Webbversion | Hemsida | Skicka vidare
JUNI - 2016

Senaste nytt om återvinning

Välkommen till ÅI:s seminarier om cirkulär ekonomi i Almedalen

Boka in Återvinningsdagen den 8 november

ÅI:s pressmeddelande: Tillväxt och nya jobb i återvinningsbranschen

Riksdagsbeslut att införa avfallshierarkin i Miljöbalken

Utredning tillsatt om ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning

Miljöministern vill se en långsiktig lösning för producentansvaret

ÅI:s remissvar på Miljömålsberedningens delbetänkande: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Miljömålsberedningens slutbetänkande om klimatpolitiskt ramverk lyfter resursanvändningen

ÅI:s remissvar: Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar

ÅI:s remissvar: Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning

Överklagade domar om köp av avfallstjänster från eget bolag avslås

Konkurrensverket yttrande: Särredovisa kommunernas säljverksamhet

KEMI:s strategi för giftfria och resurseffektiva kretslopp i EU och internationellt

Nordisk rapport om klassificering av farligt avfall

Nya projektmedel från Vinnova - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

 Ny ansökningsomgång i Klimatklivet öppnar i augusti

ÅI:s konferens om tillväxtmöjligheter i den cirkulära ekonomin

Fortum köper Ekokem

Stena Metall satsar på återvinning av sällsynta jordartsmetaller

Ragn-Sells nya metod kan utvinna salt ur flygaska

Hans Andersson Recycling deltar i regeringens belysningsutmaning

SUEZ i samarbete för minskade utsläpp

Nya medlemmar i Återvinningsindustrierna

Missa inte Recycling Cup 2016

Välkommen till ÅI:s seminarier om cirkulär ekonomi i Almedalen

Varmt välkommen till ÅI:s två seminarier om cirkulär ekonomi i Almedalen onsdagen den 6 juli. Bland annat deltar miljöminister Karolina Skog. 

13.00-14.30 - Hur maximerar vi potentialen i en cirkulär ekonomi?
15.00-16.00 - Cirkulär ekonomi och ökad återvinning - en förutsättning för att uppnå klimatmålen?

Läs mer

Boka in Återvinningsdagen den 8 november

ÅI arrangerar den 8 november Återvinningsdagen med fokus på samarbete i värdekedjan från design till återvunna råvaror. 

Återvinningsdagen hålls i Stockholm. Mer information kommer. Boka in den 8 november redan nu.

ÅI:s pressmeddelande: Tillväxt och nya jobb i återvinningsbranschen

Mer än tre av fyra återvinningsföretag, 78 procent, bedömer att de kommer att nyanställa de närmaste två åren. Det visar en ny enkätundersökning som Återvinningsindustrierna har genomfört bland sina medlemsföretag.

– Det finns en stark framtidstro bland återvinningsföretagen. Den tillväxt vi har sett i branschen sedan år 2000, och som har lett till att antalet anställda har ökat med 60 procent, kommer att fortsätta, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Enligt enkätundersökningen bedömer 95 procent av företagen att de kommer att växa under de närmaste fem åren och 78 procent att de kommer att nyanställa under de närmaste två åren.

Läs mer

Riksdagsbeslut om att införa avfallshierarkin i Miljöbalken

Riksdagen har beslutat att införa avfallshierarkin i Miljöbalken från och med den 2 augusti 2016. Beslutet fattades i enlighet med regeringens proposition Avfallshierarkin.

- Det är ett viktigt principiellt beslut att avfallshierarkin införs i lagstiftningen. Vi ser nu fram emot styrmedel som gör det lönsamt att följa avfallshierarkin, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs propositionen

Läs Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

Utredning tillsatt om ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning

Regeringen har beslutat att utreda behovet av att införa skatt eller andra styrmedel på förbränning av avfallÅI välkomnar utredningen och ser fram emot att frågan om hur materialåtervinning ska premieras i förhållande till förbränning utreds.

En särskild utredare ska se över förutsättningarna för avfallsförbränning samt analysera behovet av att införa skatt på förbränning av avfall. Syftet är att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin och regeringens ambition om  att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Utredningen ska göra en grundläggande analys av förutsättningarna för avfallsförbränning i Sverige och analysera hur avfallsförbränning och avfallsimport påverkas av befintliga ekonomiska styrmedel, rådande EU-reglering samt branschspecifika förhållanden. Analysen bör även belysa hur avfallsförbränningsanläggningar påverkas om de inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter efter 2020.

Om utredaren bedömer det lämpligt att införa en skatt eller annat ekonomiskt styrmedel eller att förändra ett befintligt ekonomiskt styrmedel, ska ett förslag presenteras på hur det tekniskt ska utformas och författningsförslag lämnas. Kammarrättslagman Petter Classon har utsetts till utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.

Läs mer

Miljöministern vill se en långsiktig lösning för producentansvaret

I en interpellationsdebatt i riksdagen den 14 juni gav miljöminister Karolina Skog besked om att hon vill se en bred och långsiktig lösning för producentansvaret samt att miljömålen ska sättas i fokus.

Frågan om hur regeringen ser på insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper hade ställts av riksdagsledamoten Gunilla Nordgren (m). Frågan löd; Avser regeringen att fatta beslut via ändring i förordningen att insamlingsansvaret ska överföras till kommunerna, trots att en majoritet av riksdagen är emot en sådan överföring?

Miljöministern gav beskedet att regeringen inte avser gå vidare med det förslag om förordningsändring som Mia Torpe utrett och som redovisades i slutet av mars i år.

- Detta är ett mycket glädjande besked. Vi ser fram emot att återvinningsföretagens framgångsrika arbete med att bygga ut den fastighetsnära insamlingen i flerbostadshus kan få fortsätta att utvecklas i nära samarbete med fastighetsägare, producenter och kommuner, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Lyssna på interpellationsdebatten

ÅI:s remissvar på Miljömålsberedningens delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

ÅI välkomnar förslagen i Miljömålsberedningens delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige och anser att det är positivt med ambitiösa klimatmål och ett tydligt klimatpolitiskt ramverk eftersom det driver på utvecklingen mot ökad resurseffektivitet och underlättar omställningen till en cirkulär ekonomi.

ÅI anser att det är viktigt att effektivitet i materialanvändningen prioriteras i det fortsatta klimatarbetet eftersom användningen av energi och material är intimt lierade med varandra. ÅI föreslår att:

 • Frågorna om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi ges ett större utrymme i klimatramverket då dessa har stor betydelse för att minska klimatutsläppen.

 • Perspektivet att en stor del av utsläppen av klimatgaser kommer från tillverkningen av material och produkter inkluderas i ramverket och att utsläppen av klimatgaser kan minskas genom ökad materialåtervinning till nya råvaror.

 • Regeringen bör överväga att det klimatpolitiska ramverket ska beakta både vad som kan göras i Sverige och vad som kan göras i ett globalt perspektiv, dvs. särskilja utsläpp som är ett resultat av svensk konsumtion och produktion från internationella utsläpp.

Läs remissvaret

Miljömålsberedningens slutbetänkande om klimatpolitiskt ramverk lyfter resursanvändningen

Miljömålsberedningen föreslår i sitt slutbetänkande flera nya klimatmål samt att klimatfrågan integreras i alla politikområden, sektorer och på alla samhällsnivåer. Resurseffektivitet bör vara ett övergripande mål till stöd för klimatpolitiken.

Förslag till nya mål för klimatpolitiken:

 • Utsläppen utanför EU:s handelssystem bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990.

 • Högst åtta procentenheter av utsläppsminskningarna får, men måste inte, ske genom så kallade "kompletterande åtgärder", till exempel ökat upptag i mark och skog eller åtgärder i andra länder.

 • Senast år 2040 bör utsläppen vara minst 75 procent lägre än år 1990, varav högst två procentenheter får ske genom kompletterande åtgärder.

 • Utsläppen för inrikes transporter ska senast år 2030 vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå.

Utredningen lyfter också fram behovet av insatser för att öka materialåtervinningen och minska utsläppen från avfallsförbränning. Vidare bör kretslopp av material i teknosfären öka, när det ger mer ekonomiskt värde ur samma mängd resurser och skapar både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Det offentliga bör styra så att de nya teknologierna integreras i samhället på ett effektivt sätt som skapar bästa möjliga resursutnyttjande och bidrar till att klimatmålen uppnås.

Läs mer

ÅI:s remissvar: Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar

ÅI anser att det finns övertygande skäl utifrån miljö-, klimat- och resurseffektivitetsperspektiv till varför deponiåtervinning ska gynnas.

ÅI anser att Naturvårdsverkets skäl till varför deponiåtervinning inte ska gynnas till stor del bygger på felaktiga antaganden och resonemang som inte kan ligga till grund för ett slutligt ställningstagande. Skälen till varför skattebefrielse inte ska medges vid återdeponering av restavfall från deponiåtervinning utgör därför en otillräcklig grund för att avvisa förslaget om skattebefrielse. 

Läs remissvaret

ÅI:s remissvar: Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning

ÅI välkomnar flera av förslagen i Naturvårdsverkets utredning om Genomförande av systemen för producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning.

ÅI anser dock att marknads- och konkurrensfrågor borde fått större tyngd i utredningens förslag. ÅI föreslår därför att definitionen av producenter av returpapper bör vara bredare och att straffsanktioner ska omfatta alla aktörer på marknaden. Det är också angeläget att tillsynen förstärks.

Läs remissvaret

Överklagade domar om köp av avfallstjänster från eget bolag avslås

Förvaltningsrätten i Stockholm har i två domar slagit fast att ägarna till avfallsbolagen Sysav AB respektive NSR AB inte får köpa avfallshanteringstjänster från bolagen med stöd av in house-regeln i LOU.

Domstolen går helt på Konkurrensverkets linje och konstaterar att kommunerna inte kan använda in house-regeln i LOU för att ingå avtal med bolagen utan upphandling.

I oktober 2014 inledde Konkurrensverket en utredning för att se om förutsättningarna för att tillämpa in house-regeln var uppfyllda. Konkurrensverket gjorde då bedömningen att respektive koncern skulle ses som en helhet och att samtliga intäkter från både moderbolagen och dotterbolagen skulle räknas samman. Resultatet av sammanläggningen visade att avfallsbolagen hade allt för stora intäkter från andra än ägarkommunerna för att in house-regeln skulle kunna användas.

I juni 2015 fattade Konkurrensverket tillsynsbeslut som innebar att ägarkommunernas argument för att köpa tjänster från Sysav och NSR utan annonsering underkändes. Besluten gällde samtliga ägarkommuner i Sysav och Höganäs kommun, som är en av sex ägarkommuner i NSR. Besluten överklagades av kommunerna till Förvaltningsrätten i Stockholm. Nu har förvaltningsrätten kommit med sina avgöranden och domstolen instämmer alltså helt i Konkurrensverkets beslut.

Läs mer

Konkurrensverket yttrande: Särredovisa kommunernas säljverksamhet

Konkurrensverket framhåller i ett yttrande till regeringen att det är anmärkningsvärt att utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning inte har presenterat förslag om särredovisning av den säljverksamhet som kommuner ägnar sig åt. 

I yttrandet pekar Konkurrensverket på vikten av en ändamålsenlig kommunal redovisning, men framhåller att förslag om kommunal särredovisning saknas i utredningens förslag.

Konkurrensverket pekar också på att utredningen inte tagit fram några förslag om hur efterlevnaden av reglerna ska ske. Den frågan bör, enligt Konkurrensverket, utredas vidare.

Läs mer

KEMI:s strategi för giftfria och resurseffektiva kretslopp i EU och internationellt

Det behövs stark lagstiftning med tydliga kemikaliekrav för att återvinningen av material ska kunna öka på ett säkert sätt. Det konstaterar Kemikalieinspektionen i en rapport om giftfria och resurseffektiva kretslopp, som överlämnats till regeringen.

I regleringsbrevet för 2016 fick Kemikalieinspektionen i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att främja giftfria och resurseffektiva kretslopp i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen. Arbetet har redovisats i rapporten Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp - en strategi för arbetet i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen.

Uppdraget har fokuserats på budskap om vad Kemikalieinspektionen bedömer behöver uppnås och motiven för detta. Bland annat lyfts följande:

 • Det behövs ett parallellt arbete med kemikalie- och avfallslagstiftningar för att få synergier med högre materialåtervinning och avgiftade kretslopp.

 • Forskning och innovation för hållbarhet måste omfatta kemikaliers hälso- och miljöegenskaper. Design och utveckling av ny teknik bör inriktas på återanvändning och återvinning.

 • Farliga ämnen ska ersättas med mindre farliga.

 • Lika höga krav behöver gälla oavsett om materialen är nyproducerade eller återvunna.

Läs rapporten

Nordisk rapport om klassificering av farligt avfall 

I rapporten Hazardous waste classification: Amendments to the European Waste Classification regulation - what do they mean and what are the consequences? från Nordiska ministerrådet diskuteras konsekvenserna av EU:s reviderade lagstiftning för klassificering av avfall.

I enlighet med EU: s lagstiftning klassificeras avfall antingen som farligt eller ofarligt. Farligt avfall har kemiska eller andra egenskaper som utgör en risk för miljön eller människors hälsa. Den europeiska lagstiftningen för klassificering av avfall reviderades år 2014 i syfte att anpassas till kemikalielagstiftningen, men vissa kriterier och förfaranden för bedömning för tolkningen av farlighet lämnades då öppna.

Tolkningen av hur avfallet ska klassas får avgörande konsekvenser för avfallshanteringen, återvinningsgraden, volymer och avfallsflöden. Rapporten lyfter bland annat fram behov av vägledning för bedömning vid klassificering av avfallet och vidareutveckling av europeiska branschstandarder för avfall.

Läs rapporten

Nya projektmedel från Vinnova - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

I Vinnovas program Utmaningsdriven innovation, görs en satsning på samhällsutmaningar som driver innovation och tillväxt i Sverige. Två av de områden utlysningen riktar sig mot är hållbar industriell utveckling och hållbara attraktiva städer.

Utlysningen rör projektbidrag för vidareutveckling av en idé och för att identifiera en konstellation av aktörer som kan genomföra ett samverkansprojekt. Genomförandetiden för projektet är cirka 9 månader och max 500 000 kr kan ges i bidrag, vilket motsvarar 80 procent av de stödberättigade kostnaderna. Projekt som ger positivt resultat blir inbjudna att söka medel i steg två.

Utlysningen är öppen fram till den 25 augusti klockan 14.00.

Läs mer

Ny ansökningsomgång i Klimatklivet öppnar i augusti

Naturvårdsverket satsar på lokala klimatinvesteringar. Under 2016-2018 delas 600 miljoner kronor per år ut.

En ny ansökningsperiod, den sista för 2016, öppnar den 29 augusti. Alla förutom privatpersoner kan söka medel, exempelvis kommuner, företag, landsting, organisationer, föreningar och stiftelser.

Stöd har i tidigare ansökningsomgångar har bland annat lämnats till ett flertal biogasanläggningar och förbehandlingsanläggningar.

Läs mer

ÅI:s konferens om tillväxtmöjligheter i den cirkulära ekonomin

Den 23 maj arrangerade ÅI en konferens i samband med stämman på temat Återvinning - tillväxtmöjligheter i den cirkulära ekonomin.

Under dagen hölls presentationer av representanter för näringsdepartementet, IVA, Konkurrensverket, Naturvårdsverket och SKL. återvinningsöretag och riksdagsledamöter diskuterade hinder och möjligheter. Vinnova och Tillväxtverket presenterade olika finansieringsmöjligheter.

Läs mer och ta del av presentationerna

Fortum köper Ekokem

Energikoncernen Fortum köper återvinningsbolaget Ekokem.

Fortum har lämnat ett bud på 81 procent av Ekokems aktier till de fyra största aktieägarna och kommer även att ge ett bud till de övriga aktieägarna. Affären är avhängig att Fortum får godkännande av konkurrensmyndigheterna och majoritet i bolaget.

Läs mer

Stena Metall satsar på återvinning av sällsynta jordartsmetaller

Idag återvinns inte sällsynta metaller i din dator, mobil och andra produkter. Stena Metall deltar i ett nytt EU-projekt som siktar på nya hållbara sätt att återvinna metallerna.

Sällsynta jordartsmetaller som neodym och dysprosium är nödvändiga i vardagsprodukter som bärbara datorer och smarta telefoner, men återvinns inte i någon större utsträckning. Ett större antal europeiska företag, akademier och återvinningsbolag har nu samlat sina resurser i ett projekt som finansieras av EU-kommissionen via Horizon 2020.

Läs mer    Se video

Ragn-Sells nya metod för utvinning av salt ur flygaska

Ragn-Sells planerar ny anläggning i Högbytorp för att utvinna salter ur flygaska. Anläggningen beräknas stå klar 2019-2020.

Flygaskan bildas vid förbränning. I den nya patenterade metoden Ash2Salt utvinns kaliumklorid, kalciumklorid, natriumklorid och en ammoniaklösning ur flygaskan. Salterna kan återanvändas på olika sätt, exempelvis som gödselmedel eller vägsalt. Efter processen har mängden aska minskats och kan deponeras på ett enklare sätt än idag. Flygaskan deponeras idag eller exporteras och används för att fylla gamla gruvor.

Läs mer

Hans Andersson Recycling deltar i regeringens belysningsutmaning

Hans Andersson Recycling deltog i belysningsbranschens möte i Rosenbad för att sjösätta regeringens satsning på klimatvänlig belysning.

Belysningsutmaningen leds av Energimyndigheten och syftar till att sänka elförbrukningen från 10 procent till 5 procent av Sveriges totala elförbrukning. Hans Andersson tar emot alla ljuskällor i Sverige och Norge som innehåller kvicksilver, samt lysrör, lågenergilampor och LED-lampor som innehåller sällsynta jordartsmetaller.

– Vi vill att man redan på designstadiet ska planera ljuskällornas återvinning, säger Peter Arnesson.

Läs mer

SUEZ i samarbete för minskade utsläpp

Ett samarbete mellan HKScan, Skara Energi och SUEZ innebär minskade koldioxidutsläpp med drygt 1 300 ton per år.

Samarbetet innebär att deponigas från SUEZ anläggning används i produktionsprocessen i HKScans anläggning. SUEZ levererade tidigare deponigas till Skara Energi för bränsleanvändning i fjärrvärmeverk. En ny, effektivare lösning är en gasledning mellan SUEZ och HKScans anläggningar i Skara. HKScan har investerat i en gaspanna som kopplats ihop med SUEZ anläggning. HKScan kan därmed använda deponigas i produktionsprocessen i stället för olja, vilket sparar drygt 1 300 ton koldioxidutsläpp per år.

Läs mer

Nya medlemmar i Återvinningsindustrierna

ÅI välkomnar re:newcell AB, Rectel AB och Plast Rek AB som nya medlemmar.

Läs mer om Rectel   Läs mer om re:newcell   Läs mer om Plast Rek

Missa inte Recycling Cup 2016

ÅI är medarrangörer till Recycling Cup - en golftävling för avfalls- och återvinningsbranschen.

Tid och plats: Västerviks Golfbana den 24 augusti kl.09.00. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Mer information och anmälan

Saknar du någon nyhet? Skicka gärna tips och synpunkter till ellen.einebrant@recycling.se

Politiska beslut behövs för en cirkulär ekonomi

Återvinning är ett viktigt nav i den cirkulära ekonomin. Branschens betydelse och innovations-förmåga speglas inte minst av den framtidstro som finns bland ÅI:s medlemsföretag om fortsatt tillväxt och att antalet anställda kommer öka de närmsta åren. Se ÅI:s pressmeddelande som en särskild nyhet.

Merparten av återvinnings-företagen anser att politiska åtgärder är nödvändiga för att öka återvinningen ytterligare. Företagen vill se fler åtgärder som stimulerar efterfrågan på återvunna råvaror och som gör det lönsamt att återvinna mer material ur avfall. Med sådana åtgärder kan fler jobb skapas.

Viktiga skäl till att återvinningsbranschen har vuxit är att avfallsmarknaden har öppnats upp för ökad konkurrens, att producentansvar har införts och att det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall.

Nu ser vi fram emot att regeringen både på hemmaplan och på EU-nivå driver på införandet av ekonomiska styrmedel som stimulerar den cirkulära ekonomin och att regelverket på avfallsmarknaden blir mer marknadsanpassat.

Vi på ÅI:s kansli passar på att önska er alla en glad sommar!

Britt Sahleström
Vd Återvinningsindustrierna

 

LagNytt

Från och med den 1 juli ändras begravningslagen (1990:1144) så att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljts från askan ska återvinnas. 
Läs mer

 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options