Webbversion | Hemsida | Skicka vidare

Maj - 2016

Senaste nytt om återvinning

ÅI:s debattartikel om upphandlingens roll i en cirkulär ekonomi

Workshop om cirkulära flöden av byggmaterial

Återvinningsbranschen deltog i Näringsdepartementets industrisamtal

Näringsministerns industribesök hos Stena Recycling

Kungen har besökt Tyre Recyclings anläggning

Ny IVA-rapport om resurseffektivitet och policyutveckling

Avfallshierarkin införs i miljöbalken

Riksdagens tillkännagivande om insamlingsansvaret

Mia Torpes utredning överlämnad till regeringen

Ny utredning om bättre enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner

Utredning om centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor

Miljömålsberedningen föreslår skärpta klimatmål

Information om tolkning av upphandlingsregelverket fram tills den nya lagstiftningen träder i kraft

Nytt betänkande om kommunal redovisning

Regeringens skatteförslag för ökad återanvändning

Ny statistik om Europas avfallshantering

Ny rapport om matavfallet i Europa

Producenternas statistik för 2015 redovisad

Ny rapport om textilavfall från Naturvårdsverket

Nya planerade anläggningar för sortering och återvinning av textilier

Ragn-Sells investerar i ny förbehandlingsanläggning

Stena förvärvar IL-Recycling

Ny utlysning av medel för utmaningsdriven innovation

ÅI:s debattartikel om upphandlingens roll i en cirkulär ekonomi

Regeringen bör driva frågan om en effektivare materialhantering i handlingsplanen för offentlig upphandling. Genom upphandling kan man driva på att produkter designas för återvinning och produceras av återvunna råvaror, skriver Anders Wijkman och Britt Sahleström på debattsidan i Upphandling24.

Svensk offentlig sektor är stor inköpare och har därmed goda möjligheter att påverka hur produkter designas och tillverkas, vilka innovationer och affärsmodeller som efterfrågas och blir lönsamma. Med en ökad efterfrågan kan producenter och återvinningsföretag utveckla innovativa lösningar för förädling av avfall och restmaterial till nya råvaror.

Läs debattartikeln

Workshop om cirkulära flöden av byggmaterial

Bild

Återvinningsindustrierna arrangerade tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Byggmaterialindustrierna en workshop om cirkulära flöden av byggmaterial och samarbetsmöjligheter i värdekedjan den 19 april.

Syftet med workshopen var att fastighetsägare, förvaltare, byggföretag, byggmaterialföretag och återvinningsföretag skulle få tillfälle att diskutera möjligheterna till branschgemensamma samarbeten och initiativ för att förbättra cirkulära flöden och öka återvinningen i byggmaterialens värdekedja. Workshopen var välbesökt och en mängd kreativa idéer och lösningar diskuterades av deltagarna.

- Vi kommer nu att analysera alla förslagen och tillsammans med de andra branschföreningarna diskutera vidare kring inom vilka områden som vi kan ta initiativ till fortsatt samarbete, säger Mikael Gröning, vice vd Återvinningsindustrierna.

Återvinningsbranschen deltog i Näringsdepartementets industrisamtal

Återvinningsindustrierna var inbjudna att delta i Näringsdepartementets expertseminarium och industrisamtal med temat hållbar produktion den 11 april.

Näringsdepartementet har hållit expertseminarium och industrisamtal med temat hållbar produktion. Industrisamtalen syftar till att diskutera frågor som är viktiga för att utveckla svensk industri. Bland ett 60-tal inbjudna deltagare till expertseminariet fanns Ragn-Sells, Stena Metall och Återvinningsindustrierna.

Christer Forsgren, miljö- och teknikdirektör på Stena Metall, medverkade även som talare för att berätta om hur återvinningsindustrin arbetar med industriell hållbarhet.

Vid samtalet diskuterades frågor som: Vilka komparativa fördelar har den svenska industrin och hur kan hållbarhet stärka dessa fördelar? Vilka är de största utmaningarna för att vi ska få till värdeskapande cirkulära och resurseffektiva affärsmodeller i hela värdekedjan? Hur kan systemlösningar och samarbeten främjas för att tillgodogöra potentialen i cirkulär ekonomi, resurseffektiv produktion och minskade utsläpp?

Näringsministerns besök hos Stena Recycling

Bild
Närings- och innovationsministern Mikael Damberg är på industriturné i Sverige och har bland annat genomfört besök inom återvinningsbranschen.

Besöket genomfördes som en del i regeringens nyindustrialiseringsstrategi "Smart Industri". Strategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. När Mikael Damberg besökte Stena Recyclings anläggning i Halmstad lyfte han fram branschens möjligheter för en växande svensk industri.

– Det är inom industrin många innovativa lösningar tas fram. Hållbarhet är en oerhört viktigt aspekt av industrins utveckling och det här besöket visar att det finns ett stort intresse för återvinning och även en möjlighet till internationalisering, sa Mikael Damberg.

Läs Stena Recyclings pressmeddelande
Läs om besöket i Hallandsposten

Kungen har besökt Tyre Recyclings anläggning

Bild

Kungen har ett stort engagemang för miljöteknologi och med anledning av detta besökte han i april Tyre Recyclings återvinningsanläggning i Åsensbruk.

Under besöket visades återvinningsprocessen som har utvecklats av Scandinavian Enviro Systems AB. Företaget utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av uttjänta fordonsdäck baserat på bolagets egen patenterade pyrolysteknik. Ur däcken fås kimrök, olja, stål och gas. Kimrök återvinns för användning inom gummiindustrin, olja för förbränning som energikälla och stål för återvinning inom metallvaruindustrin. Producerad gas nyttjas i den egna återvinningsprocessen.

– Det är en anläggning som kan bidra till miljöförbättringar och utveckling i andra delar av världen och där Sverige kan vara delaktiga. Jag ser det här som en stor möjlighet för olika platser i världen, sa Kungen till Radio P4 Väst i samband med besöket.

Läs mer
Lyssna på radioinslaget

Ny IVA-rapport om resurseffektivitet och policyutveckling

Bild
Rapporten Resurseffektivitet - policyutveckling mot 2050 har tagits fram inom IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft. Projektet har identifierat sex områden där policyutveckling brådskar, både globalt och nationellt:
 • Kartläggningar och kostnadsvärderingar av fler resursflöden och av nyttjandegraden av produkter.
 • Branschöverskridande samarbeten, tvärdisciplinärt tänkande och systemperspektiv.
 • Spårbarhet och förberedelse för reparation, renovering, återanvändning och återvinning.
 • Öka nyttjandegraden av produkter genom delningsekonomin och tjänstefiering.
 • Välfungerande marknader för sekundära råmaterial, spill och svinn samt utvecklade insamlingsstrukturer.
 • Öka användningen av återvunnet och förnybart material.
Se videoinspelning från seminarium om rapporten
Läs rapporten

Avfallshierarkin införs i miljöbalken

Regeringens nya proposition om avfallshierarkin har lämnats till riksdagen. I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken som syftar till att på ett tydligare och mer samlat sätt införa avfallshierarkin i balken.

Återvinningsindustrierna välkomnar att avfallshierarkin nu äntligen införs i miljöbalken.

-Att följa avfallshierarkin ligger helt i linje med ÅI:s värdegrund. Vi hoppas nu att regeringen inför kompletterande styrmedel som leder till att mer avfall sorteras ut för återvinning och att användning av återvunna råvaror främjas framför de jungfruliga, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs ÅI:s synpunkter på lagrådsremissen

Läs mer om propositionen

Riksdagens tillkännagivande om insamlingsansvaret

Riksdagen har beslutat om ett tillkännagivande om att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar även fortsättningsvis ska ligga på producenterna. Återvinningsindustrierna välkomnar tillkännagivandet.

I riksdagen anser en majoritet av ledamöterna att ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper även i fortsättningen ska ligga på producenterna och riksdagen har riktat ett tillkännagivande med den här ståndpunkten till regeringen.

Läs mer

Mia Torpes utredning överlämnad till regeringen

Regeringens utredare Mia Torpe har överlämnat sitt förslag till kommunalisering av insamlingen av förpackningar och returpapper till Miljö- och energidepartementet. Utredningen är arbetsmaterial inom departementet.

Utredningens förslag till nytt regelverk är ännu oklart i stora delar och kräver nya utredningar. Finansiering och kostnadsuppskattningar för genomförandet saknas och konsekvensanalysen behöver kompletteras.

I utredningen föreslås att de fastighetsägare som idag har kontrakt med återvinningsföretagen om fastighetsnära insamling ska tvingas säga upp dessa kontrakt för att sedan hänvisas till kommunens insamlingssystem. Det är de privata återvinningsföretagen som byggt upp huvuddelen av den fastighetsnära insamlingen för flerbostadshus. Enligt förslaget ska kommunerna ta över denna verksamhet utan att återvinningsföretagen kompenseras för förlorade kontrakt.

– Alla krafter behövs för att återvinna mer och skapa en cirkulär ekonomi. Lösningen finns inte i kommunala monopol. Våra medlemsföretag vill fortsätta att utveckla fastighetsnära insamlingslösningar, men för att de ska våga investera krävs en tydlighet från regeringens sida, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Ny utredning om enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över miljöbalkens regler för miljötillsyn och sanktioner. Kerstin Cederlöf, har utsetts till utredare.

Utredaren ska se över organisationen och ansvarsfördelningen av tillsynen enligt miljöbalken och sanktionssystemet. Syftet är att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den blir mer effektiv och bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott upptäcks, utreds och beivras. Uppdraget ska redovisas senast den 28 april 2017.

Utredaren ska bland annat:

 • utreda om organisationen och fördelningen av ansvaret för tillsynsvägledning och operativ tillsyn behöver ändras
 • undersöka om det behövs en ökad styrning av hur tillsynen genomförs
 • bedöma hur en mer samlad uppföljning och utvärdering av tillsynen kan utvecklas
 • analysera om kompletterande initiativ till tillsyn bör utvecklas för att miljöreglerna ska få bättre genomslag
 • analysera om tillsynens finansiering är ändamålsenlig och bidrar till att tillgodose tillsynsbehoven
 • utreda om sanktionssystemet kan renodlas och utvecklas och om effektiviteten i den s.k. miljöbalkskedjan behöver stärkas.
Läs mer

Utredning om centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor

Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare för näringslivet, har utsetts som särskild utredare för uppdraget.

Syftet med ett centrum skulle vara att öka kunskapen om farliga ämnen i varor, bidra till att öka substitution av farliga ämnen och bidra till utveckling av hållbara kemiska produkter, varor och icke-kemiska metoder och tekniker.

Utredningen ska bland annat kartlägga och analysera olika aktörers behov av ett centrum för ökad substitution av farliga ämnen, kartlägga och dra erfarenheter från liknande verksamheter i Sverige och internationellt, klargöra centrumets närmare inriktning, finansiering och till vilken organisation det bör knytas. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Läs mer

Miljömålsberedningen föreslår skärpta klimatmål

Miljömålsberedningen har presenterat ett delbetänkande, som bland annat innehåller förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål.

Miljömålsberedningen vill skärpa målen så att Sverige senast år 2045 ska ha nollutsläpp, dvs inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Därefter ska Sverige uppnå negativa utsläpp. Målet innebär en tidigareläggning av den tidigare visionen om nollutsläpp till 2050. Miljömålsberedningens slutbetänkande lämnas i juni.

Den största utmaningen för Sverige är enligt beredningen att minska utsläppen inom transportsektorn, jordbruket och basindustrin. Miljömålsberedningen föreslår också inrättandet av ett Klimatpolitiskt råd som bland annat ska utvärdera effekter av beslutade och föreslagna styrmedel och om målen nås på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer

Information om tolkning av upphandlingsregelverket fram tills den nya lagstiftningen träder i kraft

EU:s nya upphandlingsdirektiv skulle ha varit genomförda i svensk lagstiftning senast den 18 april 2016, men lagstiftningsarbetet är försenat.

Förseningen innebär att nuvarande lagar fortsätter att gälla efter den 18 april, men att tillämpningen och tolkningen av reglerna i vissa fall kommer att påverkas.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram information om hur dagens lagstiftning bör tolkas under mellantiden, det vill säga tiden från den 18 april fram till dess att de nya lagarna träder i kraft. En av de större förändringarna som man bör känna till redan nu är att det finns ett EU-direktiv om koncessioner. Stora delar av det direktivet bör enligt Upphandlingsmyndigheten följas redan under mellantiden.

Läs mer

Nytt betänkande om kommunal redovisning

Utredningen KomRed har överlämnat sitt delbetänkande En ändamålsenlig kommunal redovisning till regeringen. Betänkandet innehåller bland annat konkreta förslag när det gäller särredovisning.

Utredningen lämnar förslag till en helt ny lag om kommunal bokföring och redovisning som bland annat innehåller förslag om nytt upplysningskrav rörande särredovisning. Upplysning ska lämnas om vilka särredovisningar som upprättats under räkenskapsåret till följd av bestämmelse i lag eller förordning. Det finns i dag inte något lagkrav som gör det möjligt att utifrån den kommunala årsredovisningen få en samlad bild över den särredovisning som upprättats av kommunen och de kommunalgruppsföretag som ingår i de sammanställda räkenskaperna.

Läs mer

Regeringens skatteförslag för ökad återanvändning

Regeringen har presenterat två nya promemorior för att möjliggöra ökad återanvändning genom reparation av produkter.

I den första promemorian föreslås att skattesatsen på mervärdes-skatteområdet sänks från 25 procent till 12 procent för mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier.

I den andra promemorian föreslås införande av en skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror i bostaden. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2017, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Läs mer om sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer
Läs mer om skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Ny statistik om Europas avfallshantering

Bild

Ny statistik från Eurostat visar att Norden ligger högt upp på listan över länder som förbränner mycket avfall.

Eurostats statistik visar att varje EU-medborgare i genomsnitt gav upphov till 475 kg hushållsavfall per person under 2014. Det är en minskning med 10 procent sedan 2002. Avfallet behandlades enligt följande: 28 procent återvanns, 28 procent deponerades, 27 procent förbrändes och 16 procent komposterades.

De nordiska länderna Sverige, Norge, Finland och Danmark, samt Estland, förbränner 50 procent eller mer av hushållsavfallet.

- Statistiken visar att alldeles för mycket värdefullt material går till spillo genom avfallsförbränning. Det finns en stor potential för Sverige att i stället återvinna mer material. Det är nu dags för regeringen att införa styrmedel som leder till att avfallet återvinns till nya råvaror, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs mer

Ny rapport om matavfallet i Europa

Nya siffror från IVL Svenska miljöinstitutet visar att vi i snitt slänger 173 kilo mat per person och år i Europa.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med de engelska organisationerna WRAP och IFR, samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tagit fram en ny uppskattning av mängden matavfall som slängs i Europa.

En femtedel av all mat som produceras i EU slutar som matavfall. I detta inkluderas både ätbart och icke-ätbart matavfall, som till exempel apelsinskal. Av de totalt 88 miljoner ton matavfall som slängs varje år står hushållen för det största bidraget (47 miljoner ton). Den sammanlagda kostnaden för matavfallet uppskattas till 143 miljarder euro.

Läs mer

Producenternas statistik för 2015 redovisad

FTI och El-kretsen har redovisat statistiken över insamlade mängder 2015. Insamlingen av glas-, papper- och plastförpackningar ökar medan insamlingen av tidningar och metallförpackningar minskar. Insamlingen av elprodukter och batterier fortsätter att öka i antal.

I genomsnitt lämnade varje svensk in 19,9 kg glas, 13,5 kg papper, 6,1 kg plast, 1,6 kg metall, 26,3 kg tidningar och 14 kg elavfall under 2015. En jämförelse mellan år 2014 och 2015 visar en kraftig ökning av hur mycket förpackningar hushållen lämnar till återvinning. Plastförpackningar har ökat mest, med över 8 procent.

Under året samlades 140 000 ton elprodukter och batterier in, vilket är en minskning i vikt jämfört med 2014. Antalet insamlade produkter fortsätter dock att öka. Äldre och tyngre produkter som exempelvis stora tv-apparater minskar i antal medan antalet små elektronikprodukter har ökat med sex procent.

Läs mer på FTI:s webb
Läs mer på El-Kretsens webb

Ny rapport om textilavfall från Naturvårdsverket

I genomsnitt slänger svenskar över 7,5 kg kläder per person och år i det osorterade hushållsavfallet som går till förbränning.

Under 2013 konsumerades 12,5 kg textil per person i Sverige. Mängden återanvänd textil uppskattades till cirka 2 kg per person. Dessa siffror blev utgångspunkten för projektet Plockanalyser av textilier i hushållens restavfall som har utförts och nyligen presenterats av Svenska MiljöEmissionsData (SMED) på uppdrag av Naturvårdsverket.

Resultaten visar att mängden textilier i det osorterade restavfallet ligger på över 7,5 kg per person och år. Det innebär totalt 72 000 ton i Sverige under ett år. Cirka 24 000 ton, eller 58 procent av textilierna bestod av ren bomull. Andra rena material återfanns i mycket små mängder. Runt 60 procent av kläderna är hela och skulle kunna återanvändas.

Läs mer

Nya planerade anläggningar för sortering och återvinning av textilier

Nu planeras två nya anläggningar för sortering och återvinning av textilier i Sverige.

Intresset för en effektivare återanvändning av textilier ökar i Sverige och nu bygger ReturTex den första kompletta anläggningen för sortering av textilier i Avesta. Avesta får drygt 25 nya arbetstillfällen.
Läs mer

Företaget Re:newcell, som arbetar med att återvinna textilier, meddelade nyligen att de planerar att bygga en testanläggning för återvinning av bomull vid Akzo Nobel i värmländska Kristinehamn. Bolagets nyutvecklade teknik kan omvandla gamla textilier till återvunnen råvara. Tekniken producerar dissolvingmassa - en ny sorts massa som möjliggör högkvalitativa textilier från återvunnet material och som uppfyller modebranschens krav. Anläggningen förväntas kunna inleda produktion under första kvartalet 2017.
Läs mer

Ragn-Sells investerar i ny förbehandlingsanläggning

Bild
Ragn-Sells utvecklar sin verksamhet på Gotland genom en förbehandlingsanläggning för organiskt avfall i Roma.

Avfallet, som tidigare kördes till fastlandet, blir nu biogas till fordon på ön genom ett samarbete med BroGas och Biogas Gotland. Ragn-Sells återvinner avfallet på uppdrag av Region Gotland.

Läs mer

Stena förvärvar IL Recycling

Stena Metall förvärvar IL Recycling som är en helhetsleverantör av återvinningstjänster med verksamheter i Sverige och Polen.

Stena Metall utvecklar därmed sin position, via sitt dotterbolag Stena Recycling AB, inom industriell återvinning. Förvärvet förutsätter godkännanden av svenska och polska konkurrensmyndigheter.

läs mer

Ny utlysning av medel för utmaningsdriven innovation

Bild
Vinnovas program Utmaningsdriven innovation har en ny utlysning av forskningsmedel med relevans för återvinningsbranschen.

Utlysningen syftar till att stödja konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar på identifierade samhällsutmaningar. Hållbara attraktiva städer och Hållbar industriell utveckling är två av dessa samhällsutmaningar där Sverige bedöms ha förutsättningar för internationellt ledande innovationskraft. Stödnivån är upp till 90 procent och max 500 000 kronor. Ansökan måste vara inne senast den 25 augusti 2016.

Läs mer

VD har ordet

Det är glädjande att regeringen så tydligt visar att hållbar produktion tillhör framtidssatsningarna i nyindustrialiseringsstrategin Smart Industri. Återvinning är en framtidsbransch som kommer att generera många nya arbetstillfällen.

Samtidigt innebär Mia Torpes kommunaliseringsutredning att den gamla synen på avfall som ett renhållningsproblem finns kvar och att avfall måste samlas in i ett kommunalt insamlingssystem med monopol. Ingen annan än kommunerna får hantera avfallet.

Vem som äger avfallet är centralt för att företag i olika delar av värdekedjan ska kunna samarbeta och utveckla cirkulära affärslösningar.

Om Sverige ska bli ett smart industriland så måste aktörerna på marknaden ges möjligheter att utveckla lösningarna. Det är därför angeläget att regeringen tar ett samlat grepp för att skapa ett tydligt regelverk på avfallsmarknaden som både öppnar upp för ökad konkurrens och stimulerar återvinningen.

Britt Sahleström
Vd Återvinningsindustrierna

 
 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB
 

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna
 

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 
 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -