December 2015

Webbversion | Hemsida | Skicka vidare

December - 2015

Senaste nytt om återvinning

EU:s nya cirkulära ekonomipaket och förslag till avfallsdirektiv

ÅI vill se stärkt konkurrenskraft för återvunna råvaror

Naturskyddsföreningen och ÅI på GP-debatt: Återvinning måste få en central roll i klimatarbetet

ÅI stödjer initiativet Fossilfritt Sverige

FTI:s hearing om nya avfallsutredningen

Regeringens skrivelse till riksdagen om bättre tillsyn av transporter med farligt avfall

Regeringsuppdrag för minskad förbrukning av tunna plastbärkassar

Naturvårdsverket ser över vägledning om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Kommunalförbund i Västmanland krävs på upphandlingsböter av Konkurrensverket

El-Kretsen och EÅF har fått tillstånd att bedriva insamlingssystem för elavfall

Forskningsprogrammet Closing the loop redovisat

Mängden matavfall minskar i Sverige

Utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige

Biogas och andra biodrivmedel får fortsatt skattebefrielse

Recyctec, Philip Eklöf och Office Recycling vinnare på Återvinningsgalan

ÅI:s medlemmar kan använda ny medlemslogga

Nytt från ÅI:s medlemsföretag

Bild

EU:s nya cirkulära ekonomipaket och förslag till avfallsdirektiv

Bild
EU har presenterat sin nya handlingsplan för cirkulär ekonomi och en revidering av avfalls-, förpacknings- och deponidirektiven.

– Det är positivt att kommissionen nu har tagit ett helhetsgrepp kring cirkulär ekonomi och så starkt betonar att länderna måste satsa på ekonomiska styrmedel, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

Åtgärdsförslagen i handlingsplanen omfattar hela livscykeln hos produkterna och berör allt från produktdesign, produktion, konsumtion och återvinning av avfallet till råvaror samt speciella satsningar på plast, matavfall, kritiska råvaror, bygg- och rivningsavfall, samt biomassa och biobaserade produkter. EU satsar också på stöd till företag som arbetar för att utveckla innovativa lösningar.

I avfallsdirektiven presenteras förslag till nya återvinningsmål för kommunalt avfall, förpackningar och minskad deponering av hushållsavfall.

Läs mer om det cirkulära ekonomipaketet och de reviderade avfallsdirektiven
Läs Återvinningsindustriernas pressmeddelande

ÅI vill se stärkt konkurrenskraft för återvunna råvaror

Inför ett tydligt och marknadsorienterat regelverk som ökar konkurrenskraften för återvunna råvaror, skriver ÅI i ett brev till Näringsdepartementet.

En viktig förutsättning för att Sverige även fortsättningsvis ska ligga i framkant inom återvinningsområdet är att styrmedel och andra incitament premierar såväl materialåtervinning som användning av återvunna råvaror. De återvunna råvarorna måste ges ökad konkurrenskraft i förhållande till de jungfruliga råvarorna. Alltför mycket av lagstiftningen idag baseras på synen att avfall är ett problem, inte en resurs. Behovet av styrmedel bekräftas i flera rapporter, bland annat i SGU:s rapport Kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotential för svenska metall- och mineraltillgångar.

ÅI föreslår därför att Näringsdepartementet tar initiativ till en analys av styrmedel i hela värdekedjan för återvunna råvarorna och även jämför med de jungfruliga. Analysen bör resultera i konkreta förslag på styrmedel och andra åtgärder som premierar och ökar konkurrenskraften för de återvunna råvarorna samt bidrar till att outnyttjade återvinningspotentialer kan realiseras.

Läs mer

Naturskyddsföreningen och ÅI på GP-debatt: Återvinning måste få en central roll i klimatarbetet

Bild

Regeringen bör bredda fokus i klimatförhandlingar genom att visa hur en ökad resurseffektivitet kan minska utsläppen av växthusgaser kraftigt och dessutom leda till nya jobb. Det lyfte ÅI och Naturskyddsföreningen i en gemensam debattartikel i Göteborgsposten den 6 december.

Materialåtervinning är en av de mest energieffektiva åtgärder som kan genomföras och har större effekt på vår klimatpåverkan än många andra åtgärder. Materialåtervinning ger lägre växthusgasutsläpp än både produktion med jungfruliga råvaror och avfallsförbränning. Betydligt mer av dagens avfall och restprodukter skulle kunna återvinnas och återanvändas. För att möjliggöra detta behövs styrmedel och andra incitament som gynnar materialåtervinning.

Läs debattartikeln

ÅI stödjer initiativet Fossilfritt Sverige

Bild

ÅI står bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som lyftes under klimatförhandlingarna på COP21 i Paris.

Världens länder har enats om ett första världsomspännande klimatavtal. Det rättsligt bindande avtalet innebär att världens länder nu har en gemensam plan för att minska klimatutsläppen. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Länderna har enats om att successivt skärpa sina åtaganden.

Inför COP21 tog regeringen initiativ till ett fossilfritt Sverige. Initiativet syftar till att visa det pågående arbetet mot fossilfrihet i Sverige på den internationella arenan – och samtidigt utmana andra aktörer och länder att stärka sitt engagemang. ÅI har ställt sig bakom initiativet.

Under klimatmötet COP21 höll klimat- och miljöminister Åsa Romson och finansmarknadsminister Per Bolund ett seminarium om initiativet Fossilfritt Sverige. Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen och Återvinningsindustrierna, betonade under seminariet vikten av att hitta starkare styrmedel för materialanvändning och återvinning.

Läs regeringens pressmeddelande om klimatavtalet
Läs om Initiativet Fossilfritt Sverige
Läs FN:s ramkonvention om klimatförändringar

FTI:s hearing om nya avfallsutredningen

Bild

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, bjöd den 1 december in till en hearing om utredningen att kommunalisera insamlingen av förpackningar och tidningar. Återvinningsindustriernas vd Britt Sahleström deltog i panelsamtalet.

Regeringens utredare Mia Torpe inledde med en beskrivning av utredningsarbetet och betonade att hennes uppdrag är att utreda hur en kommunalisering ska kunna genomföras. Därefter diskuterades utredningen av en panel bestående av Gunilla Glasare, SKL, Kenneth Ohlsson, Stora Enso Skoghall, Göran Holm, HKScan Sweden AB, Anders Strålman, Axfood AB, Hans Wrådhe, Naturvårdsverket, Britt Sahleström, ÅI.

Representanter för näringslivet ansåg att det är viktigare att utreda frågan om en kommunalisering överhuvudtaget bör genomföras och hur en vidareutveckling av dagens system skulle kunna utformas. Återvinningsindustriernas vd Britt Sahleström poängterade att den frågan inte behandlades tillräckligt i den förra avfallsutredningen och därför bör analyseras på djupet.

Läs mer och se videofilm från hearingen

Regeringens skrivelse till riksdagen om bättre tillsyn av transporter med farligt avfall

Riksdagen lämnade under våren 2015 över Riksrevisionens rapport Transporter av farligt avfall - fungerar tillsynen? till regeringen. Regeringen instämmer i den kritik som framförs i rapporten och föreslår olika åtgärder för att öka kontrollen av transporter med farligt avfall.

De främsta åtgärderna som regeringen vidtar är ändringar som tydliggör tillsynsansvaret över gränsöverskridande avfallstransporter till fem länsstyrelser. De fem länsstyrelserna ska bland annat öka samarbetet med andra länsstyrelser, Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket, samt föreslå hur tillsynen från de samverkande myndigheterna ska kunna fungera dygnet runt. Länsstyrelserna ska också kartlägga arten och omfattningen av illegala avfallstransporter inom sitt tillsynsområde.

- Det är mycket bra att dessa åtgärder vidtas. Vi ser också positivt på att regeringen kommer att säkerställa införandet av ett system för spårbarhet och förbättrad statistik för farligt avfall, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs mer

Regeringsuppdrag om minskad förbrukning av tunna plastbärkassar

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå hur förbrukningen av tunna plastbärkassar ska minska. Uppdraget är en följd av EU:s ändring i förpackningsdirektivet.

EU har beslutat att alla medlemsländer måste vidta åtgärder för att nå en varaktig minskning av tunna plastbärkassar. Naturvårdsverket ska lämna förslag till vilka åtgärder Sverige bör vidta för att styra mot en högsta genomsnittlig förbrukning om 40 tunna plastbärkassar till per person och år senast till 2025.

Regeringen skriver i uppdraget att användningen av plastbärkassar i Sverige ska präglas av ett livscykelperspektiv. Hänsyn bör tas till att plastbärkassar som tillverkas av återvunnen plast eller av förnybart material kan utgöra ett bättre miljöval ur resurssynpunkt än plastbärkassar som tillverkas av jungfruliga råvaror baserad på råolja. Uppdraget är kort och ska redovisas till Miljö- och Energidepartementet senast den 15 mars.

Läs mer om uppdraget
Läs Europaparlamentets och rådets direktiv

Naturvårdsverket ser över vägledning om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Handboken om återvinning av avfall i anläggningsarbeten har utvärderats av Naturvårdsverket. En översyn av handboken kommer att påbörjas under 2016.

Syftet med handboken har varit att öka andelen avfall som återvinns i anläggningsarbeten på ett mer miljö- och hälsosäkert sätt.

I en enkätundersökning bland verksamhetsutövare samt tillsyns- och prövningsmyndigheter svarar 91 procent att handboken behöver omarbetas. 72 procent anser att återvinningen inte har blivit mer miljö- och hälsosäker till följd av handbokens vägledning och 92 procent svarar att de inte har ökat återvinningen av avfall i anläggningsarbeten.

Resultatet av undersökningen har medfört att Naturvårdsverket kommer att genomföra en översyn av handboken under 2016. Naturvårdsverket kommer att bjuda in representanter från berörda myndigheter, branschorganisationer och verksamhetsutövare till en referensgrupp kring en översyn.

Läs mer

Kommunalförbund i Västmanland krävs på upphandlingsböter av Konkurrensverket

VafabMiljö kommunalförbund krävs på tio miljoner i böter/upphandlingsskadeavgift för otillåten direktupphandling av avfallstjänster. Konkurrensverket går nu till domstol med kravet att det högsta möjliga beloppet ska dömas ut.

Tolv kommuner i Västmanland köper, genom sitt gemensamma kommunalförbund, tjänster från avfallsbolaget Vafab Miljö AB. Någon konkurrensutsättning enligt lagen om offentlig upphandling har inte gjorts i samband med upphandlingen. Kommunerna har tidigare köpt avfallstjänster från Vafab utan offentlig upphandling under mer än tio års tid. Direktupphandlingarna har flera gånger underkänts av domstolar i mål om överprövning, men någon offentlig upphandling har trots detta inte genomförts.

– Vafab är verksam på den privata marknaden. Under år 2014 kom mer än 45 procent av bolagets intäkter från andra kunder än kommunerna. Det överskrider med stor marginal den andel av Vafabs intäkter som får komma från externa kunder om man samtidigt inte vill upphandla kommunernas behov av avfallstjänster, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Dan Sjöblom uppmanar också såväl kommunalförbundet som de bakomliggande kommunerna att i fortsättningen följa upphandlingsreglerna och att konkurrensutsätta sitt behov av avfallstjänster.

Läs mer

El-Kretsen och EÅF har fått tillstånd att bedriva insamlingssystem för elavfall

Naturvårdsverket har beviljat El-Kretsen och Elektronikåtervinning i Sverige, EÅF, tillstånd att driva insamlingssystem enligt förordningen om producentansvar för elutrustning.

Sedan oktober finns det krav om att insamlingssystem måste vara godkända för att samla in och återvinna konsumentelavfall. Det innebär att alla som samlar in konsumentelavfall måste ingå i ett godkänt insamlingssystem.

I samband med lagförändringen infördes också butiksinsamling i Sverige. Det ska ses som ett komplement till nuvarande system med återvinningscentraler, fastighetsnära insamling och andra insamlingsalternativ. Elavfall som har lämnats till butiker ska omhändertas inom ett godkänt insamlingssystem.

Läs förordningen om producentansvar för elutrustning, SFS2014:1075

Forskningsprogrammet Closing the loop redovisat

Bild
Slutsatserna från forskningsprojektet Closing the loop har identifierat nio viktiga steg som skulle driva på utvecklingen mot en marknad där avfall blir nya resurser.

Stegen är kunskap om avfallsflöden, materialkunskap, hållbara tekniska lösningar, livscykelanalyser, marknadsdriven förändring, ny politik och lagstiftning, kvalitetssäkring, övervakning av hållbarhet och "grön" design som förebygger avfall.

Programmet har pågått 2012-2015 och innehållit sju projekt inom olika branscher med totalt 50 deltagande företag, forskningsinstitut och universitet. Mistra har nyligen fattat beslut om en fortsättning på programmet och avsatt 40 Mkr till sex nya projekt kring tillvaratagande av resurser i avfall.

Läs sammanfattning av forskningsprogram och resultat
Läs mer om Closing the loop
Läs pressmeddelande om Mistras nya satsning

Mängden matavfall minskar i Sverige

Bild
Mängden matavfall från butiker, restauranger och hushåll i Sverige minskar.

Störst procentuell minskning har skett hos restauranger och butiker, där matavfallet har minskat med mellan 15 och 35 procent. Störst minskning i mängd har skett hos hushållen. Det visar en ny kartläggning som Naturvårdsverket låtit göra.

En ny rapport om matsvinnet från Naturvårdsverket visar att livsmedelsindustrin, livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och hushåll tillsammans skulle kunna spara mellan 7,6 - 8,6 miljarder kronor om man lyckas minska matsvinnet med 20 procent.

Läs kartläggning
Läs rapport

Utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige

I stort sett alla sektorer har minskat sina utsläpp under de senaste tjugo åren. De två sektorer som står för de största utsläppsminskningarna är uppvärmning av fastigheter och utsläpp från avfallsdeponier.

54,4 miljoner ton växthusgaser släpptes ut 2014 i Sverige. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 24 procent.Ser man till de totala utsläppen från svensk konsumtion de senaste tjugo åren är de i stort sett oförändrade. Men den del av konsumtionsutsläppen som sker i andra länder har ökat med 50 procent.

Läs mer

Biogas och andra biodrivmedel får fortsatt skattebefrielse

Europeiska kommissionen har godkänt den svenska skattebefrielsen av biogas som drivmedel till och med utgången av 2020. Skattebefrielse eller skattelättnad av andra hållbara biodrivmedel har godkänts till och med utgången av 2018.

Hållbara biodrivmedel ges viss befrielse från energiskatt och hel befrielse från koldioxidskatt. Regeringen ansökte om förlängt statsstödsgodkännande för skattebefrielsen i februari 2015.

- Det är ett mycket välkommet besked och jag är glad att den intensiva dialog som regeringen har fört med EU-kommissionen har gett resultat. Nu vet biodrivmedelsföretagen vad som gäller de kommande åren och regeringen kan lägga all kraft på att arbeta fram långsiktigt hållbara regler till senast 2018, säger finansminister Magdalena Andersson.

Läs mer

Recyctec, Philip Eklöf och Office Recycling vinnare på Återvinningsgalan

Bild
Två av ÅI:s medlemsföretag mottog priser under årets Återvinningsgala som hölls den 25 november i Göteborg.

Årets entreprenör blev Philip Eklöf, Office Recycling. Recyctec vann klassen Årets återvinningsanläggning. Årets opinionsbildare delades mellan David Schelin, Ragn-Sells och Weine Wiqvist, Avfall Sverige.

Läs motiveringar och pristagare i övriga kategorier

ÅI:s medlemmar kan använda ny medlemslogga

Bild
Nu finns en medlemslogga som kan användas av alla företag som är medlemmar i ÅI.

Ett medlemskap i ÅI är en kvalitetsgaranti för branschens kunder. ÅI har tagit fram en medlemslogga som kan användas av medlemmarna i sin kommunikation.

Ladda ner loggan i pdf- och bildformat

Nytt från ÅI:s medlemsföretag

Ragn-Sells och Glafo i nytt samarbete för återvinning av glas
Glasforskningsinstitutet Glafo har utvecklat en ny metod för att separera bly och andra miljöstörande ämnen från glasråvara i deponerat kristallglas och Ragn-Sells ser potential i att återvinna glas på glasbruksdeponier till metall- respektive glasråvara med metoden.
Läs mer

Scandinavian Enviro Systems återvunna kimrök används i nytt miljögummi
AnVa Polytech har lanserat produkten miljögummi i vilken upp till 100 procent återvunnen kimrök från Scandinavian Enviro Systems anläggning används. Produkten är en följd av ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan AnVa och Enviro.
Läs mer

Stena Recycling stödjer musikhjälpen 2015
Den 19 december letade Linköpings Dykcenter skrot i delar av Stångån som rinner genom Linköping. Stena Recycling betalar för det järn-och metallskrot som dykarna hittar och pengarna går direkt till Musikhjälpens insamling ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”.
Läs mer

SUEZ gör nya åtaganden för miljön och för en mer cirkulär ekonomi
Inför klimattoppmötet i Paris har SUEZ-koncernen gjort 12 nya åtaganden för att minska växthusgasutsläppen och bevara världens vattenresurser. Bland annat ska återvinningen av plast fördubblas senast till 2020.
Läs mer

Saknar du någon nyhet? Skicka tips och synpunkter till ellen.einebrant@recycling.se

VD har ordet

Boka in den 23 maj för stämma och konferens

ÅI:s nästa årsstämma, konferens och middag arrangeras den 23 maj 2016. Mer information kommer. Boka in datumet i kalendern redan nu.

God Jul och Gott Nytt År
önskar Återvinningsindustrierna


LagNytt

Ändringar i avfallsförordningen
EU:s nya regler om avfallsförteckning och bedömning av avfalls farliga egenskaper införlivas nu i den svenska avfallsförordningen.
Läs mer om införda ändringar
Länk till avfallsförordningen

Ny vägledning om F-gaser
Med anledning av EU:s förordning om fluorerade växthusgaser, 517/2014, kom det en ny vägledning om F-gaser från Naturvårdsverket i oktober 2015.
Läs mer

 
 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB
 

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna
 

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 
 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -