uppdragsutbildning för pedagogiskt verksamma i förskolan

Mer information och anmälan

 
 

APL Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildning för yrkeslärare

I utbildningen ingår bland annat att utveckla hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skola och arbetsplatser samt planering, genomförande och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under APL.

Läs mer om anmälan och urval

 
 
NYTT FRÅN SKOLVERKET
FÖRSKOLAN

Komunförlagda kurser för förskolan

De lärosäten som tidigare erbjöd kurser inom Förskolelyftet har nu möjlighet att åter igen erbjuda dessa fem kurser som uppdragsutbildning (dvs. bekostas av Skolverket) i form av kommunförlagda kurser, ex. Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan.

Läslyftet för förskolan

Planerad start HT2017

 

För mer information om Skolverkets satsningar på förskolan ta kontakt med Forum för Skolutveckling

NYANLÄNDAS LÄRANDE

Det globala klassrummet, - introduktionskurs i svenska som andraspråk

7,5 hp. För lärare som undervisar i åk. 7-9, gymnasiet samt kommunal vuxenutbildning
Ansökan öppnar 18 april, start HT17

Kursen ger orientering och förståelse för hur lärare bättre kan ta sig an den heterogena lärandemiljön där normer och värderingar möts och utvecklas samt ger verktyg att använda i undervisning för att stärka flerspråkiga och nyanlända elevers förutsättningar för lärande.

Regional samordning för nyanländas lärande

Skolverket har erbjudit samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att organisera och tillvarata Skolverkets kompetensutvecklingsinsatser, för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever.

Skolverket har gett de regionala utvecklingscentra (RUC) i uppdrag att leda och stödja processen i nätverken. Forum för skolutveckling organiserar 2-6 träffar per år och syftet är att möjliggöra samverkan och erfarenhetsutbyte mellan samordnarna och att fungera som ett stöd i ­utvecklingsarbetet kring nyanlända elever i regionen.

För mer information om Skolverkets satsningar på nyanlända ta kontakt med Forum för Skolutveckling

Ladda ner Skolverkets folder

KALENDER

18 april  - Ansökan till kurser och program stänger

 

18 april – 15 maj - Ansökningsperiod för kurserna: Det globala klassrmmet 7,5hp

4 okt - Lärarutbildningens Arbetsmarknadsdag

1 nov - VFU-dag: Samverkan kring student i VFU

15 nov - Undervisningsfri dag (datum då VFU-områden kan bjuda in studenter till VFU-träff i sina respektive områden)

LÄNKAR

Nyheter och aktuellt om Forum för skolutveckling
Läs mer om Högskolan Väst

Du får det här nyhetsbrevet för att du är alumn och/eller partner.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

KONTAKT
Helena Nilsdotter Brown, 0520-22 37 91, helena.nilsdotter-brown@hv.se
Johanna Larsson, 0520-22 36 14, johanna.larsson.2@hv.se 

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram