Februari 2016

Webbversion | Hemsida | Skicka vidare

Februari - 2016

Senaste nytt om återvinning

Regeringens nyindustrialiseringsstrategi lyfter cirkulär ekonomi

Debatt: ÅI uppmanar Mikael Damberg att leda omställningen till en cirkulär ekonomi

ÅI:s remiss på EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi

Konkurrensverkets nya rapport för bättre konkurrens på avfallsmarknaden

ÅI:s 11 förslag till näringsministern för ökad konkurrensneutralitet på verksamhetsavfallsmarknaden

Ny utredning ska öka återanvändningen

Lagrådsremiss om avfallshierarkin i miljöbalken

Nationella avfallsplanen ska revideras

Regeringsuppdraget om genomförandet av systemen med producentansvar redovisat

ÅI vill se ändring av förordningen om producentansvar för elutrustning

Nytt kompletterande uppdrag kring textilhantering

Konsultation om EU-kommissionens roadmap för Waste to Energy

SGU:s vd: Styrmedel behövs för ökad återvinning av metaller

Ny rapport om farliga ämnen och materialåtervinning

Ny rapport om cirkulära flöden för plastförpackningar

RE:Source utlyser medel för nyttiggörande av avfall

Utlysning av forskningsmedel för metallåtervinning

ÅI:s remissvar på förslag till föreskrift om yrkesmässig lagring och förbehandling av elavfall

ÅI:s remissvar kring prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på upprättande av miljökonsekvensbeskrivning

ÅI:s stämma och konferens den 23 maj i Stockholm

Nytt från ÅI:s medlemsföretag

Regeringens nyindustrialiseringsstrategi lyfter cirkulär ekonomi

Bild
Regeringens nyindustrialiserings-strategi lyfter cirkulär ekonomi som ett viktigt framtidsområde för svensk industri.

Regeringen anser att Sverige har ett gott utgångsläge för nyindustrialisering inom cirkulär ekonomi och digitalisering. I strategin lyfts Sveriges globala konkurrensfördelar inom återvinning och miljöteknik och den stora potentialen till ökad export och sysselsättning inom området.

Strategin identifierar fyra områden som särskilda utmaningar för svensk industri. Det handlar om att fortsätta digitaliseringen, att öka hållbarhet och resurseffektivitet, att tillgodose industrins kompetensbehov samt öka innovationskraften. Nästa steg i nyindustrialiseringen är att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för att möta de utmaningar som strategin pekar ut.

-ÅI välkomnar strategin och ser fram emot att återvinningsbranschen ska få bidra i arbetet med handlingsplanen, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs mer

Debatt: ÅI uppmanar Mikael Damberg att leda omställningen till en cirkulär ekonomi

Bild

ÅI vill att Sverige leder världens omställning till en cirkulär ekonomi och uppmanade nyligen näringsdepartementet att driva på det arbetet i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Om Mikael Damberg vill nå framgång med satsningen på cirkulär ekonomi i nyindustrialiseringsstrategin så behövs kompletterande åtgärder som ökar efterfrågan på återvunna råvaror och främjar konkurrens, investeringar och innovation på avfallsmarknaden, skrev Anders Wijkman, ordförande ÅI, och Britt Sahleström, vd ÅI, i Dagens Samhälle den 9 februari.

ÅI föreslår åtgärder som ökar efterfrågan på återvunna råvaror och främjar konkurrens, investeringar och innovation på avfallsmarknaden i debattartikeln.

Läs debattartikeln

Läs Miljöaktuellts kommentar på debattartikeln

ÅI:s remiss på EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi

ÅI välkomnar EU-kommissionens nya Cirkulära ekonomi-paket, som jämfört med det tidigare förslaget har tydligare fokus på att skapa tillväxt och nya jobb. Samtidigt vill ÅI se mer kraftfulla åtgärder för att skapa en cirkulär ekonomi.

EU-kommissionen presenterade i december 2015 en handlingsplan för en cirkulär ekonomi och förslag till revidering av sex avfallsdirektiv. Återvinningsindustrierna har lämnat synpunkter till den svenska regeringen inför de fortsatta förhandlingarna om inriktningen i Bryssel.

ÅI anser att det är mycket angeläget att EU tar ett helhetsgrepp och säkerställer att det skapas väl fungerande marknader i varje led i värdekedjan i den cirkulära ekonomin. Utan ett sådant synsätt kommer inte konkurrenskraftiga marknader att kunna utvecklas. Det kräver en förändrad syn på avfallsmarknaden, på design av produkter och på konkurrensen mellan återvunna och jungfruliga material. ÅI uppmanar regeringen att i både Sverige och på EU-nivå säkerställa att både marknads- och näringspolitiska perspektiv finns med och att detta även är vägledande när avfallsdirektiven behandlas.

Läs mer

Konkurrensverkets nya rapport för bättre konkurrens på avfallsmarknaden

Bild
De nordiska konkurrensmyndigheterna har publicerat en rapport om konkurrenssituationen på de nordiska avfallsmarknaderna. Huvudslutsatsen i rapporten är att det finns omfattande utrymme att öka konkurrensen på avfallsmarknaderna i de nordiska länderna.

I rapporten Competition in the waste management sector - preparing for a circular economy konstateras det att kommunerna har en stark ställning på avfallsmarknaden och att deras agerande kan leda till att privata aktörer stängs ute. En annan slutsats är att en effektivare öppen konkurrens skulle leda till nya innovativa lösningar och sannolikt även lägre kostnader för avfallshanteringen. För att komma runt konkurrensproblemen kan det också vara nödvändigt att skaffa sig en ny syn på äganderätten till avfallet.

I rapporten identifieras tre orsaker till problemen med konkurrensneutralitet på avfallsmarknaden:
1. Kommunerna har olika och ibland motstridiga roller i avfallshanteringen.
2. Kommunerna har ensamrätt till visst avfall (monopol på hushållsavfallet).
3. I vissa avseenden har kommunerna otillbörliga fördelar jämfört med privata företag.

I rapporten föreslås åtgärder inom följande kategorier:
1. Ökad användning av marknadslösningar
2. Förtydliga offentliga roller och mål, och öka dialogen
3. Tillräckliga verktyg för att ta itu med frågan om konkurrensneutralitet
4. Bättre användning av kommunala upphandlingsförfaranden
5. Förbättra statistik och gemensamma definitioner
6. Säkerställa effektiviteten hos system för utökat producentansvar

Läs mer

ÅI:s 11 förslag till näringsministern för ökad konkurrensneutralitet på marknaden

Marknaden för återvinning av verksamhetsavfall är en öppen och konkurrensutsatt marknad som borde fungera väl. Så är det inte i dag eftersom privata och kommunala aktörer har olika villkor på marknaden.

ÅI:s skrivelse uppmärksammar regeringen på de konkurrensproblem som finns på marknaden och lämnar 11 förslag till hur regelverket på marknaden kan förbättras. Utgångspunkter för förslagen är att alla aktörer ska ha samma förutsättningar att kunna erbjuda tjänster till kunderna på verksamhetsavfallsmarknaden.

Förslagen, som berör flera olika lagstiftningar, bland annat kommunallagen, upphandlingslagstiftningen och avfallslagstiftningen, skulle kunna leda till positiva effekter:

- Kommunerna hanterar alla företag på den konkurrensutsatta marknaden på ett konkurrensneutralt sätt och ger inte det egna bolaget konkurrensfördelar.
- Kommunerna bedriver affärsverksamhet på den konkurrensutsatta avfallsmarknaden utifrån ett tydligt marknadsregelverk.
- Återvinningen från många små och medelstora företag och verksamheter kommer att öka.
- Fler jobb kan skapas, även för nyanlända, i de privata återvinningsföretagen.
- Kommunerna får bättre styrning och kontroll av kommunens avfallsverksamhet på monopol- respektive konkurrensutsatta marknader.

Läs mer om förslagen och motiven

Ny utredning ska öka återanvändningen

Bild
Regeringen har tillsatt en utredning om hur handel med begagnat, samt reparationer och uppgradering av olika produkter kan öka. Målet är att nå en mer resurseffektiv ekonomi och att minska miljöpåverkan.

En särskild utredare har fått i uppdrag att analysera vilka hinder som kan finnas i lagstiftningen och vilka styrmedel som behövs för att öka återanvändningen av produkter. Utredare är Ola Alterå, tidigare statssekreterare i näringsdepartementet 2006 – 2010.

Styrmedlen ska utformas så att de stimulerar producenter, konsumenter och företag i mellanledet att satsa på handel med begagnade produkter, liksom på reparationer och uppgradering av produkter. Det kan också leda till nya affärsmodeller, nya företag och nya jobb. Det övergripande målet är att nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi, som begränsar påverkan på miljön. Utredningen ska i första hand inriktas på produkter för konsumentmarknaden som är särskilt intressanta ur ett reurs- och miljöperspektiv med hänsyn till miljömålen. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Läs mer

Lagrådsremiss om avfallshierarkin i miljöbalken

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att på ett tydligare och mer samlat sätt införa avfallshierarkin i miljöbalken. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Avfallshierarkin regleras i EU:s ramdirektiv om avfall och anger den prioritetsordning för politik och lagstiftning som medlemsstaterna ska ha avseende förbyggande och behandling av avfall. Remissen betonar att det tydligt ska framgå av balkens allmänna hänsynsregler att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till att förebygga och återvinna avfall. Förebyggande av avfall innebär att minska mängden avfall, minska mängden skadliga ämnen i material och produkter eller minska de negativa effekterna av avfall.

Bestämmelser om behandling av avfall som följer av avfallshierarkin förs in i balkens avfallskapitel. Den som behandlar avfall, eller är ansvarig för att avfall behandlas, ska välja en metod enligt en angiven prioritetsordning. Utgångspunkten är att avfall i första hand ska förberedas för återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas på annat sätt och i sista hand bortskaffas.

Läs mer

Nationella avfallsplanen ska revideras

Naturvårdsverket har i regleringsbrevet fått i uppdrag att utvärdera den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet samt ge förslag på en ny avfallsplan från 2018.

Regeringsuppdraget innebär att utvärdera den nuvarande nationella avfallsplan, som gäller för 2012-2017, och se vilka åtgärder som utförts och vilka resultat det lett till. Även det avfallsförebyggande programmet ska utvärderas.

Baserat på utvärderingarna ska ett förslag på reviderad nationell avfallsplan tas fram, för 2018 till 2023. Programmet för att förebygga avfall bör ingå i förslaget. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda myndigheter och aktörer och redovisas senast den 15 januari 2017 till Miljö- och energidepartementet.

Läs mer

Regeringsuppdraget om genomförandet av systemen med producentansvar redovisat

Bild
Naturvårdsverket har redovisat regeringsuppdraget om genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning. Bland annat föreslås nya definitioner av vem som är producent och sanktioner.

Naturvårdsverket föreslår nya definitioner för vem som ska räknas som producent av förpackningar:
- Tillverkare av serviceförpackningar
- Fyllare av andra förpackningar än serviceförpackningar
- Importörer av färdigförpackade varor

I returpappersförordningen föreslås att gruppen tryckare och sådana som låter trycka tas bort ur förordningens producentbegrepp.

Naturvårdsverkets utgångspunkt är att endast allvarligare överträdelser ska omfattas av straffansvar. Mindre allvarliga överträdelser bör i stället omfattas av till exempel miljösanktionsavgifter. För otillåten insamling av elavfall föreslås reglerna i 29 kap MB bli tillämpliga, genom ett tillägg i fjärde paragrafen.

Läs mer

ÅI vill se ändring av förordningen om producentansvar för elutrustning

ÅI föreslår i ett brev till Miljö- och energidepartementet att förordningen för producentansvar för elutrustning ska ändras så att också privata återvinningsföretag ska undantas från tillstånd när de samlar in konsumentelavfall från verksamheter.

Idag har kommunerna och de kommunala bolagen ett sådant undantag, vilket ger dem konkurrensfördelar på marknaden. Med de föreslagna ändringarna får de privata återvinningsföretagen samma möjligheter.

ÅI föreslår att förordningen om producentansvar för elutrustning kompletteras med samma undantag vad gäller tillstånd för insamling från verksamheter som i förordningarna för förpackningar och returpapper.

Läs mer

Nytt kompletterande uppdrag kring textilhantering

Naturvårdsverket ska utveckla förslag om hantering av textilier. I regleringsbrevet för 2016 fick Naturvårdsverket ett kompletterande uppdrag att även analysera förutsättningar för, och behov av, mål för textilier.

Naturvårdsverkets uppdrag om hantering av textilier syftar till att nå högre upp i avfallshierarkin genom såväl avfallsförebyggande åtgärder som ökad återanvändning och materialåtervinning av textilier. Utgångspunkten för förslagen ska vara principen om att det är förorenaren som betalar.

Det kompletterande uppdraget innebär att Naturvårdsverket även kommer att analysera förutsättningarna för eventuella mål för textilier och att om behov finns även föreslå sådana mål. Uppdraget ska redovisas till senast den 30 september 2016.

Läs mer

Konsultation om EU-kommissionens roadmap för Waste to Energy

EU-kommissionen har tagit fram en roadmap för Waste to Energy som nu är ute för konsultation.

EU-kommissionen har tagit fram en Roadmap för Waste to Energy som ska utgöra underlag för Communication on Waste to Energy som EU-kommissionen ska presentera senare i år inom ramen för Energinunionen.

Följande huvudområden lyfts:
1. Bristande samverkan mellan Waste to Energy och EU:s policies
2. Göra befintliga förbränningsprocesser mer energieffektiva
3. Ojämn spridning av överkapacitet på förbränningsanläggningar
4. Outnyttjad potential från avfallsbaserade bränslen
5. Brist på tydlighet när det gäller avfallshierarkin

Läs mer

SGU:s vd: Styrmedel behövs för ökad återvinning av metaller

Bild
Den globala åtgången på metaller kräver att vi hushållar bättre med jordens resurser. Metallförsörjningen måste i högre grad bli en del av den cirkulära ekonomin. Det skrev Lena Söderberg, generaldirektör för SGU, i en debattartikel i Miljöaktuellt den 21 januari.

Utdrag ur artikeln:
I takt med den ökande efterfrågan på gamla och nya metaller måste vi se över och utveckla såväl teknik som effektiva styrmedel för att öka återvinningen i framtiden. De utredningar som SGU gjort visar att det är bråttom.

Det finns flera alternativa källor till utvinning att titta närmare på, som olika typer av deponier och gruvavfall. En annan källa är övergiven metall i våra städer. Här behövs såväl mer kunskap som policyförändringar likt de Naturvårdsverket nu föreslår i sin utredning Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar.

Läs mer

Ny rapport om farliga ämnen och materialåtervinning

Bild
Inom ramen för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om resurseffektiva och giftfria kretslopp har WSP kartlagt avfallsströmmar med särskilt farliga ämnen. I uppdraget ingick även att bedöma om dessa materialströmmar motiverar särskild uppmärksamhet och hantering vid materialåtervinning.

Uppdraget har främst inriktats mot material och varor där särskilt farliga ämnen förekommer relativt allmänt. Utredningen konstaterar att halterna av särskilt farliga ämnen ofta är mycket lägre i återvunna material jämfört med nytillverkat material. Avsiktligt tillsatta särskilt farliga ämnen bedöms därför generellt medföra större risker, jämfört med den förekomst i varor som beror på användning av återvunna material.

Att utöka omfattningen av reglerade ämnen och kontrollen av regelverkens efterlevnad föreslås som en mer effektiv och långsiktigt riskminskande åtgärd jämfört med att skärpa regelverk för materialåtervinning.

Tidningspapper och PET-flaskor är två goda exempel där materialåtervinning sker till samma produkter och risker med särskilt farliga ämnen bedöms låga. Ofärgade förpackningar av PE bedöms också som fritt från särskilt farliga ämnen. Plast kräver detaljerad genomgång för att bedöma lämplighet för materialåtervinning. Sverige riskerar att få in höga halter av farliga ämnen från såväl ny som återvunnen plast via import till EU. Även gummi, elektronik, bilar och byggmaterial behandlas i rapporten.

Läs mer

Ny rapport om cirkulära flöden för plastförpackningar

Bild
En ny rapport från Ellen MacArthur Foundation fokuserar på vilka systemskiften som krävs för att skapa mer cirkulära flöden för plastförpackningar.

I rapporten The New Plastics Economy har de globala flödena för plastförpackningar analyserats och en slutsats är att de flesta förpackningar endast används en gång. 95 procent av plastförpackningens värde förloras i värdekedjan när den bara används en gång. Rapporten visar att 14 procent av plastförpackningarna återvinns, 14 procent förbränns och 40 procent deponeras. 32 procent når inte insamlingssystemen överhuvudtaget.

Rapporten lyfter bland annat fram betydelsen av ökat samarbete mellan aktörerna i värdekedjan och att det behövs en satsning på mer gemensamma standarder och system för att öka återvinningen.

Läs mer

RE:Source utlyser medel för nyttiggörande av avfall

Under 2016 ska forsknings- och innovationsprorammet RE:Source fördela 40,5 miljoner kronor och nu är det möjligt att delta i den första utlysningen av medel. Sista ansökningsdag är den 5 april 2016.

RE:Source ska fram till 2030 göra Sverige världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall genom att utveckla teknik, produkter och tjänster, öka kunskapen hos beslutsfattare och medborgare, samt forska och lära nytt för ett mer hållbart samhälle. Bidrag kommer som högst att uppgå till 50 procent av projektets totala stödberättigade kostnader.

Den första utlysningen syftar till att stödja utveckling och verifiering av innovationsbaserade lösningar som bland annat riktar sig mot affärsmodeller, samarbetsformer, värdekedjor och styrmedel, insamlingssystem, logistiklösningar och förbättrad materialåtervinning. Utlysningen riktar sig mot hushållsavfall, verksamhetsavfall samt industriella biprodukter men har ett särskilt fokus på matavfall, uttjänta fordon, el-/elektronikavfall, textilavfall, bygg- och rivningsavfall och förpackningar.

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel för metallåtervinning

De strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM har en gemensam utlysning av forskningsmedel.

Utlysningen syftar till att stimulera forskning och innovation på metalliska material med ett livscykelperspektiv, från prospektering till produkt samt användning och återvinning. Utlysningen stödjer projektkonstellationer som har potential att ta fram lösningar som bidrar till ökad resurseffektiviteten och minskad miljöpåverkan för metalliska material i ett livscykelperspektiv. Sista ansökningsdag är den 15 mars 2016.

Läs mer

ÅI:s remissvar på förslag till föreskrift om yrkesmässig lagring och förbehandling av elavfall

Bild
Naturvårdsverket föreslår att det i skriften om yrkesmässig lagring och förbehandling av elavfall (NFS 2005:10) införs en möjlighet till undantag i vissa fall från kraven på skyddsåtgärder vid lagring och förbehandling av elavfall. ÅI är positiv till förslaget.

ÅI tillstyrker de föreslagna ändringarna om undantag från skyddsåtgärder vid lagring och behandling av elavfall och förutsätter att undantaget gäller alla skyddsåtgärder i 10 § och 11 §.

- Vi är positiva till att Naturvårdsverket planerar att ta fram en vägledning och ser fram emot att återvinningsbranschen kommer att involveras i det arbetet, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs mer

ÅI:s remissvar kring prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på upprättande av miljökonsekvensbeskrivning

Återvinningsindustrierna har lämnat svar på Miljö- och energi-departementets remiss av Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning.

Återvinningsindustrierna förtydligar bland annat vilka begrepp som är att föredra framför andra i remissvaret. En hel del av förslagen i regeringsuppdraget avstyrks, såsom förslagen för hur huvudverksamhet och sidoverksamhet ska bedömas, samt förslag till nya bestämmelser för när C-anläggningar ska vara tillståndspliktiga.

Läs mer

ÅI:s stämma och konferens den 23 maj i Stockholm

Boka in Återvinningsindustriernas årsstämma, konferens och middag på Ersta Terrass i Stockholm den 23 maj.

Alla medlemmar är varmt välkomna att delta. Temat för konferensprogrammet i år är Återvinning - en näringsgren med tillväxtmöjligheter i den cirkulära ekonomin.

Mer information om program och anmälan kommer.

Nytt från ÅI:s medlemsföretag

Alvex Recycling blir fossilfria
Alwexs fordonsflotta med över 300 fordon, allt ifrån tunga fordon till lättare maskiner inom mark och entreprenad, tankar nu fossilfritt bränsle. Ett fåtal lastbilar är undantagna då alla tillverkare inte i dagsläget godkänner HVO100 i sina motorer.
Läs mer

Envac Scandinavia - ny studie om förbättrad avfallshantering i Stockholms innerstad
I studien analyseras hur avfallshanteringen i Stockholm kan förbättras genom att byta ut säckhämtningen mot sopsug respektive manuell hantering. En förändrad insamling leder bland annat till bättre arbetsmiljö.
Läs mer

Hans Andersson Recycling Group förvärvar Kolbäcks Återvinning
Förvärvet av Kolbäcks Återvinning är en möjlighet för Hans Andersson Recycling att utveckla dotterbolaget Hans Andersson Metals verksamhet genom ökade volymer, ny specialistkunskap och god kompetens inom export av järn- och metaller.
Läs mer

IL Recycling tar över delar från BIG BAG och Kärltvätt i Norr (KinAB)

Från och med den 1 mars 2016 tar IL Recycling över driften av BIG BAG:s kärl- och frontlastarhantering. IL går också in som delägare i KinAB för att få kärltvätt som en integrerad del av serviceerbjudandet.
Läs mer

Ragn-Sells bjöd in till rundabordssamtal om cirkulär ekonomi

Ragn-Sells bjöd in näringsliv och samhällsrepresentanter den 16 februari för att diskutera hur övergången till cirkulära affärsmodeller kan främjas och vilka brister som finns i dagens policyramverk. Resultatet av diskussionerna användes i Ragn-Sells remissyttrande kring EU-kommissionens strategi för cirkulär ekonomi.
Läs mer

Stena Recycling startar initiativ för ökat samarbete
Stena Recycling vill under devisen Låt materialen leva skapa dialog mellan företag, universitet och samhälle för ett mer hållbart tillvaratagande av material. Under 2016 inleds en omfattande turné i Europa med målet att samarbeten ska leda till nya lösningar, bland annat när det gäller framtidens materialbrist på kritiska metaller.
Läs mer


Saknar du någon nyhet? Skicka gärna tips och synpunkter till ellen.einebrant@recycling.se

VD har ordet

Dags för nya marknadsförutsättningar

Avfall är en resurs och den linjära ekonomin måste bytas ut mot den cirkulära. Utvecklingen kommer att skapa nya jobb och innebära stora möjligheter för svensk industri. Det manifesteras av EU genom det cirkulära ekonomipaketet och understryks i regeringens nyindustria-liseringsstrategi. De nordiska konkurrensmyndigheternas nya rapport om avfallsmarknaden betonar betydelsen av väl fungerande marknader och konkurrens i en cirkulär ekonomi.

Återvinningsbranschen har en nyckelroll och är en tillväxtbransch. Vi efterlyser betydligt mer kraftfulla åtgärder för en cirkulär ekonomi. Det behövs incitament för att öka användningen av återvunna råvaror och stärka konkurrenskraften i förhållande till de jungfruliga råvarorna. Produkter behöver designas för återvinning. Det behövs tydliga krav på både hushåll och kommersiella aktörer att återvinningsbart avfall måste sorteras ut före förbränning och deponering.

Avfallsmarknaden måste konkurrensutsättas mer och synen på marknaden behöver förändras. Kommunerna måste eftersträva mer marknadsbaserade lösningar för att främja innovation och teknikutveckling.

Miljödepartementet har nyligen lagt fram en lagrådsremiss där avfallshierarkin införs i miljöbalken. Med avfallshierarkin tydliggörs att materialåtervinning ska prioriteras före energiutvinning och det är ett steg i rätt riktning. Avfallslagstiftningen går dock fortfarande i renhållningens tecken. Regeringen: Våga fatta mer konkreta beslut!

Britt Sahleström
Vd Återvinningsindustrierna


Ny på ÅI:s kansli
Mikael Gröning började som vice vd den 1 januari.


LagNytt

Lagrådet behöver mer tid
Eftersom Lagrådets granskning inte är klar blir det ingen ny LOU, LUF eller LUK i år. Senast i april 2016 skulle de nya EU-direktiven om upphandling och koncessioner ha varit införda i svensk lag, men nu kommer de troligen att införas januari 2017.
Läs mer

 
 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB
 

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna
 

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 
 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -