September 2015

Webbversion | Hemsida | Skicka vidare

September - 2015

Senaste nytt om återvinning

Fokus på styrmedel i en cirkulär ekonomi vid ÅI:s seminarium i Almedalen

ÅI har lämnat remiss på EU-kommissionens frågor om cirkulär ekonomi och avfallsmarknadens funktion

Återvinningsbranschen i Europa vill se förändrat marknadsregelverk anpassat till en cirkulär ekonomi

EU-parlamentets resolution om resurseffektivitet ”Moving towards a circular economy”

Fortsatt debatt om materialåtervinning och avfallsförbränning

Ny rapport: Stor klimatnytta för återvunnet material

Mia Torpe ska utreda insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar

Ändrade regler kring producentansvar för förpackningar och tidningar

Möjligt att söka bidrag för återvinning från nytt klimatinvesteringsstöd

Konkurrensverket underkänner internt köp av avfallstjänster

Regeringens svar på EU-kommissionens kritik att kommuner inte följer upphandlingsreglerna

Ny vägledning för osunda konkurrensförhållanden

Ny rapport om avfallsförebyggande program

Nytt bland Återvinningsindustriernas medlemsföretag

Fokus på styrmedel i en cirkulär ekonomi vid ÅI:s seminarium i Almedalen

Bild

Under Återvinningsindustriernas fullsatta seminarium diskuterade politiker och företag styrmedelsförslag och lösningar för att skapa en cirkulär ekonomi.

För tredje året i rad arrangerade ÅI ett seminarium på temat cirkulär ekonomi i Almedalen under rubriken Innovation, tillväxt och nya jobb i en cirkulär ekonomi – hur kommer vi dit och vem gör vad? Maria Wetterstrand som leder regeringens analysgrupp för en grön omställning inledde seminariet med att beskriva utmaningarna och betonade vikten av att åstadkomma cirkulära flöden, både ur ekonomiskt och resurseffektivt perspektiv.

Representanter för återvinningsföretag berättade om hur cirkulär ekonomi kan fungera i praktiken och gav både goda exempel och förslag på styrmedel. I debatten deltog riksdagsledamöterna Johan Hultberg (m) och Maria Strömkvist (s). De gav sin syn på vilka förutsättningarna som bör gälla i en cirkulär ekonomi och lyfte bland annat behovet av skatteväxling, näringslivets roll och att det måste vara lönsamt.

Läs mer

ÅI har lämnat remiss på EU-kommissionens frågor om cirkulär ekonomi och avfallsmarknadens funktion

Bild

EU-kommissionen har under sommaren haft två konsultationer där medlemsländerna har getts möjlighet att ge synpunkter på vad som bör finnas med i det Cirkulära ekonomi-paket som kommissionen ska presentera senare i höst. ÅI har lämnat remissvar både angående skapandet av en cirkulär ekonomi och avfallsmarknadens funktion till kommissionen.

ÅI lyfter i sina svar fram att det nu är dags att se över avfallslagstiftningen och i stället införa en marknadsinriktad resurslagstiftning. Ekonomiska styrmedel och andra incitament för alla aktörer i hela värdekedjan är avgörande för att den cirkulära ekonomin ska bli en del av EU:s tillväxtstrategi och reindustrialisering. ÅI lyfter bland annat fram följande i remissvaret om cirkulär ekonomi och avfallsmarknadens funktion:

• Ställ krav på att produkter designas för återvinning.
• Stimulera marknaden för återvunna råvaror.
• Offentlig sektor bör vara föregångare att ställa krav på produkter, t ex användning av återvunna råvaror.
• Inför styrmedel för de övre nivåerna i avfallshierarkin, återvinningsbart material ska inte förbrännas eller deponeras.
• Öppna upp avfallsmarknaden för ökad konkurrens, ökad återvinning och skapa en väl fungerande inre marknad inom EU.
• Konkurrensen på marknaden måste ske på lika villkor för privata och kommunala aktörer.
• Inför End of Waste–kriterier, i första hand på EU-nivå.
• Ta bort legala och skattebarriärer för deponiåtervinning.
• Sätt separata återvinningsmål från hushåll och verksamheter, använd inte begreppet kommunalt avfall .
• Harmonisera produkt, kemikalie- och avfallslagstiftning samt skapa entydiga definitioner.

Läs mer om ÅI:s remissvar på EU:s konsultation om cirkulär ekonomi
Läs mer om ÅI:s remissvar på EU:s konsultation om avfallsmarknadens funktion

Återvinningsbranschen i Europa vill se förändrat marknadsregelverk anpassat till en cirkulär ekonomi

Stor enighet råder i hela återvinningsbranschen i Europa om att avfallslagstiftningen måste vridas mot ett resursorienterat regelverk, att avfallsmarknaden måste öppnas upp för ökad konkurrens, att återvunna råvaror måste stimuleras och att konkurrensneutralitet måste råda mellan privata och offentliga aktörer.

De två europeiska branschorganisationerna FEAD och EuRIC, som ÅI är medlem, har i de två konsultationerna kring cirkulär ekonomi givit EU-kommissionen ett gediget underlag på åtgärder som behöver vidtas för att marknadsregelverket ska anpassa till en cirkulär ekonomi.

Läs mer här om de europeiska branschföreningar som Återvinningsindustrierna är medlem i och vad de anser att det nya paketet för en cirkulär ekonomi bör innehålla.

EU-parlamentets resolution om resurseffektivitet ”Moving towards a circular economy”

EU-parlamentets nya resolution riktar sig till EU-kommissionen och dess fortsatta arbete med cirkulär ekonomi-paketet.

Parlamentet trycker på ett antal områden och åtgärder som de anser bör ingå i det kommande paketet, bland annat:

  • Produktpolitik och ekodesign: Översyn av ekolagstiftningen och annan relevant produktlagstiftning före utgången av 2016 med avseende på resurseffektivitet. Utvärdera möjligheten att fastställa minimivärden för återvunnet material i nya produkter.
  • Mot ett avfallsfritt Europa: Strikt begränsa förbränning senast 2020 till att endast omfatta icke återvinningsbart eller biologiskt icke nedbrytbart avfall. Fastställa bindande avfallsminskningsmål, även för industri och handel, som ska nås senast 2025.
  • Hållbara byggnader: Främja ökad återvinning genom utbyggnad av infrastruktur för selektiv insamling och återvinning samt undersöka möjligheten för revisioner före rivning.
  • Utveckling av marknader för sekundära råvaror: Främja marknaden för sekundära råvaror av hög kvalitet och verksamhet baserad på återanvändning av sekundära råvaror. Offentlig upphandling bör ge återanvända, återtillverkade, renoverade och andra hållbara och resurseffektiva produkter och lösningar företräde.
Läs mer

Fortsatt debatt om materialåtervinning och avfallsförbränning

Bild

Under sommaren har det varit ett stort antal artiklar om materialåtervinning och avfallsförbränning i svensk media.

Debatten har bland annat handlat om Återvinningsindustriernas förslag till styrmedel för ökad materialåtervinning, med krav på att sortera ut återvinningsbart avfall och införa förbud att förbränna osorterat avfall. Dessa förslag har skickats till regeringen och presenterades i en debattartikel i DN i juni. ÅI:s artikel väckte sedan följande debatt:

DN Debatt - Förbjud förbränning av osorterade sopor
DN Debatt - Återvinningsmål är bättre än avfallsskatt
DN Debatt - Det finns alltid avfall som inte bör återvinnas
DN Debatt - Styrmedel ger rätt incitament för ökad återvinning

Ett urval av andra artiklar som publicerats under sommaren rörande avfallsförbränning

Ny rapport: Stor klimatnytta för återvunnet material

Bild
Nordiska Ministerrådets nya forskningsrapport Climate Benefits of Material Recycling visar data över klimatpåverkan för återvunna råvaror jämfört med jungfruliga råvaror eller förbränning av avfall.

Rapportens resultat visar data för genomsnittlig klimatnytta för återvinning av olika material jämfört med att använda jungfruliga råvaror för förhållandena i Danmark, Norge och Sverige. Skillnaden mot tidigare data är att dessa tagits fram för nordiska förhållanden. Resultaten visar att återvunna råvaror minskar klimatpåverkan avsevärt jämfört med att använda jungfruliga råvaror. Några exempel:

Minskade koldioxidutsläpp för återvunnen råvara jämfört med jungfrulig
Aluminium - 96 procent
Glas - 41 procent
Plast - 37 procent
Papper, kartong - 37 procent
Organiskt avfall (kompostering) - 27 procent
Organiskt avfall (rötning) - 87 procent

Rapporten visar också data över klimatpåverkan för återvunnen råvara jämfört med förbränning av avfall. Till exempel är de minskade koldioxidutsläppen 55 procent när man återvinner plasten i stället för att förbränna den.

Läs rapporten

Mia Torpe ska utreda insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar

Bild
Regeringen har utsett Mia Torpe att utreda och ta fram förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall och returpapper från hushållen kan utformas. Uppdraget ska vara slutfört den 31 mars 2016.

Viktiga utgångspunkter för regeringen är att förenkla för hushållen att lämna ifrån sig sitt förpackningsavfall och returpapper, samt att det insamlade materialet möjliggör en hög grad av materialåtervinning. Förslagen ska utformas så att de är förenliga med nationella regelverk och EU-regelverk, såsom äganderätt, näringsfrihet, konkurrenslagstiftning, kommunallagstiftning och upphandlingslagstiftning.

-Vi tycker att det är mycket angeläget att en genomgripande konsekvensanalys görs med avseende på dessa aspekter eftersom förslagen kan få stora konsekvenser för våra medlemsföretag som har byggt upp en omfattande affärsverksamhet för fastighetsnära insamling i nära samarbete med kunderna, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs mer

Ändrade regler kring producentansvar för förpackningar och tidningar

Bild
Regeringen har ändrat förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper så att tidpunkten för när de krav som avser producenternas tillståndspliktiga insamlingssystem ska vara uppfyllda skjuts fram två år.


Frågan om kommunalt insamlingsansvar, se nyheten ovan, måste utredas först. Innan detta är klart bör producenterna inte parallellt behöva investera tid och pengar för att uppfylla kraven på insamlingssystem enligt de förordningar som beslutades i augusti 2014. Övergångsbestämmelserna anpassas därför så att kraven på tillstånd för producenternas insamlingssystem skjuts fram till den 1 april 2019.

Läs förordningen om producentansvar för förpackningar
Läs förordningen om producentansvar för returpapper

Möjligt att söka bidrag för återvinning från nytt klimatinvesteringsstöd

Regeringen har beslutat om ett nytt klimatinvesteringsstöd. I år finns det 125 miljoner att söka och ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018.

Naturvårdsverket ansvarar för att stödet går till konkreta klimatsatsningar och minskade utsläpp av växthusgaser. Kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser kan söka stödet som bland annat kan ges till energieffektiviseringsåtgärder, förnybar energi, fjärrvärme- och fjärrkylasystem, utnyttjande av avfall samt energiinfrastruktur.

Naturvårdsverket har det huvudsakliga ansvaret för prövning och uppföljning. Länsstyrelserna tar emot ansökningar och yttrar sig över dem utifrån det lokala och regionala perspektivet. Första omgången ansökningar ska vara inskickade till länsstyrelsen senast den 15 september, men det kommer att bli ytterligare något ansökningstillfälle under hösten 2015.

Läs mer och ansök

Konkurrensverket underkänner internt köp av avfallstjänster

Flera skånska kommuner har inte följt upphandlingsreglerna när de under lång tid köpt tjänster från avfallsbolag som de själva är delägare i. Konkurrensverket har granskat köpen och kommit fram till att flera av kommunerna agerat i strid med lagen.

Konkurrensverkets utredning omfattar de två kommunägda avfallsbolagen Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav, och Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR. Ägarkommunerna har inte gjort någon upphandling med annonsering av de tjänster som Sysav och NSR utför. Detta trots att kommunerna betalar mångmiljonbelopp till bolagen varje år. Kommunerna har hänvisat till den så kallade in house-regeln, som i vissa fall gör det möjligt att köpa från eget företag utan konkurrensutsättning.

NSR och Sysav har emellertid allt för stora intäkter från andra än ägarkommunerna för att den regeln ska kunna användas. Den omorganisation som bolagen gjort för att lägga sin externa verksamhet i ett dotterbolag ser Konkurrensverket som ett konstlat upplägg vilket inte förändrar bedömningen att kontrakten skulle ha upphandlats.

För fem av ägarkommunerna i NSR har Konkurrensverket fattat avskrivningsbeslut. Dessa beslut innebär inte att Konkurrensverket ansett att allt gått rätt till. De grundas istället på att kommunerna bedöms ha tilldelat avfallsbolaget ett tjänstekoncessionskontrakt, som Konkurrensverket med nuvarande lagstiftning inte kan utöva tillsyn över. Förslag bereds nu om ny lag om upphandling av koncessioner som innebär att Konkurrensverket får ett tillsynsansvar även över sådana avtal.

Läs mer

Regeringens svar på EU-kommissionens kritik att kommuner inte följer upphandlingsreglerna

EU-kommissionen har kritiserat Sverige i en formell underrättelse för att inte följa EU:s upphandlingsregler. Regeringen hänvisar i sitt svar till Konkurrensverkets tillsynsärende (se nyheten ovan).

Hösten 2013 anmälde Återvinningsindustrierna, tillsammans med ett flertal andra branschorganisationer och företag, Sverige för fördragsbrott. Skälet är att vissa kommuner har tilldelat kontrakt för avfallshantering direkt till sina egna bolag utan upphandling, samtidigt som bolagen bedriver en betydande verksamhet på den öppna marknaden. Anmälan ledde till att EU-kommissionen tillskrev Sverige förra året. Dock nöjde sig inte kommissionen med regeringens svar utan tillskrev återigen regeringen i form av en formell underrättelse.

Efter att inhämtat yttrande från Konkurrensverket har regeringen under sommaren svarat EU-kommissionen. Regeringens svar hänvisar bland annat till Konkurrensverkets tillsynsärende samt att man avser att i svensk lagstiftning ge Konkurrensverket tillsynsansvar för tjänstekoncessioner.

Om EU-kommissionen inte nöjer sig med Sveriges svar kommer nästa steg att vara ett motiverat yttrande. Det är det sista steget innan ärendet går till EU-domstolen.

Källa: Finansdepartementets ärende Fi2015/1182.

Ny vägledning för osunda konkurrensförhållanden

Bild

Konkurrensverket har tagit fram en ny vägledning med anledning av att offentliga och privata företag ska ha likartade villkor om de agerar på samma konkurrensutsatta marknad.

Konkurrensverkets vägledning om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet hjälper dig att ta reda på vad som gäller. Vägledningen vänder sig till företagare som upplever att verksamheten hindras av konkurrens från kommun, landsting eller staten, samt till offentliga aktörer som undrar om den verksamhet de bedriver omfattas av reglerna om konkurrensbegränsande säljverksamhet.

Läs mer

Ny rapport om avfallsförebyggande program

Bild
Naturvårdsverket har tagit fram en ny rapport om Sveriges Avfallsförebyggande program 2014-2017.

Rapporten Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle innehåller mål och åtgärder för att minska avfallets miljöpåverkan, mängden avfall och farliga ämnen i material och produkter.

Målen och åtgärderna ska följas upp och genomförbarheten ska granskas. Programmet har fyra fokusområden; mat, textil, elektronik samt byggande och rivning. En av åtgärderna handlar om att Naturvårdsverket ska ta fram nya styrmedel som minskar mängden avfall och farliga ämnen i material och produkter.

Läs programmet här

Nytt bland Återvinningsindustriernas medlemsföretag

Bild
Miljösäck investerar för ökad återvinning
Miljösäck ökar nu sin återvinningskapacitet genom att investera 20 miljoner kronor i en ny produktionsanläggning. Investeringen i den nya produktionsanläggningen väntas lyfta omsättningen rejält från nuvarande 100 miljoner kronor och även ge positiv effekt på lönsamheten.
Läs mer

Ragn-Sells ansvarar för miljöanpassade transporter i SamCity
Ragn-Sells deltar i SamCity - ett projekt som leds av Malmö stad med stöd från Vinnova. Syftet med projektet är att offentliga och privata verksamheter i Malmö samlastar och Ragn-Sells står för transporterna från microterminalen ut till kunderna. För att transporterna inte ska gå tomma tillbaka tas returflöden som avfall och emballage med på tillbakavägen.
Läs mer

SUEZ environnement levererar matavfall till ny drivmedelsanläggning
Göteborgs nya etanolfabrik gör fordonsbränsle av livsmedel som blir för gamla i butikerna. Bakom anläggningen ligger företaget Neot och drivmedelskedjan St1. SUEZ environnement i Göteborg har uppdraget att samla in produkterna och leverera till anläggningen.
Läs mer

Recytec dubblerar glykolåtervinningen
Recytecs anläggning för glykolrening utökas nu till mer än det dubbla. Inför kommande vinterhalvår förväntas Recytech få ökade leveranser av använd glykol från flertalet flygplatser och samarbetspartners, vilket är anledningen till utbyggnaden av tankparken.
Läs mer

Saknar du någon nyhet i nyhetsbrevet ovan så är du välkommen att skicka tips till ellen.einebrant@recycling.se

VD har ordet

Materialstrategi i stället för avfallshierarki

Många nya politiska beslut behövs på både EU-nivå och i Sverige för att skapa en cirkulär ekonomi. Det är dags att införa en resurslagstiftning och revidera avfallslagstiftningen, införa en materialstrategi i stället för avfallshierarki.

Vi på ÅI hoppas att regeringen redan i år ska ta det viktiga steget att införa styrmedel för att öka materialåtervinningen så att vi kan producera mer återvunna råvaror. Den nya klimatrapporten vi skriver om i detta nyhetsbrev visar fördelarna.

ÅI har tillsammans med sex andra branschföreningen tillskrivit EU-kommissionen där vi anser att återvinningsmålen måste delas upp på hushåll och verksamheter. Begreppet kommunalt avfall är ett hinder. Marknaden för därmed jämförligt avfall måste öppna upp. Om företagen får ta ansvar för allt sitt avfall kan deras kostnader sänkas genom att de kan utnyttja konkurrensen på marknaden och välja återvinningslösningar som passar dem.

Öppna marknader är en förutsättning för en cirkulär ekonomi. De måste dock vara väl reglerade med incitament och styrmedel som gör att alla aktörer på marknaden fattar rätt beslut. Först då blir avfall en resurs.

Britt Sahleström
Vd, Återvinningsindustrierna

 

LagNytt

Regler för insamling av elavfall
Hushållens möjligheter att lämna in elavfall ökar från den 1 oktober i år då nya regler börjar gälla. Då ska kommunerna utöva tillsyn över butiker som säljer elutrustning. Naturvårdsverket kommer under året med en tillsynsvägledning där detta klargörs.
Läs mer

 
 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB
 

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna
 

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 
 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -